Przegląd Pedagogiczny nr 1/2021

Przegląd Pedagogiczny
nr 1/2021

Czasopismo, wydawane staraniem Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, pomyślane zostało jako płaszczyzna wymiany myśli i prezentowania dorobku naukowego przez polskich (i nie tylko) pedagogów. (…) Przyjmujemy, że pedagogika to dziedzina nauki zajmująca się badaniem szeroko rozumianych procesów edukacyjnych oraz uwarunkowań dyskursu edukacyjnego. Stąd naszym zamiarem jest zwłaszcza publikowanie raportów z badań, których przedmiotem będą różne procesy edukacyjne (zarówno te organizowane celowo, jak i te, które przebiegają spontanicznie, w sposób niezamierzony) oraz toczące się współcześnie dyskursy edukacyjne. Tak określony przedmiot pedagogiki sprawia, że traktujemy ją jako dyscyplinę otwartą, bez kompleksów, świadomą swojej interdyscyplinarności. Przyjmujemy, że edukacja stanowi swoiste „laboratorium” dla socjologicznych, psychologicznych czy filozoficznych koncepcji, a pedagogika dobrze nadaje się do badania zachodzących w tym „laboratorium” procesów. (Kolegium...
Przegląd Pedagogiczny nr 2/2020

Przegląd Pedagogiczny
nr 2/2020

W numerze znalazły się między innymi teksty: W kręgu rozważań o etyce zawodowej pedagogów specjalnych; Zaangażowanie społeczne nauczycieli w obliczu kultury nieufności; Przeciążenie informacyjne wyzwaniem dla edukacji doby cyfrowej; Pedagodzy na rynku pracy w świetle badań losów absolwentów; Wczesna diagnoza umiejętności dzieci w zakresie czytania i pisania szansą na udaną edukację szkolną; Wybrane aspekty funkcjonowania dziecka zdolnego w pieczy zastępczej; Znaczenie relacji w rodzinach nauczycieli w kontekście oceniania uczniów; Ściąganie w szkole a wartości ostateczne i instrumentalne; Funkcjonowanie dziecka z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej – studium przypadku; Subiektywna recenzja filmów fabularnych o...
Przegląd Pedagogiczny nr 1/2020

Przegląd Pedagogiczny
nr 1/2020

W numerze znalazły się między innymi teksty: Transformatywny intelektualista w polskiej tradycji pedagogicznej i politycznej przełomu XIX i XX wieku; Czynniki społeczne warunkujące efektywność kształcenia. Czynnik polityczny; Wartościowanie człowieka i ludzkiego życia w świecie sztuki. Perspektywa pedagogiki kultury; Więź człowieka ze środowiskiem naturalnym. Rekonstrukcja i interpretacja dorobku naukowego Bogdana Suchodolskiego; Przeciwdziałanie postawom agresji. Pedagogiczne implikacje filozofii Józefa Tischnera; Polsko-ukraińska współpraca na rzecz rozwoju systemu profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży w Ukrainie; Edukacja domowa jako alternatywna forma realizacji obowiązku szkolnego. Stan polskich badań i perspektywy badawcze; W poszukiwaniu lepszych możliwości kształcenia dla własnego dziecka. Edukacja domowa z perspektywy...
Przegląd Pedagogiczny nr 2/2019

Przegląd Pedagogiczny
nr 2/2019

W numerze znalazły się między innymi teksty: W stronę profesjonalizmu nauczyciela; Cechy pedagogicznego dialogu oraz etapy ich uczenia się. Odniesienie do relacji: nauczyciel – uczeń; Przygotowanie nauczyciela do profesjonalnego i osobistego rozwoju w toku akademickiego kształcenia. Bariery i szanse; Nauczyciele gimnazjum – w poszukiwaniu nowej, profesjonalnej tożsamości; Stymulacja emocjonalna w procesie edukacji przedszkolnej a kompetencje przyszłości nauczyciela małego dziecka; Psychologiczne aspekty wyuczonej bezradności i ich implikacje...
Przegląd Pedagogiczny nr 1/2019

