Przegląd Pedagogiczny nr 2/2020

Przegląd Pedagogiczny
nr 2/2020

W numerze znalazły się między innymi teksty: W kręgu rozważań o etyce zawodowej pedagogów specjalnych; Zaangażowanie społeczne nauczycieli w obliczu kultury nieufności; Przeciążenie informacyjne wyzwaniem dla edukacji doby cyfrowej; Pedagodzy na rynku pracy w świetle badań losów absolwentów; Wczesna diagnoza umiejętności dzieci w zakresie czytania i pisania szansą na udaną edukację szkolną; Wybrane aspekty funkcjonowania dziecka zdolnego w pieczy zastępczej; Znaczenie relacji w rodzinach nauczycieli w kontekście oceniania uczniów; Ściąganie w szkole a wartości ostateczne i instrumentalne; Funkcjonowanie dziecka z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej – studium przypadku; Subiektywna recenzja filmów fabularnych o...
Przegląd Pedagogiczny nr 1/2020

Przegląd Pedagogiczny
nr 1/2020

W numerze znalazły się między innymi teksty: Transformatywny intelektualista w polskiej tradycji pedagogicznej i politycznej przełomu XIX i XX wieku; Czynniki społeczne warunkujące efektywność kształcenia. Czynnik polityczny; Wartościowanie człowieka i ludzkiego życia w świecie sztuki. Perspektywa pedagogiki kultury; Więź człowieka ze środowiskiem naturalnym. Rekonstrukcja i interpretacja dorobku naukowego Bogdana Suchodolskiego; Przeciwdziałanie postawom agresji. Pedagogiczne implikacje filozofii Józefa Tischnera; Polsko-ukraińska współpraca na rzecz rozwoju systemu profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży w Ukrainie; Edukacja domowa jako alternatywna forma realizacji obowiązku szkolnego. Stan polskich badań i perspektywy badawcze; W poszukiwaniu lepszych możliwości kształcenia dla własnego dziecka. Edukacja domowa z perspektywy...
Przegląd Pedagogiczny nr 2/2019

Przegląd Pedagogiczny
nr 2/2019

W numerze znalazły się między innymi teksty: W stronę profesjonalizmu nauczyciela; Cechy pedagogicznego dialogu oraz etapy ich uczenia się. Odniesienie do relacji: nauczyciel – uczeń; Przygotowanie nauczyciela do profesjonalnego i osobistego rozwoju w toku akademickiego kształcenia. Bariery i szanse; Nauczyciele gimnazjum – w poszukiwaniu nowej, profesjonalnej tożsamości; Stymulacja emocjonalna w procesie edukacji przedszkolnej a kompetencje przyszłości nauczyciela małego dziecka; Psychologiczne aspekty wyuczonej bezradności i ich implikacje...
Przegląd Pedagogiczny nr 1/2019

Przegląd Pedagogiczny
nr 1/2019

W najnowszym numerze znalazły się między innymi teksty: Pedagogika międzykulturowa w rewitalizacji heterologii w warunkach zróżnicowania kulturowego; Pokolenia odkryte i  nieodkryte. Wgląd w niemieckie badania edukacyjne nad dzieciństwem, młodością, dorosłością i starością; Chińska ekspansja edukacyjna na świecie; Koncepcja antropocenu i kapitalocenu a ekopedagogika; Wprowadzenie do zagadnień pedagogiki drogi. Perspektywa społeczno-pedagogiczna; Postśmiech, postpamięć i postprawda a edukacja do (post)pamięci; Studentki-matki o łączeniu studiów i macierzyństwa; Seksualność dziecka jako przedmiot publikacji prasowych; Społeczna percepcja niepełnosprawności w opinii matek dzieci niepełnosprawnych; Na ratunek uczącym się matematyki. Jak moglibyśmy się uczyć; Dialog Motywujący jako metoda działania we wczesnej interwencji profilaktycznej czy Możliwości i perspektywy badań bibliologiczno-prasoznawczych nad historią edukacji, oświaty i wychowania w Królestwie Polskim na początku XX wieku...
Przegląd Pedagogiczny nr 2/2018

