Społeczny i indywidualny wymiar odpowiedzialności

Społeczny i indywidualny wymiar odpowiedzialności

Monografia podzielona jest na trzy części, które obejmują w sumie osiemnaście artykułów. Struktura pracy została podyktowana zakresem ogólności i treścią rozważań nad odpowiedzialnością oraz społeczną doniosłością dylematów związanych z rozumieniem odpowiedzialności i jej respektowaniem przez współczesnego człowieka. (…) Odpowiedzialność, jej oblicza, wymiary oraz sposoby wyrażania w wielu różnorodnych płaszczyznach życia mogą być problematyczne dla człowieka, zwłaszcza w dobie dynamicznie zachodzących zmian społecznych. Redaktorki monografii wyrażają nadzieję, że niniejszy zbiór przybliży wielość spojrzeń na to zjawisko i jego znaczenie w kształtowaniu zachowania. Hanna Liberska, Alicja Malina, Dorota...
Polskie Forum Psychologiczne tom 26 numer 2

Polskie Forum Psychologiczne
tom 26 numer 2

W numerze między innymi: Mediacyjna rola inteligencji emocjonalnej w związkach temperamentu z potrzebą poznania u osób z wysokimi osiągnięciami akademickimi; Transgresja i psychoterapia humanistyczna; Technologia 3D jako narzędzie do podniesienia poczucia dobrostanu dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu; Wybrane aspekty zdrowia psychicznego podczas pandemii COVID-19 w Polsce; Doświadczenie grania w gry wideo jako możliwy element konstrukcji historii życia; Vaping i juuling. Zjawisko palenia e-papierosów przez młodych ludzi. Numer zamyka recenzja książki Romana Ossowskiego „Psychologia rehabilitacyjna w praktyce”, która ukazała się niedawno nakładem Wydawnictwa...
Nowa polityka miejska

Nowa polityka miejska

Oddając w ręce czytelników niniejszą książkę, mamy nadzieję, że przedstawione badania pozwolą poszerzyć wiedzę na temat procesów polityki miejskiej. Będziemy jeszcze bardziej zadowoleni, jeśli uda się nam zainspirować aktywnych mieszczan – zarówno decydentów, jak i zwykłych obywateli – do działania na rzecz innowacyjności i zrównoważonego rozwoju miast. Wyrażamy bowiem przekonanie, że obserwowana dzisiaj erozja tradycyjnych mechanizmów demokratycznych pociąga za sobą konieczność istotnego przeorientowania porządku instytucjonalnego. Być może to właśnie miasta staną w centrum budowy nowych, funkcjonalnych i skutecznych związków politycznych. W tym kontekście pojawia się jednak wyzwanie badawcze, związane z potrzebą odpowiedniej diagnozy bieżących uwarunkowań polityki miejskiej, a także skonstruowania scenariuszy jej pożądanej ewolucji. Właściwe uchwycenie tych zagadnień wymaga precyzyjnie wymierzonej perspektywy poznawczej. Niniejsza książka stanowi więc naszą odpowiedź na tak wysuniętą diagnozę, a jednocześnie jest też próbą wzięcia za nią naukowej odpowiedzialności. Alina Kaszkur Artur...
Polskie Forum Psychologiczne tom 26 numer 1

Polskie Forum Psychologiczne
tom 26 numer 1

W numerze między innymi: Motywacje do chwalenia a wybrane sposoby chwalenia małych dzieci przez matki. Raport z badań; Czynniki socjodemograficzne, kliniczne i poczucie własnej skuteczności a zindywidualizowana ocena znaczenia choroby przewlekłej; Podstawy metodologiczne badania wpływu specyfiki językowej i kulturowej środowiska na postawy międzyetniczne młodzieży; Społeczno-kulturowe uwarunkowania relacji psychoterapeutycznej zawieranej z osobami wywodzącymi się z arabsko-muzułmańskiego kręgu kulturowego; Zdrowie psychiczne i spostrzegane konsekwencje...
Przegląd Pedagogiczny nr 2/2020

