Nowa polityka miejska

Nowa polityka miejska

Oddając w ręce czytelników niniejszą książkę, mamy nadzieję, że przedstawione badania pozwolą poszerzyć wiedzę na temat procesów polityki miejskiej. Będziemy jeszcze bardziej zadowoleni, jeśli uda się nam zainspirować aktywnych mieszczan – zarówno decydentów, jak i zwykłych obywateli – do działania na rzecz innowacyjności i zrównoważonego rozwoju miast. Wyrażamy bowiem przekonanie, że obserwowana dzisiaj erozja tradycyjnych mechanizmów demokratycznych pociąga za sobą konieczność istotnego przeorientowania porządku instytucjonalnego. Być może to właśnie miasta staną w centrum budowy nowych, funkcjonalnych i skutecznych związków politycznych. W tym kontekście pojawia się jednak wyzwanie badawcze, związane z potrzebą odpowiedniej diagnozy bieżących uwarunkowań polityki miejskiej, a także skonstruowania scenariuszy jej pożądanej ewolucji. Właściwe uchwycenie tych zagadnień wymaga precyzyjnie wymierzonej perspektywy poznawczej. Niniejsza książka stanowi więc naszą odpowiedź na tak wysuniętą diagnozę, a jednocześnie jest też próbą wzięcia za nią naukowej odpowiedzialności. Alina Kaszkur Artur...
Innowacyjność w warunkach współczesnych miast

Innowacyjność w warunkach współczesnych miast

Niniejsza książka stanowi próbę odpowiedzi na zasadnicze pytanie: jak wspierać potencjał innowacyjnego rozwoju społecznego w organizmach miejskich, tak aby ich mieszkańcy żyli bliżej siebie, szczęśliwiej i dłużej? Składa się na nią wielogłos specjalistów różnych dziedzin i dyscyplin badawczych, mających świadomość roli, jaka przypada środowisku naukowemu zarówno w wyznaczaniu standardów i celów postępu, jak i w diagnozie jego barier. Postawione pytanie wydaje się o tyle zasadne, że z co najmniej kilku względów nadszedł sprzyjający czas na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań miejskich. Przede wszystkim dlatego, że coraz powszechniejsza staje się świadomość, iż to miasto stanowi dzisiaj koło zamachowe gospodarki i gwarant rozwoju. Wzrasta przy tym nacisk w Unii Europejskiej na innowacje, zwłaszcza te natury społecznej, środowiskowej i energetycznej. W wielu przypadkach innowacyjność miejską wymusza także konieczność dostosowania się do zaostrzanych przepisów, trans czy międzynarodowych. Ponadto wydaje się, że polskie miasta powoli dojrzewają do tego, aby podjąć się wdrażania innowacji społecznie zakorzenionych, wykorzystujących nowoczesne praktyki i technologie w ramach spójnych wizji przyszłości. Od...
Teoria polityki. Próba ujęcia integralnego

Teoria polityki. Próba ujęcia integralnego

Praca przypomina praktykom i teoretykom polityki, że dla zrozumienia „tego, co polityczne” nie wystarcza ani potoczna konstatacja zdarzeń i zjawisk, ani tym bardziej intuicyjny opis przygodnych spostrzeżeń lub doznań. Aby zgłębić morfogenezę polityczności i polityki trzeba najpierw wypracować katalog jasnych i względnie precyzyjnych pojęć, aby za ich pomocą można było uchwycić sens lub bezsens konkretnych, aczkolwiek przemijających faktów politycznych. W stronę takiego właśnie refleksyjnego, perspektywicznego i jednocześnie holistycznego spojrzenia na realne procesy sterujące życiem politycznym namawia czytelnika swojej pracy Artur Laska. […] Za niezwykle oryginalne uważam doszukanie się przez Autora związków między neuronalno-psychicznymi właściwościami podmiotu a mechanizmami rozwoju subiektywnych i obiektywnych form polityczności. Przebijająca z rozważań interdyscyplinarność potwierdziła ogromną sprawność Autora w posługiwaniu się zróżnicowanym warsztatem badawczym. Prof. UWr. dr hab. Kazimierz Dziubka Walorem autorskiego ujęcia jest zaprezentowanie w jednym dziele wiedzy o funkcjonowaniu życia politycznego tak z perspektywy działającej jednostki, jak i trwania całości społecznej, kształtującej osobniczą egzystencję. Autor ukazuje historyczną zmienność zarówno form uczestnictwa, jak i organizację sfery publicznej oraz aparatu władzy, jego struktury i dylematów funkcjonowania. W sumie czytelnik otrzymuje wyartykułowaną teorię polityki w metodologicznym sensie tego słowa. […] Poza dążeniem do syntezy wiedzy o polityce, novum dzieła Artura Laski jest osadzenie go na gruncie antropologii fizycznej, neurofizjologii ludzkiego mózgu, psychologii ewolucyjnej oraz w znacznym stopniu psychologii moralności. Z tego punktu widzenia mamy do czynienia z pierwszą tak szeroką syntezą wiedzy o osobliwościach Homo sapiens na potrzeby analizy politologicznej. […] Książka, będąc szeroką (i teoretycznie, i historycznie) panoramą wiedzy o człowieku aktywnym politycznie i o strukturach władzy – będzie dużym wydarzeniem wydawniczym. Prof. dr hab. Tadeusz...
Wyzwania innowacyjności w sferze publicznej

Wyzwania innowacyjności w sferze publicznej

Książka jest efektem inspiracji badawczej, którą podjęli pracownicy Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Nie powstałaby jednak, gdyby nie pozytywny odzew środowiska naukowego innych ważnych ośrodków badawczych. Okazuje się, że przeniesienie badań nad innowacyjnością do nauk społecznych, a w szczególności nauk o polityce, spotyka się ze sporym zainteresowaniem. W kontekście współczesnych demokracji pojawia się bowiem coraz bardziej widoczna potrzeba analizy publicznych uwarunkowań procesów innowacyjności oraz publicznych konsekwencji wdrażania nowatorskich produktów, usług, koncepcji czy idei. Wspomniane przeniesienie otwiera więc nowe ujęcie analityczne, które w zamyśle autorów niniejszego tomu wyznaczyć może realne szanse postępu w sferze publicznej. Odnieść można wrażenie , że wiedzą o tym już dobrze badacze z Europy Zachodniej, gdzie blisko 10-letnie badania nad innowacjami w demokracji mają bogaty dorobek, co wydatnie przyczynia się do polepszenia jakości mechanizmów...
Odsłony współczesnej polityki

Odsłony współczesnej polityki

Książka stanowi próbę rozpoznawania zmian zachodzących w sferze współczesnej polityki i polityczności ładu społecznego. Czytelnik uzyskuje bogatą panoramę zjawisk i problemów istotnych z punktu widzenia obserwatora i analityka współczesnej...
Dwadzieścia lat po… Stan i perspektywy polskiej demokracji

Dwadzieścia lat po… Stan i perspektywy polskiej demokracji

Publikacja ilustruje kondycję polskiej demokracji 20 lat po transformacji ustrojowej. Autorzy artykułów szeroko i wnikliwie omawiają różne aspekty jej funkcjonowania i rozwoju. Przedstawiony jest też sposób postrzegania demokracji przez społeczeństwo. Prezentowana tematyka inspiruje i pobudza do dalszej...