Polskie Forum Psychologiczne tom 26 numer 1

Polskie Forum Psychologiczne
tom 26 numer 1

W numerze między innymi: Motywacje do chwalenia a wybrane sposoby chwalenia małych dzieci przez matki. Raport z badań; Czynniki socjodemograficzne, kliniczne i poczucie własnej skuteczności a zindywidualizowana ocena znaczenia choroby przewlekłej; Podstawy metodologiczne badania wpływu specyfiki językowej i kulturowej środowiska na postawy międzyetniczne młodzieży; Społeczno-kulturowe uwarunkowania relacji psychoterapeutycznej zawieranej z osobami wywodzącymi się z arabsko-muzułmańskiego kręgu kulturowego; Zdrowie psychiczne i spostrzegane konsekwencje...
Polskie Forum Psychologiczne tom 25 numer 4

Polskie Forum Psychologiczne
tom 25 numer 4

W numerze między innymi: Satysfakcja seksualna i jej znaczenie w bliskich związkach emocjonalnych; Wdzięczność a dobrostan człowieka – zależności i mechanizmy; Znaczenie wsparcia społecznego dla dobrostanu psychicznego osób leczących się z powodu niepłodności; Inteligencja emocjonalna i wsparcie społeczne a prężność u nastolatków w okresie wczesnej adolescencji; Różnice psychologiczne pomiędzy aktorami teatralnymi a iluzjonistami w zakresie kompetencji społecznych i inteligencji emocjonalnej; Rola cech temperamentalnych w kształtowaniu proaktywności skazanych odbywających karę pozbawienia wolności… Numer otwiera wspomnienie o zmarłej w grudniu doktor Alicji...
Polskie Forum Psychologiczne tom 25 numer 3

Polskie Forum Psychologiczne
tom 25 numer 3

W numerze między innymi: Ukryte teorie osobowości (IPTs) a dyspozycjonizm nauczycieli o zróżnicowanym stażu zawodowym; Fundament moralny świętości jako predyktor potępienia zachowań dotyczących traktowania własnego ciała; Ocena skutków wpływu zintegrowanej edukacji szkolnej na podstawie programu „Dzwonki dla każdego”; Ilościowa i jakościowa orientacja badawcza w psychologii – perspektywy koegzystencji; Skala Przekonań Dorosłych Eurosierot (SPDE) – założenia teoretyczne i analiza właściwości psychometrycznych; Szacowanie przymierza terapeuty i pacjenta w procesie indywidualnej psychoterapii. Adaptacja i właściwości psychometryczne Skali Przymierza w Działaniu (WAI). Badania wstępne. Znalazło się w nim również Sprawozdanie z Ogólnopolskiej e-Konferencji Naukowej „Doświadczanie pandemii COVID-19 w...
Polskie Forum Psychologiczne tom 25 numer 2

Polskie Forum Psychologiczne tom 25 numer 2

W numerze między innymi: Strategie radzenia sobie młodzieży dorastającej w sytuacji konfliktu społecznego a poczucie kontroli sytuacji; Przynależność generacyjna, płeć psychologiczna, postawy wobec miłości a style użytkowania Facebooka przez młodych dorosłych; Czy autoafirmacje mogą zmniejszyć nasilenie depresji i lęku oraz poprawić dobrostan pacjentów z łuszczycą?; Wewnętrzny obraz czy wewnętrzny opis – czy możliwe jest połączenie kodów poznawczych z pamięcią autobiograficzną?; Rzetelność i trafność polskiej wersji Kwestionariusza Umiejętności Wyobraźni w Sporcie (SIAQ). Charakterystyka psychometryczna SIAQ; Zgodność między płcią psychologiczną partnerów, partnera idealnego i rzeczywistego a satysfakcja ze...
Polskie Forum Psychologiczne tom 25 numer 1

Polskie Forum Psychologiczne tom 25 numer 1

Z tego numeru dowiedzieć się można między innymi: Jak umysł przetwarza ułamki? Polecamy przeczytać też teksty: Zastosowanie techniki fNIRS w badaniach mechanizmów neuronalnych poznania społecznego. Przegląd najważniejszych badań; Różnice w poziomie osiągnięć muzycznych a psychospołeczne funkcjonowanie młodych instrumentalistów; Styl przywiązania a tolerancja niejednoznaczności w sytuacji podejmowania decyzji zawodowych przez młodych dorosłych. Mediacyjny efekt poczucia bezpieczeństwa; Adaptacja narzędzia do pomiaru zaangażowania uczniów w aktywności szkolne – wyniki badań pilotażowych nad polską wersją skali SSEM oraz sprawozdanie z VII Spotkania Federacji Europejskich Stowarzyszeń...
Polskie Forum Psychologiczne tom 24 numer 4

