Polskie Forum Psychologiczne tom 27 numer 1

Polskie Forum Psychologiczne
tom 27 numer 1

W numerze między innymi: Siła woli jako mediator między motywacją hubrystyczną a poziomem subiektywnego dobrostanu artystów interpretatorów; Stres, aktywność fizyczna i jakość snu a pamięć prospektywna i retrospektywna u studentów kierunków medycznych; Co dzieci w wieku szkolnym wiedzą o wyborze kariery zawodowej? – Wyniki badań własnych; Jak naśladownictwo wpływa na proces formowania pierwszego wrażenia: tendencyjne pozytywne odchylenie; Fenomenologia i psychologia...
Polskie Forum Psychologiczne tom 26 numer 4

Polskie Forum Psychologiczne
tom 26 numer 4

W numerze między innymi: Trafność i rzetelność inwentarza TIPI-PL w komputerowej wersji systemu SDP na przykładzie badań kierowców; Efekt przedłużonego wpływu dezinformacji. Teorie, metody badania i wyznaczniki wielkości; Być (online) czy nie być? Proces cyfryzacji życia rodzinnego w perspektywie psychologicznej; Opracowanie treningu relaksacyjnego w formie nagrania audio (SAT-relax) na podstawie założeń treningu autogennego Schultza; Poziom objawów lęku oraz depresji w trakcie izolacji związanej z pandemią „koronawirusa” – wirusa SARS-CoV-2 w określonych grupach społecznych; Badanie pilotażowe dotyczące czasu oglądania dzieł sztuki oraz etykiet i oceny dzieł sztuki w galerii w zależności od abstrakcyjności dzieła sztuki oraz Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Klinicznej pt. „Psychologia kliniczna w teorii i praktyce oddziaływań psychologicznych” (21–23 października 2021 roku, Poznań,...
Polskie Forum Psychologiczne tom 26 numer 3

Polskie Forum Psychologiczne
tom 26 numer 3

Numer otwiera wspomnienie po zmarłym niedawno Prof. dr. hab. Pawle Izdebskim. Wśród artykułów zamieszczonych w numerze Czytelnik znajdzie również: Tendencje bigorektyczne u kobiet trenujących siłowo w zależności od ich płci psychologicznej oraz obrazu własnego ciała; : Samoocena i satysfakcja z wyglądu własnego ciała u kobiet oczekujących narodzin dziecka i bezdzietnych; Czy zmniejszanie wymagań stanowi kategorię przekształcania pracy i wiąże się z zaangażowaniem w pracę?; Siła efektu zastosowania komunikatów perswazyjnych indukujących perfekcjonizm i nadzieję na sukces u sportowców; Obawy związane z COVID-19 w okresie zamrożenia gospodarki w Polsce i Analiza zmian w zakresie zaspokojenia i frustracji podstawowych potrzeb psychologicznych oraz stresu i radzenia sobie z nim w pierwszych miesiącach pandemii COVID-19 w 2020 roku wśród...
Społeczny i indywidualny wymiar odpowiedzialności

Społeczny i indywidualny wymiar odpowiedzialności

Monografia podzielona jest na trzy części, które obejmują w sumie osiemnaście artykułów. Struktura pracy została podyktowana zakresem ogólności i treścią rozważań nad odpowiedzialnością oraz społeczną doniosłością dylematów związanych z rozumieniem odpowiedzialności i jej respektowaniem przez współczesnego człowieka. (…) Odpowiedzialność, jej oblicza, wymiary oraz sposoby wyrażania w wielu różnorodnych płaszczyznach życia mogą być problematyczne dla człowieka, zwłaszcza w dobie dynamicznie zachodzących zmian społecznych. Redaktorki monografii wyrażają nadzieję, że niniejszy zbiór przybliży wielość spojrzeń na to zjawisko i jego znaczenie w kształtowaniu zachowania. Hanna Liberska, Alicja Malina, Dorota...
Polskie Forum Psychologiczne tom 26 numer 2

Polskie Forum Psychologiczne
tom 26 numer 2

W numerze między innymi: Mediacyjna rola inteligencji emocjonalnej w związkach temperamentu z potrzebą poznania u osób z wysokimi osiągnięciami akademickimi; Transgresja i psychoterapia humanistyczna; Technologia 3D jako narzędzie do podniesienia poczucia dobrostanu dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu; Wybrane aspekty zdrowia psychicznego podczas pandemii COVID-19 w Polsce; Doświadczenie grania w gry wideo jako możliwy element konstrukcji historii życia; Vaping i juuling. Zjawisko palenia e-papierosów przez młodych ludzi. Numer zamyka recenzja książki Romana Ossowskiego „Psychologia rehabilitacyjna w praktyce”, która ukazała się niedawno nakładem Wydawnictwa...
Polskie Forum Psychologiczne tom 26 numer 1