Przegląd Pedagogiczny
nr 2/2018

W obszarze zainteresowań niniejszego numeru znajduje się teoria wychowania państwowego Kazimierza Sośnickiego w odniesieniu do współczesnego modelu edukacji obywatelskiej w Polsce. Wśród opublikowanych tu tekstów znajdziemy miedzy innymi artykuły: Teoria wychowania państwowego Kazimierza Sośnickiego a dziecięce obywatelstwo; Od banalnego do nachalnego nacjonalizmu – rozważania wokół koncepcji wychowania państwowego Kazimierza Sośnickiego; Związek Kazimierza Sośnickiego ze szkołą lwowsko-warszawską; Muzeum jako miejsce uczenia się i doświadczenia. Z inspiracji strukturalnych w dydaktyce Kazimierza Sośnickiego. Do tego: Kształcenie religijne w interesie publicznym. Perspektywa pedagogiki ogólnej; Granice dyskursywności światopoglądowej współczesnej myśli pedagogicznej. Koncepcyjne ujęcie zamysłu i eksplikacji problemu oraz „Obowiązkiem każdego obywatela jest być najpierw dobrym państwowcem”. Obywatelstwo i/a etniczność czytana w świetle państwa i wychowania państwowego Kazimierza Sośnickiego (aspekty). Są też inne teksty: Wschodząca dorosłość a prospołeczność (działanie społeczne) – teoretyczne i empiryczne wyznaczniki postaw życiowych młodego pokolenia; Aktywność fizyczna, zachowania żywieniowe i ocena ciała u dziewcząt w drugiej fazie dorastania; Znaczenie przestrzeni w bajkach magicznych czy „Niegrzeczny uczeń, niegrzeczna uczennica” – od normy rozwojowej do psychopatologii w okresie adolescencji...
Przegląd Pedagogiczny nr 1/2018

Przegląd Pedagogiczny
nr 1/2018

Numer pod hasłem „Dojrzałość: kontekst celów, zadań i działań edukacyjno-wychowawczych. Perspektywa temporalna.” W obszarze zainteresowań niniejszego numeru znajduje się problematyka dojrzałości człowieka usytuowana w kontekście edukacyjno-wychowawczym. To w wyniku m.in. tych oddziaływań stajemy się istotami dojrzałymi, świadomie realizującymi się, osobami zdolnymi do konstruktywnej krytyki i „refleksyjnej afirmacji”. W podjętych przez Autorów tematach widoczne są wyraźne aspekty temporalne i kontekstualne w rozważaniach nad dojrzałością. Dotykają one problematyki dojrzałości wszystkich podmiotów biorących udział w procesach opiekuńczych i edukacyjno-wychowawczych – dzieci, młodzieży, dorosłych (rodziców, opiekunów, wychowawców, nauczycieli). Jednocześnie zarysowują różnorakie aspekty tej kategorii (dojrzałości emocjonalnej, społecznej, szkolnej, seksualnej, muzycznej), a także podejmują próbę wskazania współczesnych wyzwań związanych z edukacją/wychowaniem do/ku...
Przegląd Pedagogiczny nr 2/2017

Przegląd Pedagogiczny
nr 2/2017

W najnowszym numerze pisma między innymi: Justyna Sztobryn-Bochomulska: (Nie)obecność kategorii śmierci w edukacji dzieci – głos w dyskusji; Paulina Osyda: Wpływ metod aktywizujących na kompetencje społeczne dzieci w wieku przedszkolnym; Magdalena Wędzińska: Preferencje wartości uczniów szkół ponadgimnazjalnych – próba charakterystyki; Angelika Figiel: Pedagog szkolny – problem niedookreśloności zadań; Jarosław Gara: Egzystencjalna problematyzacja poszukiwania, poznawania i tworzenia samego siebie; Markus Lipowicz: Ponowoczesność jako posthumanistyczna kondycja społeczno-kulturowa: perspektywa pedagogiczno-socjologiczna; Mariusz Dembiński: Edukacja jako nośnik doświadczenia pedagogicznego w kontekście kreacji podmiotu pedagogicznego. Próba ustanowienia postpedagogiki; Ewa Rozkosz: Uczenie się badawczych kompetencji informacyjnych. Przegląd literatury; Beata Krajewska: Rodziny pomocowe jako forma wsparcia rodzin zastępczych i rodzinnych domów...
Przegląd Pedagogiczny nr 1/2017

