Dzieje bydgoskich Jachcic

Dzieje bydgoskich Jachcic

Interesujący jest pomysł prezentacji dziejów jednej dzielnicy miasta, ściśle z nim związanej, ale też zachowującej do dziś swoją specyfikę i odrębność, które stanowią zresztą jedno ze źródeł lokalnego patriotyzmu mieszkańców. Dostrzegamy go zarówno w wyodrębnionych częściach książki pod redakcją Ewy Niedbalskiej i Zdzisława Biegańskiego: „Szkice z dziejów Jachcic”: „Niezapomniane Jachcice”, czyli w zbiorze wspomnień; jak też w uroczym wyborze fotografii pochodzących najczęściej z prywatnych kolekcji mieszkańców pt. „Z jachcickiego albumu” (…). Autorzy projektu podjęli się nie tylko trudnego zadania rekonstrukcji archeologicznych i historycznych dziejów bydgoskiej dzielnicy Jachcice, ale również konfrontacji analiz naukowych ze spisanymi relacjami świadków i uczestników wydarzeń. Czytelnik otrzymał zatem ważne i ciekawe kompendium wiedzy o historii dzielnicy, a jednocześnie opisy działań konkretnych ludzi, często sąsiadów lub znajomych, którzy w tworzeniu tej historii uczestniczyli. Jestem przekonany, że książka znajdzie czytelników przede wszystkim wśród szerokich rzesz miłośników historii Bydgoszczy, wielbicieli „zielonych Jachcic”, popularyzatorów historii regionalnej oraz nauczycieli. Z recenzji prof. dr hab. Jarosława Porazińskiego Przekazywana do rąk czytelników monografia stanowi pierwsze całościowe opracowanie popularnonaukowe dziejów bydgoskiej dzielnicy Jachcice. Z inicjatywą jej powstania wystąpiła miejscowa Rada Osiedla. Uzyskała wsparcie historyków, a także miłośników lokalnych dziejów. W rezultacie powstał zespół redakcyjny, nad którym przewodnictwo objęli Zdzisław Biegański – historyk i regionalista oraz Ewa Niedbalska – miłośniczka tutejszej historii i radna osiedla. Do współpracy zostali zaproszeni autorzy reprezentujący przede wszystkim Wydział Historyczny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w...
Śledztwa w sprawach o przestępstwa gospodarcze

Śledztwa w sprawach
o przestępstwa gospodarcze

Przedmiotem niniejszej publikacji jest śledztwo w sprawach o przestępstwa gospodarcze, ze szczególnym uwzględnieniem prowadzonego w jego ramach postępowania dowodowego. Praca nie ma charakteru jedynie dogmatycznego i stanowi próbę przedstawienia wskazanych zagadnień na podstawie dominującej praktyki. (…) Przestępczość gospodarcza jako przedmiot badań naukowych cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem doktryny prawnej. Pierwsze poświęcone jej rozważania prowadzone były jeszcze na gruncie przedwojennego ustawodawstwa, jednakże rosnące zagrożenie z jej strony sprawia, że tematyka ta jest coraz częściej podejmowana. Wiele miejsca w literaturze zajmują również złożone aspekty postępowań przygotowawczych. Mimo to w piśmiennictwie brakuje opracowania przedstawiającego problematykę prowadzenia śledztwa w sprawach o przestępstwa gospodarcze, stąd temat publikacji znajduje uzasadnienie. (ze...
Historia kultury umysłowej w Europie wczesnego średniowiecza (476 – ok. 750 r.)

Historia kultury umysłowej w Europie wczesnego średniowiecza (476 – ok. 750 r.)

