Miasto w piśmiennictwie polskiego oświecenia

Miasto w piśmiennictwie polskiego oświecenia

Mając w pamięci rozprawy uczonych dotyczące miejskiego życia (postrzeganego głównie z perspektywy bytowania na wsi oraz uwzględniające proces formowania się bohatera mieszczańskiego), historyk literatury odczuwa konieczność stawiania kolejnych pytań o cel, sposoby i techniki wyobrażania miasta. Współczesna metodologia podsuwająca nowe narzędzia analizy źródeł oraz refleksja na temat nowoczesności w przestrzeni urbanistycznej sprzyjają wsłuchiwaniu się w  dźwięki „zagłuszane” przez głosy niechętne życiu w mieście. Antyurbanizm, najpełniej wyrażony w  literaturze, stanowi jeden z  czynników wpływających na obraz polskiego Wieku Świateł. Książka, w  której przez pryzmat zjawisk społeczno-politycznych, kulturowych, lingwistycznych czy estetycznych poruszona została tematyka obrazów miasta utrwalonych w drugiej połowie XVIII i pierwszych dziesięcioleciach XIX wieku, jest również propozycją innego spojrzenia na oświecenie. Wykorzystanie w analizie tekstów różnorodnych perspektyw oglądu miało na celu ujawnienie tego, co (na pozór) nieprzedstawione. Zamiarem autorki było przywrócenie pamięci o mieście „żywym”. Aleksandra Norkowska – autorka monografii Wizerunki władcy. Stanisław August Poniatowski w poezji okolicznościowej 1764–1795 (2006), edycji krytycznej Organów Tomasza Kajetana Węgierskiego (2007), a  także licznych rozpraw i artykułów naukowych, które dotyczą głównie motywu miasta, politycznej poezji okazjonalnej oraz sensualizmu w piśmiennictwie...