Polskie Forum Psychologiczne
tom 26 numer 1

W numerze między innymi: Motywacje do chwalenia a wybrane sposoby chwalenia małych dzieci przez matki. Raport z badań; Czynniki socjodemograficzne, kliniczne i poczucie własnej skuteczności a zindywidualizowana ocena znaczenia choroby przewlekłej; Podstawy metodologiczne badania wpływu specyfiki językowej i kulturowej środowiska na postawy międzyetniczne młodzieży; Społeczno-kulturowe uwarunkowania relacji psychoterapeutycznej zawieranej z osobami wywodzącymi się z arabsko-muzułmańskiego kręgu kulturowego; Zdrowie psychiczne i spostrzegane konsekwencje...
Polskie Forum Psychologiczne tom 25 numer 4

Polskie Forum Psychologiczne
tom 25 numer 4

W numerze między innymi: Satysfakcja seksualna i jej znaczenie w bliskich związkach emocjonalnych; Wdzięczność a dobrostan człowieka – zależności i mechanizmy; Znaczenie wsparcia społecznego dla dobrostanu psychicznego osób leczących się z powodu niepłodności; Inteligencja emocjonalna i wsparcie społeczne a prężność u nastolatków w okresie wczesnej adolescencji; Różnice psychologiczne pomiędzy aktorami teatralnymi a iluzjonistami w zakresie kompetencji społecznych i inteligencji emocjonalnej; Rola cech temperamentalnych w kształtowaniu proaktywności skazanych odbywających karę pozbawienia wolności… Numer otwiera wspomnienie o zmarłej w grudniu doktor Alicji...
Polskie Forum Psychologiczne tom 25 numer 3

Polskie Forum Psychologiczne
tom 25 numer 3

W numerze między innymi: Ukryte teorie osobowości (IPTs) a dyspozycjonizm nauczycieli o zróżnicowanym stażu zawodowym; Fundament moralny świętości jako predyktor potępienia zachowań dotyczących traktowania własnego ciała; Ocena skutków wpływu zintegrowanej edukacji szkolnej na podstawie programu „Dzwonki dla każdego”; Ilościowa i jakościowa orientacja badawcza w psychologii – perspektywy koegzystencji; Skala Przekonań Dorosłych Eurosierot (SPDE) – założenia teoretyczne i analiza właściwości psychometrycznych; Szacowanie przymierza terapeuty i pacjenta w procesie indywidualnej psychoterapii. Adaptacja i właściwości psychometryczne Skali Przymierza w Działaniu (WAI). Badania wstępne. Znalazło się w nim również Sprawozdanie z Ogólnopolskiej e-Konferencji Naukowej „Doświadczanie pandemii COVID-19 w...
Polskie Forum Psychologiczne tom 25 numer 2

Polskie Forum Psychologiczne tom 25 numer 2

W numerze między innymi: Strategie radzenia sobie młodzieży dorastającej w sytuacji konfliktu społecznego a poczucie kontroli sytuacji; Przynależność generacyjna, płeć psychologiczna, postawy wobec miłości a style użytkowania Facebooka przez młodych dorosłych; Czy autoafirmacje mogą zmniejszyć nasilenie depresji i lęku oraz poprawić dobrostan pacjentów z łuszczycą?; Wewnętrzny obraz czy wewnętrzny opis – czy możliwe jest połączenie kodów poznawczych z pamięcią autobiograficzną?; Rzetelność i trafność polskiej wersji Kwestionariusza Umiejętności Wyobraźni w Sporcie (SIAQ). Charakterystyka psychometryczna SIAQ; Zgodność między płcią psychologiczną partnerów, partnera idealnego i rzeczywistego a satysfakcja ze...
Polskie Forum Psychologiczne tom 25 numer 1

Polskie Forum Psychologiczne tom 25 numer 1

Z tego numeru dowiedzieć się można między innymi: Jak umysł przetwarza ułamki? Polecamy przeczytać też teksty: Zastosowanie techniki fNIRS w badaniach mechanizmów neuronalnych poznania społecznego. Przegląd najważniejszych badań; Różnice w poziomie osiągnięć muzycznych a psychospołeczne funkcjonowanie młodych instrumentalistów; Styl przywiązania a tolerancja niejednoznaczności w sytuacji podejmowania decyzji zawodowych przez młodych dorosłych. Mediacyjny efekt poczucia bezpieczeństwa; Adaptacja narzędzia do pomiaru zaangażowania uczniów w aktywności szkolne – wyniki badań pilotażowych nad polską wersją skali SSEM oraz sprawozdanie z VII Spotkania Federacji Europejskich Stowarzyszeń...
Polskie Forum Psychologiczne tom 24 numer 4