Epoka nazwana średniowieczem mentalnie i czasowo jest tak odległa, że prawie całkowicie niezrozumiałe wydają się nam zapatrywania i fascynacje tamtych ludzi. Liczne w tej epoce wieloletnie wojny są równie trudne do zapamiętania, jak i wydają się często bezsensowne. Ruchy społeczne, tworzące się na podstawach religijnych, są obce naszej mentalności. Również przesycenie piśmiennictwa średniowiecznego cudami i dziwacznymi, chociaż chrześcijańskimi wierzeniami nie skłania do zagłębiania się w umysłowość piszących zakonników i ludzi Kościoła. Czy reprezentują oni sposób myślenia właściwy dla większości społeczeństw? Problemy te (i wiele innych) skłoniły już przed wielu laty autora do podjęcia pracy, często przerywanej, nad tematem określonym ogólnie jako historia kultury średniowiecznej. Z czasem zaszła konieczność ograniczenia, skoncentrowania się na węższym polu, a rezultatem jest zakreślenie badanej epoki na wczesne średniowiecze, a nawet na okres nazywany niekiedy epoką przejściową, „pomostem” między starożytnością a średniowieczem. Autor chciałby, aby czytane średniowieczne teksty kronik i dokumentów składały się na logicznie uporządkowany obraz epoki, i dla którego niektórzy pisarze, rycerze i książęta, przez wieloletnie z nimi przebywanie na kartach źródeł, stali się po prostu bliscy. Nie trzeba chyba dodawać, że nie podziela autor sądów tych badaczy, którzy idąc śladami renesansowych humanistów, dostrzegają w średniowieczu tylko upadek kultury, barbaryzację obyczajów i regres nauki. ze...
Dziecko, rodzicielstwo, rodzina. Wybrane konteksty badań

Dziecko, rodzicielstwo, rodzina. Wybrane konteksty badań

Niewątpliwą zaletą pracy jest połączenie perspektywy historycznego i współczesnego spojrzenia na omawianą problematykę, interdyscyplinarne podejście oraz uwzględnianie teoretycznych i empirycznych kontekstów badań. Różnorodne dyscypliny naukowe i perspektywy metodologiczne reprezentowane przez poszczególnych Autorów sprawiają, że zamieszczone w publikacji teksty stanowią wielowątkowe rekonstrukcje w obszarze tytułowej problematyki dziecka, rodzicielstwa i rodziny. Czytelnik odnajdzie tutaj zarówno ujęcia syntetyczne, teoretyczne, jak i porównawcze czy empiryczne, oparte m.in. na metodach badań socjolingwistycznych czy analizie pracy. Zamieszczone w publikacji teksty wpisują się w aktualne dyskusje dotyczące przemian roli i zadań rodziny we współczesnym świecie. Uwzględniają tradycyjne i nowoczesne podejście do roli rodziców, ojca, matki czy pracującej babci. Wskazują na znaczenie właściwych form komunikacji w rodzinie, kształtowania się więzi między jej członkami czy czynników wpływających na zmiany w postrzeganiu znaczenia rodziny w życiu młodych ludzi. Podejmują ważne społecznie wątki edukacji seksualnej dzieci, komunikacji bez przemocy oraz zwracają uwagę na rolę rodziny w kształtowaniu podstaw wychowania estetycznego dzieci. Z recenzji wydawniczej dr hab. Agnieszki Wałęgi, prof....
Miasto w piśmiennictwie polskiego oświecenia