Przegląd Pedagogiczny
nr 1/2019

W najnowszym numerze znalazły się między innymi teksty: Pedagogika międzykulturowa w rewitalizacji heterologii w warunkach zróżnicowania kulturowego; Pokolenia odkryte i  nieodkryte. Wgląd w niemieckie badania edukacyjne nad dzieciństwem, młodością, dorosłością i starością; Chińska ekspansja edukacyjna na świecie; Koncepcja antropocenu i kapitalocenu a ekopedagogika; Wprowadzenie do zagadnień pedagogiki drogi. Perspektywa społeczno-pedagogiczna; Postśmiech, postpamięć i postprawda a edukacja do (post)pamięci; Studentki-matki o łączeniu studiów i macierzyństwa; Seksualność dziecka jako przedmiot publikacji prasowych; Społeczna percepcja niepełnosprawności w opinii matek dzieci niepełnosprawnych; Na ratunek uczącym się matematyki. Jak moglibyśmy się uczyć; Dialog Motywujący jako metoda działania we wczesnej interwencji profilaktycznej czy Możliwości i perspektywy badań bibliologiczno-prasoznawczych nad historią edukacji, oświaty i wychowania w Królestwie Polskim na początku XX wieku...
Przegląd Pedagogiczny nr 2/2018

Przegląd Pedagogiczny
nr 2/2018

W obszarze zainteresowań niniejszego numeru znajduje się teoria wychowania państwowego Kazimierza Sośnickiego w odniesieniu do współczesnego modelu edukacji obywatelskiej w Polsce. Wśród opublikowanych tu tekstów znajdziemy miedzy innymi artykuły: Teoria wychowania państwowego Kazimierza Sośnickiego a dziecięce obywatelstwo; Od banalnego do nachalnego nacjonalizmu – rozważania wokół koncepcji wychowania państwowego Kazimierza Sośnickiego; Związek Kazimierza Sośnickiego ze szkołą lwowsko-warszawską; Muzeum jako miejsce uczenia się i doświadczenia. Z inspiracji strukturalnych w dydaktyce Kazimierza Sośnickiego. Do tego: Kształcenie religijne w interesie publicznym. Perspektywa pedagogiki ogólnej; Granice dyskursywności światopoglądowej współczesnej myśli pedagogicznej. Koncepcyjne ujęcie zamysłu i eksplikacji problemu oraz „Obowiązkiem każdego obywatela jest być najpierw dobrym państwowcem”. Obywatelstwo i/a etniczność czytana w świetle państwa i wychowania państwowego Kazimierza Sośnickiego (aspekty). Są też inne teksty: Wschodząca dorosłość a prospołeczność (działanie społeczne) – teoretyczne i empiryczne wyznaczniki postaw życiowych młodego pokolenia; Aktywność fizyczna, zachowania żywieniowe i ocena ciała u dziewcząt w drugiej fazie dorastania; Znaczenie przestrzeni w bajkach magicznych czy „Niegrzeczny uczeń, niegrzeczna uczennica” – od normy rozwojowej do psychopatologii w okresie adolescencji...
Przegląd Pedagogiczny nr 1/2018

Przegląd Pedagogiczny
nr 1/2018

Numer pod hasłem „Dojrzałość: kontekst celów, zadań i działań edukacyjno-wychowawczych. Perspektywa temporalna.” W obszarze zainteresowań niniejszego numeru znajduje się problematyka dojrzałości człowieka usytuowana w kontekście edukacyjno-wychowawczym. To w wyniku m.in. tych oddziaływań stajemy się istotami dojrzałymi, świadomie realizującymi się, osobami zdolnymi do konstruktywnej krytyki i „refleksyjnej afirmacji”. W podjętych przez Autorów tematach widoczne są wyraźne aspekty temporalne i kontekstualne w rozważaniach nad dojrzałością. Dotykają one problematyki dojrzałości wszystkich podmiotów biorących udział w procesach opiekuńczych i edukacyjno-wychowawczych – dzieci, młodzieży, dorosłych (rodziców, opiekunów, wychowawców, nauczycieli). Jednocześnie zarysowują różnorakie aspekty tej kategorii (dojrzałości emocjonalnej, społecznej, szkolnej, seksualnej, muzycznej), a także podejmują próbę wskazania współczesnych wyzwań związanych z edukacją/wychowaniem do/ku...
Przegląd Pedagogiczny nr 2/2017

