Psychologia rehabilitacyjna w praktyce

Psychologia rehabilitacyjna w praktyce

Monografia wpisuje się w niezmiernie aktualną i ważną ze społecznego punktu widzenia problematykę odnoszącą się do osób z wszelkiego rodzaju uszkodzeniami (w tym fizycznymi i psychicznymi) oraz psychologii rehabilitacyjnej. Jak pisze sam Autor, przesłaniem monografii jest „pomoc tym wszystkim, którzy pragną wesprzeć osoby z uszkodzeniami fizycznymi lub psychicznymi do głębszego zaangażowanego uczestnictwa w życiu różnych wspólnot i poprzez to uczestnictwo realizować podmiotowy sens własnego życia”. Tym, co odróżnia […] monografię od innych podobnych tematycznie prac, jest zwrócenie uwagi przede wszystkim na problemy osób z niepełnosprawnością w relacjach z otoczeniem, a nie na osiowe uszkodzenie. Jest to bardzo wybrzmiewający z monografii akcent, iż osoby z niepełnosprawnościami mają prawo do rzeczywistego społecznego uczestnictwa ze względu na przyrodzoną godność lub inaczej prawa człowieka. Jest to istotna zmiana w podejściu do osób z niepełnosprawnością. Monografia z całą pewnością znajdzie szeroki krąg odbiorców, zarówno spośród profesjonalistów praktyków (psychologów, lekarzy, rehabilitantów, pedagogów specjalnych itp.), jak i studentów tych kierunków, badaczy, a także będzie ciekawa i niezmiernie przydatna dla wszystkich osób z niepełnosprawnością i ich rodzin. Z recenzji prof. dr hab. Marioli Bidzan Prof. dr hab. Roman Ossowski: profesor tytularny UKW w Bydgoszczy oraz Honorowy Profesor UMK w Toruniu. Jest specjalistą z zakresu psychologii zdrowia, psychologii lekarskiej i rehabilitacyjnej. Twórca kierunku psychologia na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (1996) i dyrektor Instytutu Psychologii (w latach 1996–2009), kierował również Katedrą Społecznej Psychologii Zdrowia, Rehabilitacji i Zarządzania w Instytucie Psychologii UKW. Wcześniej w ówczesnej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy pełnił funkcję prodziekana, a następnie dziekana Wydziału Pedagogiki (1987–1993). Ponadto w latach 1997–2017 był związany z Akademią Medyczną w Bydgoszczy, późniejszym Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy, gdzie pełnił funkcję...
Studia i szkice z badań nad pamięcią zbiorową w Polsce w XX i XXI wieku. Anatomia polityki historycznej. Tom 2

Studia i szkice z badań nad pamięcią zbiorową w Polsce
w XX i XXI wieku. Anatomia polityki historycznej. Tom 2

Książka, którą oddajemy do rąk Czytelników, to kontynuacja badań podjętych w pracy Pamięć – historia – kultura. Anatomia polityki historycznej, t.1, (red. Beata Morzyńska-Wrzosek, Monika Opioła-Cegiełka, Iwona Benenowska, Bydgoszcz 2019). Stanowi próbę ukazania historyczno-kulturowych uwarunkowań i elementów składowych (anatomia) polityki historycznej. Podczas gdy tom pierwszy koncentrował się na zagadnieniu tożsamości, niniejszy kładzie nacisk na czasem trudno uchwytną relację pamięci i historii. Zaproszenie do rozważań przyjęli naukowcy i praktycy z różnych stron Polski i wnieśli swoimi pracami wiele nowego do problemu polityki historycznej. Ta ostatnia winna być rozumiana jako zaadaptowana na grunt polityczny strategia działań osnutych wokół dychotomii pamięci zbiorowej i historii, służąca realizacji partykularnych interesów międzypaństwowych i wewnątrzpaństwowych. Część badaczy twierdzi, że coś takiego jak polityka historyczna nie istnieje. Równie niejednoznacznie podchodzą do zagadnienia autorzy prac opublikowanych w niniejszym tomie. Część, jak Wiktoria Kudela-Świątek czy Maciej Białous, identyfikuje je z aktualną polityką państwa. Książka zawiera 14 studiów i szkiców. (ze...
Pamięć – historia – kultura. Anatomia polityki historycznej. Tom 1