Przegląd Pedagogiczny
nr 1/2017

W najnowszym numerze pisma między innymi: Studium przypadku w badaniach nad edukacją. Istota i paleta zastosowań (Henryk Mozorek); Ewolucja – badanie nie do końca (za)stosowane (Justyna Nowotniak); Postulaty Konwencji ONZ dotyczące praw osób niepełnosprawnych w wymiarze edukacja jako wyznacznik przygotowania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością do życia samodzielnego, godnego, wartościowego w dorosłości (Marzena Zaorska);  Projektowanie w edukacji. Aspekty metodologiczne i praktyczne na przykładzie tworzenia przestrzeni dla doświadczeń percepcyjnych (Jolanta Kruk);  Historia pewnej lekcji, czyli uniwersyteckie przygotowanie do prowadzenia zajęć w klasach młodszych. Próba ewaluacji on going (Beata Adrjan);  W drodze do wsparcia szkół w optymalizacji działań w zakresie przeciwdziałania przemocy rówieśnicze (Joanna Frankowiak);  Nie wierzyć własnym oczom – obserwacja w ewaluacji (Jakub Kołodziejczyk); Zaraźliwy optymizm, czyli style wyjaśniania studentów pedagogiki specjalnej (Monika...
Przegląd Pedagogiczny nr 2/2016

Przegląd Pedagogiczny
nr 2/2016

W najnowszym numerze pisma znajdą Państwo między innymi teksty: Podmiotowa aktywność własna jako szansa samorealizacji i rozwoju (w świetle założeń edukacji humanistycznej i krytycznej; Wirtualna koncepcja człowieka sukcesu – codzienność – rzeczywistość szkolna; (Nie)Zaufanie społeczne względem samodzielności edukacyjnej rodziców w homeschoolingu; „Zanim rozpocznie się szkoła…” – wyobrażenia studentów wczesnej edukacji o pracy nauczyciela – wychowawcy uczniów pierwszej klasy; Co uczniowie klas IV, V i VI chcieliby zmienić w swojej klasie. Swobodne wypowiedzi uczniów jako podstawa do wnioskowania o warunkach rozwoju psychospołecznego uczniów w relacjach z rówieśnikami; Emocje dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej; Style uczenia się uczniów w klasach I-III; Kryzys oświatowej demokracji w świetle makropolitycznych badań...
Przegląd Pedagogiczny nr 1/2016

Przegląd Pedagogiczny
nr 1/2016

Oddajemy do rąk czytelników kolejny numer „Przeglądu Pedagogicznego”, czasopisma wydawanego pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN. Znajdą w nim Państwo miedzy innymi publikacje: Rodzina i płeć w krzywym zwierciadle tożsamości rodzaju Justyny Spychalskiej-Stasiak, Znaczenie kategorii sprawiedliwości w procesie wychowania dzieci w młodszym wieku szkolnym Kariny Stępkowskiej, Rola matki jako obszar dylematów współczesnych kobiet. Badania własne Magdaleny Gajtkowskiej, Orientacje wspólnotowe młodzieży w warunkach indywidualizacji społeczeństwa Paulinay Peret-Drążewskiej czy recenzje książek: Dzieło Janusza Korczaka wobec wyzwań XXI wieku Specyfika relacji dziecko – dorosły pod redakcją Krystyny Zabawy i Renaty Pater (rec. Vladimir Petrov) oraz Kim pan jest, mistrzu? Toruński czworobok pedagogiczny Ditty Baczały (rec. Bogusław...
Przegląd Pedagogiczny nr 2/2015

