Polskie Forum Psychologiczne tom 27 numer 2

Polskie Forum Psychologiczne
tom 27 numer 2

W numerze między innymi: Rola psychologa w procesie resocjalizacji osób nieletnich w świetle badań własnych; Zaangażowanie rodzicielskie matek i ojców osób z niepełnosprawnością intelektualną z zespołem Downa w cyklu życia rodzin; Samowspółczucie a style radzenia sobie ze stresem i samostygmatyzacja związana z poszukiwaniem pomocy psychologicznej u adolescentów; Przeżycia traumatyczne osób pozbawionych wolności i ich konsekwencje: funkcjonalne wsparcie psychologiczne i społeczne dla osadzonych po doznanej traumie; Czy uzależnienie ma płeć? – analiza różnic międzypłciowych i ich znaczenie dla...
Sport i aktywność fizyczna  bez barier

Sport i aktywność fizyczna
bez barier

Monografia składa się z sześciu rozdziałów stanowiących sprawozdanie z wyników badań empirycznych z zakresu psychologii sportu oraz artykułu przeglądowego zawierającego wszystkie znamiona metateorii. – M. Sydorow rozprawia się z mitem, jakoby jeździectwo było sportem elitarnym. Uzasadnia jego wartość rekreacyjną oraz terapeutyczną możliwą do uprawiania w znacznie szerszym zakresie, aniżeli się powszechnie sądzi. (…) – K. Ciechanowska i O. Dąbrowska podjęły problem funkcjonowania młodych sportowców w okresie pandemii związanej z COVID-19.(…) – M. Kolmetz zajmuje się unikatowym problemem dotyczącym związków między samooceną a poziomem lęku sportowców z niepełnosprawnościami.(…) – M. Szweda i D. Budnik-Przybylska podjęły badania nad efektywnością treningu mentalnego w tenisie stołowym. (…) – Ł. Bojkowski i D. Kłoda dokonali analizy cech osobowości sportowców w oparciu o kwestionariusz Wielkiej Piątki. (…) – K. Litwic-Kaminska wskazała na różnice w doświadczaniu stresu w zależności od rodzaju uprawianej dyscypliny sportowej.(…) – D. Kukuła, K. Kijowska zaprezentowały przegląd literatury dotyczącej uprawiania sportu w zależności od wieku zawodnika. (…) Każdy rozdział dotyczy kwestii ważnych dla jakości pracy ze sportowcami. Ponadto spełnia kryteria metodologiczne. W warunkach powszechnie panującej hipokinezy praca stanowi istotny wkład do zdrowia publicznego (ze...
Losy i przydatność zawodowa absolwentów studiów pedagogicznych

Losy i przydatność zawodowa absolwentów studiów pedagogicznych

Uważam, że Autorka podjęła istotną (tak z punktu widzenia nauki, jak i praktyki) problematykę, która po wnikliwej lekturze wielowątkowej literatury oraz właściwie zaprojektowanej procedurze badawczej stała się podstawą do przeprowadzenia badań empirycznych i przygotowania owej monografii, która powinna być wydana w formie zwartej. Uważam, że: monografia stanowi oryginalne ujęcie problemu, jakim są losy i przydatność zawodowa absolwentów studiów pedagogicznych; jest istotnym wkładem Autorki w nieustannie trwający dyskurs dotyczący owej problematyki; potwierdza umiejętności, jakie posiada Autorka w zakresie samodzielnego rozwiązywania bieżących i perspektywicznych problemów, prowadzenia analiz i formułowania stosownych wniosków. Do najważniejszych walorów recenzowanej monografii i w mojej ocenie zaliczyć należy: aktualność i społeczną użyteczność podjętej tematyki; logiczną konstrukcje dostosowaną do podjętej tematyki i wymagań, jakie powinna spełniać monografii a autorska; dobre usytuowanie podjętej tematyki w literaturze przedmiotu; solidną i konsekwentną procedurę postępowania w całym procesie przygotowania monografii i; bogaty materiał empiryczny z dużą ilością różnego rodzaju analiz i porównań. Z recenzji dra hab. Czesława Plewki, prof. nadzw.   Dr Katarzyna Ludwikowska – zatrudniona w Katedrze Pedagogiki Pracy i Andragogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy od 2008 r.; aktywny doradca zawodowy, akredytowany tutor akademicki, trener umiejętności społecznych. Zainteresowania naukowe oscylują wokół problematyki andragogicznych implikacji edukacyjnych, podmiotowości i personalizacji procesów edukacyjnych, konstruktywistycznych metodyk pracy, zatrudnialności i przydatności zawodowej, edukacji akademickiej, doradztwa zawodowego, jak również przeobrażeń współczesnego rynku pracy – zwłaszcza w odniesieniu do kategorii pokoleń i generacji na rynku pracy. Członkini zespołu wspomagającego pracę Sekcji Andragogiki KNP PAN oraz członkini Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej. Niniejsza monografii a autorska jest próbą rekonstrukcji empirycznych doświadczeń autorki płynących z jej badawczej koncentracji na kategorii absolwentów studiów pedagogicznych, ze szczególnym...
Polskie Forum Psychologiczne tom 27 numer 1