Przegląd Pedagogiczny
nr 2/2020

W numerze znalazły się między innymi teksty: W kręgu rozważań o etyce zawodowej pedagogów specjalnych; Zaangażowanie społeczne nauczycieli w obliczu kultury nieufności; Przeciążenie informacyjne wyzwaniem dla edukacji doby cyfrowej; Pedagodzy na rynku pracy w świetle badań losów absolwentów; Wczesna diagnoza umiejętności dzieci w zakresie czytania i pisania szansą na udaną edukację szkolną; Wybrane aspekty funkcjonowania dziecka zdolnego w pieczy zastępczej; Znaczenie relacji w rodzinach nauczycieli w kontekście oceniania uczniów; Ściąganie w szkole a wartości ostateczne i instrumentalne; Funkcjonowanie dziecka z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej – studium przypadku; Subiektywna recenzja filmów fabularnych o...
Polskie Forum Psychologiczne tom 25 numer 4

Polskie Forum Psychologiczne
tom 25 numer 4

W numerze między innymi: Satysfakcja seksualna i jej znaczenie w bliskich związkach emocjonalnych; Wdzięczność a dobrostan człowieka – zależności i mechanizmy; Znaczenie wsparcia społecznego dla dobrostanu psychicznego osób leczących się z powodu niepłodności; Inteligencja emocjonalna i wsparcie społeczne a prężność u nastolatków w okresie wczesnej adolescencji; Różnice psychologiczne pomiędzy aktorami teatralnymi a iluzjonistami w zakresie kompetencji społecznych i inteligencji emocjonalnej; Rola cech temperamentalnych w kształtowaniu proaktywności skazanych odbywających karę pozbawienia wolności… Numer otwiera wspomnienie o zmarłej w grudniu doktor Alicji...
Language, Sound Change and Systems Theory

Language, Sound Change
and Systems Theory

Monografia (…) stanowi z pewnością ważne wydarzenie w polskim świecie językoznawczym. Jest to  bowiem bardzo ambitna próba „sportretowania” językoznawstwa w nowożytnej i najbardziej twórczej fazie jego rozwoju. Opis, który proponuje autorka, obejmuje okres pomiędzy Młodogramatykami, a więc okres II połowy XIX wieku, Strukturalizmem a więc okres obejmujący prawie cały wiek XX i jego rozszerzeniem w postaci Socjolingwistyki, wypełniającej swoją obecnością koniec XX wieku, poszerzonej o elementy ekolingwistyki. Jest to więc opis w miarę aktualny w sensie przeglądu stricte chronologicznego. Największą wartość dla czytelnika solidnie jednak przygotowanego językoznawczo ma monografia w wymiarze przeglądowym. Jest on bowiem zarówno wyczerpujący jak jak i niezwykle erudycyjny, przez co daje czytelnikowi możliwość przyjrzenia się z bardzo bliskiej perspektywy świadomie założonej przez Autorkę wszystkim osiągnięciom Młodogramatyków i głównych przedstawicieli Strukturalizmu (zwłaszcza europejskiego, ale z wyraźnym odniesieniem do strukturalizmu amerykańskiego). (…) Prof. dr hab. Stanisław Puppel...
Przegląd Pedagogiczny nr 1/2020