Miasto w piśmiennictwie polskiego oświecenia

Mając w pamięci rozprawy uczonych dotyczące miejskiego życia (postrzeganego głównie z perspektywy bytowania na wsi oraz uwzględniające proces formowania się bohatera mieszczańskiego), historyk literatury odczuwa konieczność stawiania kolejnych pytań o cel, sposoby i techniki wyobrażania miasta. Współczesna metodologia podsuwająca nowe narzędzia analizy źródeł oraz refleksja na temat nowoczesności w przestrzeni urbanistycznej sprzyjają wsłuchiwaniu się w  dźwięki „zagłuszane” przez głosy niechętne życiu w mieście. Antyurbanizm, najpełniej wyrażony w  literaturze, stanowi jeden z  czynników wpływających na obraz polskiego Wieku Świateł. Książka, w  której przez pryzmat zjawisk społeczno-politycznych, kulturowych, lingwistycznych czy estetycznych poruszona została tematyka obrazów miasta utrwalonych w drugiej połowie XVIII i pierwszych dziesięcioleciach XIX wieku, jest również propozycją innego spojrzenia na oświecenie. Wykorzystanie w analizie tekstów różnorodnych perspektyw oglądu miało na celu ujawnienie tego, co (na pozór) nieprzedstawione. Zamiarem autorki było przywrócenie pamięci o mieście „żywym”. Aleksandra Norkowska – autorka monografii Wizerunki władcy. Stanisław August Poniatowski w poezji okolicznościowej 1764–1795 (2006), edycji krytycznej Organów Tomasza Kajetana Węgierskiego (2007), a  także licznych rozpraw i artykułów naukowych, które dotyczą głównie motywu miasta, politycznej poezji okazjonalnej oraz sensualizmu w piśmiennictwie...
Myślenie krytyczne i indoktrynacja

Myślenie krytyczne i indoktrynacja

Książka Harveya Siegela stanowić będzie ważne uzupełnienie polskojęzyczne literatury w zakresie filozofii edukacji. Skorzystać też z niej mogą filozofowie, bo Siegel to nie tylko filozof edukacji, ale filozof z prawdziwego zdarzenia, który świadomie i z dużym znawstwem osadza refleksję nad edukacją w kontekście najnowszych badań w zakresie epistemologii, filozofii nauki czy filozofii umysłu. z recenzji wydawniczej prof. dra hab. Piotra Gutowskiego Seria Biblioteka Myśli Pedagogicznej ma na celu wzmocnienie interdyscyplinarnego nurtu w namyśle nad problemami pedagogicznymi. W związku z postępującą specjalizacją w naukach pedagogicznych, wymuszaną przez wymagania rynku pracy, zagrożony jest namysł nad nauczaniem, wychowaniem i opieką jako procesami integralnymi, wypływającymi z kultury i oddziałującymi na nią. Niniejsza seria jest próbą odpowiedzi na to zagrożenie, sytuując problemy pedagogiczne w szerszym kontekście nauk humanistycznych i...
Cechy somatyczne i zdolności motoryczne uczniów w wieku 17-19 lat z bydgoskich szkół

Cechy somatyczne i zdolności motoryczne uczniów w wieku 17-19 lat z bydgoskich szkół

Niniejszy materiał jest udokumentowaną informacją o stanie aktualnym cech somatycznych i zdolności motorycznych młodzieży w wieku 17-19 lat ze szkół średnich na terenie Bydgoszczy. Stanowi to kontynuację poprzednich badań dotyczących dzieci i młodzieży z regionu bydgoskiego. (…) Chcąc wyznaczyć właściwe i prawidłowe kierunki zmian w rozwoju dzieci i młodzieży, Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy podjął się próby oceny zachowań prozdrowotnych, pomiarów budowy ciała i zdolności motorycznych bydgoskich uczniów wszystkich typów szkół. Sformułowane na podstawie uzyskanych wyników badań wnioski mogą wskazać prawidłowy kierunek działań i wdrożeń systemowych prowadzących do zmiany postaw młodzieży wobec aktywności fizycznej. Wyniki badań mogą okazać się pomocne w pracy szkolnej nauczycieli wychowania fizycznego, którzy będą mogli lepiej i skuteczniej kontrolować różne elementy rozwoju biologicznego swoich podopiecznych. (ze...
Od armarium do kolekcji cyfrowej. Ochrona zbiorów bibliotecznych