Polskie Forum Psychologiczne
tom 27 numer 1

W numerze między innymi: Siła woli jako mediator między motywacją hubrystyczną a poziomem subiektywnego dobrostanu artystów interpretatorów; Stres, aktywność fizyczna i jakość snu a pamięć prospektywna i retrospektywna u studentów kierunków medycznych; Co dzieci w wieku szkolnym wiedzą o wyborze kariery zawodowej? – Wyniki badań własnych; Jak naśladownictwo wpływa na proces formowania pierwszego wrażenia: tendencyjne pozytywne odchylenie; Fenomenologia i psychologia...
Przegląd Pedagogiczny nr 1/2021

Przegląd Pedagogiczny
nr 1/2021

Czasopismo, wydawane staraniem Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, pomyślane zostało jako płaszczyzna wymiany myśli i prezentowania dorobku naukowego przez polskich (i nie tylko) pedagogów. (…) Przyjmujemy, że pedagogika to dziedzina nauki zajmująca się badaniem szeroko rozumianych procesów edukacyjnych oraz uwarunkowań dyskursu edukacyjnego. Stąd naszym zamiarem jest zwłaszcza publikowanie raportów z badań, których przedmiotem będą różne procesy edukacyjne (zarówno te organizowane celowo, jak i te, które przebiegają spontanicznie, w sposób niezamierzony) oraz toczące się współcześnie dyskursy edukacyjne. Tak określony przedmiot pedagogiki sprawia, że traktujemy ją jako dyscyplinę otwartą, bez kompleksów, świadomą swojej interdyscyplinarności. Przyjmujemy, że edukacja stanowi swoiste „laboratorium” dla socjologicznych, psychologicznych czy filozoficznych koncepcji, a pedagogika dobrze nadaje się do badania zachodzących w tym „laboratorium” procesów. (Kolegium...
Polskie Forum Psychologiczne tom 26 numer 4

Polskie Forum Psychologiczne
tom 26 numer 4

W numerze między innymi: Trafność i rzetelność inwentarza TIPI-PL w komputerowej wersji systemu SDP na przykładzie badań kierowców; Efekt przedłużonego wpływu dezinformacji. Teorie, metody badania i wyznaczniki wielkości; Być (online) czy nie być? Proces cyfryzacji życia rodzinnego w perspektywie psychologicznej; Opracowanie treningu relaksacyjnego w formie nagrania audio (SAT-relax) na podstawie założeń treningu autogennego Schultza; Poziom objawów lęku oraz depresji w trakcie izolacji związanej z pandemią „koronawirusa” – wirusa SARS-CoV-2 w określonych grupach społecznych; Badanie pilotażowe dotyczące czasu oglądania dzieł sztuki oraz etykiet i oceny dzieł sztuki w galerii w zależności od abstrakcyjności dzieła sztuki oraz Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Klinicznej pt. „Psychologia kliniczna w teorii i praktyce oddziaływań psychologicznych” (21–23 października 2021 roku, Poznań,...
Rodzina i rodzicielstwo. Trudności – zagrożenia – wyzwania – priorytety

