Wglądamy w siebie nieco głębiej… O refleksji tożsamościowej w polskiej poezji kobiet XX i XXI wieku

Wglądamy w siebie nieco głębiej… O refleksji tożsamościowej w polskiej poezji kobiet XX i XXI wieku

Zamieszczona w niniejszej monografii propozycja odczytania polskiej poezji kobiet XX i XXI wieku to próba rekonstruowania procesu kształtowania tożsamości, uważnego rozpoznawania świata, doznawania siebie w poczuciu ciągłości i zachwiania, bliskości i utraty. Wydaje się, że inspiracją do tak formułowanego rozumienia siebie jest sytuacja opisana w jednym z tekstów Barbary Skargi: Rodzi się we mnie przeświadczenie, że mam przed sobą moją własną drogę, moje zadania, moje możliwości […]. Pragnę być sobą właśnie i zaczynam siebie szukać, a szukając,...
Tożsamość. Kultura. Nowoczesność. Tom III  Miejsce. Doświadczenie

Tożsamość. Kultura. Nowoczesność. Tom III
Miejsce. Doświadczenie

Zbiór zatytułowany Tożsamość. Kultura. Nowoczesność. T. 3: Miejsce. Doświadczenie jest równocześnie kontynuacją i zwieńczeniem zaprojektowanego  cyklu poszukiwań koncentrujących się wokół nadrzędnego pojęcia tożsamości. Tym razem podejmuje, o czym informuje podtytuł, problematykę podmiotowości skupioną na złożonych relacjach człowieka z miejscem. Charakteryzuje rozmaite kategorie spacjalne, zasady ich przedstawiania, tłumaczy specyfikę artystycznego kształtu w kontekście literackich/kulturowych badań inicjowanych w głównej mierze geopoetyką. Diagnozowanie podmiotowego doświadczenia rejestruje związek między twórczością literacką, kulturowymi uwarunkowaniami i przestrzenią geograficzną. Zamieszczone w tomie studia respektują teoretyczne problemy związane  z przemianami zachodzącymi w sposobach ujmowania i konceptualizowania ludzkiego podmiotu. Proponując refleksję o zróżnicowanych modelach tożsamości, akcentują interdyscyplinarne negocjacje, uwzględniają poetykę doświadczenia i tym samym wkomponowują się w nowoczesny antropologiczno-kulturowy projekt...
Przestrzeń w kulturze współczesnej.Przestworza. Literatura i konteksty kulturoweTom 5

Przestrzeń w kulturze współczesnej.
Przestworza. Literatura i konteksty kulturowe
Tom 5

W prezentowanym tomie, który jest piątą częścią serii wieloautorskich monografii poświęconych problematyce spacjalnej i publikowanych pod wspólnym tytułem Przestrzeń w kulturze współczesnej, znajdują się prace interpretujące dosłowne, metaforyczne i symboliczne znaczenie przestworzy. Autorzy zbioru rozpoznając tę kategorię jako temat dzieła, charakteryzując ją jako element świata przedstawionego, zwracają uwagę na jej wieloaspektowość, przekształcanie i wartościowanie, przybliżają jej kulturowe uwarunkowania, szczególnie uwzględniając zaś te, które inspirowane są dyskursem antropologicznym. Analizując bardzo różnorodne teksty kulturowe i odmienne formuły zaistnienia tytułowej kategorii, podkreślają oni konieczność nie domknięcia obszarów badawczych, lecz ich uelastycznienia i wyłonienia perspektywy, która pozwala na interpretowanie przestworzy poza uwarunkowaniami poszczególnych dyscyplin, otwierającej możliwość „przekraczania systemów poznawczych danej...
Aksjologiczne aspekty komunikacji. Materiały z Forum Etyki Słowa