Polskie Forum Psychologiczne tom 24 numer 4

Wśród tekstów zamieszczonych w tym numerze czytelnik znajdzie między innymi: Stresogenność warunków pracy oraz radzenie sobie ze stresem a wypalenie zawodowe wśród pracowników gastronomii; Styl radzenia sobie ze stresem a ryzyko problemowego używania internetu; Style przywiązania z partnerem i przyjaciółmi a cechy osobowości u kobiet współuzależnionych; Ambiwalencje rozwoju pracowników. Rozważania wokół struktury życia zawodowego. Znalazły się w nim również: Polska wersja kwestionariusza do badania świadomości tożsamości narracyjnej oraz Sprawozdanie z V Międzynarodowego Kongresu Psychologii Klinicznej i Psychologii Zdrowia Dzieci i Młodzieży, które odbyło się w listopadzie w...
Codzienne i niecodzienne zmagania zwykłych ludzi

Codzienne i niecodzienne zmagania zwykłych ludzi

Monografia zawiera teksty podejmujące zagadnienia odnoszące się do trzech obszarów aktywności, będących źródłem radości lub trudności, sukcesów i porażek w radzeniu sobie z nimi przez współczesnych dorosłych. Problemy, z którymi dorośli najczęściej borykają się, dotyczą własnej osoby i relacji z innymi, w tym z partnerem/małżonkiem i współpracownikami, kolegami, a także kwestii zdrowia somatycznego, wreszcie ze zmianami cywilizacyjnymi. Książka poświęcona jest istotnym i interesującym, zarówno z poznawczego, jak i praktycznego punktu widzenia wyzwaniom człowieka, tak jak je obserwują i interpretują współczesne nauki społeczne i humanistyczne. Dotyczy najważniejszych obszarów codziennego funkcjonowania osób dorosłych, które mogą stanowić zarówno źródło ich problemów, jak i przyczynić się do sukcesów. z recenzji Anny Paszkowskiej-Rogacz, profesor Uniwersytetu Łódzkiego...
Polskie Forum Psychologiczne tom 24 numer 3

Polskie Forum Psychologiczne tom 24 numer 3

Wśród tekstów zamieszczonych w tym numerze między innymi: Kwestionariusze do badania psychicznych atrybutów dorosłości – podstawy teoretyczne, konstrukcja narzędzi i ich psychometryczna weryfikacja; Związek klarowności Ja z formalną charakterystyką działań celowych oraz cechami osobowości; Dwuczynnikowy model doświadczania bezpieczeństwa – założenia teoretyczne i empiryczna weryfikacja; Zaburzenia związane z używaniem alkoholu – propozycje zmian w klasyfikacji ICD-11; Wyznaczniki wczesnej adaptacji do stwardnienia rozsianego i Wdzięczność w psychologii – przegląd definicji, głównych ujęć i...
Polskie Forum Psychologiczne tom 24 numer 2

Polskie Forum Psychologiczne tom 24 numer 2

Wśród tekstów zamieszczonych w tym numerze między innymi: Ruminacje a występowanie negatywnych i pozytywnych zmian potraumatycznych u osób chorych onkologicznie; Wpływ monochromatycznego światła niebieskiego na aktywność EEG – rola elastyczności nawyków snu; Formowanie się tożsamości osobistej w okresie stającej się dorosłości, w kontekście poczucia bezpieczeństwa i gotowości do zmian; Poczucie własnej skuteczności i subiektywna jakość życia u chłopców z ADHD w wieku wczesnoszkolnym; czy Upośledzona zdolność kontrolowania picia alkoholu w ujęciu DSM-5. Implikacje dla praktyki...
Polskie Forum Psychologiczne tom 24 numer 1

Polskie Forum Psychologiczne tom 24 numer 1

W najnowszym numerze między innymi: Nadzieja jako mediator w związkach cech osobowości i satysfakcji z życia. Badania osób w okresie późnej dorosłości (60–75 lat); Mroczna triada a kody moralne: mediacyjna rola kodów moralnych w relacji między płcią a psychopatią; Uczucia moralne, wartości i przekonania postkrytyczne członków stowarzyszenia Mensa Polska – analiza porównawcza; Skala Komunikowania się Adolescentów z Rówieśnikami (SKAR) – właściwości psychometryczne narzędzia szacującego zadowolenie z relacji z rówieśnikami; Temperamentalne predyktory strategii regulacji emocji negatywnych i pozytywnych u osób z zaburzeniami depresyjno-lękowymi; Sprawozdanie z 4. Międzynarodowego Kongresu Psychologii Klinicznej i Zdrowia Dzieci i Młodzieży...
Polskie Forum Psychologiczne tom 23 numer 4

