Dobre i złe sąsiedztwa. Sąsiad w historycznej narracji narodowej

Dobre i złe sąsiedztwa. Sąsiad w historycznej narracji narodowej

Czas pandemii Covid-19 w Polsce i na świecie uniemożliwił uczestnikom projektu „Dobre i złe sąsiedztwa” prowadzenie wspólnych badań, więc pracownicy naukowi z Wydziału Historycznego UKW w Bydgoszczy zdecydowali się na zaprezentowanie światu Nauki wyników swoich dociekań i analiz. Myślą przewodnią kolejnego tomu w ramach wspólnej serii wydawniczej było postrzeganie „innego” – „swojego sąsiada” przez pryzmat własnej, rodzimej narracji. W realizacji projektu wzięło udział 12 pracowników UKW oraz po jednym z Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Historycy, politolodzy i kulturolodzy przeanalizowali przekazy źródłowe pod kątem tego, co na temat sąsiada pisali i myśleli ludzie w przeszłości, ale także prześwietlili status prawny tych „innych”, będących sąsiadami dawniej i dzisiaj. Podjęto próbę spojrzenia i zrozumienia sąsiada w zachowanych do naszych czasów zapisach tekstowych, wizualnych (malarskich) i dźwiękowych (muzycznych). Oddajemy do rąk Państwa monografię pt. „Sąsiad w historycznej narracji narodowej”. Jest to ósmy tom z serii „Dobre i złe sąsiedztwa”, a szósty wydany w Bydgoszczy. Układ książki jest zbliżony do poprzednich – uwzględnia działy w zakresie historiografii, sztuki i religii oraz edukacji. Od Redakcji „Sąsiad w historycznej narracji narodowej” to kolejny tom z serii „Dobre i złe sąsiedztwa” wydawany przez środowisko naukowe w Bydgoszczy. Recenzowany przeze mnie tom ma szczególny charakter – jest poświęcony pamięci Profesora Siergieja Małowiczki, uczestnika spotkań naukowych w Bydgoszczy i Oriechowie-Zujewie, którego pokonał Covid-19. Redaktorki monografii przybliżyły postać S. Małowiczki, ukazując Go jako naukowca o szerokich horyzontach, dużej wiedzy, empatii dla ludzi, dobrego dydaktyka, dobrego człowieka. Ten tekst jest bardzo potrzebny. W monografii „Dobre i złe sąsiedztwa. Sąsiad w historycznej narracji narodowej” zaprezentowano materiały niezwykle ciekawe i różnorodne pod...
Przestępczość w Polsce i na świecie w dobie pandemii COVID-19 w ujęciu prawnym i kryminologicznym

Przestępczość w Polsce i na świecie w dobie pandemii
COVID-19 w ujęciu prawnym i kryminologicznym

Monografia jest naukowym namysłem będącym owocem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Kryminologiczne ujęcie przestępczości w Polsce i na świecie w dobie pandemii COVID -19”, która odbyła się dnia 22 kwietnia 2021 roku w formie zdalnej na platformie Teams. Naukowe spotkanie było organizowane wspólnie przez Instytut Prawa i Ekonomii oraz przez Koło Naukowe Prawa Karnego działające na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Książka zawiera wiele publikacji Autorów z różnych ośrodków naukowych i składa się z sześciu rozdziałów tematycznych: Patologie społeczne podczas pandemii Przestępstwa godzące w zdrowie społeczeństwa popełniane podczas pandemii Przestępstwa przeciwko wolności, wolności seksualnej i obyczajowej i przestępstwa internetowe Przemoc w rodzinie w ujęciu prawnym, kryminologicznym oraz wiktymologicznym Oszustwa oraz przestępstwa podatkowe w czasie pandemii Wykonywanie kary pozbawienia wolności oraz innych...
Wychowanie do wartości w warunkach wojennych Erziehung zu Werten unter Kriegsbedingungen

Wychowanie do wartości w warunkach wojennych
Erziehung zu Werten unter Kriegsbedingungen