Od armarium do kolekcji cyfrowej. Ochrona zbiorów bibliotecznych

Refleksja dotycząca potrzeby prowadzenia badań bibliologicznych związanych z szeroko rozumianą ochroną zbiorów bibliotecznych, wymianą doświadczeń pomiędzy teoretykami a praktykami oraz szukania skutecznych rozwiązań zachowania dziedzictwa kultury piśmienniczej dla następnych pokoleń towarzyszyła I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Ochrona zbiorów bibliotecznych. Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość, odbytej 19–20 maja 2016 r. w Bydgoszczy. Zapoczątkowana wówczas debata doprowadziła dwa lata później do zorganizowania przez Zakład Historii Sztuki i Kultury Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, w dniach 17–18 maja 2018 r., II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Ochrona zbiorów bibliotecznych. Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość. Oddany do rąk Czytelników tom zawiera dziewięć tekstów, głównie uczestników wspomnianej II Konferencji, reprezentujących różne instytucje naukowe z Bydgoszczy, Gdańska, Łodzi, Opawy, Poznania, Warszawy oraz...
Kazimierz Kummer. Literatura i „dziennikarska febra”. Studia o literaturze bydgoskiej, tom 1

Kazimierz Kummer. Literatura i „dziennikarska febra”. Studia o literaturze bydgoskiej, tom 1

Kazimierz Kummer (1934–1962) – pisarz i publicysta, dziennikarz prasowy i radiowy. Autor Klatki (1962), uznawanej przez krytyków za jedną z najwybitniejszych polskich powieści o wrześniu 1939 roku, a także publikowanych w prasie literackiej opowiadań, zebranych następnie w tomach Namiętności (1972) oraz Opowiadania i słuchowiska (2015). Ponadto współpracował m.in. z „Tygodnikiem Zachodnim”, „Spojrzeniami” oraz „Pomorzem”, a od 1959 roku był zatrudniony w Rozgłośni Bydgoskiej Polskiego Radia. Publikacja poświęcona Kazimierzowi Kummerowi jest książką otwierającą cykl „Studia o literaturze bydgoskiej”, w którym zamierzamy prezentować pisarzy związanych z miastem, przybliżać ich biografi e i dokonania. Założeniem inicjowanej serii wydawniczej jest z jednej strony potwierdzenie znaczenia artystów, którzy przez lata współtworzyli środowisko literackie Bydgoszczy, z drugiej zaś przypomnienie tych nieco zapomnianych. Tom Kazimierz Kummer. Literatura i „dziennikarska febra przynosi materiały istotne ze względu na poruszane tematy, a w dodatku zróżnicowane pod względem formy (artykuły naukowe, wystąpienia w dyskusji panelowej, wywiady i archiwalia). Co więcej, redaktorom tomu udało się ułożyć jego elementy składowe w taki sposób, że, z jednej strony, poszczególne wypowiedzi zazębiają się wzajemnie, gdyż traktują po części o podobnych zagadnieniach, co nadaje kompozycji całości spójność myślową, z drugiej zaś strony, wspomniana różnorodność formalna zawartości tomu, a także wzajemna, choć świadomie niezamierzona przez autorów polemiczność niektórych tekstów skutecznie przeciwdziała wrażeniu monotonii, często powstającemu w trakcie lektury tego typu publikacji. (z recenzji wydawniczej prof. dr. hab. Aleksandra...
Dojrzałość i dojrzewanie. Kategorie. Atrybuty. Konteksty

Dojrzałość i dojrzewanie. Kategorie. Atrybuty. Konteksty

Dojrzałość i dojrzewanie to pojęcia, które przewijają się na mapie dyskursu w przestrzeni społeczno-kulturowej współczesności. Bez znaczenia jest fakt, czy mamy do czynienia z dyskursem naukowym, publicznym, urzędowym czy edukacyjnym. Niniejsze opracowanie jest próbą włączenia się w ten dyskurs i wniesienia do niego jak najwięcej wartościowych treści naukowych. Każdy z zamieszczonych w opracowaniu tekstów, niezależnie od kontekstu, w którym osadza rozpatrywane przez siebie kategorie dojrzałości i dojrzewania, podejmuje próbę zgłębienia ich istoty i pokazania atrybutów w odniesieniu do podmiotów, o których dojrzałości i dojrzewaniu...
Ochrona zbiorów bibliotecznych