Aksjologiczne aspekty komunikacji. Materiały z Forum Etyki Słowa

Tom Aksjologiczne aspekty komunikacji jest poświęcony zagadnieniom współczesnego języka rozpatrywanym w aspekcie szeroko rozumianej aksjolingwistyki, ze szczególnym uwzględnieniem wartości etycznych. Teksty umieszczone w niniejszym zbiorze stanowią pokłosie ogólnopolskiej interdyscyplinarnej konferencji z udziałem gości zagranicznych pn. FORUM ETYKI SŁOWA, która odbyła się w Bydgoszczy 15-16 marca 2018 r. Treść artykułów pokazuje, jak wielkie znaczenie we współczesnej rzeczywistości ma interpretująca moc wartościującego słowa, jakie skutki może pociągać za sobą także w wymiarze etycznym. […] Oddając ten tom do rąk Czytelnika, życzymy inspirującej lektury i mamy nadzieję na włączenie się w dyskusję aksjologiczną, pogłębiającą refleksję nad kondycją i wielowymiarowością współczesnej komunikacji. Ze...
Pamięć – historia – kultura. Anatomia polityki historycznej. Tom 1

Pamięć – historia – kultura. Anatomia polityki historycznej. Tom 1

Tom Pamięć – historia – kultura. Anatomia polityki historycznej układa się w dzieło spójne, o przemyślanej koncepcji […]. Od teoretycznego wprowadzenia Ryszarda Strzeleckiego, przez polityczną prozę średniowiecznej Francuzki, reakcje na doświadczenia historyczne Węgrów (Dziennik Maraia, Pamięć Nadasa) i Ukraińców, postpamięć Modiano, problemy z pamięcią etnicznych rozbitków po rozpadzie Jugosławii, aż po losy bohaterów kryminałów retro niezmiennie poruszamy się w obszarze historii, która występuje w parze z polityką […]. Wiele z zebranych tu artykułów dotyczy pamięci wydarzeń, których scenariusz układali główni scenarzyści XX wieku (Hitler i Stalin), ale w każdym z dzieł inaczej układają się autorskie interpretacje faktów, a bogaty materiał literacki sprzyja pokazaniu indywidualnych narracji, wydobyciu różnych form pamięci indywidualnej. Z recenzji...
Przestrzeń w kulturze współczesnej.Podziemia. Konteksty kulturowe. FilmTom 4

Przestrzeń w kulturze współczesnej.
Podziemia. Konteksty kulturowe. Film
Tom 4

Niniejsza monografia wraz ze zbiorem Podziemia. Literatura stanowi próbę wypełnienia badawczej luki i podjęcia wysiłku jak najpełniejszego rozpoznania sfery, którą znamionuje pewnego rodzaju nieprzystępność, nieprzejrzystość, zakrycie, obcość i stosunkowo nikła eksploracja, w porównaniu z innymi wymiarami przestrzennymi wpisanymi w egzystencję człowieka. Podziemia. Konteksty kulturowe, film poszerzają rozważania nad tytułową kategorią o odniesienia do pozaliterackich kontekstów i dziedzin sztuki (filmu, teatru, praktyk parateatralnych, architektury), a także do zjawisk z obszaru kultury popularnej; stąd też odmienne strategie, narzędzia metodologiczne, z których korzystali autorzy artykułów w niniejszym tomie. Proponowana książka służy odsłonięciu jak najszerszego spektrum odniesień dla kategorii podziemia, która rozpatrywana jest zarówno w realizacjach opartych na jej dosłownym znaczeniu, jak i symbolicznym, wraz z kulturowo utrwaloną metaforyką. Dobór tekstów zamieszczonych w monografii pozwolił na zaprezentowanie bogactwa kontekstów (politycznych, historycznych, społecznych, emocjonalnych, mentalnościowo-psychologicznych, kulturowych), w których podziemia mogą być postrzegane, definiowane, czy też redefiniowane. To propozycja panoramicznej wizji tytułowej sfery, jako efektu interdyscyplinarnej konfrontacji perspektyw specjalistów różnych dziedzin, przy jednoczesnym zachowaniu spójności proponowanego zbioru, wyrażającej się w jego antropologicznym...
Przestrzeń w kulturze współczesnej.Podziemia. LiteraturaTom 3