Przegląd Pedagogiczny
nr 2/2015

Oddajemy do rąk czytelników kolejny numer „Przeglądu Pedagogicznego”, czasopisma wydawanego pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN. Znajdą w nim Państwo miedzy innymi publikacje: Anny Rudnik i Krzysztofa Czykiera: Człowiek stary jako podmiot oddziaływań edukacyjnych(?), Anny Kot: Racjonalność komunikacyjna w teorii krytycznej Jürgena Habermasa i jej implikacje w sferze edukacji, Moniki Nawrot-Borowskiej i Agnieszki Małek: Wychowanie zdrowotne i higiena dzieci i młodzieży w świetle poradników dla rodziców z lat 1850-1970 – zarys problematyki, Edyty Sokołowskiej: Panika moralna w kontekście kondycji polskiej rodziny. Wstęp do badań materiałów prasowych poświęconych rozwodom, Alicji Fidowicz: Językowy obraz osób niepełnosprawnych wśród uczniów klas VI szkoły podstawowej, Jan Czechowskiego: Sport w perspektywie procesu wychowawczego oraz Porażka w dyskursie edukacyjnym Joanny...
Przegląd Pedagogiczny nr 1/2015

Przegląd Pedagogiczny
nr 1/2015

Oddajemy do rąk czytelników kolejny numer Przeglądu Pedagogicznego. Znajdują się w nim miedzy innymi rozprawy: Marii Sobieszczyk i Katarzyny Wojciechowskiej Praktyki pedagogiczne drogą do mistrzostwa w zawodzie nauczyciela; Jolanty Nowak Edukacja wczesnoszkolna – w stronę modelu partycypacyjnego; Agnieszki Gromkowskiej-Melosik Harvard University: polityka przyjęć na studia i regulowanie dynamiki dostępu oraz„Blisko, coraz bliżej” – o doświadczaniu rzeczywistości przyrodniczej przez dziecko w edukacji wczesnoszkolnej Tatiany Grabowskiej. Do części prezentującej prace badawcze wybrano – jak zawsze – publikacje wyjątkowo ciekawe, tym razem o dość różnorodnej tematyce. Agnieszka Pisarska i Krzysztof Ostaszewski piszą o pomiarze rozpowszechnienia używania substancji psychoaktywnych przez młodzież; Izabela Plieth-Kalinowska o świadomości językowej uczniów klas trzecich szkoły podstawowej; Anna Jakubowicz-Bryx o integracji społeczności szkolnej w kontekście zaangażowania rodziców w edukację na poziomie klas niższych; Izabela Krasiejko o diagnozie pedagogicznej w metodycznym działaniu asystenta rodziny; Sylwia Kita o diagnozie i pracy z dziećmi dotkniętymi przemocą seksualną; Jolanta Jarczyńska o problematycznym używaniu Internetu przez młodzież i młodych dorosłych; Blanka Poćwiardowska o poczuciu sprawstwa rodziców w kontakcie z dzieckiem w wieku przedszkolnym a Joanna Góźdź o konstrukcji kwestionariusza motywacji do nauki w oparciu o koncepcję Self-Determination Theory E. Deciego, R.M. Ryana. To tylko część poruszanych w tej części numeru tematów. W ramach „Dyskusji i polemik” głos zabrały tym razem: Anna Perkowska-Klejman tekstemTwórcze i refleksyjne kształcenie pedagogów i Kamila Kacprzak pisząc o roli nowych mediów w randkowaniu adolescentów. W dziale „Debiut naukowy” redakcja publikuje w tym numerze pracę Małgorzaty Kotowskiej Metafora w dyskursie edukacyjnym. Znalazły się w nim tez recenzje dwóch ciekawych książek i tekst Stephena R.C. Hicksa: Edukacja dla...
Przegląd Pedagogiczny  nr 2/2014