Książka, którą oddajemy w Państwa ręce, poświęcona jest wychowaniu do wartości w optyce II wojny światowej. Bez wątpienia konflikt ten zajmuje szczególne miejsce w historii wszystkich państw i narodów zaangażowanych w działania wojenne, jednakże dla nas, redaktorów i autorów tej monografii, kluczowe pozostają relacje dwóch krajów ówczesnej Polski i nazistowskich Niemiec. (…) W każdym tekście wraz z autorami poszukujemy odpowiedzi na najważniejsze pytania pedagogiki i filozofii wychowania, zastanawiając się, jak to w ogóle możliwe, jak do tego doszło, że przewartościowano wartości i wykorzystano młodych ludzi do wprawienia w ruch machiny zbrodni, terroru i śmierci. Z drugiej zaś strony dostrzegamy pojedyncze ogniska oporu, który choć w tamtym czasie wydawał się nieracjonalny, przyniósł w ostateczności zamierzony efekt. W bogatej treści przeciwstawione są sobie różne punkty odniesienia–zależne od przyjętej aksjologii. I tak ukazane jest wychowanie do czynnego oporu, co miało miejsce wśród członków organizacji Szare Szeregi. A także wychowanie do biernego oporu, co można zauważyć, a trzeba podkreślić, zwłaszcza po stronie nazistowskich Niemiec. (…) Z niechęcią też, ale z badawczą ciekawością przyglądamy się wychowaniu do wierności ideologii nazistowskiej, co obserwujemy całościowo w organizacji Hitler Jugend oraz w indywidualnie omawianych przypadkach. Zważywszy wszystkie te kwestie, istotnym dla nas problemem wydaje się próba odpowiedzi na pytanie, czy konsekwencje wychowania do subiektywnie zhierarchizowanych wartości i podjęte wybory mają jednoznaczny wpływ na dalszą drogę życiową i jak skutkują w powszechnym, współczesnym odbiorze. (…) Książka jest suplementem projektu: „Widerstand gegen Nationalsozialismus in Deutschland”, w który zaangażowani byli uczniowie Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Chojnicach. Oni to, zafascynowani postawą rodzeństwa Hansa i Sophie Schollów, odbyli podróż śladami niemieckich bohaterów do Monachium. Projekt został wsparty przez wiele...
Społeczny i indywidualny wymiar odpowiedzialności

Społeczny i indywidualny wymiar odpowiedzialności

Monografia podzielona jest na trzy części, które obejmują w sumie osiemnaście artykułów. Struktura pracy została podyktowana zakresem ogólności i treścią rozważań nad odpowiedzialnością oraz społeczną doniosłością dylematów związanych z rozumieniem odpowiedzialności i jej respektowaniem przez współczesnego człowieka. (…) Odpowiedzialność, jej oblicza, wymiary oraz sposoby wyrażania w wielu różnorodnych płaszczyznach życia mogą być problematyczne dla człowieka, zwłaszcza w dobie dynamicznie zachodzących zmian społecznych. Redaktorki monografii wyrażają nadzieję, że niniejszy zbiór przybliży wielość spojrzeń na to zjawisko i jego znaczenie w kształtowaniu zachowania. Hanna Liberska, Alicja Malina, Dorota...
Wglądamy w siebie nieco głębiej… O refleksji tożsamościowej w polskiej poezji kobiet XX i XXI wieku

Wglądamy w siebie nieco głębiej… O refleksji tożsamościowej w polskiej poezji kobiet XX i XXI wieku

Zamieszczona w niniejszej monografii propozycja odczytania polskiej poezji kobiet XX i XXI wieku to próba rekonstruowania procesu kształtowania tożsamości, uważnego rozpoznawania świata, doznawania siebie w poczuciu ciągłości i zachwiania, bliskości i utraty. Wydaje się, że inspiracją do tak formułowanego rozumienia siebie jest sytuacja opisana w jednym z tekstów Barbary Skargi: Rodzi się we mnie przeświadczenie, że mam przed sobą moją własną drogę, moje zadania, moje możliwości […]. Pragnę być sobą właśnie i zaczynam siebie szukać, a szukając,...
Prawo publiczne wobec aktualnych problemów społecznych i gospodarczych

