Polszczyzna w różnych jej aspektach pod red. Andrzeja Dyszaka, Język polski dawniej i dziś pod red. Anny Paluszak-Bronki

Polszczyzna w różnych jej aspektach pod red. Andrzeja Dyszaka, Język polski dawniej i dziś pod red. Anny Paluszak-Bronki

Z publikacji składającej się z 17 artykułów naukowych wyłania się obraz bogatych i znacznych osiągnięć językoznawstwa polskiego, powiązanego z innymi dyscyplinami humanistycznymi, społecznymi i przyrodniczymi, a jednocześnie wewnętrznie niejednorodnego tematycznie i operującego zróżnicowanymi metodami opisu lingwistycznego. Nowe koncepcje i obszary badawcze najczęściej kontynuują (nierzadko modyfikują) wcześniejsze ujęcia, ale nigdy ich nie odrzucają i negują zgodnie z zasadą, że punktem wyjścia wszelkich badań powinno być zawsze historyczne dziedzictwo, nawet jeżeli musi ono zostać zweryfikowane i poddane daleko idącym zmianom. (…) Zgromadzone w monografii teksty reprezentują wysoki poziom naukowy, są bogato dokumentowane materiałem językowym, a przedstawione wyniki wnikliwych analiz – niezwykle interesujące. Mamy nadzieję, że zbiór ten, zawierający zróżnicowane tematycznie, o ogromnych walorach poznawczych, prezentujące różne stanowiska badawcze i różne ujęcia metodologiczne artykuły, zostanie zauważony i zainteresuje nie tylko polonistów, ale także miłośników ojczystego słowa. (ze...
Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta wolno żyjące

Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta wolno żyjące

Tematyka odpowiedzialności za szkody wyrządzane przez zwierzęta żyjące w stanie wolnym nie doczekała się całościowego opracowania. Może to wynikać z faktu rozproszenia norm prawnych i braku kompleksowego podejścia ustawodawcy do kompensacji szkód wyrządzonych przez zwierzęta. Jest to zagadnienie wielowątkowe, składające się również z wielu problemów prawnych. Poruszona problematyka budzi niezrozumienie i wiele emocji wśród poszkodowanych, dla których szkody te nierzadko są bardzo dotkliwe, natomiast dla prawników nie zawsze jest ona w pełni czytelna. Prawdopodobną przyczynę tego stanu rzeczy mogą stanowić widoczna niekonsekwencja aksjologiczna ustawodawcy, częste zmiany prawa i towarzyszących im idei, a także selektywne podejście ustawodawcy do kwestii kompensacji szkód przez zwierzęta wybranych gatunków. Niniejsza praca ma na celu opracowanie tego zagadnienia i ujęcia go w sposób zaproponowany przez autorkę, a także zwrócenia uwagi na możliwość ponoszenia odpowiedzialności przez szerokie grono podmiotów (ze Wstępu)...
Z księgą w herbie. Słownik biograficzny introligatorów warszawskich okresu zaborów

Z księgą w herbie. Słownik biograficzny introligatorów warszawskich okresu zaborów

Pierwsza część pracy jest w gruncie rzeczy solidną monografią, ukazującą miejsce introligatorstwa w szeroko pojmowanej kulturze książki, jak i rynku książki w kontekście dziejów politycznych i gospodarczych. Obok rozdziałów dotyczących samego rzemiosła: technologii, materiałów i urządzeń, są też i takie, które przedstawiają środowisko – jego strukturę, organizację i przemiany, jakie następowały w ciągu całego stulecia, biogramy zaś świetnie tę panoramę uzupełniają, personalizują. (z recenzji dra hab. Grzegorza Niecia)   (…) introligatorstwo stolicy Polski, a zatem – siłą rzeczy – jednego z najważniejszych miast dawnej i współczesnej Rzeczpospolitej, stanowi wciąż wielką zagadkę w dziejach tej dziedziny rzemiosła artystycznego. (…) Nieco lepiej, co nie znaczy że zadowalająco, prezentuje się nasza wiedza o warszawskich oprawach z XVIII stulecia, (…) również w przypadku XIX i 1. połowy XX wieku odnieść można wrażenie stopniowego wzrostu naszej orientacji w działalności i dorobku stołecznych „oprawców”. Lektura książki dr Pokorzyńskiej, w tym zwłaszcza imponujących rozmiarów część biograficzna, dowodzi jednak jak iluzoryczne jest to wrażenie. Stanowi ona bowiem pierwszą, zakrojoną na tak dużą skalę, próbę zmierzenia się z zagadnieniem działalności warszawskich introligatorów od końca XVIII do pierwszego dwudziestolecia XX wieku. (z recenzji dra hab. Arkadiusza...
Idee bezpieczeństwa człowieka w teoriach i badaniach naukowych. Wybrane problemy

