Ecclesia et bellum.  Kościół wobec wojny i zaangażowania militarnego duchowieństwa w wiekach średnich

Ecclesia et bellum.
Kościół wobec wojny
i zaangażowania militarnego duchowieństwa w wiekach średnich

Średniowieczny Kościół jako instytucja, a także ludzie z nim związani, czy to duchowni, czy świeccy, wchodzili w rozliczne i złożone interakcje z całą sferą militarnej aktywności społecznej, począwszy od osobistego udziału w walce, poprzez dowodzenie oddziałami wojskowymi, angażowanie się w lokalne konflikty zbrojne, towarzyszenie władcom w kampaniach, gromadzenie klienteli rycerskich czy wznoszenie budowli o charakterze obronnym. Podkreślić trzeba, że wszystkie wymienione tu działania dotyczą także duchowieństwa, i to niezależnie od miejsca zajmowanego w strukturach kościelnych. Uczestniczenie, dobrowolne lub pod przymusem, w wydarzeniach związanych ze stosowaniem przemocy i wojną było bowiem powszechne w świecie zdominowanym przez społeczność wojowników, gdzie konflikty rozwiązywano przy użyciu siły. Zresztą znacząca część ludzi Kościoła, szczególnie wyższych duchownych, rekrutowała się właśnie z oddanej wojnie grupy możnych i świetnie rozumiała jej poglądy na siłowe sposoby rozwiązywania konfliktów. Toteż nie może dziwić, iż biskupi i opaci sami nierzadko uciekali się do stosowania różnorodnych metod militarnej przemocy nie tylko w celu obrony terytorium bądź ludności, ale także w wojnach zaczepnych, prowadzonych zarówno przeciwko poganom, jak i chrześcijańskim sąsiadom. Wyżsi duchowni, ze względu na swoje pochodzenie i związki z elitą władzy oraz dworem monarszym, mieli także niejednokrotnie sposobność wpływania na przebieg konfliktów zbrojnych między władcami czy też między miejscowym rycerstwem. Praca zbiorowa poświęcona kwestiom militarnego zaangażowania duchowieństwa i instytucji kościelnych oraz własnej ocenie tych zjawisk przez Kościół będzie niewątpliwie na polskim rynku wydawniczym interesującym, nowym i inspirującym środowisko naukowe do dalszych dociekań nad zagadnieniami zaangażowania w wojnę czynników kościelnych w wiekach...
Interpretatio rerum gestarum

Interpretatio rerum gestarum

Studia ofiarowane profesorowi Januszowi Ostoja-Zagórskiemu w 70. rocznicę urodzin. Księga gromadzi artykuły autorstwa przedstawicieli różnych dziedzin nauk humanistycznych, złożone w darze Profesorowi Januszowi Ostoja-Zagórskiemu z okazji 70. rocznicy urodzin. Całość złożyła się na pasjonującą książkę, w której poszczególne prace wnoszą wiele nowych spostrzeżeń do swoich dziedzin. Często zdobytych dzięki zastosowaniu nieznanych lub wykorzystywanych w niewystarczającym stopniu źródeł. Oprócz wielu nowych ustaleń w zakresie badań szczegółowych, o charakterze analitycznym, otrzymujemy również sporą dawkę refleksji metodologicznych i ogólnohumanistycznych. Mogą one stać się inspiracją do wielu przemyśleń i dalszych...
Adventus episcopi. Pozaliturgiczne aspekty inauguracji władzy biskupiej w Polsce średniowiecznej na tle europejskim

Adventus episcopi. Pozaliturgiczne aspekty inauguracji władzy biskupiej w Polsce średniowiecznej na tle europejskim

Publikacja dotyczy rytuału związanego z inauguracją władzy, który średniowiecze odziedziczyło po czasach antycznych. Książka przedstawia antyczną genezę rytuału oraz jego recepcję, rozwój i cechy charakterystyczne w okresie średniowiecza, na wybranych przykładach z całej Europy. Praca dla naukowców, nauczycieli, studentów, zainteresowanych historią społeczną i...
Kazimierz Wielki i jego państwo

Kazimierz Wielki i jego państwo

Książka poświęcona czasom i osobie króla Kazimierza Wielkiego. Przedstawia wiele aspektów z życia i działalności ostatniego Piasta na tronie polskim. Publikacja została wydana w siedemsetną rocznicę urodzin patrona Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy . Jest zbiorem interesujących i różnorodnych artykułów na temat wiedzy i „problematyki kazimierzowskiej” napisanych przez wybitnych naukowców nie tylko z Polski, ale również z Niemiec, Ukrainy i...
Profanum versus sacrum. Przejawy postaw antykościelnych w Polsce na przestrzeni wieków

Profanum versus sacrum. Przejawy postaw antykościelnych w Polsce na przestrzeni wieków

Prezentowana książka to zbiór artykułów na temat działań skierowanych przeciw instytucji Kościoła katolickiego w Polsce na przestrzeni wieków. Autorzy przedstawiają okoliczności oraz analizują motywy wybranych działań antykościelnych. Starannie dobrane przykłady i znakomite źródła historyczne sprawiają, iż książka jest doskonałym uzupełnieniem wiedzy i zaspokojeniem ciekawości zarówno dla zwykłego czytelnika, jak i specjalisty w tej...
Dialog czy konfrontacja? Interdyscyplinarne studium nad wybranymi metodami rozwiązywania konfliktów

Dialog czy konfrontacja? Interdyscyplinarne studium nad wybranymi metodami rozwiązywania konfliktów

Prezentowane artykuły odnoszą się do różnorodnych zagadnień z zakresu politologii i stosunków międzynarodowych, najnowszej historii politycznej oraz socjologii społecznej. Teksty dotyczą m.in. sytuacji w Afganistanie, konfliktu arabsko-żydowskiego oraz polityki Rosji. Kilka tekstów skoncentrowanych jest na niektórych aspektach polityki wewnętrznej, np. „Taśmy prawdy” w okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości. Książka zainteresować może szeroki krąg czytelników nie tylko historyków i...