Prawo publiczne wobec aktualnych problemów społecznych
i gospodarczych

Państwo staje przed koniecznością spełnienia coraz to wyższych wymagań w zakresie zapewniania bezpieczeństwa socjalnego większej liczbie jednostek, ochrony interesów zbiorowych i dalszej demokratyzacji życia publicznego. Nie ustaje potrzeba walki z patologiami. Ustawodawca nie może też ignorować aktualnych ogólnoeuropejskich trendów w zakresie rozwiązań prawnych, jak również zobowiązany jest dostosować obowiązujące prawo do wymagań wynikających z prawa unijnego. Wszystko to może z kolei prowadzić do konieczności zmian nie tylko w prawie materialnym, ale też w systemie administracji publicznej czy w postępowaniach sądowych i administracyjnych. Dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość społeczno-gospodarcza i komplikowanie się stosunków społecznych to istotne przyczyny częstych zmian w prawie i uchwalania coraz to bardziej rozbudowanych i szczegółowych regulacji. Powyższa refleksja skłania do podjęcia próby omówienia i przeanalizowania niektórych istotnych regulacji odnoszących się do wyżej wskazanej materii, uchwalonych w ostatnim czasie. Obok tego istnieje potrzeba rozważenia aktualności niektórych regulacji obowiązujących już od dawna, oceny skuteczności pewnych regulacji w praktyce oraz ewentualnego sformułowania postulatów pod adresem ustawodawcy. Podjęte w opracowaniu rozważania obejmują regulacje zarówno z zakresu prawa administracyjnego, finansowego, konstytucyjnego, jak i karnego, czyli w istocie z zakresu prawa publicznego. Przy tym zauważyć należy, że do prawa publicznego należy także prawo procesowe – administracyjne, karne i cywilne. Ze...
Współczesne matki a stereotyp Matki-Polki

Współczesne matki a stereotyp
Matki-Polki

Matka-Polka, zdaniem matek małych dzieci, to opiekuńcza, troskliwa, wytrwała, dbająca o porządek w domu, pracowita, zaradna, zorganizowana, „multifunkcjonalna” kobieta, która bardzo dba o swoje dzieci, spełnia się w roli matki i jest wierna swojemu mężowi. Przekonania na temat stereotypu Matki-Polki zestawione zostały z wartościowaniem przez uczestniczki badań dobra dziecka, dobra matki i równoczesnego dobra matki i dziecka w sytuacjach związanych z...
Polityka bezpieczeństwa Polski w XXI wieku. Przegląd koncepcji programowych partii politycznych i ruchów społecznych w zakresie dziedzin bezpieczeństwa narodowego

Polityka bezpieczeństwa Polski w XXI wieku. Przegląd koncepcji programowych partii politycznych i ruchów społecznych w zakresie dziedzin bezpieczeństwa narodowego

Celem monografii jest usystematyzowanie koncepcji bezpieczeństwa narodowego zawartych w programach polskich partii politycznych i ruchów społecznych, w tym stowarzyszeń i nieformalnych organizacji, a także komitetów wyborczych i koalicji politycznych, z podziałem na dziedziny bezpieczeństwa narodowego. Celem jest także wskazanie podobieństw i różnic w zakresie koncepcji programowych pomiędzy rodzinami partii politycznych, a także koncepcjami programowymi ujawnianymi w ramach rodzin ideowych partii politycznych. Należy jednak nadmienić, że analiza komparatystyczna dokumentów programowych była możliwa z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z różnych poziomów ogólności treści programów. Doboru dziedzin bezpieczeństwa narodowego dokonano nie na podstawie kryteriów metodologicznych właściwych nauce o bezpieczeństwie, ale na podstawie kryterium jakościowo-ilościowego, zgodnie z którym partie i inne organizacje polityczne ujawniały w swoich dokumentach programowych koncepcje w zakresie polityk szczegółowych. Kolejne części książki zawierają deskrypcje i analizy koncepcji politycznych w zakresie następujących dziedzin bezpieczeństwa narodowego: bezpieczeństwo publiczne, bezpieczeństwo militarne, bezpieczeństwo ustrojowe, bezpieczeństwo ekonomiczne, bezpieczeństwo energetyczne, bezpieczeństwo społeczne, bezpieczeństwo zdrowotne, bezpieczeństwo ekologiczne i bezpieczeństwo kulturowe. Wszystkie wymienione dziedziny zostały zdefiniowane we wstępnych częściach każdego z rozdziałów, zaś w końcowych częściach zamieszczono konkluzje. Służyły one stworzeniu modeli w zakresie analizowanych dziedzin bezpieczeństwa narodowego lub porównaniu stanowisk partii politycznych i ruchów społecznych w ramach określonych polityk szczegółowych. Należy jednakże zaznaczyć, że pomimo czytelnych zakresów przedmiotowych poszczególnych dziedzin wymienionych w książce wzajemnie się one zazębiają, a zakresy przedmiotowe niektórych z nich się pokrywają. (ze...
Rok 1968. Kultura, sztuka, polityka