Rodzina i rodzicielstwo. Trudności – zagrożenia – wyzwania – priorytety

[…] Praca zbiorowa pod redakcją naukową dr Moniki Lewickiej nosząca tytuł Rodzina i rodzicielstwo: Trudności – zagrożenia – wyzwania – priorytety wpisuje się w dynamicznie rozwijający się nurt pedagogiki rodziny […]. Podejmuje ważną i aktualną problematykę wymagającą ustawicznych eksploracji […]. Zawarte w niej artykuły koncentrują uwagę zarówno na różnorodnie pojętych trudnościach i zagrożeniach współczesnej rodziny, jak i wychodzą naprzeciw wyzwaniom i eksponują priorytety na owej drodze. Lektura książki utwierdza w przekonaniu, że rodzina jest prymarnym i podstawowym środowiskiem społecznym, stanowiącym podstawową strukturę całokształtu życia społecznego, wytyczającym zarazem pomost pomiędzy owymi środowiskami społecznymi w skali mikro- (rodzina), mezzo- (np. instytucje i organizacje wspierające rodzinę) i makro- (skala państwowa, kontynentalna, globalna) na bazie konstruowanych dróg, zwłaszcza moralnych i emocjonalnych oraz ideowych. Z recenzji wydawniczej prof. zw. dr hab. Urszuli...
Dziecko, rodzicielstwo, rodzina. Wybrane konteksty badań

Dziecko, rodzicielstwo, rodzina. Wybrane konteksty badań

Niewątpliwą zaletą pracy jest połączenie perspektywy historycznego i współczesnego spojrzenia na omawianą problematykę, interdyscyplinarne podejście oraz uwzględnianie teoretycznych i empirycznych kontekstów badań. Różnorodne dyscypliny naukowe i perspektywy metodologiczne reprezentowane przez poszczególnych Autorów sprawiają, że zamieszczone w publikacji teksty stanowią wielowątkowe rekonstrukcje w obszarze tytułowej problematyki dziecka, rodzicielstwa i rodziny. Czytelnik odnajdzie tutaj zarówno ujęcia syntetyczne, teoretyczne, jak i porównawcze czy empiryczne, oparte m.in. na metodach badań socjolingwistycznych czy analizie pracy. Zamieszczone w publikacji teksty wpisują się w aktualne dyskusje dotyczące przemian roli i zadań rodziny we współczesnym świecie. Uwzględniają tradycyjne i nowoczesne podejście do roli rodziców, ojca, matki czy pracującej babci. Wskazują na znaczenie właściwych form komunikacji w rodzinie, kształtowania się więzi między jej członkami czy czynników wpływających na zmiany w postrzeganiu znaczenia rodziny w życiu młodych ludzi. Podejmują ważne społecznie wątki edukacji seksualnej dzieci, komunikacji bez przemocy oraz zwracają uwagę na rolę rodziny w kształtowaniu podstaw wychowania estetycznego dzieci. Z recenzji wydawniczej dr hab. Agnieszki Wałęgi, prof....
Polskie Forum Psychologiczne tom 26 numer 3

Polskie Forum Psychologiczne
tom 26 numer 3

Numer otwiera wspomnienie po zmarłym niedawno Prof. dr. hab. Pawle Izdebskim. Wśród artykułów zamieszczonych w numerze Czytelnik znajdzie również: Tendencje bigorektyczne u kobiet trenujących siłowo w zależności od ich płci psychologicznej oraz obrazu własnego ciała; : Samoocena i satysfakcja z wyglądu własnego ciała u kobiet oczekujących narodzin dziecka i bezdzietnych; Czy zmniejszanie wymagań stanowi kategorię przekształcania pracy i wiąże się z zaangażowaniem w pracę?; Siła efektu zastosowania komunikatów perswazyjnych indukujących perfekcjonizm i nadzieję na sukces u sportowców; Obawy związane z COVID-19 w okresie zamrożenia gospodarki w Polsce i Analiza zmian w zakresie zaspokojenia i frustracji podstawowych potrzeb psychologicznych oraz stresu i radzenia sobie z nim w pierwszych miesiącach pandemii COVID-19 w 2020 roku wśród...
Społeczny i indywidualny wymiar odpowiedzialności