Idee bezpieczeństwa człowieka w teoriach i badaniach naukowych. Wybrane problemy

Analiza idei bezpieczeństwa człowieka w teoriach i badaniach naukowych stanowi wyzwanie w obszarze szeroko rozumianej problematyki nauk o bezpieczeństwie. Nauka ta stanowi współcześnie prężnie rozwijający się nurt w grupie nauk społecznych, które obejmują zakresem także teorię i badania naukowe. Powstanie nauk o bezpieczeństwie jako odrębnej dyscypliny naukowej w rzędzie innych nauk należących do obszaru nauk społecznych stanowi nową sytuację zarówno w warstwie teoretycznej, jak i praktycznej. Problematyka bezpieczeństwa człowieka, zaprezentowana w niniejszej pracy w teoriach i badaniach naukowych, nie znalazła jeszcze ostatecznego rozstrzygnięcia ze względu na nową jakościowo sytuację, związaną z wyodrębnieniem nauk o bezpieczeństwie. Niewątpliwą zachętą do podjęcia trudu opracowania niniejszej publikacji jest dorobek pracowników wielu krajowych ośrodków akademickich, prowadzących prace badawcze nad bezpieczeństwem człowieka w wymiarze podmiotowym. Zarysowana powyżej sytuacja pozwoliła określić przedmiot dociekań autora, który zadał sobie pytanie: „Jakie podstawowe zakresy problemowe można wyodrębnić w podmiotowym wymiarze bezpieczeństwa człowieka?”. Na podstawie zaprezentowanej powyżej sytuacji problemowej założono, że celem niniejszej pracy jest ustalenie zakresu znaczeń takich pojęć, jak bezpieczeństwo oraz zagrożenie, paradygmaty, teorie oraz koncepcje bezpieczeństwa człowieka, a następnie określenie na tej podstawie miejsca bezpieczeństwa człowieka we współczesnej nauce i skutecznych metod badania bezpieczeństwa. Monografia ze względu na złożoność rozpatrywanego problemu nie wyczerpuje w pełni problematyki bezpieczeństwa człowieka. Może jednak stanowić zarówno materiał pomocniczy dla badaczy problematyki nauk o bezpieczeństwie, jak również podstawę w procesach kształcenia na różnych poziomach nauczania i kierunkach studiów związanych z bezpieczeństwem człowieka. (ze wstępu) Andrzej Pieczywok – doktor habilitowany nauk o bezpieczeństwie, profesor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Pracuje na Wydziale Nauk o Polityce i Administracji w Katedrze Polityki Bezpieczeństwa. Zajmuje się problematyką współczesnych zagrożeń społecznych i kulturowych, teorią bezpieczeństwa, edukacją dla...
Krótki wykład Teorii Galois

Krótki wykład Teorii Galois

Na początku XIX wieku nastąpił przełom w matematyce. Po raz pierwszy w historii pytanie „Jak to zrobić?” zostało zastąpione pytaniem „Czy to jest wykonalne?” Począwszy od XVI wieku, kiedy to wyprowadzono wzory na rozwiązywanie równań stopnia trzeciego i czwartego, przez ponad trzy stulecia bezskutecznie szukano podobnych dla równań stopnia piątego, zanim ostatecznie dowiedziono, że takie wzory nie istnieją. Dokonało tego niezależnie od siebie trzech matematyków: Włoch Paolo Ruffini, Norweg Niels Henrik Abel oraz Francuz Évariste Galois, którego nazwisko kojarzymy najsilniej z omawianą teorią. Odkrycie to opierało się na teorii permutacji, rozwiniętej przez wymienionych matematyków do abstrakcyjnej postaci teorii grup. Był to początek algebry, jaką znamy obecnie. Ze współczesnego punktu widzenia teoria Galois ukazuje związek teorii grup z teorią rozszerzeń ciał, która stanowi naturalny pomost łączący grupy z teorią równań. Zaliczamy do niej także zagadnienia wykonalności (bądź nie) konstrukcji geometrycznych (w tym najbardziej znanej kwadratury koła), którymi zajmowali się inni dziewiętnastowieczni matematycy. Książka ta jest zwięzłym podręcznikiem teorii Galois, zawierającym treści, które można przekazać słuchaczom w ciągu 30 godzin...
Koncepcja europejskiego modelu rolnictwa. Potencjalne skutki liberalizacji prawa w zakresie GMO