Polskie Forum Psychologiczne tom 24 numer 4

Wśród tekstów zamieszczonych w tym numerze czytelnik znajdzie między innymi: Stresogenność warunków pracy oraz radzenie sobie ze stresem a wypalenie zawodowe wśród pracowników gastronomii; Styl radzenia sobie ze stresem a ryzyko problemowego używania internetu; Style przywiązania z partnerem i przyjaciółmi a cechy osobowości u kobiet współuzależnionych; Ambiwalencje rozwoju pracowników. Rozważania wokół struktury życia zawodowego. Znalazły się w nim również: Polska wersja kwestionariusza do badania świadomości tożsamości narracyjnej oraz Sprawozdanie z V Międzynarodowego Kongresu Psychologii Klinicznej i Psychologii Zdrowia Dzieci i Młodzieży, które odbyło się w listopadzie w...
Codzienne i niecodzienne zmagania zwykłych ludzi

Codzienne i niecodzienne zmagania zwykłych ludzi

Monografia zawiera teksty podejmujące zagadnienia odnoszące się do trzech obszarów aktywności, będących źródłem radości lub trudności, sukcesów i porażek w radzeniu sobie z nimi przez współczesnych dorosłych. Problemy, z którymi dorośli najczęściej borykają się, dotyczą własnej osoby i relacji z innymi, w tym z partnerem/małżonkiem i współpracownikami, kolegami, a także kwestii zdrowia somatycznego, wreszcie ze zmianami cywilizacyjnymi. Książka poświęcona jest istotnym i interesującym, zarówno z poznawczego, jak i praktycznego punktu widzenia wyzwaniom człowieka, tak jak je obserwują i interpretują współczesne nauki społeczne i humanistyczne. Dotyczy najważniejszych obszarów codziennego funkcjonowania osób dorosłych, które mogą stanowić zarówno źródło ich problemów, jak i przyczynić się do sukcesów. z recenzji Anny Paszkowskiej-Rogacz, profesor Uniwersytetu Łódzkiego...
Polskie Forum Psychologiczne tom 24 numer 3

Polskie Forum Psychologiczne tom 24 numer 3

Wśród tekstów zamieszczonych w tym numerze między innymi: Kwestionariusze do badania psychicznych atrybutów dorosłości – podstawy teoretyczne, konstrukcja narzędzi i ich psychometryczna weryfikacja; Związek klarowności Ja z formalną charakterystyką działań celowych oraz cechami osobowości; Dwuczynnikowy model doświadczania bezpieczeństwa – założenia teoretyczne i empiryczna weryfikacja; Zaburzenia związane z używaniem alkoholu – propozycje zmian w klasyfikacji ICD-11; Wyznaczniki wczesnej adaptacji do stwardnienia rozsianego i Wdzięczność w psychologii – przegląd definicji, głównych ujęć i...
Polskie Forum Psychologiczne tom 24 numer 2

Polskie Forum Psychologiczne tom 24 numer 2

Wśród tekstów zamieszczonych w tym numerze między innymi: Ruminacje a występowanie negatywnych i pozytywnych zmian potraumatycznych u osób chorych onkologicznie; Wpływ monochromatycznego światła niebieskiego na aktywność EEG – rola elastyczności nawyków snu; Formowanie się tożsamości osobistej w okresie stającej się dorosłości, w kontekście poczucia bezpieczeństwa i gotowości do zmian; Poczucie własnej skuteczności i subiektywna jakość życia u chłopców z ADHD w wieku wczesnoszkolnym; czy Upośledzona zdolność kontrolowania picia alkoholu w ujęciu DSM-5. Implikacje dla praktyki...
Polskie Forum Psychologiczne tom 24 numer 1

Polskie Forum Psychologiczne tom 24 numer 1

W najnowszym numerze między innymi: Nadzieja jako mediator w związkach cech osobowości i satysfakcji z życia. Badania osób w okresie późnej dorosłości (60–75 lat); Mroczna triada a kody moralne: mediacyjna rola kodów moralnych w relacji między płcią a psychopatią; Uczucia moralne, wartości i przekonania postkrytyczne członków stowarzyszenia Mensa Polska – analiza porównawcza; Skala Komunikowania się Adolescentów z Rówieśnikami (SKAR) – właściwości psychometryczne narzędzia szacującego zadowolenie z relacji z rówieśnikami; Temperamentalne predyktory strategii regulacji emocji negatywnych i pozytywnych u osób z zaburzeniami depresyjno-lękowymi; Sprawozdanie z 4. Międzynarodowego Kongresu Psychologii Klinicznej i Zdrowia Dzieci i Młodzieży...
Polskie Forum Psychologiczne tom 23 numer 4