Ochrona zbiorów bibliotecznych

Problem ochrony zbiorów bibliotecznych ma niezwykle doniosłe znaczenie zarówno pod względem teoretycznym, jak i praktycznym. W literaturze księgoznawczej był on podejmowany wielokrotnie. Prowadzone czynności, mające na celu zachowanie zgromadzonych materiałów piśmienniczych, od dawna skłaniały badaczy do refleksji. To ważne zagadnienie jest aktualne w instytucjach kultury książki XXI w. Potrzeba wymiany ustaleń naukowych oraz doświadczeń bibliotekarzy stała się impulsem zorganizowania przez Zakład Bibliotekarstwa i Czytelnictwa Katedry Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Ochrona zbiorów bibliotecznych. Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość, w Bydgoszczy w dniach 19–20 maja 2016 r. Zainteresowanie debatą dowiodło konieczności prowadzenia i publikacji wyników badań o charakterze interdyscyplinarnym. W niniejszym tomie zawarto 15 artykułów, które dotyczą różnych kontekstów ochrony zbiorów bibliotecznych – od średniowiecza po XXI w. Zostały one napisane zarówno przez teoretyków, w tym związanych z ośrodkami kształcenia bibliotekarzy, jak i praktyków bibliotekarzy. ze...
Dziecko i dzieciństwo wybrane konteksty badań

Dziecko i dzieciństwo wybrane konteksty badań

Rozważania nad dzieckiem, a zarazem i dzieciństwem należą do bardziej istotnych na gruncie nauk o wychowaniu i edukacji, zarówno w tradycyjnych, jak i we współczesnych dyskusjach o rzeczywistości edukacyjnej i elementach ją konstytuujących. Wśród tych elementów nie może zabraknąć dziecka jako istotnego podmiotu edukacji, o którym już tak wiele napisano, a jednocześnie ciągle odczuwa się niedosyt wiedzy naukowej na jego temat. To z kolei staje się inspiracją do wciąż nowych poszukiwań i odczytywań dziecka, a zarazem miejsca, jakie zajmuje ono w świecie społecznym. Wielopłaszczyznowe spektrum kontekstów zarysowane w niniejszej pracy przekonuje o potrzebie rozważań nad dzieckiem i dzieciństwem nie tylko w warstwie teoretycznej, ale – co również istotne – metodologicznej i empirycznej. Dzięki wzajemnemu dopełnianiu się kontekstów postrzegania i badania dziecka możliwe staje się, przynajmniej w pewnym stopniu, uzyskanie holistycznej wiedzy o nim, co ma niebagatelne znaczenie zarówno dla teorii, jak i praktyki...
Dziecko w perspektywie diachronicznej i synchronicznej

Dziecko w perspektywie diachronicznej i synchronicznej

Optymalny rozwój dziecka w sferze psychofizycznej zazwyczaj wymaga prawidłowych z pedagogicznego punktu widzenia mechanizmów wrastania w kulturę i społeczeństwo wraz z ich strukturami, instytucjami i sferą aksjologiczno-normatywną. Jednakże intensywne, niejednolite i wieloaspektowe procesy rozwoju społecznego powodują, że modelowa perspektywa rozwoju dziecka i standardów uczestnictwa społecznego nie przebiega w rzeczywistości w pożądany sposób. Wszelkie odstępstwa od tej modelowej perspektywy wymagają zazwyczaj uruchomienia intencjonalnych procesów wspomagania podstawowych mechanizmów socjalizacyjnych, czyli oddziaływań o charakterze pomocowym, wspierającym, opiekuńczym, interwencyjnym czy poradniczym. Właśnie w taki kontekst wpisuje się recenzowana publikacja – sytuuje dziecko w szerokiej perspektywie rozwojowej i inkulturacyjnej, uwzględniającej różnie interpretowane oddziaływania pomocowe. Z recenzji dra hab. Bogusława...
Zrozumieć postmodernizm. Sceptycyzm i socjalizm od Rousseau do Foucaulta