Koncepcja europejskiego modelu rolnictwa. Potencjalne skutki liberalizacji prawa w zakresie GMO

Niewątpliwą zaletą pracy wyróżniającą ją pozytywnie na tle innych monografii publikowanych w Polsce jest jej analityczny charakter. Autorka skupiła się na zbadaniu i wyjaśnieniu uwarunkowań i determinant procesu politycznego, w postaci liberalizacji prawa w zakresie GMO, na kształtowanie wizji rozwoju europejskiego rolnictwa i obszarów wiejskich. (…) Monografia dotyczy ważnych i aktualnych zagadnień oraz ma wysoką wartość merytoryczną, poznawczą i utylitarną. z recenzji dr hab. Małgorzaty...
Internet, zdrowie i choroba – powiązania społeczne, kulturowe i edukacyjneKultura medialna i komunikacja społeczna, tom 2

Internet, zdrowie i choroba
– powiązania społeczne, kulturowe i edukacyjne
Kultura medialna i komunikacja społeczna, tom 2

Seria monograficzna obejmuje zagadnienia związane z problematyką funkcjonowania mediów oraz komunikacji społecznej. Jest miejscem publikacji badań z zakresu mediów, komunikowania społecznego, kultury medialnej, ludologii, a także interdyscyplinarnych refleksji związanych z mediami. W ramach serii ukazują się prace zbiorowe pod redakcją oraz monografie. W tym tomie między innymi teksty o wpływie youtuberów na kreowanie stylu życia i zdrowia młodzieży, obrazie spektrum autyzmu w dyskursie internetowym na przykładzie memów, czy wspierającej roli Instagrama dla kobiet z rakiem piersi. Zdrowie jest dla Polaków jedną z najważniejszych wartości; od stanu naszego zdrowia oraz zdrowia naszych najbliższych zależy zarówno szczęście rodzinne, jak i miłość. Praca pod redakcją Piotra Siudy oraz Magdaleny Pluty wpisuje się bardzo dobrze w nurt społecznej refleksji naukowej nad zdrowiem i doświadczaniem choroby, tym bardziej, że redaktorów interesuje to, w jaki sposób nowe technologie komunikacyjne, a zwłaszcza internet, wpływają nie tylko na nasze myślenie o zdrowiu (i chorobie) oraz ich definiowanie, ale również na konkretne praktyki związane z tym, co robić, aby być jak najdłużej zdrowym oraz jak sobie radzić z chorobą. Redaktorzy słusznie uczynili osią publikacji trzy typy doświadczeń odnoszących się do zdrowia i choroby: doświadczenie informacyjne, społeczne i kulturowe. W ten sposób pokazują, jak te doświadczenia łączą i przenikają się właśnie za sprawą rozwoju nowych technologii komunikacyjnych. Wszystkie zebrane w niniejszym tomie teksty analizują zagadnienia związane z jednym z trzech typów doświadczeń. Artykuły ukazują zróżnicowany potencjał internetu jako przestrzeni komunikacyjnej, w której potrzeby informacyjne, społeczne czy kulturowe użytkowników sieci związane ze zdrowiem czy chorobą, mogą zostać zaspokojone. Teksty dobrze opisują i analizują nowe zjawiska w polskim kontekście, co uważam za dużą wartość monografii. Z recenzji dr hab. Grzegorza Ptaszka,...
Relacje interpersonalne uczniów z niepełnosprawnościami w klasach integracyjnych

