Oblicza władzy. Relacje między władzą a społeczeństwem z perspektywy historycznej, politologicznej i prawnej

Oblicza władzy.
Relacje między władzą a społeczeństwem z perspektywy historycznej, politologicznej i prawnej

Prezentowany tutaj zbiór prac stanowi drugą część większej całości, objętą wspólnym tytułem „Oblicza władzy”. Główną ideą zebranych w obu częściach studiów jest spojrzenie na relacje między władzą państwową a społeczeństwem z perspektywy różnych nauk społecznych. Autorzy prezentują więc różne ujęcia problemu tych relacji, co wynika zarówno ze specyfiki reprezentowanej dyscypliny naukowej, jak i zainteresowań badawczych. W niniejszym tomie zgromadzono głównie prace ujmujące relacje między władzą a społeczeństwem z perspektywy nauki historycznej. Konfrontacja doświadczeń badaczy reprezentujących różne dyscypliny naukowe przynosi, co zrozumiałe, dosyć odmienne spojrzenia na problem relacji władzy i społeczeństwa. Różnice nie wynikają z odmiennego przedmiotu badań i braku integracji nauk o władzy, lecz raczej z różnego rozumienia hierarchii problemów, jakie wiążą się z tym zagadnieniem. Dostrzec można także daleko idące podobieństwa zarówno w instrumentarium badawczym, jak i przede wszystkim w stosowaniu wspólnych paradygmatów teoretyczno-metodologicznych. Są one obecne we wszystkich prezentowanych tu tekstach i tworzą ich wspólny...
Kazimierz Wielki i jego państwo

Kazimierz Wielki i jego państwo

Książka poświęcona czasom i osobie króla Kazimierza Wielkiego. Przedstawia wiele aspektów z życia i działalności ostatniego Piasta na tronie polskim. Publikacja została wydana w siedemsetną rocznicę urodzin patrona Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy . Jest zbiorem interesujących i różnorodnych artykułów na temat wiedzy i „problematyki kazimierzowskiej” napisanych przez wybitnych naukowców nie tylko z Polski, ale również z Niemiec, Ukrainy i...