Educational and Social Context, tom 4, Local Environments and Global Problems

Educational and Social Context, tom 4,
Local Environments and Global Problems

Oddajemy w ręce Czytelników czwarty tom z serii „Educational and Social Contexts”, dedykowany środowisku lokalnemu i jego związkom z globalnymi problemami. W tomie zamieszczono sześć tekstów autorstwa naukowców z różnych ośrodków akademickich (m.in. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, czy Wyższej Szkoły Bankowej w Bydgoszczy). W swych tekstach autorzy eksplorowali problematykę skupioną wokół roli środowiska lokalnego i jego roli w rozwiązywaniu istotnych problemów globalnych (m.in. kwestie dotyczące inkluzji i postaw wobec osób z niepełnosprawnościami, problemy związane z resocjalizacją, z poszukiwaniem i dbałością o tożsamość społeczną czy związane z patriotyzmem). Jak wskazują autorzy zamieszczonych tekstów, nie sposób mówić o problemach szerokiego zasięgu bez odwołania do kontekstu lokalności. Zawarte w niniejszym tomie teksty, mimo różnej problematyki, łączy troska o dobro społeczności lokalnej. Ich autorzy podjęli  wieloperspektywiczne spojrzenie na problematykę lokalności, jednocześnie uwypuklając ważkość działań podejmowanych w kontekście lokalnym dla działań o zasięgu...
Educational and Social Context, tom 3, In the Circle of Axiological Problems of Academic Education

Educational and Social Context, tom 3,
In the Circle of Axiological Problems of Academic Education

Trzeci już tom serii Educational and Social Context. Tym razem pod tytułem In the Circle of Axiological Problems of Academic Education pod redakcją Urszuli Ostrowskiej. Tom ten skupiony jest wokół aksjologicznych problemów edukacji akademickiej, napięć i ich źródeł tkwiących w codzienności uniwersytetów i różnego rodzaju szkół wyższych. W tradycję uniwersytetu wpisana jest idea odkrywania prawdy, tworzenia wiedzy i rozwoju człowieka. Ucieleśnienie tej idei w kontekście toczących się na naszych oczach przemian uniwersytetu napotyka na szereg trudności. O rodzajach tych trudności mówią autorzy poszczególnych tekstów, uwrażliwiając nas na wyzwania, jakie stoją obecnie przed edukacją akademicką. z recenzji prof. nadzw. dr hab. Joanny Madalińskiej –...