Przegląd Pedagogiczny
nr 1/2020

W numerze znalazły się między innymi teksty: Transformatywny intelektualista w polskiej tradycji pedagogicznej i politycznej przełomu XIX i XX wieku; Czynniki społeczne warunkujące efektywność kształcenia. Czynnik polityczny; Wartościowanie człowieka i ludzkiego życia w świecie sztuki. Perspektywa pedagogiki kultury; Więź człowieka ze środowiskiem naturalnym. Rekonstrukcja i interpretacja dorobku naukowego Bogdana Suchodolskiego; Przeciwdziałanie postawom agresji. Pedagogiczne implikacje filozofii Józefa Tischnera; Polsko-ukraińska współpraca na rzecz rozwoju systemu profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży w Ukrainie; Edukacja domowa jako alternatywna forma realizacji obowiązku szkolnego. Stan polskich badań i perspektywy badawcze; W poszukiwaniu lepszych możliwości kształcenia dla własnego dziecka. Edukacja domowa z perspektywy...
Polskie Forum Psychologiczne tom 25 numer 3

Polskie Forum Psychologiczne
tom 25 numer 3

W numerze między innymi: Ukryte teorie osobowości (IPTs) a dyspozycjonizm nauczycieli o zróżnicowanym stażu zawodowym; Fundament moralny świętości jako predyktor potępienia zachowań dotyczących traktowania własnego ciała; Ocena skutków wpływu zintegrowanej edukacji szkolnej na podstawie programu „Dzwonki dla każdego”; Ilościowa i jakościowa orientacja badawcza w psychologii – perspektywy koegzystencji; Skala Przekonań Dorosłych Eurosierot (SPDE) – założenia teoretyczne i analiza właściwości psychometrycznych; Szacowanie przymierza terapeuty i pacjenta w procesie indywidualnej psychoterapii. Adaptacja i właściwości psychometryczne Skali Przymierza w Działaniu (WAI). Badania wstępne. Znalazło się w nim również Sprawozdanie z Ogólnopolskiej e-Konferencji Naukowej „Doświadczanie pandemii COVID-19 w...
Studia z filozofii religii i teodycei

Studia z filozofii religii i teodycei

Jeśli bowiem nawet idea wszechmocy Bożej jest egzystencjalnie dla człowieka atrakcyjna (wszechmocny Bóg może uratować człowieka przed złem, obdarzyć życiem wiecznym po śmierci czy ocalić świat przed grożącymi mu kataklizmami, chociażby klimatycznym), to jednak może się również okazać Bogiem strasznym i okrutnym, który – właśnie z racji tego, że jest w stanie zrobić wszystko — świat po prostu unicestwi a wszystkie czujące i świadome istoty żywe go zamieszkujące wytraci (i to rozkoszując się ich powolną agonią w nieznośnych cierpieniach). Ten dylemat Bożej wszechmocy nie jest specyficzny dla wywodów Profesora Dariusza Łukasiewicza; przeciwnie, stanowi nierozstrzygnięty (a moim zdaniem nawet nierozstrzygalny) problem wszelkich form teizmu, w myśl których Bóg jest bytem pod każdym względem nieskończonym, zwłaszcza zaś obdarzonym takimi atrybutami, jak wszechmoc i wszechwiedza. Aporia ta, z którą zmagają się filozofowie religii (przynajmniej teiści) pokazuje, że być może bardziej owocnymi formami teizmu byłyby te, które Dariusz Łukasiewicz zdaje się odrzucać, jak teizm otwarty czy procesualny. Niezależnie jednak od tego, jakie stanowisko filozoficzne wyznawać będzie potencjalny Czytelnik/Czytelniczka recenzowanego tomu studiów, będzie miał/a do czynienia z poglądem jasno wyłożonym i maksymalnie (na ile to dla ludzkiego rozumu możliwe) uzasadnionym. Dbałość wszak Profesora Łukasiewicza o stronę formalną wywodów jest rzeczywiście imponująca; dzięki tym cechom warsztatowym omawiane studium należy zaliczyć do najlepszych, jakie powstały w tradycji analitycznej filozofii religii (i to w wymiarze nie tylko krajowym, lecz także międzynarodowym). Z recenzji prof. dr. hab. Ireneusza...
Polskie Forum Psychologiczne tom 25 numer 2

