Prawo publiczne wobec aktualnych problemów społecznych i gospodarczych

Prawo publiczne wobec aktualnych problemów społecznych
i gospodarczych

Państwo staje przed koniecznością spełnienia coraz to wyższych wymagań w zakresie zapewniania bezpieczeństwa socjalnego większej liczbie jednostek, ochrony interesów zbiorowych i dalszej demokratyzacji życia publicznego. Nie ustaje potrzeba walki z patologiami. Ustawodawca nie może też ignorować aktualnych ogólnoeuropejskich trendów w zakresie rozwiązań prawnych, jak również zobowiązany jest dostosować obowiązujące prawo do wymagań wynikających z prawa unijnego. Wszystko to może z kolei prowadzić do konieczności zmian nie tylko w prawie materialnym, ale też w systemie administracji publicznej czy w postępowaniach sądowych i administracyjnych. Dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość społeczno-gospodarcza i komplikowanie się stosunków społecznych to istotne przyczyny częstych zmian w prawie i uchwalania coraz to bardziej rozbudowanych i szczegółowych regulacji. Powyższa refleksja skłania do podjęcia próby omówienia i przeanalizowania niektórych istotnych regulacji odnoszących się do wyżej wskazanej materii, uchwalonych w ostatnim czasie. Obok tego istnieje potrzeba rozważenia aktualności niektórych regulacji obowiązujących już od dawna, oceny skuteczności pewnych regulacji w praktyce oraz ewentualnego sformułowania postulatów pod adresem ustawodawcy. Podjęte w opracowaniu rozważania obejmują regulacje zarówno z zakresu prawa administracyjnego, finansowego, konstytucyjnego, jak i karnego, czyli w istocie z zakresu prawa publicznego. Przy tym zauważyć należy, że do prawa publicznego należy także prawo procesowe – administracyjne, karne i cywilne. Ze...