Pamięć – historia – kultura. Anatomia polityki historycznej. Tom 1

Tom Pamięć – historia – kultura. Anatomia polityki historycznej układa się w dzieło spójne, o przemyślanej koncepcji […]. Od teoretycznego wprowadzenia Ryszarda Strzeleckiego, przez polityczną prozę średniowiecznej Francuzki, reakcje na doświadczenia historyczne Węgrów (Dziennik Maraia, Pamięć Nadasa) i Ukraińców, postpamięć Modiano, problemy z pamięcią etnicznych rozbitków po rozpadzie Jugosławii, aż po losy bohaterów kryminałów retro niezmiennie poruszamy się w obszarze historii, która występuje w parze z polityką […]. Wiele z zebranych tu artykułów dotyczy pamięci wydarzeń, których scenariusz układali główni scenarzyści XX wieku (Hitler i Stalin), ale w każdym z dzieł inaczej układają się autorskie interpretacje faktów, a bogaty materiał literacki sprzyja pokazaniu indywidualnych narracji, wydobyciu różnych form pamięci indywidualnej. Z recenzji...
Educational and Social Context, tom 4, Local Environments and Global Problems

Educational and Social Context, tom 4,
Local Environments and Global Problems

Oddajemy w ręce Czytelników czwarty tom z serii „Educational and Social Contexts”, dedykowany środowisku lokalnemu i jego związkom z globalnymi problemami. W tomie zamieszczono sześć tekstów autorstwa naukowców z różnych ośrodków akademickich (m.in. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, czy Wyższej Szkoły Bankowej w Bydgoszczy). W swych tekstach autorzy eksplorowali problematykę skupioną wokół roli środowiska lokalnego i jego roli w rozwiązywaniu istotnych problemów globalnych (m.in. kwestie dotyczące inkluzji i postaw wobec osób z niepełnosprawnościami, problemy związane z resocjalizacją, z poszukiwaniem i dbałością o tożsamość społeczną czy związane z patriotyzmem). Jak wskazują autorzy zamieszczonych tekstów, nie sposób mówić o problemach szerokiego zasięgu bez odwołania do kontekstu lokalności. Zawarte w niniejszym tomie teksty, mimo różnej problematyki, łączy troska o dobro społeczności lokalnej. Ich autorzy podjęli  wieloperspektywiczne spojrzenie na problematykę lokalności, jednocześnie uwypuklając ważkość działań podejmowanych w kontekście lokalnym dla działań o zasięgu...
Wybrane aspekty przemian gospodarczych w Polsce

Wybrane aspekty przemian gospodarczych w Polsce

Monografia prezentuje analizy oraz wnioski i rekomendacje w zakresie wybranych aspektów przemian gospodarczych w Polsce. Znaczna jej część poświęcona jest sektorowi finansowemu, m.in. rozwojowi polskiego rynku kapitałowego, roli udziałowców instytucjonalnych, uwarunkowań rozwoju sektora kapitału wysokiego ryzyka, bankowości spółdzielczej oraz determinant regulacyjnych struktury kapitałowej banków w Polsce. Publikacja zawiera również rozważania w obszarze problematyki funkcjonowania określonych grup podmiotów gospodarczych – przedsiębiorstw branży elektronicznej oraz sportowej, dostosowań regulacyjnych wynikających z członkostwa naszego kraju w Unii Europejskiej, m.in. w dziedzinie postępowań przetargowych, oraz przemian w wybranych sektorach polskiej gospodarki w kontekście...
Europejskie cywilizacje starożytne

Europejskie cywilizacje starożytne

Niniejsza książka może być w pewnym sensie podręcznikiem akademickim, mającym na celu prezentację w możliwie przystępnej formie cywilizacji starożytnych, które w ostateczności ukształtowały oblicze współczesnej Europy. Chodziło nam jednak o coś jeszcze, a mianowicie o to, iż w dokonujących się współcześnie procesach integracji europejskiej niezbędne są trzy sposoby myślenia i oglądu przeszłości: – po pierwsze – z perspektywy historii powszechnej, ujmowanej jako dzieje zbawienia całej ludzkości przez Chrystusa i Kościół; – po drugie – z perspektywy historii powszechnej, traktowanej na sposób świecki jako historii jednoczenia ludzkości przez Cesarstwo Rzymskie; – po trzecie – z perspektywy historii etnicznej, opisującej dzieje poszczególnych ludów i uwzględniającej ich odrębności. Te trzy sposoby myślenia o przeszłości i ujmowania dziejów wyznaczają – zdaniem Krzysztofa Pomiana (2002, s. 9–15) – miejsce i rolę historii w kulturze....
Zmienność dobowa i sezonowa warunków biotermicznych w Polsce w świetle wybranych wskaźników

