Language, Sound Change and Systems Theory

Language, Sound Change
and Systems Theory

Monografia (…) stanowi z pewnością ważne wydarzenie w polskim świecie językoznawczym. Jest to  bowiem bardzo ambitna próba „sportretowania” językoznawstwa w nowożytnej i najbardziej twórczej fazie jego rozwoju. Opis, który proponuje autorka, obejmuje okres pomiędzy Młodogramatykami, a więc okres II połowy XIX wieku, Strukturalizmem a więc okres obejmujący prawie cały wiek XX i jego rozszerzeniem w postaci Socjolingwistyki, wypełniającej swoją obecnością koniec XX wieku, poszerzonej o elementy ekolingwistyki. Jest to więc opis w miarę aktualny w sensie przeglądu stricte chronologicznego. Największą wartość dla czytelnika solidnie jednak przygotowanego językoznawczo ma monografia w wymiarze przeglądowym. Jest on bowiem zarówno wyczerpujący jak jak i niezwykle erudycyjny, przez co daje czytelnikowi możliwość przyjrzenia się z bardzo bliskiej perspektywy świadomie założonej przez Autorkę wszystkim osiągnięciom Młodogramatyków i głównych przedstawicieli Strukturalizmu (zwłaszcza europejskiego, ale z wyraźnym odniesieniem do strukturalizmu amerykańskiego). (…) Prof. dr hab. Stanisław Puppel...
Linguistic Evidentiality and Epistemic Justification of Beliefs

Linguistic Evidentiality and Epistemic Justification of Beliefs

Książka dotyczy zjawiska ewidencjalności w językach naturalnych (linquistic evidentiality) polegającego na zaznaczaniu w wypowiedzi źródła podawanej informacji. Takim źródłem jest zwykle aktualne lub minione doświadczenie mówiącego, wnioskowanie na podstawie doświadczenia lub świadectwo innej osoby. Języki mają środki gramatyczne i leksykalne do wyrażania tego, skąd pochodzą relacjonowane informacje, mają językowe markery czy znaczniki Źródła informacji nazywane wyrażeniami ewidencjonalnymi. Rozprawa ma charakter interdyscyplinarny, obejmuje swoim zakresem semantykę, pragmatykę, filozofię języka oraz epistemologię, a dotyczy głównie gramatycznych i leksykalnych określników źródła wiedzy oraz problemów epistemologicznych związanych z tematem uprawomocnienia przekonań analizowanych z perspektywy lingwistycznej, zwłaszcza w odniesieniu do języków z gramatycznymi określnikami źródła...
Kompetencja językowa człowieka. Norma i zaburzenia

Kompetencja językowa człowieka. Norma i zaburzenia

Psychologia języka (psycholingwistyka) stanowi interdyscyplinarny obszar badań nad językiem i językowym komunikowaniem się człowieka. Przedmiotem zainteresowania tej dyscypliny są zarówno mechanizmy neuronalne, czy też szerzej, biologiczne, jak i procesy psychologiczne, które umożliwiają jednostce nabywanie, produkcję oraz rozumienie mowy i języka pisanego. Psychologia języka integruje paradygmaty metodologiczne znane z nauk medycznych (np. neurologia, psychiatria), społecznych (np. psychologia, pedagogika) oraz humanistycznych (np. językoznawstwo, filozofia). Badania psycholingwistyczne dotyczą zarówno rozwoju językowego człowieka przebiegającego prawidłowo, jak i zaburzeń w rozwoju języka lub kompetencji komunikacyjnej. Monografia przedstawia wartościową, spójną tematycznie pracę, która jest istotnym uzupełnieniem polskojęzycznego piśmiennictwa poświęconego zagadnieniom kompetencji językowych człowieka. Poszczególne rozdziały monografii bądź relacjonują aktualny stan wiedzy w wybranych obszarach badawczych psycholingwistyki, bądź prezentują oryginalne sądy, wyniki badań własnych lub metody terapeutyczne....
Psychologia języka

Psychologia języka

Autorzy ukazują próbę rozumienia języka na poziomie psychologicznym. Język jest analizowany w odniesieniu do wielu dyscyplin, w tym filozofii umysłu, kognitywistyki, psychologii, pragmatyki czy teorii komunikacji. Publikacja wzbogaci polską literaturę naukową z zakresu psycholingwistyki oraz będzie przydatna w...