Przegląd Pedagogiczny
nr 2/2017

W najnowszym numerze pisma między innymi: Justyna Sztobryn-Bochomulska: (Nie)obecność kategorii śmierci w edukacji dzieci – głos w dyskusji; Paulina Osyda: Wpływ metod aktywizujących na kompetencje społeczne dzieci w wieku przedszkolnym; Magdalena Wędzińska: Preferencje wartości uczniów szkół ponadgimnazjalnych – próba charakterystyki; Angelika Figiel: Pedagog szkolny – problem niedookreśloności zadań; Jarosław Gara: Egzystencjalna problematyzacja poszukiwania, poznawania i tworzenia samego siebie; Markus Lipowicz: Ponowoczesność jako posthumanistyczna kondycja społeczno-kulturowa: perspektywa pedagogiczno-socjologiczna; Mariusz Dembiński: Edukacja jako nośnik doświadczenia pedagogicznego w kontekście kreacji podmiotu pedagogicznego. Próba ustanowienia postpedagogiki; Ewa Rozkosz: Uczenie się badawczych kompetencji informacyjnych. Przegląd literatury; Beata Krajewska: Rodziny pomocowe jako forma wsparcia rodzin zastępczych i rodzinnych domów...
Przegląd Pedagogiczny nr 1/2017

Przegląd Pedagogiczny
nr 1/2017

W najnowszym numerze pisma między innymi: Studium przypadku w badaniach nad edukacją. Istota i paleta zastosowań (Henryk Mozorek); Ewolucja – badanie nie do końca (za)stosowane (Justyna Nowotniak); Postulaty Konwencji ONZ dotyczące praw osób niepełnosprawnych w wymiarze edukacja jako wyznacznik przygotowania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością do życia samodzielnego, godnego, wartościowego w dorosłości (Marzena Zaorska);  Projektowanie w edukacji. Aspekty metodologiczne i praktyczne na przykładzie tworzenia przestrzeni dla doświadczeń percepcyjnych (Jolanta Kruk);  Historia pewnej lekcji, czyli uniwersyteckie przygotowanie do prowadzenia zajęć w klasach młodszych. Próba ewaluacji on going (Beata Adrjan);  W drodze do wsparcia szkół w optymalizacji działań w zakresie przeciwdziałania przemocy rówieśnicze (Joanna Frankowiak);  Nie wierzyć własnym oczom – obserwacja w ewaluacji (Jakub Kołodziejczyk); Zaraźliwy optymizm, czyli style wyjaśniania studentów pedagogiki specjalnej (Monika...
Przegląd Pedagogiczny nr 2/2016

Przegląd Pedagogiczny
nr 2/2016

W najnowszym numerze pisma znajdą Państwo między innymi teksty: Podmiotowa aktywność własna jako szansa samorealizacji i rozwoju (w świetle założeń edukacji humanistycznej i krytycznej; Wirtualna koncepcja człowieka sukcesu – codzienność – rzeczywistość szkolna; (Nie)Zaufanie społeczne względem samodzielności edukacyjnej rodziców w homeschoolingu; „Zanim rozpocznie się szkoła…” – wyobrażenia studentów wczesnej edukacji o pracy nauczyciela – wychowawcy uczniów pierwszej klasy; Co uczniowie klas IV, V i VI chcieliby zmienić w swojej klasie. Swobodne wypowiedzi uczniów jako podstawa do wnioskowania o warunkach rozwoju psychospołecznego uczniów w relacjach z rówieśnikami; Emocje dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej; Style uczenia się uczniów w klasach I-III; Kryzys oświatowej demokracji w świetle makropolitycznych badań...
Przegląd Pedagogiczny nr 1/2016

Przegląd Pedagogiczny
nr 1/2016

Oddajemy do rąk czytelników kolejny numer „Przeglądu Pedagogicznego”, czasopisma wydawanego pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN. Znajdą w nim Państwo miedzy innymi publikacje: Rodzina i płeć w krzywym zwierciadle tożsamości rodzaju Justyny Spychalskiej-Stasiak, Znaczenie kategorii sprawiedliwości w procesie wychowania dzieci w młodszym wieku szkolnym Kariny Stępkowskiej, Rola matki jako obszar dylematów współczesnych kobiet. Badania własne Magdaleny Gajtkowskiej, Orientacje wspólnotowe młodzieży w warunkach indywidualizacji społeczeństwa Paulinay Peret-Drążewskiej czy recenzje książek: Dzieło Janusza Korczaka wobec wyzwań XXI wieku Specyfika relacji dziecko – dorosły pod redakcją Krystyny Zabawy i Renaty Pater (rec. Vladimir Petrov) oraz Kim pan jest, mistrzu? Toruński czworobok pedagogiczny Ditty Baczały (rec. Bogusław...
Przegląd Pedagogiczny nr 2/2015

