Przestępstwo szpiegostwa w Polsce w XX i XXI wieku. Polityka kryminalna zakres kryminalizacji uwarunkowania systemowe

Przestępstwo szpiegostwa w Polsce w XX i XXI wieku. Polityka kryminalna zakres kryminalizacji uwarunkowania systemowe

Monografię podzielono na sześć rozdziałów. Część pierwsza obejmuje kwestie ogólne, takie jak: istota przestępstwa szpiegostwa, przestępstwo szpiegostwa w ujęciu historycznym oraz przestępstwo szpiegostwo jako kategoria politologiczna i prawnokarna. Wyeksponowano w niej zagadnienia wprowadzające do omawianej problematyki. W następnym rozdziale rozprawy odniesiono się do zagadnienia przestępstwa szpiegostwa w związku ze zmianą ustroju państwa; tutaj zwrócono uwagę na rolę prawa karnego w okresie transformacji systemowej; analizie poddano przestępstwo szpiegostwa w okresie tej transformacji; zdefiniowano przestępstwo szpiegostwa w systemie demokratycznym i wreszcie (na tle innych czynów skierowanych przeciwko państwu) w systemie totalitarnym i autorytarnym. W rozdziale trzecim pt.: Przestępstwo szpiegostwa w okresie II Rzeczypospolitej, zwrócono uwagę na następujące kwestie badawcze: uwarunkowania prawno-polityczne wpływające na charakter przestępstwa szpiegostwa; przedstawiono kodeksową i pozakodeksową kryminalizację przestępstwa szpiegostwa oraz ukazano działania instytucjonalne w zakresie szpiegostwa w okresie II Rzeczypospolitej wraz z prezentacją wybranych czynów o charakterze szpiegowskim. W następnej części pracy (pt.: Przestępstwo szpiegostwo w Polsce Ludowej \ 1944-1969) odniesiono się do następujących kwestii badawczych: wpływu sytuacji politycznej na kryminalizację szpiegostwa w latach 1944-1956; kryminalizację i penalizację szpiegostwa w rozwiązaniach normatywnych w latach 1944-1956; wpływu sytuacji politycznej na kryminalizację szpiegostwa w latach 1956- 1969 oraz rozwoju instytucjonalnych form zwalczania szpiegostwa w latach 1944-1969, wraz z odpowiednim studium przypadków. W rozdziale piątym monografii analizie poddano przestępstwo szpiegostwa po wejściu w życie kodeksu karnego z 19 kwietnia z 1969 r., i w ramach tej części rozprawy podjęto następujące kwestie: wpływ sytuacji politycznej na kryminalizację szpiegostwa w latach 1969-1989, kryminalizacja i penalizacja szpiegostwa w kodeksie karnym z 19 kwietnia 1969 r. i wreszcie rozwój instytucjonalnych form zwalczania szpiegostwa w latach 1969-1989 oraz – podobnie jak w poprzednich rozdziałach książki...
Prawne i gospodarcze podstawy bezpieczeństwa

Prawne i gospodarcze podstawy bezpieczeństwa

Dyskusja o prawnych i gospodarczych podstawach bezpieczeństwa państwa jest ciągłym wielopłaszczyznowym, złożonym procesem, który postrzegać należy w wymiarze teoretycznym i praktycznym. Jest ona uzasadniona tym, że zmiany jakie dokonują się w otoczeniu prawnym i gospodarczym, postępują w dzisiejszym świecie bardzo szybko. Ich tempo może wywoływać poczucie subiektywnego zagrożenia, jakie odczuwają jednostki i określone grupy społeczne. Z tego powodu dobro nadrzędne, jakim jest bezpieczeństwo państwa i polityka bezpieczeństwa, stały się przedmiotem studiów, które zaprezentowano w niniejszej...
Polska w XX wieku. W kręgu badań historycznych, politologicznych i prawnych

Polska w XX wieku. W kręgu badań historycznych, politologicznych i prawnych

Zbiór studiów zawiera trzy wiodące tematy dotyczące badań związanych z myślą polityczną, historią ustroju Polski oraz historią polityczną XX wieku. Jest to Księga Pamiątkowa dedykowana śp. Profesorowi Tadeuszowi Kisielewskiemu. Tematyka zainteresuje badaczy z zakresu historii i politologii oraz...
Przestępstwa polityczne w uwarunkowaniach systemowych Polski XX wieku

Przestępstwa polityczne w uwarunkowaniach systemowych Polski XX wieku

Książka porusza ważne zagadnienia związane z definiowaniem przestępstw politycznych, zakresem kryminalizacji oraz karą przewidzianą za czyny zabronione. Autor podkreśla i analizuje niezaprzeczalny związek przestępstw z określonymi uwarunkowaniami systemowymi (na przykładzie polskich systemów...