Społeczny i indywidualny wymiar odpowiedzialności

Monografia podzielona jest na trzy części, które obejmują w sumie osiemnaście artykułów. Struktura pracy została podyktowana zakresem ogólności i treścią rozważań nad odpowiedzialnością oraz społeczną doniosłością dylematów związanych z rozumieniem odpowiedzialności i jej respektowaniem przez współczesnego człowieka. (…) Odpowiedzialność, jej oblicza, wymiary oraz sposoby wyrażania w wielu różnorodnych płaszczyznach życia mogą być problematyczne dla człowieka, zwłaszcza w dobie dynamicznie zachodzących zmian społecznych. Redaktorki monografii wyrażają nadzieję, że niniejszy zbiór przybliży wielość spojrzeń na to zjawisko i jego znaczenie w kształtowaniu zachowania. Hanna Liberska, Alicja Malina, Dorota...
Polskie Forum Psychologiczne tom 26 numer 2

Polskie Forum Psychologiczne
tom 26 numer 2

W numerze między innymi: Mediacyjna rola inteligencji emocjonalnej w związkach temperamentu z potrzebą poznania u osób z wysokimi osiągnięciami akademickimi; Transgresja i psychoterapia humanistyczna; Technologia 3D jako narzędzie do podniesienia poczucia dobrostanu dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu; Wybrane aspekty zdrowia psychicznego podczas pandemii COVID-19 w Polsce; Doświadczenie grania w gry wideo jako możliwy element konstrukcji historii życia; Vaping i juuling. Zjawisko palenia e-papierosów przez młodych ludzi. Numer zamyka recenzja książki Romana Ossowskiego „Psychologia rehabilitacyjna w praktyce”, która ukazała się niedawno nakładem Wydawnictwa...
Nowa polityka miejska

Nowa polityka miejska

Oddając w ręce czytelników niniejszą książkę, mamy nadzieję, że przedstawione badania pozwolą poszerzyć wiedzę na temat procesów polityki miejskiej. Będziemy jeszcze bardziej zadowoleni, jeśli uda się nam zainspirować aktywnych mieszczan – zarówno decydentów, jak i zwykłych obywateli – do działania na rzecz innowacyjności i zrównoważonego rozwoju miast. Wyrażamy bowiem przekonanie, że obserwowana dzisiaj erozja tradycyjnych mechanizmów demokratycznych pociąga za sobą konieczność istotnego przeorientowania porządku instytucjonalnego. Być może to właśnie miasta staną w centrum budowy nowych, funkcjonalnych i skutecznych związków politycznych. W tym kontekście pojawia się jednak wyzwanie badawcze, związane z potrzebą odpowiedniej diagnozy bieżących uwarunkowań polityki miejskiej, a także skonstruowania scenariuszy jej pożądanej ewolucji. Właściwe uchwycenie tych zagadnień wymaga precyzyjnie wymierzonej perspektywy poznawczej. Niniejsza książka stanowi więc naszą odpowiedź na tak wysuniętą diagnozę, a jednocześnie jest też próbą wzięcia za nią naukowej odpowiedzialności. Alina Kaszkur Artur...
Polskie Forum Psychologiczne tom 26 numer 1

Polskie Forum Psychologiczne
tom 26 numer 1

W numerze między innymi: Motywacje do chwalenia a wybrane sposoby chwalenia małych dzieci przez matki. Raport z badań; Czynniki socjodemograficzne, kliniczne i poczucie własnej skuteczności a zindywidualizowana ocena znaczenia choroby przewlekłej; Podstawy metodologiczne badania wpływu specyfiki językowej i kulturowej środowiska na postawy międzyetniczne młodzieży; Społeczno-kulturowe uwarunkowania relacji psychoterapeutycznej zawieranej z osobami wywodzącymi się z arabsko-muzułmańskiego kręgu kulturowego; Zdrowie psychiczne i spostrzegane konsekwencje...
Przegląd Pedagogiczny nr 2/2020

