Historia kultury umysłowej w Europie wczesnego średniowiecza (476 – ok. 750 r.)

Historia kultury umysłowej w Europie wczesnego średniowiecza (476 – ok. 750 r.)

Epoka nazwana średniowieczem mentalnie i czasowo jest tak odległa, że prawie całkowicie niezrozumiałe wydają się nam zapatrywania i fascynacje tamtych ludzi. Liczne w tej epoce wieloletnie wojny są równie trudne do zapamiętania, jak i wydają się często bezsensowne. Ruchy społeczne, tworzące się na podstawach religijnych, są obce naszej mentalności. Również przesycenie piśmiennictwa średniowiecznego cudami i dziwacznymi, chociaż chrześcijańskimi wierzeniami nie skłania do zagłębiania się w umysłowość piszących zakonników i ludzi Kościoła. Czy reprezentują oni sposób myślenia właściwy dla większości społeczeństw? Problemy te (i wiele innych) skłoniły już przed wielu laty autora do podjęcia pracy, często przerywanej, nad tematem określonym ogólnie jako historia kultury średniowiecznej. Z czasem zaszła konieczność ograniczenia, skoncentrowania się na węższym polu, a rezultatem jest zakreślenie badanej epoki na wczesne średniowiecze, a nawet na okres nazywany niekiedy epoką przejściową, „pomostem” między starożytnością a średniowieczem. Autor chciałby, aby czytane średniowieczne teksty kronik i dokumentów składały się na logicznie uporządkowany obraz epoki, i dla którego niektórzy pisarze, rycerze i książęta, przez wieloletnie z nimi przebywanie na kartach źródeł, stali się po prostu bliscy. Nie trzeba chyba dodawać, że nie podziela autor sądów tych badaczy, którzy idąc śladami renesansowych humanistów, dostrzegają w średniowieczu tylko upadek kultury, barbaryzację obyczajów i regres nauki. ze...
Oblicza władzy. Relacje między władzą a społeczeństwem z perspektywy historycznej, politologicznej i prawnej

Oblicza władzy.
Relacje między władzą a społeczeństwem z perspektywy historycznej, politologicznej i prawnej

Prezentowany tutaj zbiór prac stanowi drugą część większej całości, objętą wspólnym tytułem „Oblicza władzy”. Główną ideą zebranych w obu częściach studiów jest spojrzenie na relacje między władzą państwową a społeczeństwem z perspektywy różnych nauk społecznych. Autorzy prezentują więc różne ujęcia problemu tych relacji, co wynika zarówno ze specyfiki reprezentowanej dyscypliny naukowej, jak i zainteresowań badawczych. W niniejszym tomie zgromadzono głównie prace ujmujące relacje między władzą a społeczeństwem z perspektywy nauki historycznej. Konfrontacja doświadczeń badaczy reprezentujących różne dyscypliny naukowe przynosi, co zrozumiałe, dosyć odmienne spojrzenia na problem relacji władzy i społeczeństwa. Różnice nie wynikają z odmiennego przedmiotu badań i braku integracji nauk o władzy, lecz raczej z różnego rozumienia hierarchii problemów, jakie wiążą się z tym zagadnieniem. Dostrzec można także daleko idące podobieństwa zarówno w instrumentarium badawczym, jak i przede wszystkim w stosowaniu wspólnych paradygmatów teoretyczno-metodologicznych. Są one obecne we wszystkich prezentowanych tu tekstach i tworzą ich wspólny...
Kazimierz Wielki i jego państwo

Kazimierz Wielki i jego państwo

Książka poświęcona czasom i osobie króla Kazimierza Wielkiego. Przedstawia wiele aspektów z życia i działalności ostatniego Piasta na tronie polskim. Publikacja została wydana w siedemsetną rocznicę urodzin patrona Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy . Jest zbiorem interesujących i różnorodnych artykułów na temat wiedzy i „problematyki kazimierzowskiej” napisanych przez wybitnych naukowców nie tylko z Polski, ale również z Niemiec, Ukrainy i...