Przegląd Pedagogiczny
nr 2/2014

Dynamiczne przeobrażenia rzeczywistości, których jesteśmy nie tylko świadkami, ale i uczestnikami, zmuszają do działań w zakresie przygotowania jednostki do życia i pracy w nieustannie zmieniającym się świecie. Konsekwencją zmian o charakterze cywilizacyjnym powinny być przeobrażenia w obszarze edukacji. Stały się one przedmiotem analizy autorów artykułów zawartych w niniejszym, kolejnym już numerze Przeglądu Pedagogicznego. Edukacja jako obszar kluczowy dla rozwoju społecznego wymaga zarówno bieżących analiz, jak i analiz wybiegających daleko w przyszłość, rozpatrywanych w szerszym kontekście, z uwzględnieniem perspektywy tworzącego się społeczeństwa wiedzy oraz rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Problem wpływu zmian cywilizacyjnych na edukację powinien być rozpatrywany w różnych kontekstach. Stąd ideą przewodnią wielu prezentowanych opracowań było założenie, że edukacja podlega wpływom zmian cywilizacyjnych, stanowi również główny sposób ułatwiający odnajdywanie się w skomplikowanej rzeczywistości. Mając na uwadze funkcje edukacji oraz jej rolę zarówno dla poszczególnych jednostek, społeczeństwa jako całości, jak i dla szeroko rozumianej gospodarki, w oddawanym do rąk Czytelnika numerze pod rozwagę przyjęto trzy płaszczyzny rozważań: indywidualną, społeczną i gospodarczą. Stanowiły one podstawę do podjęcia pogłębionej refleksji na temat szans i zagrożeń edukacji wynikających z globalnych...
Przegląd Pedagogiczny  nr 1/2014

Przegląd Pedagogiczny
nr 1/2014

Kolejny numer pisma. Tym razem w dużej mierze poświęcony Szkole Lwowsko-Warszawskiej. Wśród pozostałych tematów między innymi tekst o elementach pedagogicznych w poezji Tadeusza Kotarbińskiego; o strukturze i cechach psychometrycznych Kwestionariusza Wsparcia Edukacyjnego oraz podsumowanie badań na temat szkoły jako środowiska życia i codzienności ucznia. W bloku „Dyskusje i polemiki” czytelnik znajdzie głosy na temat Internetu jako przestrzeni indywidualnych wyborów życiowych, etycznych dylematów użytkowników portali i forów randkowych oraz o związkach w sieci i wyzwaniach dla pedagogiki, jakie za sobą...
Przegląd Pedagogiczny nr 2/2013

Przegląd Pedagogiczny
nr 2/2013

Kolejny numer pisma Przegląd Pedagogiczny, w którym tym razem autorzy poruszają takie tematy jak: choroba nowotworowa dziecka, jako czynnik zmiany w funkcjonowaniu rodziny; edukacja seksualna w Polsce i przemiany seksualności nastolatków; autorytet w kryzysie; kompetencje globalne w szkole; przemiany refleksyjności współczesnych rodziców; kary cielesne w kontekście paradygmatycznego przejścia w ujęciu celu wychowania czy fetyszyzm wśród...
Przegląd Pedagogiczny nr 2/2012

Przegląd Pedagogiczny nr 2/2012

Czasopismo zawiera wiele ciekawych artykułów, między innymi: Narkomania wśród polskiej młodzieży na przełomie lat 70. i 80.; „Murzynek Bambo” wiecznie żywy!; Rzeczywistość politycznej poprawności w podręcznikach szkolnych; Kiedy rzeczy zamieniają się w...
Przegląd Pedagogiczny nr 2/2011

Przegląd Pedagogiczny nr 2/2011

Kolejny tom Przeglądu Pedagogicznego zawiera m. in. artykuły traktujące o zabawach dzieci wsi polskiej w XIX w, o karierach zawodowych nauczycieli oraz o modelu przedmiotów pedagogicznych w liceach pedagogicznych. W dziale Recenzje oceniona została ciekawa pozycja, Inetty Nowosad Autonomia szkoły publicznej w...
Przegląd Pedagogiczny nr 2/2010

Przegląd Pedagogiczny nr 2/2010

Czasopismo zawiera artykuły traktujące o teorii i praktyce w problematyce badawczej pedagogiki ogólnej oraz o paradygmatach pedagogiki ogólnej. W części Z badań przedstawione treści dotyczą m. in. „świata życia” akademickich pedagogów i kompetencji komunikacyjnych nauczycieli. Czasopismo zamykają jak zwykle recenzje kilku wybranych tematycznie...