Przegląd Pedagogiczny
nr 2/2015

Oddajemy do rąk czytelników kolejny numer „Przeglądu Pedagogicznego”, czasopisma wydawanego pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN. Znajdą w nim Państwo miedzy innymi publikacje: Anny Rudnik i Krzysztofa Czykiera: Człowiek stary jako podmiot oddziaływań edukacyjnych(?), Anny Kot: Racjonalność komunikacyjna w teorii krytycznej Jürgena Habermasa i jej implikacje w sferze edukacji, Moniki Nawrot-Borowskiej i Agnieszki Małek: Wychowanie zdrowotne i higiena dzieci i młodzieży w świetle poradników dla rodziców z lat 1850-1970 – zarys problematyki, Edyty Sokołowskiej: Panika moralna w kontekście kondycji polskiej rodziny. Wstęp do badań materiałów prasowych poświęconych rozwodom, Alicji Fidowicz: Językowy obraz osób niepełnosprawnych wśród uczniów klas VI szkoły podstawowej, Jan Czechowskiego: Sport w perspektywie procesu wychowawczego oraz Porażka w dyskursie edukacyjnym Joanny...
Przegląd Pedagogiczny nr 1/2015

Przegląd Pedagogiczny
nr 1/2015

Oddajemy do rąk czytelników kolejny numer Przeglądu Pedagogicznego. Znajdują się w nim miedzy innymi rozprawy: Marii Sobieszczyk i Katarzyny Wojciechowskiej Praktyki pedagogiczne drogą do mistrzostwa w zawodzie nauczyciela; Jolanty Nowak Edukacja wczesnoszkolna – w stronę modelu partycypacyjnego; Agnieszki Gromkowskiej-Melosik Harvard University: polityka przyjęć na studia i regulowanie dynamiki dostępu oraz„Blisko, coraz bliżej” – o doświadczaniu rzeczywistości przyrodniczej przez dziecko w edukacji wczesnoszkolnej Tatiany Grabowskiej. Do części prezentującej prace badawcze wybrano – jak zawsze – publikacje wyjątkowo ciekawe, tym razem o dość różnorodnej tematyce. Agnieszka Pisarska i Krzysztof Ostaszewski piszą o pomiarze rozpowszechnienia używania substancji psychoaktywnych przez młodzież; Izabela Plieth-Kalinowska o świadomości językowej uczniów klas trzecich szkoły podstawowej; Anna Jakubowicz-Bryx o integracji społeczności szkolnej w kontekście zaangażowania rodziców w edukację na poziomie klas niższych; Izabela Krasiejko o diagnozie pedagogicznej w metodycznym działaniu asystenta rodziny; Sylwia Kita o diagnozie i pracy z dziećmi dotkniętymi przemocą seksualną; Jolanta Jarczyńska o problematycznym używaniu Internetu przez młodzież i młodych dorosłych; Blanka Poćwiardowska o poczuciu sprawstwa rodziców w kontakcie z dzieckiem w wieku przedszkolnym a Joanna Góźdź o konstrukcji kwestionariusza motywacji do nauki w oparciu o koncepcję Self-Determination Theory E. Deciego, R.M. Ryana. To tylko część poruszanych w tej części numeru tematów. W ramach „Dyskusji i polemik” głos zabrały tym razem: Anna Perkowska-Klejman tekstemTwórcze i refleksyjne kształcenie pedagogów i Kamila Kacprzak pisząc o roli nowych mediów w randkowaniu adolescentów. W dziale „Debiut naukowy” redakcja publikuje w tym numerze pracę Małgorzaty Kotowskiej Metafora w dyskursie edukacyjnym. Znalazły się w nim tez recenzje dwóch ciekawych książek i tekst Stephena R.C. Hicksa: Edukacja dla...
Przegląd Pedagogiczny  nr 2/2014

