Doświadczenia życiowe żołnierzy zawodowych na misjach stabilizacyjnych

Doświadczenia życiowe żołnierzy zawodowych na misjach stabilizacyjnych

Autorka podjęła się odważnej próby innego niż dotychczas spotykamy w literaturze przedmiotu podejścia badawczego. Wykazała się tu zarówno doskonałą znajomością badanej rzeczywistości związanej ze służbą wojskową poza granicami kraju, jak i jej konsekwencjami dla życia osobistego żołnierzy oraz ich rodzin. Opracowanie stanowi źródło bezcennych informacji o doświadczeniach żołnierzy, ukazanych z niezwykłą dociekliwością i wrażliwością badacza – humanisty, pedagoga. (…) Recenzowana publikacja jest oryginalnym opracowaniem, stanowiącym w literaturze polskiej nowe podejście do problematyki doświadczenia dorosłych jako istotnego aspektu edukacji całożyciowej (…). Sądzę, że spotka się ona z dużym zainteresowaniem Czytelników oraz wzbogaci rynek księgarski o cenną pozycję naukową z zakresu andragogiki. Jej odbiorcami staną się – jak sądzę – nie tylko pedagodzy, ale także wszyscy zainteresowani złożonymi problemami edukacji dorosłych w różnych środowiskach społeczno-zawodowych, a szczególnie w zawodach trudnych i niebezpiecznych. Z recenzji prof. dr. hab. Ryszarda Bery W części teoretycznej Autorka musiała się uporać z wieloznacznością, brakiem ostrości i posługiwaniem się pewnymi pojęciami na gruncie potocznym oraz w rozważaniach różnych dyscyplin naukowych. Do tych trudności należało uporządkowanie i syntetyczne przedstawienie oraz operacjonalizacja przede wszystkim takich pojęć, jak doświadczenie życiowe i jakość życia. (…) Z uznaniem odnoszę się do przeglądu stanowisk teoretycznych autorów krajowych i zagranicznych, reprezentujących filozofię, psychologię, pedagogikę, socjologię. Podejście takie z jednej strony ukazuje niezwykłą wagę i aktualność podjętej tematyki, z drugiej – złożoność analiz i potrzebę wypracowania interdyscyplinarnego charakteru procesów badawczych. Szczególnymi walorami recenzowanej pracy są: – wszechstronny i wnikliwy, a jednocześnie analityczny przegląd koncepcji teoretycznych i badań empirycznych w odniesieniu do takich pojęć, jak doświadczenie życiowe i jakość życia; – opis doświadczeń życiowych polskich żołnierzy podczas pełnienia misji stabilizacyjnych, ich wpływu na preferencje wartości, ocenę jakości życia,...
Człowiek. Kultura. Uczestnictwo

Człowiek. Kultura. Uczestnictwo

Książka jest ogólną prezentacją problemów związanych z szeroko rozumianym uczestnictwem w kulturze. Na początku przybliżono pojęcia kultury i uczestnictwa, określono ich istotę, kierunki oraz tradycyjne i współcześnie formułowane definicje. Przedstawiono także teorie i paradygmaty uczestnictwa człowieka w tej formie aktywności, opisano początki badań nad tym problemem w Polsce, a także wzory i uwarunkowania, które pojawiły się na przełomie wieków. Podjęto próbę scharakteryzowania współczesnych odbiorców, określanych mianem – konsumenci kultury. Rozważania zakończono zaprezentowaniem i omówieniem wyników badań przeprowadzonych przez autorkę nad uczestnictwem w kulturze...