Studia z filozofii religii i teodycei

Studia z filozofii religii i teodycei

Jeśli bowiem nawet idea wszechmocy Bożej jest egzystencjalnie dla człowieka atrakcyjna (wszechmocny Bóg może uratować człowieka przed złem, obdarzyć życiem wiecznym po śmierci czy ocalić świat przed grożącymi mu kataklizmami, chociażby klimatycznym), to jednak może się również okazać Bogiem strasznym i okrutnym, który – właśnie z racji tego, że jest w stanie zrobić wszystko — świat po prostu unicestwi a wszystkie czujące i świadome istoty żywe go zamieszkujące wytraci (i to rozkoszując się ich powolną agonią w nieznośnych cierpieniach). Ten dylemat Bożej wszechmocy nie jest specyficzny dla wywodów Profesora Dariusza Łukasiewicza; przeciwnie, stanowi nierozstrzygnięty (a moim zdaniem nawet nierozstrzygalny) problem wszelkich form teizmu, w myśl których Bóg jest bytem pod każdym względem nieskończonym, zwłaszcza zaś obdarzonym takimi atrybutami, jak wszechmoc i wszechwiedza. Aporia ta, z którą zmagają się filozofowie religii (przynajmniej teiści) pokazuje, że być może bardziej owocnymi formami teizmu byłyby te, które Dariusz Łukasiewicz zdaje się odrzucać, jak teizm otwarty czy procesualny. Niezależnie jednak od tego, jakie stanowisko filozoficzne wyznawać będzie potencjalny Czytelnik/Czytelniczka recenzowanego tomu studiów, będzie miał/a do czynienia z poglądem jasno wyłożonym i maksymalnie (na ile to dla ludzkiego rozumu możliwe) uzasadnionym. Dbałość wszak Profesora Łukasiewicza o stronę formalną wywodów jest rzeczywiście imponująca; dzięki tym cechom warsztatowym omawiane studium należy zaliczyć do najlepszych, jakie powstały w tradycji analitycznej filozofii religii (i to w wymiarze nie tylko krajowym, lecz także międzynarodowym). Z recenzji prof. dr. hab. Ireneusza...
Racjonalność w myśleniu i działaniu. Filozofia Tadeusza Kotarbińskiego

Racjonalność w myśleniu i działaniu. Filozofia Tadeusza Kotarbińskiego

Sama postać Kotarbińskiego, zarówno jego rola w polskiej myśli XX wieku, jak i jego oryginalne poglądy w dziedzinie ontologii, etyki i prakseologii, będą jeszcze zapewne długo wzbudzały zainteresowanie oraz wywoływały różne dyskusje i kontrowersje. Niniejszy tom, koncentrując się nad ważnymi aspektami spuścizny intelektualnej T. Kotarbińskiego, stanowi w tym względzie, istotny przyczynek do recepcji poglądów tego autora. Znajdują się tu teksty zawierające analizy wybranych poglądów Kotarbińskiego, jak również studia porównawcze i historyczne, ukazujące jego myśl w szerszym kontekście. Teksty te skupiają się na spuściźnie intelektualnej Kotarbińskiego oraz jej kontynuacjach w filozofii...
Kobiety w Szkole Lwowsko-Warszawskiej

Kobiety w Szkole Lwowsko-Warszawskiej

W tomie zamieszczono zarówno teksty o charakterze ogólnym, które przedstawiają sytuację kobiet zajmujących się filozofią w początkach XX wieku, jak i zagadnienia bardziej szczegółowe. Wśród nich są artykuły poświęcone kobietom, które zajmowały się głównie filozofią i metodologią nauki oraz podejmowały kwestię relacji nauki do filozofii, w kontekście szerokiej dyskusji na temat unaukowienia filozofii, jaka toczyła się w Szkole Lwowsko- -Warszawskiej. Inne teksty prezentują dorobek naukowy oraz zaangażowanie w pracę dydaktyczną i organizacyjną w dziedzinie filozofii wybitnych uczennic Kazimierza Twardowskiego. Dorobek ten stanowi znakomity przykład wkładu, jaki przedstawicielki Szkoły Lwowsko-Warszawskiej wniosły do szeroko pojętej filozofii, psychologii i humanistyki polskiej, nawiązując dialog z innymi nurtami filozoficznymi panującymi w XX wieku. Część artykułów poświęcona jest różnym aspektom działalności naukowej m.in. Marii Ossowskiej, zajmującej się głównie etyką, filozofią moralną i socjologią moralności, a także Izydorze Dąmbskiej, której dorobek filozoficzny i naukowy był twórczą kontynuacją osiągnięć Szkoły Lwowsko-Warszawskiej, a jej działalność dydaktyczna i organizacyjna, zwłaszcza po II wojnie światowej, znacząco przyczyniła się do rozwoju polskiej myśli filozoficznej. Autorzy mają nadzieję, że książka zainteresuje nie tylko filozofów i studentów tej dyscypliny naukowej, ale także wzbogaci wiedzę o filozofii wszystkich Czytelników. Od...