Polskie Forum Psychologiczne tom 25 numer 2

W numerze między innymi: Strategie radzenia sobie młodzieży dorastającej w sytuacji konfliktu społecznego a poczucie kontroli sytuacji; Przynależność generacyjna, płeć psychologiczna, postawy wobec miłości a style użytkowania Facebooka przez młodych dorosłych; Czy autoafirmacje mogą zmniejszyć nasilenie depresji i lęku oraz poprawić dobrostan pacjentów z łuszczycą?; Wewnętrzny obraz czy wewnętrzny opis – czy możliwe jest połączenie kodów poznawczych z pamięcią autobiograficzną?; Rzetelność i trafność polskiej wersji Kwestionariusza Umiejętności Wyobraźni w Sporcie (SIAQ). Charakterystyka psychometryczna SIAQ; Zgodność między płcią psychologiczną partnerów, partnera idealnego i rzeczywistego a satysfakcja ze...
Przegląd Pedagogiczny nr 2/2019

Przegląd Pedagogiczny
nr 2/2019

W numerze znalazły się między innymi teksty: W stronę profesjonalizmu nauczyciela; Cechy pedagogicznego dialogu oraz etapy ich uczenia się. Odniesienie do relacji: nauczyciel – uczeń; Przygotowanie nauczyciela do profesjonalnego i osobistego rozwoju w toku akademickiego kształcenia. Bariery i szanse; Nauczyciele gimnazjum – w poszukiwaniu nowej, profesjonalnej tożsamości; Stymulacja emocjonalna w procesie edukacji przedszkolnej a kompetencje przyszłości nauczyciela małego dziecka; Psychologiczne aspekty wyuczonej bezradności i ich implikacje...
Polskie Forum Psychologiczne tom 25 numer 1

Polskie Forum Psychologiczne tom 25 numer 1

Z tego numeru dowiedzieć się można między innymi: Jak umysł przetwarza ułamki? Polecamy przeczytać też teksty: Zastosowanie techniki fNIRS w badaniach mechanizmów neuronalnych poznania społecznego. Przegląd najważniejszych badań; Różnice w poziomie osiągnięć muzycznych a psychospołeczne funkcjonowanie młodych instrumentalistów; Styl przywiązania a tolerancja niejednoznaczności w sytuacji podejmowania decyzji zawodowych przez młodych dorosłych. Mediacyjny efekt poczucia bezpieczeństwa; Adaptacja narzędzia do pomiaru zaangażowania uczniów w aktywności szkolne – wyniki badań pilotażowych nad polską wersją skali SSEM oraz sprawozdanie z VII Spotkania Federacji Europejskich Stowarzyszeń...
Generacja NEET. Obraz własny. Doświadczenia pracodawców i instytucji rynku pracy

Generacja NEET. Obraz własny. Doświadczenia pracodawców i instytucji rynku pracy

Monografia jest jedną z nielicznych prac zwartych poświęconych generacji NEET. Określenie to dotyczy młodych ludzi, nazywanych też mianem „niezaangażowanych”, reprezentujących zróżnicowane, a nawet skrajne postawy względem edukacji, pracy i kariery. Taki stan może zaważyć nie tylko na ich zawodowych, ale i życiowych losach. „Z dużym zadowoleniem odbieram zamiar wydania drukiem przez wydawnictwo uniwersyteckie opracowania poświęconego badaniom nad młodzieżą przeprowadzonym w ramach projektu badawczego […] POWER 2014–2020. Zazwyczaj bowiem projekty społeczne, także badawcze, żyją swoim własnym życiem, które kończy się wielokrotnie wraz z zakończeniem ich realizacji. W tym przypadku może być inaczej i idea oraz rezultaty projektu mają szanse upowszechnienia i szerszego wykorzystania. Przedłożona do zrecenzowania książka ma szanse budowania więzi pomiędzy środowiskiem akademickim i praktyką społeczno-gospodarczą i przyczynić się do lepszego wykorzystania wyników prowadzonych badań. Jest to o tyle istotne, że dotyczy wciąż nierozwiązanych problemów współczesnej młodzieży borykającej się ze złożonościami współczesnego rynku pracy […]. Tytuł książki sugeruje, że jej treść jest poświęcona młodym „niezaangażowanym”, tymczasem w rzeczywistości rozważania w niej prowadzone są zakrojone znacznie szerzej i dotyczą całej generacji młodzieży na rynku pracy. Problem jest poważny i godny nagłaśniania […]. Książka może stanowić wartościowy wkład pedagogiki pracy do nauk o pracy. Może ona być przydatna zarówno w kształceniu pedagogów pracy, jak i jako monograficzne opracowanie poświęcone problemom ludzi młodych w środowisku pracy, które można zaadresować do licznego kręgu odbiorców, w szczególności do pracodawców, organizatorów pracy, pracowników służb zatrudnienia oraz doradców personalnych i zawodowych”. Z recenzji prof. zw. dr. hab. Zdzisława...
Polskie Forum Psychologiczne tom 24 numer 4