Przegląd Pedagogiczny
nr 2/2014

Dynamiczne przeobrażenia rzeczywistości, których jesteśmy nie tylko świadkami, ale i uczestnikami, zmuszają do działań w zakresie przygotowania jednostki do życia i pracy w nieustannie zmieniającym się świecie. Konsekwencją zmian o charakterze cywilizacyjnym powinny być przeobrażenia w obszarze edukacji. Stały się one przedmiotem analizy autorów artykułów zawartych w niniejszym, kolejnym już numerze Przeglądu Pedagogicznego. Edukacja jako obszar kluczowy dla rozwoju społecznego wymaga zarówno bieżących analiz, jak i analiz wybiegających daleko w przyszłość, rozpatrywanych w szerszym kontekście, z uwzględnieniem perspektywy tworzącego się społeczeństwa wiedzy oraz rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Problem wpływu zmian cywilizacyjnych na edukację powinien być rozpatrywany w różnych kontekstach. Stąd ideą przewodnią wielu prezentowanych opracowań było założenie, że edukacja podlega wpływom zmian cywilizacyjnych, stanowi również główny sposób ułatwiający odnajdywanie się w skomplikowanej rzeczywistości. Mając na uwadze funkcje edukacji oraz jej rolę zarówno dla poszczególnych jednostek, społeczeństwa jako całości, jak i dla szeroko rozumianej gospodarki, w oddawanym do rąk Czytelnika numerze pod rozwagę przyjęto trzy płaszczyzny rozważań: indywidualną, społeczną i gospodarczą. Stanowiły one podstawę do podjęcia pogłębionej refleksji na temat szans i zagrożeń edukacji wynikających z globalnych...
Przegląd Pedagogiczny  nr 1/2014

Przegląd Pedagogiczny
nr 1/2014

Kolejny numer pisma. Tym razem w dużej mierze poświęcony Szkole Lwowsko-Warszawskiej. Wśród pozostałych tematów między innymi tekst o elementach pedagogicznych w poezji Tadeusza Kotarbińskiego; o strukturze i cechach psychometrycznych Kwestionariusza Wsparcia Edukacyjnego oraz podsumowanie badań na temat szkoły jako środowiska życia i codzienności ucznia. W bloku „Dyskusje i polemiki” czytelnik znajdzie głosy na temat Internetu jako przestrzeni indywidualnych wyborów życiowych, etycznych dylematów użytkowników portali i forów randkowych oraz o związkach w sieci i wyzwaniach dla pedagogiki, jakie za sobą...
Przegląd Pedagogiczny nr 2/2013

Przegląd Pedagogiczny
nr 2/2013

Kolejny numer pisma Przegląd Pedagogiczny, w którym tym razem autorzy poruszają takie tematy jak: choroba nowotworowa dziecka, jako czynnik zmiany w funkcjonowaniu rodziny; edukacja seksualna w Polsce i przemiany seksualności nastolatków; autorytet w kryzysie; kompetencje globalne w szkole; przemiany refleksyjności współczesnych rodziców; kary cielesne w kontekście paradygmatycznego przejścia w ujęciu celu wychowania czy fetyszyzm wśród...
Przegląd Pedagogiczny nr 2/2012

Przegląd Pedagogiczny nr 2/2012

Czasopismo zawiera wiele ciekawych artykułów, między innymi: Narkomania wśród polskiej młodzieży na przełomie lat 70. i 80.; „Murzynek Bambo” wiecznie żywy!; Rzeczywistość politycznej poprawności w podręcznikach szkolnych; Kiedy rzeczy zamieniają się w...
Przegląd Pedagogiczny nr 2/2011

Przegląd Pedagogiczny nr 2/2011

Kolejny tom Przeglądu Pedagogicznego zawiera m. in. artykuły traktujące o zabawach dzieci wsi polskiej w XIX w, o karierach zawodowych nauczycieli oraz o modelu przedmiotów pedagogicznych w liceach pedagogicznych. W dziale Recenzje oceniona została ciekawa pozycja, Inetty Nowosad Autonomia szkoły publicznej w...
Przegląd Pedagogiczny nr 2/2010

Przegląd Pedagogiczny nr 2/2010

Czasopismo zawiera artykuły traktujące o teorii i praktyce w problematyce badawczej pedagogiki ogólnej oraz o paradygmatach pedagogiki ogólnej. W części Z badań przedstawione treści dotyczą m. in. „świata życia” akademickich pedagogów i kompetencji komunikacyjnych nauczycieli. Czasopismo zamykają jak zwykle recenzje kilku wybranych tematycznie...