Polskie Forum Psychologiczne tom 23 numer 4

W najnowszym numerze między innymi:  Przegląd kwestionariuszy do oceny przebaczenia dyspozycyjnego; Polska adaptacja Kwestionariusza Obszarów Zależności Wartości Ja (CSWS-PL); Słowo w relacji – czyjeś, skądś, z czymś, pomiędzy; Problematyka zaburzeń obserwowanych u osób z dysfunkcją w płatach czołowych z perspektywy koncepcji samoregulacji; Psychometryczne opracowanie Kwestionariusza SR3S (Strategie Radzenia Sobie ze Stresem w Sporcie); Psychologiczny kontekst wielopracy – analiza różnic płciowych; Dyskalkulia rozwojowa – deficyt wiadomości matematycznych czy umiejętności arytmetycznych – od rozważań terminologicznych do praktyki diagnostycznej;  Wstępna charakterystyka psychometryczna polskiej adaptacji Skali Podatności na Nudę...
Polskie Forum Psychologiczne tom 23 numer 3

Polskie Forum Psychologiczne tom 23 numer 3

Numer w dużej mierze pod hasłem „Współczesne oblicze problemów klinicznych dzieci i młodzieży”. Wśród tekstów z tego obszaru tematycznego znalazły się: Uzależnienia od gier video u dzieci – mity a rzeczywistość; Nadruchliwość i nieuwaga dzieci w ocenie nauczycieli i wynikach badania systemem ADScaner; Przekaz rodziny ADHD. Zdolność do refleksji rodzica a obraz kliniczny zaburzenia dziecka; Negatywne wydarzenia w życiu dzieci i młodzieży – między ryzykiem wystąpienia depresji a wzrostem potraumatycznym; Interakcje w triadzie matka-ojciec-dziecko w diagnozie i terapii dzieci urodzonych ze skrajnym wcześniactwem. Poza tym w numerze przeczytać też można artykuły na temat więzi matki i córki, pomiaru behawioralnego hamowania i behawioralnej aktywacji u dzieci, prodyktorów prokrastynacji i moderacyjnego efektu cech...
Polskie Forum Psychologiczne tom 23 numer 2

Polskie Forum Psychologiczne tom 23 numer 2

Numer poświęcony przede wszystkim nowym wyzwaniom analizy danych. Celem specjalnej części aktualnego PFP przygotowanej na ten właśnie temat jest przybliżenie Czytelnikom niektórych z najnowszych rozwiązań w tym zakresie, co jest odpowiedzią na wyraźny wzrost zainteresowania nimi wśród badaczy, a co za tym idzie na rosnące znaczenie tych metod w badaniach. Całość ukazała się pod gościnną redakcją Marioli Łaguny i Wiktora Razmusa.  W numerze znalazło się też kilka innych artykułów oraz recenzja książki „Etyka zawodu psychologa” i sprawozdanie z konferencji „Diagnoza psychologiczna jako przedmiot badania i nauczania”. Zachęcamy do zapoznania się, ze szczegółowym spisem...
Tradycja a nowoczesność. Wartości współczesnego człowieka – przedmiot, źródła, obszary i konflikty

Tradycja a nowoczesność.
Wartości współczesnego człowieka – przedmiot, źródła, obszary i konflikty

Monografia stanowi zbiór artykułów naukowych z zakresu szeroko rozumianej problematyki wartości człowieka we współczesnym świecie. Temat opracowania odzwierciedla specyfikę naszych czasów zwanych ponowoczesnymi: wypełnionych zmianami, często nieprzewidywalnymi, wymagającymi od współczesnego człowieka refleksji nad swoim miejscem w życiu. Monografia zawiera przemyślenia dotyczące znaczenia tradycyjnego układu wartości egzystencjalnych, a także umiejętności umiejscowienia siebie i swoich relacji interpersonalnych w złożonym środowisku społecznym. Główną przesłankę przedstawionych badań stanowi analiza czynników ważnych dla kształtowania się świata wartości ludzi we współczesnych, często burzliwych czasach, z uwzględnieniem nowych wyzwań i szybkich...
Polskie Forum Psychologiczne tom 23 numer 1