Przestrzeń w kulturze współczesnej.
Podziemia. Literatura
Tom 3

Artykuły zamieszczone w niniejszym tomie, podejmując namysł nad problematyką podziemi, stanowią kontynuację i poszerzenie specjalnych zagadnień omawianych w dwóch poprzednich zbiorach: Przestrzeń w kulturze współczesnej. Literatura, teatr, film oraz Przestrzeń w kulturze współczesnej. Język, media, architektura. Akcentują metaforyczne, symboliczne i dosłowne rozumienie podziemi. Diagnozują tytułową kategorię jako osobliwą przestrzeń – egzystencji, poznania, tajemnicy, projektującą możliwość ukrycia i konkretyzującą potencjalne zagrożenie, niebezpieczeństwo, przywołującą skojarzenia ze świadomością zarówno jednostkową, jak i zbiorową. Wymaga ona  w narracjach interpretacyjnych poszukiwania kontekstów kulturowych, przywoływania w profilowaniu jej znaczenia różnorodnych odwołań, śledzenia przekształceń, zmieniających się przynależności, odkrywania relacyjności z tym, co konkretne i transcendentne, indywidualne i uniwersalne. Zaprezentowane sposoby rozumienia, definiowania podziemi skonkretyzowanych w literaturze i środowisku okołoliterackim uwypuklają ich wieloaspektowość. Zastosowane przez Autorów ujęcia, wykorzystane metodologie, konteksty konstruują złożoną całość, która zachęca do pogłębionej analizy tytułowej...
Tożsamość. Kultura. Nowoczesność. Tom II  Czas. Pamięć

Tożsamość. Kultura. Nowoczesność. Tom II
Czas. Pamięć

Teksty w prezentowanej monografii, będącej nawiązaniem i kontynuacją problematyki uobecnionej w zbiorze zatytułowanym Tożsamość. Kultura. Nowoczesność. T. 1, tym razem koncentrują się wokół dwóch kategorii: Czasu i Pamięci. Stanowią one nie tylko podtytuł oddanego w ręce Czytelników tomu, ale wyznaczają obszar badawczy zebranych artykułów, które wpisują się we współczesną dyskusję nad kategorią podmiotu. Eksponują jego percepcję, wyobraźnię, funkcjonowanie wobec relacji czasowych, przestrzennych, rejestrują wymiar kulturowo-antropologiczny. Skupiając się na problematyce tożsamości, rozwijają ją w kontekście szeroko rozumianych dopowiedzeń i/lub uwarunkowań argumentowanych problematyką temporalną oraz mnemiczną. Zebrane w monografii Tożsamość. Kultura. Nowoczesność. T. 2: Czas. Pamięć artykuły zarysowują szeroki horyzont rozumienia tytułowych kategorii. Proponując różnorodność ujęć, reinterpretację pojęć, sygnalizują, że problem doświadczania siebie domaga się nieustannego...
Tożsamość. Kultura. Nowoczesność. Tom I

Tożsamość. Kultura. Nowoczesność. Tom I

Książka „Tożsamość. Kultura. Nowoczesność” została zaprojektowana jako pierwszy tom serii poświęconej kategorii tożsamości i jej wielorakich sposobów artykulacji we współczesnej humanistyce. W zamierzeniu otwiera zatem cykl tomów o pokrewnej tematyce, która wyraźnie będzie łączyła się z centralnym przedmiotem namysłu – tożsamością i jej interpretacjami w szeroko pojmowanych tekstach kultury. Do udziału w naszym przedsięwzięciu naukowym zaprosiliśmy badaczy z różnych ośrodków akademickich, przede wszystkim historyków i teoretyków literatury, kulturoznawców, antropologów kultury oraz przedstawicieli tych dyscyplin humanistycznych, którym namysł nad często heterogenicznymi odsłonami tożsamości jest szczególnie bliski. Jego głównym celem była m.in. lektura tekstów literackich jako źródła samowiedzy i samopoznania, interesowały nas również kulturowe reprezentacje płci, (de)konstruowanie tożsamości w tekstach kultury czy (post)pamięć i jej związki z tożsamością. W skład tomu wchodzą więc studia, szkice autorów reprezentujących różne pokolenia badaczy, odmienne strategie interpretacyjne czy zainteresowania naukowe, ale układające się w tematyczną całość. Prezentowany zbiór tekstów cechuje varietas podejmowanych dociekań, które potwierdzają ich złożoność, wieloaspektowość, sygnalizują aktualność pytań o (po)nowoczesną tożsamość. Mamy nadzieję, że poruszane w naszej książce zagadnienia staną się przyczynkiem do kolejnych poszukiwań i odsłon jej rozumienia czy konstruowania w literaturze i...
Przestrzeń w kulturze współczesnej. Język. Media. ArchitekturaTom 2