Zmienność dobowa i sezonowa warunków biotermicznych w Polsce w świetle wybranych wskaźników

Przedstawiona mi do recenzji wydawniczej monografia dr Moniki Okoniewskiej wchodzi w zakres bioklimatologii człowieka i dotyczy w szczególności zróżnicowania czasowego (dobowego) i regionalnego warunków biotermicznych w Polsce, analizowanych na podstawie kilku wskaźników biometeorologicznych (PST, UTCI, iclp, MHR). Monografia zawiera bogaty i wartościowy materiał liczbowy analizowany drobiazgowo na podstawie wartości średnich dekadowych wybranych wskaźników biometeorologicznych (PST, UTCI, iclp, MHR). Z recenzji dr hab. Barbary Krawczyk Monika Okoniewska od 2005 jest pracownikiem Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Tytuł doktora uzyskała w roku 2011 w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk. Od roku 2016 kierownik Pracowni Klimatologii w Instytucie Geografii UKW. W swojej pracy poza kształceniem studentów zajmuje się badaniem zmienności klimatu i bioklimatu w Polsce, także w skali lokalnej i regionalnej, występowaniem zjawisk ekstremalnych i ich wpływu na organizm człowieka oraz klimatycznymi i bioklimatycznymi uwarunkowaniami turystyki i...
Historie nieobojętne tom 2. Kądziel – Kołyska – Łoże. Atrybuty kobiecości na przestrzeni dziejów

Historie nieobojętne tom 2. Kądziel – Kołyska – Łoże. Atrybuty kobiecości na przestrzeni dziejów

Oddajemy do rąk czytelników II tom serii wydawniczej „Historie nieobojętne”. Zasadniczym tematem zebranych w tym tomie publikacji jest kobieta – jej role w społeczeństwie, twórczość, interakcje i relacje z innymi. Książka jest efektem dalszych debat nad historią, rolą i postrzeganiem kobiet w różnych okresach historycznych, w różnych dziedzinach życia. Ramy chronologiczne tomu są niezwykle szerokie i obejmują refleksje od czasów prehistorycznych po współczesne. Nie brak przy tym też szkiców o charakterze...
Historie nieobojętne tom 1. Wnuczki Pandory.  Kobieta w społeczeństwie od starożytności do współczesności

Historie nieobojętne tom 1. Wnuczki Pandory.
Kobieta w społeczeństwie od starożytności do współczesności

W każdej z minionych epok natura kobieca, jej wady i zalety była przedmiotem zainteresowania filozofów, moralizatorów, pedagogów, poetów. Najczęściej uważano ją za istotę słabą, niezdolną do samodzielnego myślenia czy podejmowania decyzji, potrzebującą wsparcia silnego mężczyzny. Jej rola ograniczana była do roli córki, żony, matki. (…) Zachodzące przemiany społeczne, gospodarcze, a przede wszystkim mentalne nie pozostawiały niewiast na uboczu. Stopniowo zaczęto dostrzegać potrzebę zmiany w postrzeganiu kobiety; nadaniu jej nowych ról. Zaczęto debatować nad możliwością dopuszczenia niewiast do edukacji, zmiany ich sytuacji prawnej i materialnej. Zagadnienia te stały się przedmiotem zainteresowania przedstawicieli wielu dziedzin naukowych. Badania nad problematyką kobiecą zaowocowały szeregiem interesujących monografii, zbiorów studiów i syntez. Książka Wnuczki Pandory. Kobieta w społeczeństwie od starożytności do współczesności będąca pierwszym tomem serii wydawniczej Historie nieobojętne jest efektem dalszych debat nad historią, rolą i postrzeganiem kobiet w różnych okresach historycznych i dziedzinach życia. W rozważaniach tych wzięli udział przedstawiciele wielu dyscyplin naukowych, m.in. historii, historii sztuki, filozofii, antropologii, socjologii, kulturoznawstwa, literaturoznawstwa. Ramy chronologiczne tomu są niezwykle szerokie i obejmują refleksje od średniowiecza, aż po czasy współczesne. Nie brak przy tym szkiców o charakterze przekrojowym. Ze...
Archeologia a historia  Refleksje nad myśleniem historycznym archeologów