Przegląd Pedagogiczny
nr 2/2020

W numerze znalazły się między innymi teksty: W kręgu rozważań o etyce zawodowej pedagogów specjalnych; Zaangażowanie społeczne nauczycieli w obliczu kultury nieufności; Przeciążenie informacyjne wyzwaniem dla edukacji doby cyfrowej; Pedagodzy na rynku pracy w świetle badań losów absolwentów; Wczesna diagnoza umiejętności dzieci w zakresie czytania i pisania szansą na udaną edukację szkolną; Wybrane aspekty funkcjonowania dziecka zdolnego w pieczy zastępczej; Znaczenie relacji w rodzinach nauczycieli w kontekście oceniania uczniów; Ściąganie w szkole a wartości ostateczne i instrumentalne; Funkcjonowanie dziecka z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej – studium przypadku; Subiektywna recenzja filmów fabularnych o...
Polskie Forum Psychologiczne tom 25 numer 4

Polskie Forum Psychologiczne
tom 25 numer 4

W numerze między innymi: Satysfakcja seksualna i jej znaczenie w bliskich związkach emocjonalnych; Wdzięczność a dobrostan człowieka – zależności i mechanizmy; Znaczenie wsparcia społecznego dla dobrostanu psychicznego osób leczących się z powodu niepłodności; Inteligencja emocjonalna i wsparcie społeczne a prężność u nastolatków w okresie wczesnej adolescencji; Różnice psychologiczne pomiędzy aktorami teatralnymi a iluzjonistami w zakresie kompetencji społecznych i inteligencji emocjonalnej; Rola cech temperamentalnych w kształtowaniu proaktywności skazanych odbywających karę pozbawienia wolności… Numer otwiera wspomnienie o zmarłej w grudniu doktor Alicji...
Language, Sound Change and Systems Theory

Language, Sound Change
and Systems Theory

Monografia (…) stanowi z pewnością ważne wydarzenie w polskim świecie językoznawczym. Jest to  bowiem bardzo ambitna próba „sportretowania” językoznawstwa w nowożytnej i najbardziej twórczej fazie jego rozwoju. Opis, który proponuje autorka, obejmuje okres pomiędzy Młodogramatykami, a więc okres II połowy XIX wieku, Strukturalizmem a więc okres obejmujący prawie cały wiek XX i jego rozszerzeniem w postaci Socjolingwistyki, wypełniającej swoją obecnością koniec XX wieku, poszerzonej o elementy ekolingwistyki. Jest to więc opis w miarę aktualny w sensie przeglądu stricte chronologicznego. Największą wartość dla czytelnika solidnie jednak przygotowanego językoznawczo ma monografia w wymiarze przeglądowym. Jest on bowiem zarówno wyczerpujący jak jak i niezwykle erudycyjny, przez co daje czytelnikowi możliwość przyjrzenia się z bardzo bliskiej perspektywy świadomie założonej przez Autorkę wszystkim osiągnięciom Młodogramatyków i głównych przedstawicieli Strukturalizmu (zwłaszcza europejskiego, ale z wyraźnym odniesieniem do strukturalizmu amerykańskiego). (…) Prof. dr hab. Stanisław Puppel...
Przegląd Pedagogiczny nr 1/2020

Przegląd Pedagogiczny
nr 1/2020

W numerze znalazły się między innymi teksty: Transformatywny intelektualista w polskiej tradycji pedagogicznej i politycznej przełomu XIX i XX wieku; Czynniki społeczne warunkujące efektywność kształcenia. Czynnik polityczny; Wartościowanie człowieka i ludzkiego życia w świecie sztuki. Perspektywa pedagogiki kultury; Więź człowieka ze środowiskiem naturalnym. Rekonstrukcja i interpretacja dorobku naukowego Bogdana Suchodolskiego; Przeciwdziałanie postawom agresji. Pedagogiczne implikacje filozofii Józefa Tischnera; Polsko-ukraińska współpraca na rzecz rozwoju systemu profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży w Ukrainie; Edukacja domowa jako alternatywna forma realizacji obowiązku szkolnego. Stan polskich badań i perspektywy badawcze; W poszukiwaniu lepszych możliwości kształcenia dla własnego dziecka. Edukacja domowa z perspektywy...
Polskie Forum Psychologiczne tom 25 numer 3