Rok 1968. Kultura, sztuka, polityka

Rok 1968 był i pozostał jednym z najważniejszych wydarzeń w polskiej historii minionego stulecia. Zapisał się również jako chwila ważna dla przemian polskiej kultury, w tym dla literatury, teatru i filmu. Nie ulega wątpliwości, że ówczesne wydarzenia polityczne w znaczący sposób odcisnęły się także na kulturze i sztuce. Co więcej, także one, by przywołać niemal już symboliczne Dziady w reżyserii Kazimierza Dejmka, wpłynęły na działania stricte polityczne. Relacje między polityką, kulturą i sztuką są charakterystyczne dla całego PRL-u, ale w roku 1968 wybrzmiewały szczególnie mocno. Ów polski rok 1968 został już gruntownie rozpoznany przez historyków, ale także kulturoznawców, literaturoznawców, teatrologów, muzykologów, filmoznawców, historyków sztuki, itd. Nie oznacza to, że nie można spojrzeć nań jeszcze raz, czasem z innej perspektywy, niekiedy sięgając do nieznanych wcześniej źródeł, przyglądając się także powstającym nieustannie nowym tekstom kultury, które są mu poświęcone. Tradycyjne ujęcia są więc wzbogacone przez nowe fakty, natomiast znane wydarzenia i dzieła czytane w oryginalny sposób, także z odwołaniem do nowych ustaleń szeroko rozumianej humanistyki. Wszystkim autorom, niezależnie od tego, o czym i w jaki sposób piszą, przyświeca cel właśnie humanistyczny: zrozumieć. A że czasem nie jest łatwo zrozumieć działań, emocji, postaw, to przynajmniej warto opisać, zastanowić się, jak kino, literatura i teatr doświadczyły tamtych lat, bo przecież nie o sam rok 1968 chodzi, ale jak się przez to zmieniły, jak później o nim opowiadały. W niniejszej książce chcemy więc po raz kolejny podjąć próbę odpowiedzi na pytania o obecność literatury, teatru, filmu w przemianach społecznych, kulturowych i politycznych tamtego okresu, jak również o konsekwencje tych przemian dla interesujących nas dziedzin sztuki. (ze...
Kultura uczenia się matematyki uczniów kończących II i II etap edukacyjny

Kultura uczenia się matematyki uczniów kończących II i II etap edukacyjny

W monografii przedstawiono raport z badania kultury uczenia się matematyki uczniów kończących II i III etap edukacyjny. Na kolejnych stronach określono pojęcie kultury uczenia się matematyki, przedstawiono metodologię i obszernie scharakteryzowano wyniki tytułowego badania, w którym uwzględniono także analizę współzależności kultury uczenia się matematyki z wyuczoną bezradnością szkolną i stylem nauczania na lekcjach matematyki, płcią i ocenami uczniów. W teoretycznej części pracy omówione zostały m.in. założenia dotyczące uczenia się matematyki, źródła poznania matematycznego, wybrane modele konstruowania wiedzy matematycznej, zagadnienie heurystyki i algorytmizacji oraz specyfika szkolnego kształcenia matematyki. Adam Ryszard Mroczkowski Doktor nauk społecznych, matematyk i dydaktyk matematyki. Adiunkt w Katedrze Dydaktyki i Studiów nad Kulturą Edukacji na Wydziale Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Podejmuje problematykę badawczą obejmującą takie kategorie jak kultura matematyczna, kultura uczenia się i nauczania matematyki, język matematyczny w klasie szkolnej, intuicja matematyczna i jej rozwój. Swoje poszukiwania badawcze sytuuje w obrębie teorii konstruktywistycznej i socjokulturowej Lwa S. Wygotskiego i Jerome’a S....
Praktyczne aspekty rekultywacji, rewitalizacji i remediacji

