Zmienność dobowa i sezonowa warunków biotermicznych w Polsce w świetle wybranych wskaźników

Zmienność dobowa i sezonowa warunków biotermicznych w Polsce w świetle wybranych wskaźników

Przedstawiona mi do recenzji wydawniczej monografia dr Moniki Okoniewskiej wchodzi w zakres bioklimatologii człowieka i dotyczy w szczególności zróżnicowania czasowego (dobowego) i regionalnego warunków biotermicznych w Polsce, analizowanych na podstawie kilku wskaźników biometeorologicznych (PST, UTCI, iclp, MHR). Monografia zawiera bogaty i wartościowy materiał liczbowy analizowany drobiazgowo na podstawie wartości średnich dekadowych wybranych wskaźników biometeorologicznych (PST, UTCI, iclp, MHR). Z recenzji dr hab. Barbary Krawczyk Monika Okoniewska od 2005 jest pracownikiem Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Tytuł doktora uzyskała w roku 2011 w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk. Od roku 2016 kierownik Pracowni Klimatologii w Instytucie Geografii UKW. W swojej pracy poza kształceniem studentów zajmuje się badaniem zmienności klimatu i bioklimatu w Polsce, także w skali lokalnej i regionalnej, występowaniem zjawisk ekstremalnych i ich wpływu na organizm człowieka oraz klimatycznymi i bioklimatycznymi uwarunkowaniami turystyki i...