Kultura uczenia się matematyki uczniów kończących II i II etap edukacyjny

Kultura uczenia się matematyki uczniów kończących II i II etap edukacyjny

W monografii przedstawiono raport z badania kultury uczenia się matematyki uczniów kończących II i III etap edukacyjny. Na kolejnych stronach określono pojęcie kultury uczenia się matematyki, przedstawiono metodologię i obszernie scharakteryzowano wyniki tytułowego badania, w którym uwzględniono także analizę współzależności kultury uczenia się matematyki z wyuczoną bezradnością szkolną i stylem nauczania na lekcjach matematyki, płcią i ocenami uczniów. W teoretycznej części pracy omówione zostały m.in. założenia dotyczące uczenia się matematyki, źródła poznania matematycznego, wybrane modele konstruowania wiedzy matematycznej, zagadnienie heurystyki i algorytmizacji oraz specyfika szkolnego kształcenia matematyki. Adam Ryszard Mroczkowski Doktor nauk społecznych, matematyk i dydaktyk matematyki. Adiunkt w Katedrze Dydaktyki i Studiów nad Kulturą Edukacji na Wydziale Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Podejmuje problematykę badawczą obejmującą takie kategorie jak kultura matematyczna, kultura uczenia się i nauczania matematyki, język matematyczny w klasie szkolnej, intuicja matematyczna i jej rozwój. Swoje poszukiwania badawcze sytuuje w obrębie teorii konstruktywistycznej i socjokulturowej Lwa S. Wygotskiego i Jerome’a S....