Zrozumieć postmodernizm. Sceptycyzm i socjalizm od Rousseau do Foucaulta

Książka Stephena R.C. Hicksa jest warta szerokiego propagowania w środowiskach polskiej pedagogiki akademickiej dla wypełnienia znaczącej luki, przeciwdziałania stereotypom oraz w celu eliminowania narosłych wokół postmodernizmu uproszczeń. Praca podejmuje niezwykle istotne problemy, które dla współczesnych nauk humanistycznych i społecznych są najważniejsze. Wydanie książki w Polsce wpłynie na zintensyfikowanie dyskusji koncentrujących się wokół kluczowych znamion współczesnej kultury, ich źródeł oraz kierunków rozwoju oraz przyczyni się do zajmowania wobec nich określonego stanowiska. Szczególnie przydatne to dzieło okaże się dla studentów pedagogiki i młodych adeptów nauk pedagogicznych, a zwłaszcza dla pedagogów zajmujących się filozofią edukacji i aksjologią pedagogiczną. Z recenzji wydawniczej prof. zw. dr hab. Urszuli Ostrowskiej Seria Biblioteka Myśli Pedagogicznej ma na celu wzmocnienie interdyscyplinarnego nurtu w namyśle nad problemami pedagogicznymi. W związku z postępującą sp ecjalizacją w naukach pedagogicznych, wymuszaną przez wymagania rynku pracy, zagrożony jest namysł nad nauczaniem, wychowaniem i opieką jako procesami integralnymi, wypływającymi z kultury i oddziałującymi na nią. Niniejsza seria jest próbą odpowiedzi na to zagrożenie, sytuując problemy pedagogiczne w szerszym kontekście nauk humanistycznych i sp...
Rola katowickiej Zbiornicy Księgozbiorów Zabezpieczonych w powojennej ochronie zbiorów bibliotecznych w Polsce

Rola katowickiej Zbiornicy Księgozbiorów Zabezpieczonych w powojennej ochronie zbiorów bibliotecznych w Polsce

Celem pracy jest przedstawienie roli katowickiej zbiornicy w powojennej ochronie zbiorów bibliotecznych w Polsce w latach 1947-1955. Praca ma charakter źródłowy. Powstała głównie na podstawie krytycznej analizy materiałów archiwalnych, do których dotarcie nie było zadaniem łatwym. Pozostają one w rozproszeniu i wykazują luki. Wiele z nich nie doczekało przemian ustrojowych. Są wybrakowane i zniszczone. Archiwalia, które przetrwały, nie wszędzie są chętnie udostępniane przez bibliotekarzy. Jednak okruchy złożone w całość pozwalają wniknąć w istotę problemu i odsłonić nieznane fakty. Do powstania niniejszej monografii doszło w wyniku analizy źródeł związanej z grantem Narodowego Centrum Nauki, realizowanym przez autora w latach 2012-2015. W ramach tego projektu i prowadzonych badań opublikowano pięć artykułów. Pięć kolejnych tekstów jest w druku. Część informacji w nich zawarta, dla potrzeb podjętego problemu badawczego, została wykorzystana oraz odnotowana w przypisach niniejszej pracy. Zdecydowana większość materiału została wyzyskana po raz pierwszy. Praca ma charakter nowatorski. Podjęty problem badawczy nie doczekał się podobnego ujęcia w literaturze przedmiotu. Treść przybliży Czytelnikowi wyjątkowo ważny, a słabo rozpoznany okres z historii książki i bibliotek w Polsce. Opracowany materiał jest adresowany głównie do bibliologów, bibliotekarzy, studentów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Z pożytkiem mogą także skorzystać z niego studenci innych kierunków studiów, uczniowie różnych typów szkół oraz osoby zainteresowane losami...
Wstęp do teorii rekreacji