Polskie Forum Psychologiczne tom 23 numer 1

Numer otwiera część tematyczna „Badania psychologiczne nad relacją „mózg – zachowanie”, w której między innymi: Ręczność, praksja i język: nowe spojrzenie na delikatną triadę; Znaczenie neuronauki dla zrozumienia problemów i poprawy funkcjonowania dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi; Rozwój funkcjonalny mózgu na przykładzie korowych mechanizmów percepcji twarzy i mowy u niemowląt. Wśród pozostałych artykułów: Doświadczenie nastoletniego macierzyństwa a wybrane aspekty funkcjonowania dorosłych kobiet; Inteligencja emocjonalna i motywacja osiągnięć u kobiet na stanowiskach kierowniczych; Percepcja postaw rodzicielskich przez młodzież a jej trudności w procesie podejmowania decyzji zawodowych; Związek samooceny ze skutecznością tranzycji z systemu edukacji na rynek...
Polskie Forum Psychologiczne tom 22 numer 4

Polskie Forum Psychologiczne tom 22 numer 4

Numer otwiera wspomnienie prof. Hanny Liberskiej o zmarłym niedawno profesorze Jari-Eriku Nurmi. W części zawierającej artykuły znajdziemy między innymi teksty: Kwestionariusz Satysfakcji seksualnej; Preferencje w zakresie wartości i poziomu centralności religijności singli i młodych dorosłych żyjących w związkach; Cechy temperamentalne a satysfakcja ze związku; Wychowanie w kulturze konsumpcji. Postawy wychowawcze rodziców a tendencje materialistyczne dzieci 5-6-letnich czy Rozwój rodziny w kontekście technik wspomaganego rozrodu: socjoekologiczny model rozumienia zastosowania procedury in vitro w Polsce. W numerze znalazły się również sprawozdanie z 15. Europejskiego Kongresu Psychologii, który odbywał się w lipcu 2017 roku w Amsterdamie oraz recenzję książki Filmowy leksykon psychologii Jolanty Pisarek i Pawła...
Kim jest współczesny młody katolik? Wybrane aspekty obrazu psychologicznego

Kim jest współczesny młody katolik? Wybrane aspekty obrazu psychologicznego

Kim jest młody katolik we współczesnym świecie? Sformułowanie odpowiedzi na to pytanie wymagało wieloaspektowego podejścia do problemu, nie tylko z perspektywy psychologii rozwoju człowieka, psychologii społecznej, psychologii religii, psychologii osobowości i psychologii zdrowia, ale także z perspektywy filozofii, teologii i socjologii. Zaproponowano model badawczy umożliwiający poznanie podobieństw i różnic podstawowych aspektów funkcjonowania psychospołecznego współczesnych młodych katolików w Polsce w kontekście przynależności do wspólnoty religijnej. Referowane wyniki badań ukazują znaczenie przynależności młodego człowieka do wspólnoty religijnej dla systemu wartości, rozwoju tożsamości, nasilenia stosowanych strategii religijnego radzenia sobie ze stresem, satysfakcji z życia oraz ich związków. „Tematyka pracy dotyczy realizacji dwóch ważnych zadań rozwojowych, a mianowicie: funkcjonowania w grupach odniesienia oraz kształtowania się jednoczącej filozofii życiowej i światopoglądu. (…) Książka jest cenną i udaną próbą zrozumienia, co dzieje się w psychice współczesnej młodzieży katolickiej, poddanej, podobnie jak całe nasze społeczeństwo, oddziaływaniom intensywnych przemian społecznych, kulturowych i ekonomiczno-politycznych. Postawione pytanie, czy przynależność do wspólnoty religijnej jest konstruktywnym czynnikiem rozwoju – zostało starannie i wieloaspektowo zweryfikowane, zarówno teoretycznie, jak też empirycznie. Publikacja może mieć szerokie zastosowanie dydaktyczne i praktyczne. Może służyć wszystkim osobom zainteresowanym badaniami nad rozwojem psychicznym młodzieży: nauczycielom akademickim, studentom, nauczycielom i wychowawcom szkół, rodzicom, duszpasterzom, a także młodzieży w procesie samowychowania.” Z recenzji dr hab. Elżbiety...
Polskie Forum Psychologiczne tom 22 numer 3