Polskie Forum Psychologiczne tom 24 numer 4

Wśród tekstów zamieszczonych w tym numerze czytelnik znajdzie między innymi: Stresogenność warunków pracy oraz radzenie sobie ze stresem a wypalenie zawodowe wśród pracowników gastronomii; Styl radzenia sobie ze stresem a ryzyko problemowego używania internetu; Style przywiązania z partnerem i przyjaciółmi a cechy osobowości u kobiet współuzależnionych; Ambiwalencje rozwoju pracowników. Rozważania wokół struktury życia zawodowego. Znalazły się w nim również: Polska wersja kwestionariusza do badania świadomości tożsamości narracyjnej oraz Sprawozdanie z V Międzynarodowego Kongresu Psychologii Klinicznej i Psychologii Zdrowia Dzieci i Młodzieży, które odbyło się w listopadzie w...
Codzienne i niecodzienne zmagania zwykłych ludzi

Codzienne i niecodzienne zmagania zwykłych ludzi

Monografia zawiera teksty podejmujące zagadnienia odnoszące się do trzech obszarów aktywności, będących źródłem radości lub trudności, sukcesów i porażek w radzeniu sobie z nimi przez współczesnych dorosłych. Problemy, z którymi dorośli najczęściej borykają się, dotyczą własnej osoby i relacji z innymi, w tym z partnerem/małżonkiem i współpracownikami, kolegami, a także kwestii zdrowia somatycznego, wreszcie ze zmianami cywilizacyjnymi. Książka poświęcona jest istotnym i interesującym, zarówno z poznawczego, jak i praktycznego punktu widzenia wyzwaniom człowieka, tak jak je obserwują i interpretują współczesne nauki społeczne i humanistyczne. Dotyczy najważniejszych obszarów codziennego funkcjonowania osób dorosłych, które mogą stanowić zarówno źródło ich problemów, jak i przyczynić się do sukcesów. z recenzji Anny Paszkowskiej-Rogacz, profesor Uniwersytetu Łódzkiego...
Przegląd Pedagogiczny nr 1/2019

Przegląd Pedagogiczny
nr 1/2019

W najnowszym numerze znalazły się między innymi teksty: Pedagogika międzykulturowa w rewitalizacji heterologii w warunkach zróżnicowania kulturowego; Pokolenia odkryte i  nieodkryte. Wgląd w niemieckie badania edukacyjne nad dzieciństwem, młodością, dorosłością i starością; Chińska ekspansja edukacyjna na świecie; Koncepcja antropocenu i kapitalocenu a ekopedagogika; Wprowadzenie do zagadnień pedagogiki drogi. Perspektywa społeczno-pedagogiczna; Postśmiech, postpamięć i postprawda a edukacja do (post)pamięci; Studentki-matki o łączeniu studiów i macierzyństwa; Seksualność dziecka jako przedmiot publikacji prasowych; Społeczna percepcja niepełnosprawności w opinii matek dzieci niepełnosprawnych; Na ratunek uczącym się matematyki. Jak moglibyśmy się uczyć; Dialog Motywujący jako metoda działania we wczesnej interwencji profilaktycznej czy Możliwości i perspektywy badań bibliologiczno-prasoznawczych nad historią edukacji, oświaty i wychowania w Królestwie Polskim na początku XX wieku...
Polskie Forum Psychologiczne tom 24 numer 3