Praktyczne aspekty rekultywacji, rewitalizacji i remediacji

Książka jest interesującym i odpowiednio zilustrowanym zbiorem prac poruszających zagadnienia związane z eliminacją wybranych zanieczyszczeń ze środowiska (ze szczególnym potraktowaniem środowiska gruntowo-wodnego). Podjęta w niej problematyka jest bardzo ważna, ciągle aktualna i godna upowszechnienia. Praca ma charakter interdyscyplinarny i zawiera ciekawe informacje dotyczące prawnych oraz teoretycznych i praktycznych zagadnień związanych z oczyszczaniem wybranych elementów środowiska naturalnego. Postęp w zakresie monitoringu środowiska zmusza do ciągłego zapoznawania się z nowymi możliwościami, dlatego monografia ta, mająca spore walory poznawcze i aplikacyjne może być przydatna wszystkim osobom profesjonalne zajmującym się procesem oczyszczania środowiska naturalnego....
Codzienne i niecodzienne zmagania zwykłych ludzi

Codzienne i niecodzienne zmagania zwykłych ludzi

Monografia zawiera teksty podejmujące zagadnienia odnoszące się do trzech obszarów aktywności, będących źródłem radości lub trudności, sukcesów i porażek w radzeniu sobie z nimi przez współczesnych dorosłych. Problemy, z którymi dorośli najczęściej borykają się, dotyczą własnej osoby i relacji z innymi, w tym z partnerem/małżonkiem i współpracownikami, kolegami, a także kwestii zdrowia somatycznego, wreszcie ze zmianami cywilizacyjnymi. Książka poświęcona jest istotnym i interesującym, zarówno z poznawczego, jak i praktycznego punktu widzenia wyzwaniom człowieka, tak jak je obserwują i interpretują współczesne nauki społeczne i humanistyczne. Dotyczy najważniejszych obszarów codziennego funkcjonowania osób dorosłych, które mogą stanowić zarówno źródło ich problemów, jak i przyczynić się do sukcesów. z recenzji Anny Paszkowskiej-Rogacz, profesor Uniwersytetu Łódzkiego...
Tożsamość. Kultura. Nowoczesność. Tom III  Miejsce. Doświadczenie

Tożsamość. Kultura. Nowoczesność. Tom III
Miejsce. Doświadczenie

Zbiór zatytułowany Tożsamość. Kultura. Nowoczesność. T. 3: Miejsce. Doświadczenie jest równocześnie kontynuacją i zwieńczeniem zaprojektowanego  cyklu poszukiwań koncentrujących się wokół nadrzędnego pojęcia tożsamości. Tym razem podejmuje, o czym informuje podtytuł, problematykę podmiotowości skupioną na złożonych relacjach człowieka z miejscem. Charakteryzuje rozmaite kategorie spacjalne, zasady ich przedstawiania, tłumaczy specyfikę artystycznego kształtu w kontekście literackich/kulturowych badań inicjowanych w głównej mierze geopoetyką. Diagnozowanie podmiotowego doświadczenia rejestruje związek między twórczością literacką, kulturowymi uwarunkowaniami i przestrzenią geograficzną. Zamieszczone w tomie studia respektują teoretyczne problemy związane  z przemianami zachodzącymi w sposobach ujmowania i konceptualizowania ludzkiego podmiotu. Proponując refleksję o zróżnicowanych modelach tożsamości, akcentują interdyscyplinarne negocjacje, uwzględniają poetykę doświadczenia i tym samym wkomponowują się w nowoczesny antropologiczno-kulturowy projekt...
Nacjonalizm i tożsamość palestyńska między polityką, religią i kulturą popularną

Nacjonalizm i tożsamość palestyńska między polityką, religią i kulturą popularną

Książka budzi uznanie przede wszystkim z uwagi na udaną próbę analizy interdyscyplinarnej (co nie jest zadaniem łatwym), szeroką znajomość omawianej problematyki, umiejętność wyjaśniania przez autora złożonych zjawisk tożsamości powiązanych silnie z czynnikiem religijnym i politycznym, a także bardzo dobre przygotowanie metodologiczne i językowe autora, połączone z przeprowadzeniem przez niego badań terenowych w Izraelu i Autonomii Palestyńskiej. Ilustrowana jest mapami regionu i własnoręcznie zrobionymi zdjęciami. z recenzji dra hab. Rafała Ożarowskiego, prof. WSAiB w Gdyni dr hab. Michał Moch – arabista, profesor UKW w Zakładzie Języka i Kultury Arabskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk; autor monografii: Naṣr Abū Zayd: A Critical Rereading of Islamic Thought (2017) oraz Swoi i obcy. Tożsamość Koptów i Maronitów w arabskich tekstach kulturowych (2013) oraz współautor edycji krytycznej tekstów Nasra Abu Zajda pt. Naṣr Abū Zayd: refleksja krytyczna nad myślą muzułmańską. Źródła (2017); miłośnik piłki nożnej, podróży, jazdy na rowerze i muzyki...
Krytyka towarzysząca, krytyka pokoleniowa… Od Młodej Polski po koniec XX wieku Oblicza nowoczesnej i ponowoczesnej krytyki literackiej, tom 2