Archeologia a historia
Refleksje nad myśleniem historycznym archeologów

Autor próbuje znaleźć odpowiedź na pytanie, w jakim stopniu archeologia jest historią, a jeżeli tak, to czy ta dyscyplina nie zostanie przez nią zmarginalizowana? W trakcie dyskusji z historykami doszedł do przekonania, że archeolog jest historykiem, a źródła archeologiczne – źródłami historycznymi. Przekonanie to pogłębiało się w trakcie prowadzonych przez niego badań, że zasadniczą różnicą między archeologią badającą społeczeństwa przedpiśmienne a historią są źródła. W swojej praktyce badawczej archeolog musi się więc posługiwać określonymi założeniami myślenia historycznego, które są kulturowo uwikłane i historycznie zmienne. Jakie są zatem fundamenty myślenia historycznego archeologów? Autor rozważa to zagadnienie na kartach prezentowanej książki. Od...
Kanał Bydgoski. Harmonia techniki i natury

Kanał Bydgoski. Harmonia techniki i natury

Książka Kanał Bydgoski. Harmonia techniki i natury, autorstwa historyka sztuki prof. Aleksandra Jankowskiego i Marii Dombrowicz została wydana z okazji jubileuszu 240-lecia Kanału Bydgoskiego, który przypadł w 2014 roku. Wykorzystując obficie archiwalne materiały ikonograficzne dzieło w języku polskim i angielskim szeroko prezentuje historię budowy Kanału, dzieje żeglugi na tej drodze wodnej oraz jej znaczenie dla rozwoju Bydgoszczy. Książka barwnie opisuje także uroki architektoniczne i przyrodnicze nadbrzeży Kanału Bydgoskiego, a także przywołuje atmosferę toczącego się tu niegdyś życia towarzyskiego. W nakreśleniu obrazu flory i fauny Aleksandra Jankowskiego wspomogli dr Maria Dombrowicz oraz Andrzej Obiała, który dopełnił tekst artystycznymi fotografiami. Piękną szatę graficzną opracował Piotr Kożuchowski. Książka wyróżniona w konkursie ACADEMIA...
Polskie pieśni pasyjne epoki średniowiecza i XVI wieku

Polskie pieśni pasyjne epoki średniowiecza i XVI wieku

– geneza, interpretacja, wykonawstwo w kontekście Lectio divina. Autor w publikacji „przywraca do życia” polskie pieśni pasyjne epoki średniowiecza. Praca prezentuje bogaty materiał merytoryczny, poza tym emanuje uduchowieniem, wzniosłością i pietyzmem. Przeznaczona dla miłośników muzyki dawnej, dyrygentów oraz studentów. Książka jest opisem treści muzycznych i słownych oraz momentów i aspektów, mających istotny wpływ na interpretację i wykonawstwo wybranych pieśni pasyjnych, których układ został oparty na podstawowej w średniowieczu praktyce duchowej życia chrześcijańskiego – Lectio divina. Pomimo podjęcia wielokierunkowego wysiłku (analizy zarówno mediewistycznej, jak i fachowej literatury dotyczącej wykonawstwa muzyki dawnej oraz dokonanych już nagrań średniowiecznych pieśni pasyjnych), stało się zrozumiałe, iż „nie ma gotowych prawideł”, które wskazałyby jedyną i słuszną drogę do osiągnięcia najdoskonalszej interpretacji i najwspanialszego wykonania. Ich realizacja jest i zawsze będzie zależna od splotu wielu różnorodnych okoliczności, które czynią z interpretacji i wykonawstwa polskich pieśni pasyjnych epoki średniowiecza i XVI wieku indywidualny i każdorazowo rzeczywiście nowy...
Moje miejsca. Moja tożsamość

