Zogniskowany wywiad grupowy jako metoda badania prawa ochrony dziedzictwa kultury

Zogniskowany wywiad grupowy jako metoda badania prawa ochrony dziedzictwa kultury

Publikacja powstała na podstawie badań (zogniskowanych wywiadów grupowych) zrealizowanych w ramach projektu „Mechanizmy prawne zarządzania dziedzictwem kultury 2012/05/D/HS5/02822”. Badania polegały na przeprowadzeniu zogniskowanych wywiadów grupowych z udziałem trzech grup: kolekcjonerów, przedstawicieli organów ochrony zabytków i instytucji kultury. Zogniskowany wywiad grupowy w formie użytej w ramach projektu pokazuje, że może on być bardzo pomocnym narzędziem i przynosić dobre efekty właśnie w obszarze prawnej ochrony dziedzictwa. W nowoczesnym ujęciu ta bowiem problematyka nie tylko wymaga łączenia aspektów teoretycznych z praktycznymi, ale przede wszystkim winna być osadzona w podobnym stopniu w obszarze dziedzictwa, prawa oraz ekonomii. Tym samym badania fokusowe mogą w przyszłości stanowić element wspomagający proces legislacyjny zarówno na etapie formułowania propozycji czy wstępnych założeń do projektu ustawy, jak i na etapie gotowego już projektu aktu prawnego, wpisując się w proces konsultacji społecznych. Mogą one odgrywać szczególną rolę przy tworzeniu oceny skutków regulacji, która z racji obowiązku realizowania zasad poprawnej legislacji winna być dołączona do projektu ustawy i stanowić dokument, w którym nie są powielane elementy pochodzące z uzasadnienia do...