Krytyka towarzysząca, krytyka pokoleniowa… Od Młodej Polski po koniec XX wieku
Oblicza nowoczesnej i ponowoczesnej krytyki literackiej, tom 2

Tom Krytyka towarzysząca, krytyka pokoleniowa… Od Młodej Polski po koniec XX wieku, przygotowany pod redakcją Roberta Mielhorskiego (i przy współpracy redakcyjnej Agnieszki Grzelak), jest rzeczą, jak się wydaje, bardzo potrzebną dla stałego ożywiania dyskusji o egzystencjalnej i społecznej roli krytyki literackiej, której byt nb. mocno jest ostatnio zagrożony przez tendencje umasowienia literatury i despecyfikacji samej dyscypliny (rolę specjalistycznej krytyki, powoli acz systematycznie, przejmują rozmaitego autoramentu blogerzy, kreatorzy fanowskich forum, itd.). […] Niniejsza książka – wpisująca się w wielce ambitną i interesującą serię wydawniczą pt. Oblicza nowoczesnej i ponowoczesnej krytyki literackiej – stanowi swoisty remanent w sferze podstawowych pojęć z instrumentarium tej dziedziny wiedzy o literaturze. Słusznie bowiem zauważa w interesującej, erudycyjnej introdukcji do całości jej Redaktor, iż dzisiejszy kryzys autorytetu krytyki w dużej mierze zależy również od stopnia uporządkowania terminologicznego, zwłaszcza w sferze pryncypialnych koncepcji i terminów, które (jeszcze do niedawna) uważaliśmy za przejrzyste i poręczne narzędzia służące do porządkowania literackich zjawisk. Z pewnością, określenia krytyki towarzyszącej i krytyki pokoleniowej – ustanowione w centrum niniejszej monografii – dalekie są dzisiaj od precyzji i jednoznaczności. Nie znaczy to, rzecz jasna, iż jest możliwa ich uniwersalistyczna unifikacja, nie chodzi bynajmniej o to, aby doprowadzić do redukcji całej gamy różnorakich odmian i rozumień tytułowych pojęć (i świetnie zdają sobie z tego sprawę Autorzy poszczególnych rozdziałów) do jednolitego ujęcia w postaci wąsko zakrojonej definicji, lecz o to, by objąć i możliwie precyzyjnie opisać przypadki stosowania i cieniowania kluczowych terminów dyskursu krytycznoliterackiego. (Z recenzji wydawniczej dra hab. Adriana Glenia, prof....
Doświadczenia życiowe żołnierzy zawodowych na misjach stabilizacyjnych