Wstęp do teorii rekreacji

Książka zawiera obszerne podstawy z teorii i metodyki rekreacji. Praca poświęcona jest najważniejszym teoretycznym zagadnieniom i metodyce funkcjonowania rekreacji w Polsce i na świecie, zawiera treści o charakterze naukowym i informacyjno-dydaktycznym. Podręcznik jest kierowany do studentów turystyki i rekreacji, wychowania fizycznego i sportu oraz do specjalistów zajmujących się tymi dziedzinami – trenerów, instruktorów czy...
Zabawy i gry ruchowe dla każdego

Zabawy i gry ruchowe dla każdego

Prezentowany podręcznik przeznaczony jest przede wszystkim dla studentów i nauczycieli wychowania fizycznego, instruktorów rekreacji, a także animatorów czasu wolnego. Autor opisuje podstawy metodyki nauczania zabaw i gier ruchowych w sposób trafny i przystępny. Dbając o czytelność przekazu opatruje tekst rysunkami i schematami, zachęcając do praktycznego wykorzystywania zaproponowanych metod...
Oblicza władzy. Relacje między władzą a społeczeństwem z perspektywy historycznej, politologicznej i prawnej

Oblicza władzy.
Relacje między władzą a społeczeństwem z perspektywy historycznej, politologicznej i prawnej

Prezentowany tutaj zbiór prac stanowi drugą część większej całości, objętą wspólnym tytułem „Oblicza władzy”. Główną ideą zebranych w obu częściach studiów jest spojrzenie na relacje między władzą państwową a społeczeństwem z perspektywy różnych nauk społecznych. Autorzy prezentują więc różne ujęcia problemu tych relacji, co wynika zarówno ze specyfiki reprezentowanej dyscypliny naukowej, jak i zainteresowań badawczych. W niniejszym tomie zgromadzono głównie prace ujmujące relacje między władzą a społeczeństwem z perspektywy nauki historycznej. Konfrontacja doświadczeń badaczy reprezentujących różne dyscypliny naukowe przynosi, co zrozumiałe, dosyć odmienne spojrzenia na problem relacji władzy i społeczeństwa. Różnice nie wynikają z odmiennego przedmiotu badań i braku integracji nauk o władzy, lecz raczej z różnego rozumienia hierarchii problemów, jakie wiążą się z tym zagadnieniem. Dostrzec można także daleko idące podobieństwa zarówno w instrumentarium badawczym, jak i przede wszystkim w stosowaniu wspólnych paradygmatów teoretyczno-metodologicznych. Są one obecne we wszystkich prezentowanych tu tekstach i tworzą ich wspólny...
Zabawy i gry ruchowe nad wodą i w wodzie

Zabawy i gry ruchowe nad wodą i w wodzie

Publikacja ilustruje wybrane propozycje zabaw i gier ruchowych w wodzie. Każdy przykład jest szczegółowo opisany. Wykaz opisanych przykładów został podzielony na dwie części: 1) Zabawy i gry na brzegu i płytkiej wodzie oraz 2) zabawy i gry w głębszej wodzie. Książka szczególnie polecana wychowawcom, instruktorom, opiekunom kolonijnym oraz...
Powojenna ochrona zbiorów bibliotecznych w Polsce w latach 1944-1955. Wybór źródeł

Powojenna ochrona zbiorów bibliotecznych w Polsce w latach 1944-1955. Wybór źródeł

Wybór tekstów źródłowych poświęcony jest powojennej ochronie zbiorów bibliotecznych w Polsce. Publikacja odsłania szereg nieznanych treści z historii bibliotek. Przedstawia w układzie chronologicznym akty prawne a następnie daje wgląd w niezwykle skomplikowane czynności dotyczące ochrony księgozbiorów na obszarze całego kraju. Zebrany materiał adresowany jest głównie do studentów bibliologii, bibliotekoznawstwa i informacji naukowej oraz bibliotekarzy i osób zainteresowanych powojennymi losami...