Moje miejsca. Moja tożsamość

Książka powstała w wyniku 10-letniej działalności Koła Młodych Pedagogów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Ma interesujące walory dydaktyczne. Może być upowszechniana jako oryginalny przykład studenckiego samokształcenia i wykorzystywana w środowisku akademickim, zarówno do dalszych studiów i badań w zakresie tematyki podjętej w książce, jak w obszarze analiz koncentrujących się na studentach. Tematy artykułów koncentrują się wokół tożsamości akademickiej, patriotyzmu, tradycji, nowoczesności… Autorami tekstów są studenci. (…) książka powstała w wyniku 10-letniej działalności Koła Młodych Pedagogów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Na działalność tę składała się głównie organizacja konferencji, seminariów i – niejako przede wszystkim – cieszących się dużym powodzeniem konkursów literackich i fotograficznych, skupiających liczne grono studentów UKW oraz innych uczelni, do których były adresowane. Książka nie jest jednak zwykłą kolekcją prac, a raczej unikatowym zapisem […]. Wydaje się, że osią je koncentrującą były kwestie dotyczące aktualnej kondycji młodych Polaków, ale w warstwie ogólnej były to wyraźnie pytania o sprawczy podmiot we współczesnym świecie; o młodego człowieka w prefiguratywnej kulturze nieustannej antycypacji, choć rzeczywistość nieustannych odwołań do przeszłości każe rekonstruować ją ciągle, najczęściej w pośpiechu, w gonitwie za sensownym, możliwie godnym dzisiaj. […] Problemy te kreślą szeroki horyzont zagadnień edukacyjnych, które w książce wpisują się w ramy zamysłu Redaktorki tomu, eksponującego złożoność związku pomiędzy miejscem i tożsamością. W tej perspektywie osadzona treść książki zasila pedagogikę miejsca, która koncentrując się na rozmaitych odmianach relacji podmiot-miejsce, […] jest koncepcją teoretyczną, odmianą badań empirycznych, a także strategią działalności społecznej i politycznej. Książka daje w tym zakresie wielowymiarowy, mieniący się barwami zróżnicowanych spojrzeń Autorów obraz, który – choć malowany z wnętrza uczelni, w większości przez studentów – wykracza daleko poza jej mury. […]...
Educational and Social Context, tom 3, In the Circle of Axiological Problems of Academic Education

Educational and Social Context, tom 3,
In the Circle of Axiological Problems of Academic Education

Trzeci już tom serii Educational and Social Context. Tym razem pod tytułem In the Circle of Axiological Problems of Academic Education pod redakcją Urszuli Ostrowskiej. Tom ten skupiony jest wokół aksjologicznych problemów edukacji akademickiej, napięć i ich źródeł tkwiących w codzienności uniwersytetów i różnego rodzaju szkół wyższych. W tradycję uniwersytetu wpisana jest idea odkrywania prawdy, tworzenia wiedzy i rozwoju człowieka. Ucieleśnienie tej idei w kontekście toczących się na naszych oczach przemian uniwersytetu napotyka na szereg trudności. O rodzajach tych trudności mówią autorzy poszczególnych tekstów, uwrażliwiając nas na wyzwania, jakie stoją obecnie przed edukacją akademicką. z recenzji prof. nadzw. dr hab. Joanny Madalińskiej –...
Przegląd Pedagogiczny nr 1/2012, Dziecko w Polsce w XX wieku

Przegląd Pedagogiczny nr 1/2012,
Dziecko w Polsce w XX wieku

Ten numer Przeglądu… poświęcony jest dziecku i jego wizerunkom. Artykuły ukazują dziecko w Polsce w XX wieku, które postrzegane jest przez pryzmat rozmaitych kontekstów pedagogicznych, politycznych, historycznych, psychologicznych i filozoficznych. Teksty są świadectwem różnorodności sposobów mówienia o dziecku i rozumienia jego obecności w środowiskach życia...
Zobaczyć dziecko. Literackie portrety dziecka w Polsce w XX wieku

Zobaczyć dziecko. Literackie portrety dziecka w Polsce w XX wieku

Niniejsza publikacja jest zbiorem rozważań na temat wizerunku dziecka w tekstach kultury. Poszczególne rozprawy poświęcono obecności dziecka w literaturze i filmie w różnych okresach XX wieku. Autorzy zanalizowali obraz dziecka m.in. w twórczości Władysława Orkana, Jacka Dukaja, Waldemara Szarka, a także w nowelach prasowych, filmach o II wojnie światowej czy polskich komediach...
Der polnische Blick auf die Berliner Mauer: Politik – Geschichte – Medien – Literatur

Der polnische Blick auf die Berliner Mauer: Politik – Geschichte – Medien – Literatur

Polskie spojrzenie na mur berliński: polityka-historia-media-literatura Książka stanowi próbę przedstawienia dziejów kulturalnych podzielonej metropolii nad Szprewą oraz znaczenia polskiego czynnika w Berlinie w czasie zimnej wojny. Zawiera teksty autorów krajowych i zagranicznych odnoszące się do polskiej recepcji podziału Berlina i skutków budowy muru berlińskiego. Publikacja adresowana m. in. do kulturoznawców, medioznawców, historyków literatury...