Relacje interpersonalne uczniów z niepełnosprawnościami w klasach integracyjnych

Kompleksowe spojrzenie na recenzowaną książkę pozwala na stwierdzenie, że posiada ona bezsporne wartości teoretyczno-utylitarne. Jest rozprawą wartościową i potrzebną w dziedzinie nauk społecznych, posiadającą niezaprzeczalne walory merytoryczne, interpretacyjne oraz prakseopedagogiczne, przy jednoczesnym eksponowaniu wartości edukacyjnych – tak istotnie ważnych dla współczesności i przyszłości w kontekście pedagogiki społecznej oraz diagnostyki psychopedagogicznej. Z tego punktu widzenia opiniowana praca stanowi ważny przyczynek aksjologiczno-teleologiczny do formułowania racjonalnego programu kształcenia i wychowania na danym szczeblu edukacji w kontekście konstruowania podstaw programowych. Z tych i innych względów książka ta winna znaleźć eksponowane miejsce w każdej bibliotece szkolnej i uczelniach kształcących przyszłych nauczycieli, a także w zasobach księgozbiorów indywidualnych zainteresowanych tą problematyką Czytelników. Z recenzji wydawniczej dra hab. Jana Grzesiaka W nowoczesnej edukacji zmierza się do równego traktowania uczniów pełnosprawnych i uczniów z niepełnosprawnościami, dawania tym drugim szans sukcesu, radości ze współdziałania, dzielenia pozytywnych uczuć. Skutki takich działań związane są w dużym stopniu z relacjami interpersonalnymi uczniów z niepełnosprawnościami z ich pełnosprawnymi rówieśnikami, zatem warto je diagnozować, by dawać praktykom edukacyjnym (nauczycielom, wychowawcom, pedagogom szkolnym) wskazówki metodyczne. […] Praca Izabeli Plieth-Kalinowskiej ma znaczące wartości poznawcze, głównie z teorii wychowania, pośrednio zaś ma wartości metodyczne dla praktyki wychowania i kształcenia szkolnego. Z recenzji wydawniczej prof. dra hab. Stanisława...
Miasto. Przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie,  cz. 8

Miasto. Przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie,
cz. 8

Miasto – przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie jest serią wydawniczą ukazującą się w Bydgoszczy od 2006 roku. Zaproponowana w 2006 roku dyskusja na temat językowo-kulturowego funkcjonowania przestrzeni miejskiej (z czasem również wiejskiej) okazała się niezwykle atrakcyjna i inspirująca, skoro do rąk czytelników oddajemy już tom szósty. Swoje wypowiedzi badacze (językoznawcy, literaturoznawcy, kulturoznawcy) koncentrują wokół określonego, od drugiego tomu, szczegółowego tematu badawczego. W poszczególnych monografiach (2006, 2008, 2011, 2012, 2014) zamieszcza się rozważania zarówno o charakterze metodologiczno-teoretycznym, jak i wyniki szczegółowych prac materiałowych, w których podejmuje się różnorodne kwestie dotyczące funkcjonowania przestrzeni miejskiej i wiejskiej, m.in.: miejskiej polszczyzny mówionej, frazeologii miejskiej, gwary miejskiej, miejskiej antroponimii i toponimii, kreacji języka mieszkańców miast, językowego obrazu miasta i jego mieszkańców wraz z ich stereotypami. Tom ósmy. Kilka słów ze wstępu: Pole tematyczne rozrywki, stanowiącej niewątpliwie nieodłączny komponent miasta czy wsi w ich tak fizycznym, jak i społecznym sensie, stanowi przedmiot rozważań w prezentowanym tomie ósmym. Szczegółowy problem badawczy pt. Rozrywka w językowo-kulturowym obrazie miasta i wsi ujmuje się wieloaspektowo według następującego porządku: I. Rozrywka w języku i kulturze, II. Rozrywka jako kategoria onomastyczna, III. Rozrywka w tekstach kultury. Choć analizę wskazanego pola tematycznego prowadzą głównie lingwiści, jest też kilka głosów literaturoznawców oraz historyków. Dyscypliny naukowe reprezentowane przez autorów szkiców wyznaczają zatem wykorzystanie metod i narzędzi językoznawczych (m.in. językoznawstwa kulturowego, semantyki strukturalistycznej, kognitywnej, onomastyki czy stylistyki), stylistyki literaturoznawczej lub kwerendy źródeł historycznych. W 23 szkicach naukowcy badają, na zróżnicowanym chronologicznie, genologicznie i funkcjonalnie materiale badawczym, strukturę tematyczną (też relacje semantyczne) pola rozrywka wraz z jego bogatą historią, z jednej strony stabilnością i tradycją, z drugiej zaś strony dynamiką i nowoczesnością. Autorom ósmego tomu Miasta w sposób wartościowy poznawczo i...
Bydgoska Szkoła Dramatyczna (1945–1948) Instytucje Kultury w Bydgoszczy na przestrzeni dziejów, tom 1