Polskie Forum Psychologiczne tom 22 numer 3

Numer otwiera pożegnanie Profesora Jürgena Rosta, z którym oprócz kontaktów zawodowych, niektórych pracowników Instytutu Psychologii, łączyły więzi przyjaźni. Profesor Jürgen Rost od wielu lat współpracował z badaczami z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Przede wszystkim nad poszukiwaniem rozwiązań problemów metodologicznych na gruncie psychologii.  Zmarł 1. lipca 2017 r. w Bad Segeberg, po wieloletnich zmaganiach z chorobą Parkinsona. Poza tym w  najnowszym numerze PFP znajdziemy między innymi artykuły: „Samoocena i przekonania na temat świata społecznego jako predyktory przebaczenia”, „Społeczne oceny zjawiska lęku w myśli greckiej, hellenistycznej i chrześcijańskiej”, „Mediacyjna rola strategii radzenia sobie ze stwardnieniem rozsianym w relacji między poznawczą oceną choroby a potraumatycznym wzrostem”, „Percepcja postaw rodzicielskich jako czynnik różnicujący młodych dorosłych pod względem etyki pracy”, „Stres pourazowy i przywiązanie u kobiet osadzonych – rola czynników zagrażających i chroniących”, „Łuszczyca jako czynnik ryzyka dla zakłóceń w Ja cielesnym – moderująca rola płci”....
Polskie Forum Psychologiczne tom 22 numer 2

Polskie Forum Psychologiczne tom 22 numer 2

W drugim już w tym roku numerze PFP przeczytamy miedzy innymi o: poziomie samooceny młodzieży polskiej w kontekście międzykulturowym;  jakości związku a objawach menopauzalnych u kobiet i andropauzalnych u mężczyzn; aktywności zawodowej współczesnych kobiet i trudnościach w realizacji nowych ról i tradycyjnych obowiązków; osobowościowych korelatach prywatnych koncepcji wolności i użyteczności analizy kanonicznej w badaniach psychologicznych; perspektywie podmiotowej w problemie nadwagi i otyłości (znaczenie współdziałania osoby i otoczenia w procesie odchudzania)… Jak zwykle w Forum czytelnik znajdzie też recenzję – tym razem książki pt. „Jak starzeje się umysł? O funkcjonowaniu poznawczym osób starszych i jego zróżnicowaniu indywidualnym.” oraz sprawozdanie z konferencji: II Międzynarodowego Kongresu Psychologii Klinicznej i Zdrowia Dzieci i Młodzieży (17-19 listopada 2016,...
Polskie Forum Psychologiczne tom 22 numer 1

Polskie Forum Psychologiczne tom 22 numer 1

Numer otwiera artykuł Włodzimierza Oniszczenko Genetyka zachowania: co wnosi do wiedzy o człowieku? Dalej przeczytać można między innymi publikacje: Radzenie sobie ze stratą i sposób doświadczania śmierci rodzica przez osoby dorosłe pochodzące z rodzin alkoholowych i niealkoholowych (autorzy Karolina Ludwikowska i Stanisław Steuden); Wpływ rodziny na ukształtowanie strategii osiągania wyższego wykształcenia przez młodzież (Mariya Alekseevna  Abramowa, Galina Savitovna Goncharova, Vsevolod Grigor’evich Kostyuk); Poprawa zdrowia psychicznego i umiejętności współpracy: propozycja programu szkoleniowego dla uczestników operacji pokojowych (Marzena Farnicka, Juan Carlos Fernández, Jesús Martín Ramírez), Cechy osobowości uczniów szkół muzycznych a poziom otrzymywanego wsparcia społecznego (Anna Antonina Nogaj, Roman Ossowski); Doświadczenie muzyczne w regulacji nastroju (Mariola Kokowska); Skala Spontaniczność-Reaktywność (S-RS): konstrukcja i właściwości psychometryczne (Błażej Smykowski, Paweł Kleka); Kwestionariusz Wirtualnej Integracji Społecznej (WIS) – konstrukcja i właściwości psychometryczne narzędzia mierzącego poczucie zintegrowania z innymi w przestrzeni Internetu (Agnieszka Klej, Paweł Jurek); Znaczenie wieku realnego i wieku subiektywnego w doświadczaniu siebie cielesnego przez osoby w okresie senioralnym (Beata Mirucka, Urszula Bielecka, Monika Kisielewska) oraz recenzję książki Rodzice dzieci z autyzmem i sprawozdanie z 37. Konferencji Towarzystwa Badań nad Stresem i Lękiem (STAR) w Zagrzebiu – Chorwacja, 6-8 lipca 2016...