Aktywność edukacyjna i zawodowa osób w wieku emerytalnym w perspektywie pomyślnego starzenia się. Diagnoza wybranych problemów

Aktywność edukacyjna i zawodowa osób w wieku emerytalnym w perspektywie pomyślnego starzenia się. Diagnoza wybranych problemów

Monografia wpisuje się w wyzwania zawarte w pracach np. E.H. Eriksona (1986), J. Krogera (2002), którzy odnosząc się do okresu starości zwracają uwagę na fakt, że starzy ludzie żyjący współcześnie muszą powtórnie stawić czoła problemom w zmieniającym się świecie, poszukać sposobu integracji aktualnego życia i wartości z drogą życia z przeszłości. Autorka przedstawiła bardzo dobrze opracowaną merytorycznie część teoretyczną, stanowiącą podstawę badań własnych […]. Opracowanie opiera się na dojrzałym warsztacie badawczym, zawierającym analizę trudnych problemów i wyniki badań w ilości znacznie przekraczającej przyjęte dane badań ilościowych porównawczych, zawierające analizę, interpretację i ocenę wyników […]. Aktywność edukacyjna i zawodowa osób starszych jest szczególnie ważnym problemem badawczym i społecznym, lokującym się w paradygmacie pedagogiki, edukacji dorosłych, pedagogiki pracy i polityki społecznej. Należy dodać, iż wyniki badań dr Iwony Mandrzejewskiej-Smól zawierają wskazania praktyczne dla polityki społecznej państwa – zorganizowania przestrzeni publicznej w wymiarze społecznym i instytucjonalnym dla seniorów. Osoby starsze będą miały możliwość odnajdywania pośród istniejących szans, interesujących zajęć, edukacji – pracy, które pozwolą i zagwarantują jednostce odbudować poczucie społecznego znaczenia. Z recenzji prof. dr hab. Krystyny Marzec-Holki […] Uznać trzeba za godne uwagi osiągnięcie naukowe Autorki pracy, weryfikujące wiele potocznych przypuszczeń […], a także sygnalizujące nietrafność postulatu wielu autorów prac naukowych o „uszczęśliwianiu” seniorów bogatymi ofertami edukacyjnymi, których z powodu zadawnionych zaniedbań edukacyjnych nie są oni w stanie docenić i realizować. Tym samym Autorka potwierdziła tezę wielu badaczy, że przygotowanie ludzi do aktywnej edukacyjnie starości należy rozpocząć od najmłodszych lat przez angażowanie ich we wszelką aktywność na rzecz własnego rozwoju. Do poważnych zaś osiągnięć aplikacyjnych ocenianej rozprawy należy sformułowanie w niej strategii rozbudzania potrzeb i pasji edukacyjnych w postaci „[…] indywidualnej...
Edukacyjno-zawodowe wybory młodzieży gimnazjalnej

Edukacyjno-zawodowe wybory młodzieży gimnazjalnej

Książka porusza ważny problem wyborów edukacyjno-zawodowych młodzieży. Zaprezentowane cenne badania mogą stanowić pomoc dla prowadzonej działalności zawodoznawczej w szkołach gimnazjalnych. Monografia adresowana jest do szerokiego grona odbiorców: pedagogów, psychologów, nauczycieli gimnazjum, socjologów i doradców...