Bydgoska Szkoła Dramatyczna (1945–1948)
Instytucje Kultury w Bydgoszczy na przestrzeni dziejów, tom 1

Bydgoszcz po II wojnie światowej – w czasie trudnym dla Polski – musiała od nowa budować oraz rozwijać środowisko twórcze i artystyczne. Ludzie kultury domagali się miejsc, placówek, które chociaż w małym stopniu zapewniłyby jednak godne warunki dla edukacji artystycznej, w tym także przygotowania przyszłych aktorów. Bydgoski Teatr Miejski za sprawą samego dyrektora Aleksandra Rodziewicza dał początek idei założenia Szkoły Dramatycznej. Dzięki niezwykłemu uporowi i zaangażowaniu w to dzieło Rodziewicz zaczął podejmować konkretne kroki w tym kierunku. Aprobata środowiska dawała mu siłę do dalszych działań, dzięki czemu stworzył on miejsce narodzin i szlifowania młodych talentów aktorskich, które zgodnie z jego myślą mogłyby pchnąć do przodu bydgoską kulturę i scenę teatralną. Wbrew przypuszczeniom, że w ciągu niewielu, bo tylko trzech lat, nie da się tego osiągnąć, bydgoska Szkoła Dramatyczna może pochwalić się wieloma znakomitymi nazwiskami, które ją ukończyły i które na zawsze zapisały się w historii polskiej sceny teatralnej oraz polskiego środowiska artystycznego. Monografia jest próbą rekonstrukcji działań właśnie takich – mniej znanych lub nawet zapomnianych instytucji kulturalnych związanych z upowszechnianiem kultury działających na terenie miasta Bydgoszczy. Ma ona stanowić początek cyklu wydawniczego, który opisywałby właśnie takie, mniej znane instytucje. I choć badania te będą opisywały przeszłość, nie będą to i nie są badania ściśle i wąsko historyczne. Są to badania pedagogiczne, jakie prowadzi się nad funkcjonowaniem instytucji edukacyjnych....
Słownik nazw miejscowych i ich wariantów od XVI do XVIII wieku. Województwo bełskie, ruskie, wołyńskie, podolskie i bracławskie

Słownik nazw miejscowych i ich wariantów od XVI do XVIII wieku. Województwo bełskie, ruskie, wołyńskie, podolskie i bracławskie

Recenzowana książka stanowi swoiste uzupełnienie monografii (Nazwy miejscowe ziem ruskich Rzeczypospolitej XVI-XVIII w., Bydgoszcz 1998), ale jednocześnie jest koncepcyjnie dziełem osobnym; to propozycja słownika onomastycznego, rejestrującego i porządkującego bogaty materiał źródłowy. (…) Recenzowany tom jest imponującą, autorską próbą panoramicznego spojrzenia na przemiany nazewnicze w ojkonimii Ukrainy w ujęciu leksykograficznym. Słownik liczy około 8 tysięcy nazw, wyekscerpowanych z licznych, różnorodnych źródeł, zarówno opublikowanych, jak i pozostających w rękopisach w archiwach Polski i Ukrainy. (…) Systematycznemu uporządkowaniu materiału z okresu od XVI do XVIII wieku towarzyszy odniesienie do nazewnictwa z końca wieku XIX (Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich) i połowy XX wieku (wielotomowy słownik nazw miast i wsi Ukrainy). Z recenzji prof. zw. dr hab. Ewy Wolnicz-Pawłowskiej...
Cechy somatyczne i zdolności motoryczne uczniów w wieku 17-19 lat z bydgoskich szkół