Doświadczenia życiowe żołnierzy zawodowych na misjach stabilizacyjnych

Autorka podjęła się odważnej próby innego niż dotychczas spotykamy w literaturze przedmiotu podejścia badawczego. Wykazała się tu zarówno doskonałą znajomością badanej rzeczywistości związanej ze służbą wojskową poza granicami kraju, jak i jej konsekwencjami dla życia osobistego żołnierzy oraz ich rodzin. Opracowanie stanowi źródło bezcennych informacji o doświadczeniach żołnierzy, ukazanych z niezwykłą dociekliwością i wrażliwością badacza – humanisty, pedagoga. (…) Recenzowana publikacja jest oryginalnym opracowaniem, stanowiącym w literaturze polskiej nowe podejście do problematyki doświadczenia dorosłych jako istotnego aspektu edukacji całożyciowej (…). Sądzę, że spotka się ona z dużym zainteresowaniem Czytelników oraz wzbogaci rynek księgarski o cenną pozycję naukową z zakresu andragogiki. Jej odbiorcami staną się – jak sądzę – nie tylko pedagodzy, ale także wszyscy zainteresowani złożonymi problemami edukacji dorosłych w różnych środowiskach społeczno-zawodowych, a szczególnie w zawodach trudnych i niebezpiecznych. Z recenzji prof. dr. hab. Ryszarda Bery W części teoretycznej Autorka musiała się uporać z wieloznacznością, brakiem ostrości i posługiwaniem się pewnymi pojęciami na gruncie potocznym oraz w rozważaniach różnych dyscyplin naukowych. Do tych trudności należało uporządkowanie i syntetyczne przedstawienie oraz operacjonalizacja przede wszystkim takich pojęć, jak doświadczenie życiowe i jakość życia. (…) Z uznaniem odnoszę się do przeglądu stanowisk teoretycznych autorów krajowych i zagranicznych, reprezentujących filozofię, psychologię, pedagogikę, socjologię. Podejście takie z jednej strony ukazuje niezwykłą wagę i aktualność podjętej tematyki, z drugiej – złożoność analiz i potrzebę wypracowania interdyscyplinarnego charakteru procesów badawczych. Szczególnymi walorami recenzowanej pracy są: – wszechstronny i wnikliwy, a jednocześnie analityczny przegląd koncepcji teoretycznych i badań empirycznych w odniesieniu do takich pojęć, jak doświadczenie życiowe i jakość życia; – opis doświadczeń życiowych polskich żołnierzy podczas pełnienia misji stabilizacyjnych, ich wpływu na preferencje wartości, ocenę jakości życia,...
Argument z ukrytości

Argument z ukrytości

John L. Schellenberg – kanadyjski filozof; wykładowca Mount Saint Vincent University oraz Faculty of Graduate Studies w Dalhousie University w kanadyjskim Halifax (Nova Scotia). Doktorat z filozofii zdobył w Oxfordzie pod kierunkiem Richarda Swinburne’a i Terence Penelhuma. Sławę w kręgach analitycznych filozofów religii przyniosła mu książka Divine Hiddenness and Human Reason, Ithaca: Cornell University Press, 1993. Prezentowana czytelnikowi polskiemu książka Argument z ukrytości jest popularną wersją poprzedniej pracy, opublikowaną w 2014 roku. Oprócz tego Schellenberg napisał trylogię z filozofii religii: Prolegomena to a Philosophy of Religion, Ithaca and London: Cornell University Press, 2005; The Wisdom to Doubt. A Justification to Religious Skepticism, Ithaca and London: Cornell University Press, 2007; The Will to Imagine. A Justification to Skeptical Religion, Ithaca and London: Cornell University Press, 2009. Inną chętnie czytaną książką, prezentującą przyszłe perspektywy religii ultymistycznej, jest The Evolutionary Religion, Oxford University Press, 2013. Rozwijany przez niego argument z ukrytości Boga na rzecz ateizmu doczekał się szerokiej debaty w środowisku filozoficznym, której owocem jest m.in. książka: Divine Hiddenness: New Essays, eds. Daniel Howard-Snyder and Paul Moser, Cambridge: Cambridge University Press, 2002 Pomimo wszystkich kontrowersji, które może wywołać lektura niniejszej książki, jest ona bez wątpienia przykładem rzetelnej roboty filozoficznej. Schellenberg pokazuje, na czym polega w praktyce praca analitycznego filozofa religii. Jego wywody są uporządkowane metodycznie i zdyscyplinowane intelektualnie. Można je zatem potraktować jako przykład ćwiczenia intelektualnego z filozofii religii. Przy takim podejściu możemy najwięcej skorzystać z tej książki. Nasze myślenie mogą inspirować bowiem poglądy nie do końca prawdziwe, o ile nie są przedstawione w sposób chaotyczny, mętny i nieprecyzyjny. Toteż nawet jeśli nie zgodzimy się z konkluzjami Schellenberga, to dzięki ścisłości wywodów...
Od Mieczysława Jastruna do Jerzego Broszkiewicza czyli pisarz i jego dzieło wobec uwarunkowań nowoczesności

Od Mieczysława Jastruna do Jerzego Broszkiewicza czyli pisarz i jego dzieło wobec uwarunkowań nowoczesności

