Kapitał społeczny a wspólnoty wiejskie w obronie „małych szkół”

Kapitał społeczny a wspólnoty wiejskie w obronie „małych szkół”

Książka poświęcona jest trudnym problemom likwidacji szkół z niewielką liczbą uczniów, a więc szkół publicznych wiejskich, prowadzonych przez samorządy gminne na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Przyczyną likwidacji tych szkół jest systematyczne zmniejszanie się liczby uczniów oraz względy ekonomiczne. Praca zawiera także analizę problemów i czynników związanych z kapitałem społecznym, determinującym wyzwolenie aktywności społecznej rodziców i mieszkańców wsi, niezbędnych do tworzenia szkół niepublicznych przez stowarzyszenia. Teoretyczna część pracy opiera się na teoriach naukowych, badaniach empirycznych dotyczących nierówności społecznych i edukacyjnych oraz teoriach kapitału społecznego. Pierwszy rozdział odnosi się do kwestii utrwalania nierówności społeczno-edukacyjnych, ekonomicznych i kulturowo-cywilizacyjnych polskiej wsi. Ukazany został dysonans między miastem a środowiskiem wiejskim w opracowaniach socjologów, pedagogów, polityków społecznych oraz politologów. Omówiono także problemy społeczne i polityczne w aspekcie podległości peryferyjnych obszarów wiejskich centrom. Drugi rozdział  dotyczy refleksji teoretycznej nad procesem rozwoju i aktywizacji społeczeństwa oraz znaczenia kapitału społecznego w rozwoju. W kolejnym rozdziale (III) zaprezentowano analizę i ocenę sieci szkół wiejskich w warunkach niżu demograficznego ostatnich lat oraz proces likwidacji tych placówek. Rozdział IV zawiera pogłębioną analizę procesu likwidacji szkół wiejskich. Dyskurs zainicjowany przez rodziców w obronie likwidowanych szkół zaktywizował także mieszkańców lokalnych środowisk wiejskich, przedstawicieli elit lokalnych, administracji rządowej oraz polityków i działaczy samorządowych. W rozdziale V zostały omówione i zinterpretowane procedury prawne likwidacji szkół oraz główne determinanty likwidacji. Przedstawiono także dane statystyczne dotyczące likwidacji szkół w Polsce oraz dane o planowanych likwidacjach i wygaszaniu placówek w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2011-2012. W monografii wykorzystano zdjęcia dokumentujące różnorodne formy pracy edukacyjno-wychowawczej z uczniami w szkołach niepublicznych, stowarzyszeniowych wiejskich oraz formy współpracy szkoły z rodzicami w województwie kujawsko-pomorskim. Materiał fotograficzny za zgodą szkół zgromadzono w ramach wspomnianego...
Szkoła naukowa pedagogiki społecznej Edmunda Trempały inspiracją zmiany społecznej dzieł i życiorysów

Szkoła naukowa pedagogiki społecznej Edmunda Trempały inspiracją zmiany społecznej dzieł i życiorysów

Publikacja ta jest pokłosiem seminarium naukowego poświęconego sylwetce Profesora Edmunda Trempały jako nauczyciela, organizatora i Mistrza. Seminarium, w czwartą rocznicę śmierci Mistrza zorganizował zespół Katedry Pedagogiki Społecznej, kierowanej przez profesor Krystynę Marzec-Holkę. Spotkaniu przyświecała idea, iż o pracy Profesora i jego osiągnięciach należy pamiętać, by nadal były one przedmiotem dyskusji i inspiracji naukowych. Historię Uczelni tworzą ludzie. Zazębiają się w niej ludzkie losy, tworząc jakość, która potrafi przetrwać, przekształcać się, rozwijać w nowych, nieprzewidywanych kierunkach. Potrzebny jest jedynie Ktoś, kto potrafi zmobilizować do działania, kto wskazuje nowe perspektywy, kto wykracza poza teraźniejszość i przekonuje o tym, by nie bać się nowych wyzwań, bo są one możliwe i konieczne. Ktoś, kto scala i mobilizuje społeczność akademicką. W środowisku bydgoskim taką Osobą był Profesor Edmund Trempała, organizator Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy, która stała się Akademią Bydgoską, by wreszcie osiągnąć status Uniwersytetu. Na każdym etapie rozwoju Uczelni aż do powstania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Profesor Edmund Trempała był obecny i miał w nim swój udział. Edmund Trempała był znaczącym w środowisku naukowym pedagogiem społecznym. Jego zainteresowania badawcze związane z oświatą, edukacją równoległą, szkołą środowiskową czy rolą wychowawcy w procesie wychowania stały się inspiracją dla poszukiwań badawczych młodych pedagogów. Książka jest wyrazem szacunku dla Osoby Profesora i jego dokonań, okazją do wspomnień o spotkaniach, które utkwiły nam w pamięci. Autorami zamieszczonych w publikacji tekstów są wieloletni przyjaciele Profesora, pedagodzy z różnych ośrodków akademickich w Polsce, z którymi Profesor przez wiele lat współpracował, tworząc empiryczne i teoretyczne podstawy polskiej pedagogiki społecznej. Niniejszy zbiór zawiera teksty autorstwa uczniów Profesora, którzy pod Jego opieką zdobywali kolejne stopnie i tytuły naukowe, a także wspomnienia współpracowników, z którymi...