Polskie Forum Psychologiczne tom 23 numer 4

W najnowszym numerze między innymi:  Przegląd kwestionariuszy do oceny przebaczenia dyspozycyjnego; Polska adaptacja Kwestionariusza Obszarów Zależności Wartości Ja (CSWS-PL); Słowo w relacji – czyjeś, skądś, z czymś, pomiędzy; Problematyka zaburzeń obserwowanych u osób z dysfunkcją w płatach czołowych z perspektywy koncepcji samoregulacji; Psychometryczne opracowanie Kwestionariusza SR3S (Strategie Radzenia Sobie ze Stresem w Sporcie); Psychologiczny kontekst wielopracy – analiza różnic płciowych; Dyskalkulia rozwojowa – deficyt wiadomości matematycznych czy umiejętności arytmetycznych – od rozważań terminologicznych do praktyki diagnostycznej;  Wstępna charakterystyka psychometryczna polskiej adaptacji Skali Podatności na Nudę...
Polskie Forum Psychologiczne tom 23 numer 3

Polskie Forum Psychologiczne tom 23 numer 3

Numer w dużej mierze pod hasłem „Współczesne oblicze problemów klinicznych dzieci i młodzieży”. Wśród tekstów z tego obszaru tematycznego znalazły się: Uzależnienia od gier video u dzieci – mity a rzeczywistość; Nadruchliwość i nieuwaga dzieci w ocenie nauczycieli i wynikach badania systemem ADScaner; Przekaz rodziny ADHD. Zdolność do refleksji rodzica a obraz kliniczny zaburzenia dziecka; Negatywne wydarzenia w życiu dzieci i młodzieży – między ryzykiem wystąpienia depresji a wzrostem potraumatycznym; Interakcje w triadzie matka-ojciec-dziecko w diagnozie i terapii dzieci urodzonych ze skrajnym wcześniactwem. Poza tym w numerze przeczytać też można artykuły na temat więzi matki i córki, pomiaru behawioralnego hamowania i behawioralnej aktywacji u dzieci, prodyktorów prokrastynacji i moderacyjnego efektu cech...
Polskie Forum Psychologiczne tom 23 numer 2

Polskie Forum Psychologiczne tom 23 numer 2

Numer poświęcony przede wszystkim nowym wyzwaniom analizy danych. Celem specjalnej części aktualnego PFP przygotowanej na ten właśnie temat jest przybliżenie Czytelnikom niektórych z najnowszych rozwiązań w tym zakresie, co jest odpowiedzią na wyraźny wzrost zainteresowania nimi wśród badaczy, a co za tym idzie na rosnące znaczenie tych metod w badaniach. Całość ukazała się pod gościnną redakcją Marioli Łaguny i Wiktora Razmusa.  W numerze znalazło się też kilka innych artykułów oraz recenzja książki „Etyka zawodu psychologa” i sprawozdanie z konferencji „Diagnoza psychologiczna jako przedmiot badania i nauczania”. Zachęcamy do zapoznania się, ze szczegółowym spisem...
Tradycja a nowoczesność. Wartości współczesnego człowieka – przedmiot, źródła, obszary i konflikty

Tradycja a nowoczesność.
Wartości współczesnego człowieka – przedmiot, źródła, obszary i konflikty

Monografia stanowi zbiór artykułów naukowych z zakresu szeroko rozumianej problematyki wartości człowieka we współczesnym świecie. Temat opracowania odzwierciedla specyfikę naszych czasów zwanych ponowoczesnymi: wypełnionych zmianami, często nieprzewidywalnymi, wymagającymi od współczesnego człowieka refleksji nad swoim miejscem w życiu. Monografia zawiera przemyślenia dotyczące znaczenia tradycyjnego układu wartości egzystencjalnych, a także umiejętności umiejscowienia siebie i swoich relacji interpersonalnych w złożonym środowisku społecznym. Główną przesłankę przedstawionych badań stanowi analiza czynników ważnych dla kształtowania się świata wartości ludzi we współczesnych, często burzliwych czasach, z uwzględnieniem nowych wyzwań i szybkich...
Polskie Forum Psychologiczne tom 23 numer 1

Polskie Forum Psychologiczne tom 23 numer 1

Numer otwiera część tematyczna „Badania psychologiczne nad relacją „mózg – zachowanie”, w której między innymi: Ręczność, praksja i język: nowe spojrzenie na delikatną triadę; Znaczenie neuronauki dla zrozumienia problemów i poprawy funkcjonowania dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi; Rozwój funkcjonalny mózgu na przykładzie korowych mechanizmów percepcji twarzy i mowy u niemowląt. Wśród pozostałych artykułów: Doświadczenie nastoletniego macierzyństwa a wybrane aspekty funkcjonowania dorosłych kobiet; Inteligencja emocjonalna i motywacja osiągnięć u kobiet na stanowiskach kierowniczych; Percepcja postaw rodzicielskich przez młodzież a jej trudności w procesie podejmowania decyzji zawodowych; Związek samooceny ze skutecznością tranzycji z systemu edukacji na rynek...