Metoda doboru rozdrabniaczy wielokrawędziowych do przeróbki materiałów polimerowych

Metoda doboru rozdrabniaczy wielokrawędziowych do przeróbki materiałów polimerowych

Publikacja ukazuje proces opracowania i doskonalenia metody doboru rozdrabniaczy wielokrawędziowych do przeróbki materiałów polimerowych. Głównymi kryteriami doboru są tu wskaźniki efektywności energetycznej i poprawa jakości produktu rozdrabniania. Przedmiotem badań są innowacyjnej konstrukcji rozdrabniacze wielokrawędziowe, wykorzystujące fenomeny quasi-ścinania. W pracy skupiono się na: określeniu i usystematyzowaniu wartości obciążeń dezintegrujących i energochłonności w przestrzeni rozdrabniaczy wielokrawędziowych, jako podstawy do określenia ich sprawności i funkcjonalności; określeniu zależności matematycznych pomiędzy cechami i konstrukcyjnymi elementów dezintegrujących, warunkami pracy i oczekiwaną krzywą uziarnienia; poznaniu fizycznych podstaw procesu rozdrabiania wielokrawędziowego, elementami – narzędziami o różnych cechach konstrukcyjnych, w celu wyjaśnienia podobieństw i różnic, wartości obciążeń, sprawności i funkcjonalności w stosunku do danych literaturowych; opracowaniu modelu rozdrabniania wielokrawędziowego, w aspekcie podwyższenia efektywności energetycznej procesu i jakości produktu; opracowaniu podstaw metodyki inteligentnego rozdrabniania o wysokim poziomie innowacyjności w przetwórstwie i recyklingu tworzyw polimerowych oraz innych materiałów o właściwościach lepkosprężystych i sprężysto-plastycznych z wykorzystaniem aplikacji algorytmów genetycznych i technik CAD/CAE; określeniu i opisie zależności między objętościowymi przemianami ziarna (rozdrabnianego elementu) na drodze przejścia przez innowacyjną konstrukcję roboczego zespołu rozdrabniacza...