Przestrzeń w kulturze współczesnej.
Język. Media. Architektura
Tom 2

Proponowany tom jest zbiorem tekstów, w których autorzy podejmują się refleksji nad sposobami istnienia przestrzeni w ujęciu dosłownym i metaforycznym skupionym wokół trzech obszarów tematycznych: języka, współczesnych mediów i architektury. Stanowi tym samym dopowiedzenie, ciąg dalszy problematyki spacjalnej ukazanej w tomie zatytułowanym „Przestrzeń w kulturze współczesnej. Literatura, teatr, film.” W prezentowanej monografii bardzo silnie wyartykułowana została również interdyscyplinarność podejmowanych rozważań, współczesna niejednorodność rozumienia podstawowej kategorii i nawiązań do orientacji badawczych, a także nasycenie ich antropologizującymi...
Przestrzeń w kulturze współczesnej. Literatura. Teatr. Film. Tom 1

Przestrzeń w kulturze współczesnej.
Literatura. Teatr. Film.
Tom 1

Szczególną wartością szerokiej przedstawianej czytelnikom propozycji namysłu nad zagadnieniami specjalnymi w literaturze, teatrze, filmie jest przede wszystkim interdyscyplinarna formuła książki. Teksty specjalistów wymienionych dziedzin korespondują ze sobą, dopełniają się, wchodzą w swego rodzaju dialog na temat symboliki miejsc, kategorii przestrzennych i ich różnorodnych realizacji kulturowych. Wyraźnym czynnikiem scalającym zgromadzone w niniejszym tomie teksty, pomimo pewnej mozaikowości treści i różnorodności spojrzenia, wynikającego z odmiennych materii badawczych oraz obranych metodologicznych narzędzi, jest rys antropologiczny. Ujęcie to posłużyło pogłębionym analizom tytułowej przestrzeni w odniesieniu do różnych sfer kultury współczesnej i pozwalało na rozważenie jej, jako mówiącej właśnie o człowieku, zdradzającej rozmaite jego...
Dialog z tekstem. Analiza i interpretacja wybranych utworów poetyckich

Dialog z tekstem.
Analiza i interpretacja wybranych utworów poetyckich

„Co autor miał na myśli?” Na to pytanie próbują odpowiedzieć autorki, które w pięciu szkicach, poświęconych pięciu wierszom, analizują treść wypowiedzi poetyckich pod kątem literackim i językoznawczym. Książka jest jedną z niewielu pozycji podręcznikowych, w których prowadzony jest równolegle ‘dialog’ i próba odczytania tekstu utworu poetyckiego przez literaturoznawcę i przez językoznawcę. Publikacja adresowana jest głównie do studentów filologii polskiej (ale nie tylko).   Dialog z tekstem jest propozycją interdyscyplinarnego odczytania kilku wybranych utworów lirycznych. Autorki skupiły się przede wszystkim na walorach poetyckich tekstu, sposobach ich funkcjonowania i możliwościach odczytania. Do obszaru badawczego włączyły też informacje językowe i konteksty pozajęzykowe – kulturowe, literackie, biograficzne, estetyczne… Dostrzegając różnice miedzy językiem poetyckim a niepoetyckim, funkcją poetycką a informacyjno-opisową, starały się pokazać charakterystyczną dwupłaszczyznowość tekstów, która daje podstawę do sfunkcjonalizowania wiedzy o języku i...