Dziecko, rodzicielstwo, rodzina. Wybrane konteksty badań

Dziecko, rodzicielstwo, rodzina. Wybrane konteksty badań

Niewątpliwą zaletą pracy jest połączenie perspektywy historycznego i współczesnego spojrzenia na omawianą problematykę, interdyscyplinarne podejście oraz uwzględnianie teoretycznych i empirycznych kontekstów badań. Różnorodne dyscypliny naukowe i perspektywy metodologiczne reprezentowane przez poszczególnych Autorów sprawiają, że zamieszczone w publikacji teksty stanowią wielowątkowe rekonstrukcje w obszarze tytułowej problematyki dziecka, rodzicielstwa i rodziny. Czytelnik odnajdzie tutaj zarówno ujęcia syntetyczne, teoretyczne, jak i porównawcze czy empiryczne, oparte m.in. na metodach badań socjolingwistycznych czy analizie pracy. Zamieszczone w publikacji teksty wpisują się w aktualne dyskusje dotyczące przemian roli i zadań rodziny we współczesnym świecie. Uwzględniają tradycyjne i nowoczesne podejście do roli rodziców, ojca, matki czy pracującej babci. Wskazują na znaczenie właściwych form komunikacji w rodzinie, kształtowania się więzi między jej członkami czy czynników wpływających na zmiany w postrzeganiu znaczenia rodziny w życiu młodych ludzi. Podejmują ważne społecznie wątki edukacji seksualnej dzieci, komunikacji bez przemocy oraz zwracają uwagę na rolę rodziny w kształtowaniu podstaw wychowania estetycznego dzieci. Z recenzji wydawniczej dr hab. Agnieszki Wałęgi, prof....
Dojrzałość i dojrzewanie. Kategorie. Atrybuty. Konteksty

Dojrzałość i dojrzewanie. Kategorie. Atrybuty. Konteksty

Dojrzałość i dojrzewanie to pojęcia, które przewijają się na mapie dyskursu w przestrzeni społeczno-kulturowej współczesności. Bez znaczenia jest fakt, czy mamy do czynienia z dyskursem naukowym, publicznym, urzędowym czy edukacyjnym. Niniejsze opracowanie jest próbą włączenia się w ten dyskurs i wniesienia do niego jak najwięcej wartościowych treści naukowych. Każdy z zamieszczonych w opracowaniu tekstów, niezależnie od kontekstu, w którym osadza rozpatrywane przez siebie kategorie dojrzałości i dojrzewania, podejmuje próbę zgłębienia ich istoty i pokazania atrybutów w odniesieniu do podmiotów, o których dojrzałości i dojrzewaniu...
Dziecko i dzieciństwo wybrane konteksty badań

Dziecko i dzieciństwo wybrane konteksty badań

Rozważania nad dzieckiem, a zarazem i dzieciństwem należą do bardziej istotnych na gruncie nauk o wychowaniu i edukacji, zarówno w tradycyjnych, jak i we współczesnych dyskusjach o rzeczywistości edukacyjnej i elementach ją konstytuujących. Wśród tych elementów nie może zabraknąć dziecka jako istotnego podmiotu edukacji, o którym już tak wiele napisano, a jednocześnie ciągle odczuwa się niedosyt wiedzy naukowej na jego temat. To z kolei staje się inspiracją do wciąż nowych poszukiwań i odczytywań dziecka, a zarazem miejsca, jakie zajmuje ono w świecie społecznym. Wielopłaszczyznowe spektrum kontekstów zarysowane w niniejszej pracy przekonuje o potrzebie rozważań nad dzieckiem i dzieciństwem nie tylko w warstwie teoretycznej, ale – co również istotne – metodologicznej i empirycznej. Dzięki wzajemnemu dopełnianiu się kontekstów postrzegania i badania dziecka możliwe staje się, przynajmniej w pewnym stopniu, uzyskanie holistycznej wiedzy o nim, co ma niebagatelne znaczenie zarówno dla teorii, jak i praktyki...
Dziecko w perspektywie diachronicznej i synchronicznej

Dziecko w perspektywie diachronicznej i synchronicznej

Optymalny rozwój dziecka w sferze psychofizycznej zazwyczaj wymaga prawidłowych z pedagogicznego punktu widzenia mechanizmów wrastania w kulturę i społeczeństwo wraz z ich strukturami, instytucjami i sferą aksjologiczno-normatywną. Jednakże intensywne, niejednolite i wieloaspektowe procesy rozwoju społecznego powodują, że modelowa perspektywa rozwoju dziecka i standardów uczestnictwa społecznego nie przebiega w rzeczywistości w pożądany sposób. Wszelkie odstępstwa od tej modelowej perspektywy wymagają zazwyczaj uruchomienia intencjonalnych procesów wspomagania podstawowych mechanizmów socjalizacyjnych, czyli oddziaływań o charakterze pomocowym, wspierającym, opiekuńczym, interwencyjnym czy poradniczym. Właśnie w taki kontekst wpisuje się recenzowana publikacja – sytuuje dziecko w szerokiej perspektywie rozwojowej i inkulturacyjnej, uwzględniającej różnie interpretowane oddziaływania pomocowe. Z recenzji dra hab. Bogusława...
Przegląd Pedagogiczny nr 1/2012, Dziecko w Polsce w XX wieku

Przegląd Pedagogiczny nr 1/2012,
Dziecko w Polsce w XX wieku

Ten numer Przeglądu… poświęcony jest dziecku i jego wizerunkom. Artykuły ukazują dziecko w Polsce w XX wieku, które postrzegane jest przez pryzmat rozmaitych kontekstów pedagogicznych, politycznych, historycznych, psychologicznych i filozoficznych. Teksty są świadectwem różnorodności sposobów mówienia o dziecku i rozumienia jego obecności w środowiskach życia...
Nauczanie domowe na ziemiach polskich w II połowie XIX i początkach XX wieku – zapatrywania teoretyczne i praktyka

Nauczanie domowe na ziemiach polskich w II połowie XIX i początkach XX wieku – zapatrywania teoretyczne i praktyka

Książka przedstawia problematykę polskiego nauczania domowego dzieci i ukazuje rzeczywistą rolę edukacji domowej w życiu rodzin i społeczeństwa polskiego w okresie zaborów. Opisuje organizację nauczania domowego dzieci, osobę nauczyciela domowego oraz praktykę edukacyjną w domach polskich. Publikacja skierowana jest do nauczycieli i studentów pedagogiki, może również zainteresować rodziców ze względu na rozwijający się ruch na rzecz edukacji...