Zasadą kompozycyjną tomu jest idea jedności w różnorodności. Opracowanie  to bowiem jest zarówno pracowitym i warsztatowo nienagannym problemowym,  aspektowym i niekiedy panoramicznym przedstawieniem polskiej literatury dwudziestowiecznej, jak i efektem starannej pracy analitycznej, skoncentrowanej na wybranych i zazwyczaj słabo rozpoznanych utworach, takich wybitnych poetów i pisarzy, jak: Mieczysław Jastrun, Bogdan Czaykowski i Leo Lipski. W orbicie zainteresowań autora znalazł się dorobek twórców mniej znany, zapomniany lub po prostu w nikłym stopniu poddany refleksji literaturoznawczej. Mimo że mamy tu do czynienia z tak odmiennymi osobowościami twórczymi, poszczególne studia koncentrują się wokół kategorii, zagadnień, gatunków, które  niezmiennie zajmują  Mielhorskiego. Widzi on i interpretuje wydobyte i opisywane zjawiska oraz procesy  literackie w perspektywie dwudziestowiecznej ciągłości. Robert Mielhorski, prof. nadzwyczajny w Instytucie Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, kierownik Zakładu  Polskiej Literatury Nowoczesnej i Ponowoczesnej (XIX-XXI wiek); autor książek  Strategie i mity nowoczesności (Brzękowski, Lipska i inni) (2008), „zawsze niezakończona przeszłość”. Dzieciństwo i jego sąsiedztwa w poezji polskiej drugiej połowy XX wieku (2017);  współredaktor tomów Poznawanie Kazimierza Hoffmana. Filozoficzno-kulturowe źródła i konteksty (2011), Marian Hemar wczoraj i dziś (2012), Krytyka po przełomie. Wybrane problemy z dwudziestopięciolecia 1989-2014 (2016), Egzystencja, metafizyka i kultura w pisarstwie Kazimierza Świegockiego (2018). Artykuły i szkice publikował w czasopismach  naukowych  („Pamiętnik  Literacki”,  „Teksty  Drugie”,  „Przegląd  Humanistyczny”, „Tematy i Konteksty” i in.) i literackich („Twórczość”, „Kresy”, „Odra” i in.)  oraz w pracach zbiorowych. Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i polskiego ...
Przestrzeń w kulturze współczesnej.Przestworza. Literatura i konteksty kulturoweTom 5

Przestrzeń w kulturze współczesnej.
Przestworza. Literatura i konteksty kulturowe
Tom 5

W prezentowanym tomie, który jest piątą częścią serii wieloautorskich monografii poświęconych problematyce spacjalnej i publikowanych pod wspólnym tytułem Przestrzeń w kulturze współczesnej, znajdują się prace interpretujące dosłowne, metaforyczne i symboliczne znaczenie przestworzy. Autorzy zbioru rozpoznając tę kategorię jako temat dzieła, charakteryzując ją jako element świata przedstawionego, zwracają uwagę na jej wieloaspektowość, przekształcanie i wartościowanie, przybliżają jej kulturowe uwarunkowania, szczególnie uwzględniając zaś te, które inspirowane są dyskursem antropologicznym. Analizując bardzo różnorodne teksty kulturowe i odmienne formuły zaistnienia tytułowej kategorii, podkreślają oni konieczność nie domknięcia obszarów badawczych, lecz ich uelastycznienia i wyłonienia perspektywy, która pozwala na interpretowanie przestworzy poza uwarunkowaniami poszczególnych dyscyplin, otwierającej możliwość „przekraczania systemów poznawczych danej...
Aksjologiczne aspekty komunikacji. Materiały z Forum Etyki Słowa

Aksjologiczne aspekty komunikacji. Materiały z Forum Etyki Słowa

Tom Aksjologiczne aspekty komunikacji jest poświęcony zagadnieniom współczesnego języka rozpatrywanym w aspekcie szeroko rozumianej aksjolingwistyki, ze szczególnym uwzględnieniem wartości etycznych. Teksty umieszczone w niniejszym zbiorze stanowią pokłosie ogólnopolskiej interdyscyplinarnej konferencji z udziałem gości zagranicznych pn. FORUM ETYKI SŁOWA, która odbyła się w Bydgoszczy 15-16 marca 2018 r. Treść artykułów pokazuje, jak wielkie znaczenie we współczesnej rzeczywistości ma interpretująca moc wartościującego słowa, jakie skutki może pociągać za sobą także w wymiarze etycznym. […] Oddając ten tom do rąk Czytelnika, życzymy inspirującej lektury i mamy nadzieję na włączenie się w dyskusję aksjologiczną, pogłębiającą refleksję nad kondycją i wielowymiarowością współczesnej komunikacji. Ze...