Rodzina i rodzicielstwo. Trudności – zagrożenia – wyzwania – priorytety

Rodzina i rodzicielstwo. Trudności – zagrożenia – wyzwania – priorytety

[…] Praca zbiorowa pod redakcją naukową dr Moniki Lewickiej nosząca tytuł Rodzina i rodzicielstwo: Trudności – zagrożenia – wyzwania – priorytety wpisuje się w dynamicznie rozwijający się nurt pedagogiki rodziny […]. Podejmuje ważną i aktualną problematykę wymagającą ustawicznych eksploracji […]. Zawarte w niej artykuły koncentrują uwagę zarówno na różnorodnie pojętych trudnościach i zagrożeniach współczesnej rodziny, jak i wychodzą naprzeciw wyzwaniom i eksponują priorytety na owej drodze. Lektura książki utwierdza w przekonaniu, że rodzina jest prymarnym i podstawowym środowiskiem społecznym, stanowiącym podstawową strukturę całokształtu życia społecznego, wytyczającym zarazem pomost pomiędzy owymi środowiskami społecznymi w skali mikro- (rodzina), mezzo- (np. instytucje i organizacje wspierające rodzinę) i makro- (skala państwowa, kontynentalna, globalna) na bazie konstruowanych dróg, zwłaszcza moralnych i emocjonalnych oraz ideowych. Z recenzji wydawniczej prof. zw. dr hab. Urszuli...
Dziecko, rodzicielstwo, rodzina. Wybrane konteksty badań

Dziecko, rodzicielstwo, rodzina. Wybrane konteksty badań

Niewątpliwą zaletą pracy jest połączenie perspektywy historycznego i współczesnego spojrzenia na omawianą problematykę, interdyscyplinarne podejście oraz uwzględnianie teoretycznych i empirycznych kontekstów badań. Różnorodne dyscypliny naukowe i perspektywy metodologiczne reprezentowane przez poszczególnych Autorów sprawiają, że zamieszczone w publikacji teksty stanowią wielowątkowe rekonstrukcje w obszarze tytułowej problematyki dziecka, rodzicielstwa i rodziny. Czytelnik odnajdzie tutaj zarówno ujęcia syntetyczne, teoretyczne, jak i porównawcze czy empiryczne, oparte m.in. na metodach badań socjolingwistycznych czy analizie pracy. Zamieszczone w publikacji teksty wpisują się w aktualne dyskusje dotyczące przemian roli i zadań rodziny we współczesnym świecie. Uwzględniają tradycyjne i nowoczesne podejście do roli rodziców, ojca, matki czy pracującej babci. Wskazują na znaczenie właściwych form komunikacji w rodzinie, kształtowania się więzi między jej członkami czy czynników wpływających na zmiany w postrzeganiu znaczenia rodziny w życiu młodych ludzi. Podejmują ważne społecznie wątki edukacji seksualnej dzieci, komunikacji bez przemocy oraz zwracają uwagę na rolę rodziny w kształtowaniu podstaw wychowania estetycznego dzieci. Z recenzji wydawniczej dr hab. Agnieszki Wałęgi, prof....
Świat wartości młodzieży akademickiej

Świat wartości młodzieży akademickiej

Praca podejmuje bardzo istotną dla wychowania i pedagogiki problematykę wartości młodzieży. W sformułowaniu tytułu jest mowa nawet o „Świecie wartości”, co jest też w pełni zrozumiałe, zważywszy na złożoność problematyki i konieczną wieloaspektowość oraz złożoność  podejść.  Książka ta, poświęcona węzłowym problemom współczesnej aksjologii w pedagogice szkoły wyższej, dobrze wpisuje się we współczesne dyskusje na temat wartości, kształtu i koncepcji życia społecznego, wychowania a nawet duszpasterstwa akademickiego. Publikacja jest bardzo wartościowa i może być cenną pomocą dla wielu grup badaczy i praktyków...