Polskie Forum Psychologiczne tom 24 numer 3

Wśród tekstów zamieszczonych w tym numerze między innymi: Kwestionariusze do badania psychicznych atrybutów dorosłości – podstawy teoretyczne, konstrukcja narzędzi i ich psychometryczna weryfikacja; Związek klarowności Ja z formalną charakterystyką działań celowych oraz cechami osobowości; Dwuczynnikowy model doświadczania bezpieczeństwa – założenia teoretyczne i empiryczna weryfikacja; Zaburzenia związane z używaniem alkoholu – propozycje zmian w klasyfikacji ICD-11; Wyznaczniki wczesnej adaptacji do stwardnienia rozsianego i Wdzięczność w psychologii – przegląd definicji, głównych ujęć i...
Polskie Forum Psychologiczne tom 24 numer 2

Polskie Forum Psychologiczne tom 24 numer 2

Wśród tekstów zamieszczonych w tym numerze między innymi: Ruminacje a występowanie negatywnych i pozytywnych zmian potraumatycznych u osób chorych onkologicznie; Wpływ monochromatycznego światła niebieskiego na aktywność EEG – rola elastyczności nawyków snu; Formowanie się tożsamości osobistej w okresie stającej się dorosłości, w kontekście poczucia bezpieczeństwa i gotowości do zmian; Poczucie własnej skuteczności i subiektywna jakość życia u chłopców z ADHD w wieku wczesnoszkolnym; czy Upośledzona zdolność kontrolowania picia alkoholu w ujęciu DSM-5. Implikacje dla praktyki...
Przegląd Pedagogiczny nr 2/2018

Przegląd Pedagogiczny
nr 2/2018

W obszarze zainteresowań niniejszego numeru znajduje się teoria wychowania państwowego Kazimierza Sośnickiego w odniesieniu do współczesnego modelu edukacji obywatelskiej w Polsce. Wśród opublikowanych tu tekstów znajdziemy miedzy innymi artykuły: Teoria wychowania państwowego Kazimierza Sośnickiego a dziecięce obywatelstwo; Od banalnego do nachalnego nacjonalizmu – rozważania wokół koncepcji wychowania państwowego Kazimierza Sośnickiego; Związek Kazimierza Sośnickiego ze szkołą lwowsko-warszawską; Muzeum jako miejsce uczenia się i doświadczenia. Z inspiracji strukturalnych w dydaktyce Kazimierza Sośnickiego. Do tego: Kształcenie religijne w interesie publicznym. Perspektywa pedagogiki ogólnej; Granice dyskursywności światopoglądowej współczesnej myśli pedagogicznej. Koncepcyjne ujęcie zamysłu i eksplikacji problemu oraz „Obowiązkiem każdego obywatela jest być najpierw dobrym państwowcem”. Obywatelstwo i/a etniczność czytana w świetle państwa i wychowania państwowego Kazimierza Sośnickiego (aspekty). Są też inne teksty: Wschodząca dorosłość a prospołeczność (działanie społeczne) – teoretyczne i empiryczne wyznaczniki postaw życiowych młodego pokolenia; Aktywność fizyczna, zachowania żywieniowe i ocena ciała u dziewcząt w drugiej fazie dorastania; Znaczenie przestrzeni w bajkach magicznych czy „Niegrzeczny uczeń, niegrzeczna uczennica” – od normy rozwojowej do psychopatologii w okresie adolescencji...