Cechy somatyczne i zdolności motoryczne uczniów w wieku 17-19 lat z bydgoskich szkół

Niniejszy materiał jest udokumentowaną informacją o stanie aktualnym cech somatycznych i zdolności motorycznych młodzieży w wieku 17-19 lat ze szkół średnich na terenie Bydgoszczy. Stanowi to kontynuację poprzednich badań dotyczących dzieci i młodzieży z regionu bydgoskiego. (…) Chcąc wyznaczyć właściwe i prawidłowe kierunki zmian w rozwoju dzieci i młodzieży, Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy podjął się próby oceny zachowań prozdrowotnych, pomiarów budowy ciała i zdolności motorycznych bydgoskich uczniów wszystkich typów szkół. Sformułowane na podstawie uzyskanych wyników badań wnioski mogą wskazać prawidłowy kierunek działań i wdrożeń systemowych prowadzących do zmiany postaw młodzieży wobec aktywności fizycznej. Wyniki badań mogą okazać się pomocne w pracy szkolnej nauczycieli wychowania fizycznego, którzy będą mogli lepiej i skuteczniej kontrolować różne elementy rozwoju biologicznego swoich podopiecznych. (ze...
Współczesne problemy obszaru postradzieckiego

Współczesne problemy obszaru postradzieckiego

Publikacja jest jednym z pierwszych opracowań omawiających różnorodne problemy występujące obecnie na obszarze postradzieckim. Zawiera materiały z międzynarodowej konferencji naukowej nt. Współczesne problemy obszaru postradzieckiego, zorganizowanej przez instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Zakładu Historii Najnowszej Powszechnej i Dziejów Migracji oraz Instytut Nauk Politycznych z Zakładu Współczesnych Systemów Politycznych – Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Konferencja zgromadziła naukowców z wielu ośrodków naukowych Polski oraz z zagranicy m.in. z Moskwy, Kijowa, Astany, Biszkeku. Zakres tematyczny opracowań obejmuje kraje Europy Środkowo-Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej. Duża rozpiętość geograficzna zamieszczonych tekstów pozwoliła na wszechstronne potraktowanie...
Miasto. Przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie,  cz. 7

Miasto. Przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie,
cz. 7

Miasto – przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie jest serią wydawniczą ukazującą się w Bydgoszczy od 2006 roku. Zaproponowana w 2006 roku dyskusja na temat językowo-kulturowego funkcjonowania przestrzeni miejskiej (z czasem również wiejskiej) okazała się niezwykle atrakcyjna i inspirująca, skoro do rąk czytelników oddajemy już tom szósty. Swoje wypowiedzi badacze (językoznawcy, literaturoznawcy, kulturoznawcy) koncentrują wokół określonego, od drugiego tomu, szczegółowego tematu badawczego. W poszczególnych monografiach (2006, 2008, 2011, 2012, 2014) zamieszcza się rozważania zarówno o charakterze metodologiczno-teoretycznym, jak i wyniki szczegółowych prac materiałowych, w których podejmuje się różnorodne kwestie dotyczące funkcjonowania przestrzeni miejskiej i wiejskiej, m.in.: miejskiej polszczyzny mówionej, frazeologii miejskiej, gwary miejskiej, miejskiej antroponimii i toponimii, kreacji języka mieszkańców miast, językowego obrazu miasta i jego mieszkańców wraz z ich stereotypami. Tom siódmy, niezwykle obszerny, w jego skład wchodzą bowiem aż 34 szkice, stanowi zbiór bogaty, inspirujący i różnorodny, a jednocześnie dobrze wpisuje się w koncepcję serii jako całości. Główny wątek badawczy tym razem brzmi: Przyroda miasta/wsi w języku i kulturze i to wokół niego koncentruje się większość zgromadzonych w monografii tekstów. Od lat, obok nadrzędnej kategorii miasto, stanowiącej główny obszar badawczych dociekań i analiz, pojawia się kategoria wieś, którą tworzący serię badacze traktują nie tylko jako naturalną przeciwwagę dla przestrzeni miasta, ale również jako jej nieodłączny, organicznie z nią połączony, element. Dzięki temu prezentowane w monografii szkice poszerzają i wzbogacają wyłaniający się z nich językowo-kulturowy obraz miasta. Tom siódmy stanowi kolejny dowód zainteresowania językowo-kultu-r owo-społeczną przestrzenią miasta. Okazuje się, iż miasto, jego struktura, elementy ją tworzące stanowią ciągle niezbadaną przestrzeń, pełną pasjonujących tematów i wątków, które warto eksplorować, tajemnic, które warto poznać. Zaproszeni do siódmego tomu serii Miasto…, poświęconego przyrodzie w mieście...
Akceptacja i adaptacja społeczna dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi

Akceptacja i adaptacja społeczna dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi

W opracowaniu zwrócono uwagę na ukazanie specyfiki i sposobów organizowania warunków rozwojowych dziecka niepełnosprawnego funkcjonującego w różnych środowiskach społecznych. Publikacja zawiera teoretyczne uwarunkowania niepełnosprawności, jak również praktyczne sposoby jej diagnozy i przykłady działań wspomagających. Przedstawione przykłady możliwych działań rehabilitacyjnych, w których uczestniczą dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi, są ukierunkowane przede wszystkim na zredukowanie zdiagnozowanych już problemów oraz wsparcie całych rodzin w podejmowaniu aktywności społecznej w ich naturalnym środowisku. Szansą na powodzenie tych zabiegów jest równe zaangażowanie w proces rehabilitacyjny wszystkich jego podmiotów. Po tę książkę mogą sięgnąć nie tylko nauczyciele akademiccy, ale także studenci wszystkich kierunków społecznych. Jest niezwykle potrzebna środowisku pedagogicznemu. W szczególności polecam ją wszystkim osobom pracującym w placówkach pomocowych, edukacyjnych i wychowawczych. Poruszone w niej kwestie stanowią istotny głos w dyskusji na temat sposobów organizacji wsparcia społecznego i instytucjonalnego dzieciom z różnymi dysfunkcjami rozwojowymi. dr hab. Remigiusz Kijak, prof. Uniwersytetu...
Modelowanie propagacji fal ultradźwiękowych w kościach gąbczastych w ujęciu dwufazowym

Modelowanie propagacji fal ultradźwiękowych w kościach gąbczastych w ujęciu dwufazowym

Monografia […] dotyczy zagadnień związanych z propagacją fal ultradźwiękowych w kościach gąbczastych i obejmuje zarówno problemy teoretyczne, jak i badania eksperymentalne próbek kości. […] widoczny też jest jej kontekst aplikacyjny w diagnostyce chorób kości, a w szczególności udoskonalania stosowanej klinicznie metody diagnozowania osteoporozy na podstawie analizy parametrów falowych sygnału ultradźwiękowego przechodzącego przez kość piętową in vivo. […] równolegle do prowadzonych w wielu ośrodkach badań klinicznych nad diagnostyczną użytecznością metody, wraz z rozwojem metod obliczeniowych, kontynuowane są próby tworzenia coraz doskonalszych modeli rozchodzenia się ultradźwięków w kościach w oparciu rozwijane teorie i wyniki badań eksperymentalnych na próbkach kości. Autor […] od kilkunastu lat zajmuje się tymi zagadnieniami, zarówno od strony teoretycznej, jak i doświadczalnej, a badania swoje prowadził w macierzystej uczelni oraz we współpracy z kilkoma ośrodkami badawczymi w Europie. Wynikiem jego naukowych doświadczeń była przedstawiona w monografii próba przeprowadzenia skoordynowanych badań numerycznych i eksperymentalnych, które mogłyby doprowadzić do identyfikacji mechanizmów fizycznych towarzyszących propagacji fali ultradźwiękowej w kości gąbczastej. Z recenzji prof. dr hab. n. med. Hanny...
Dziennikarstwo śledcze. Istota, funkcjonowanie, perspektywy