Polskie Forum Psychologiczne
tom 25 numer 3

W numerze między innymi: Ukryte teorie osobowości (IPTs) a dyspozycjonizm nauczycieli o zróżnicowanym stażu zawodowym; Fundament moralny świętości jako predyktor potępienia zachowań dotyczących traktowania własnego ciała; Ocena skutków wpływu zintegrowanej edukacji szkolnej na podstawie programu „Dzwonki dla każdego”; Ilościowa i jakościowa orientacja badawcza w psychologii – perspektywy koegzystencji; Skala Przekonań Dorosłych Eurosierot (SPDE) – założenia teoretyczne i analiza właściwości psychometrycznych; Szacowanie przymierza terapeuty i pacjenta w procesie indywidualnej psychoterapii. Adaptacja i właściwości psychometryczne Skali Przymierza w Działaniu (WAI). Badania wstępne. Znalazło się w nim również Sprawozdanie z Ogólnopolskiej e-Konferencji Naukowej „Doświadczanie pandemii COVID-19 w...
Studia z filozofii religii i teodycei

Studia z filozofii religii i teodycei

Jeśli bowiem nawet idea wszechmocy Bożej jest egzystencjalnie dla człowieka atrakcyjna (wszechmocny Bóg może uratować człowieka przed złem, obdarzyć życiem wiecznym po śmierci czy ocalić świat przed grożącymi mu kataklizmami, chociażby klimatycznym), to jednak może się również okazać Bogiem strasznym i okrutnym, który – właśnie z racji tego, że jest w stanie zrobić wszystko — świat po prostu unicestwi a wszystkie czujące i świadome istoty żywe go zamieszkujące wytraci (i to rozkoszując się ich powolną agonią w nieznośnych cierpieniach). Ten dylemat Bożej wszechmocy nie jest specyficzny dla wywodów Profesora Dariusza Łukasiewicza; przeciwnie, stanowi nierozstrzygnięty (a moim zdaniem nawet nierozstrzygalny) problem wszelkich form teizmu, w myśl których Bóg jest bytem pod każdym względem nieskończonym, zwłaszcza zaś obdarzonym takimi atrybutami, jak wszechmoc i wszechwiedza. Aporia ta, z którą zmagają się filozofowie religii (przynajmniej teiści) pokazuje, że być może bardziej owocnymi formami teizmu byłyby te, które Dariusz Łukasiewicz zdaje się odrzucać, jak teizm otwarty czy procesualny. Niezależnie jednak od tego, jakie stanowisko filozoficzne wyznawać będzie potencjalny Czytelnik/Czytelniczka recenzowanego tomu studiów, będzie miał/a do czynienia z poglądem jasno wyłożonym i maksymalnie (na ile to dla ludzkiego rozumu możliwe) uzasadnionym. Dbałość wszak Profesora Łukasiewicza o stronę formalną wywodów jest rzeczywiście imponująca; dzięki tym cechom warsztatowym omawiane studium należy zaliczyć do najlepszych, jakie powstały w tradycji analitycznej filozofii religii (i to w wymiarze nie tylko krajowym, lecz także międzynarodowym). Z recenzji prof. dr. hab. Ireneusza...
Polskie Forum Psychologiczne tom 25 numer 2

Polskie Forum Psychologiczne tom 25 numer 2

W numerze między innymi: Strategie radzenia sobie młodzieży dorastającej w sytuacji konfliktu społecznego a poczucie kontroli sytuacji; Przynależność generacyjna, płeć psychologiczna, postawy wobec miłości a style użytkowania Facebooka przez młodych dorosłych; Czy autoafirmacje mogą zmniejszyć nasilenie depresji i lęku oraz poprawić dobrostan pacjentów z łuszczycą?; Wewnętrzny obraz czy wewnętrzny opis – czy możliwe jest połączenie kodów poznawczych z pamięcią autobiograficzną?; Rzetelność i trafność polskiej wersji Kwestionariusza Umiejętności Wyobraźni w Sporcie (SIAQ). Charakterystyka psychometryczna SIAQ; Zgodność między płcią psychologiczną partnerów, partnera idealnego i rzeczywistego a satysfakcja ze...