Dziennikarstwo śledcze. Istota, funkcjonowanie, perspektywy

Publikacja stanowi próbę kompleksowego ujęcia dziennikarstwa śledczego jako jednego z niezbędnych elementów systemu demokratycznego. Ponadto proponuje ona refleksję nad kształtującymi się trendami i praktykami w tym zakresie, co zostało nazwane „międzynarodowym dziennikarstwem śledczym”. Prowadzone przeze mnie badania nad dziennikarstwem śledczym w wymiarze międzynarodowym nawiązują do realizowanych badań nad mediami i komunikowaniem globalnym w Katedrze Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Należy podkreślić, że obszar badawczy związany z szeroko pojętym dziennikarstwem śledczym był przedmiotem analiz środowiska akademickiego, w głównej mierze amerykańskiego i brytyjskiego. Na szczególną uwagę zasługują prace następujących badaczy: James L. Aucoin, Hugo de Burgh, David L. Protess, Fay Lomax Cook, Jack C. Doppelt, James S. Ettema, Curtis D. MacDougall, Margaret T. Gordon, Marilyn Greenwald, Joseph Bernt, Andrew D. Kaplan, David Spark, Tony Harcup, Bill Kovach, Tom Rosentiel, Anya Schriffin, Arthur i Lila Weinberg.  Ze względu na specyfikę tego typu dziennikarstwa, co wynika bezpośrednio ze sprawowanej funkcji kontrolnej, wykorzystano literaturę dotyczącą etyki mediów i zawodu dziennikarza śledczego, a także uwarunkowań prawnych i politycznych. Zjawisko dziennikarstwa śledczego było również przedmiotem analiz w Polsce, które stanowią przyczynek do naukowej debaty na temat jego kondycji i perspektyw rozwoju. Z tego względu na uwagę zasługują opracowania naukowe polskich uczonych: Wojciecha Adamczyka, Marka Palczewskiego, Moniki Worsowicz. Ponadto artykuły naukowe skupiające się na tej materii pojawiały się w opracowaniach szerzej traktujących dziennikarstwo, by wymienić prace Jacka Sobczaka czy Iwony Hofman. Istotne było również odwołanie się do publikacji i spostrzeżeń autorstwa dziennikarzy śledczych, zarówno zagranicznych, jak i polskich np. Carla Bernsteina i Boba Woodwarda, Bertolda Kittela czy Sylwestra Latkowskiego. Oprócz literatury przedmiotu, niezbędnej do monograficznego ujęcia problematyki, analizie poddano zebrany też materiał empiryczny,...
Bydgoskie Studia nad Pragmatyką Językową 2018 nr 3. Grzech we współczesnej polszczyźnie. Studium językowo-kulturowe

Bydgoskie Studia nad Pragmatyką Językową 2018 nr 3. Grzech we współczesnej polszczyźnie. Studium językowo-kulturowe

W prezentowanej monografii podejmuję próbę odtworzenia obrazu grzechu utrwalonego zarówno w języku, jak i w kulturze. Analizy językowe prowadzone są na płaszczyźnie synchronicznej, sporadycznie zaś sięgam do faktów dawnych. Tak ogólnie sformułowany cel implikuje szereg pytań dotyczących sposobów rozumienia grzechu w świetle danych językowych, dla których istotna wydaje się także perspektywa kulturowa, zwłaszcza religijna, bez której nie sposób mówić o grzechu. Impulsem do podjęcia rozważań na temat funkcjonowania grzechu w językowo-kulturowej przestrzeni jest z jednej strony brak kompletnej, całościowej publikacji poświęconej językowym aspektom grzechu, z drugiej zaś – coraz powszechniejsze przekonanie, iż w wieku sekularyzacji grzech stał się dla wielu ludzi pojęciem przestarzałym, częściej identyfikowanym z naruszeniem normy, działaniem wbrew przyjętym zasadom, niż z kategoriami ściśle religijnymi. Ze Wstępu W utworzonej na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy serii wydawniczej pt. Bydgoskie Studia nad Pragmatyką Językową publikuje się monografie i prace zredagowane z zakresu językoznawstwa. Seria promuje prace o charakterze interdyscyplinarnym, w szczególności łączące szeroko rozumiane humanistyczne studia pragmalingwistyczne z osiągnięciami badawczymi innych jeszcze dyscyplin naukowych. Redaktorzy naukowi serii – językoznawca polonistyczny oraz anglista – do współpracy w Komitecie Naukowym zaprosili językoznawców reprezentujących polskie ośrodki uniwersyteckie: Warszawę, Kraków, Poznań, Lublin, Katowice, Gdańsk i Szczecin. Seria jest adresowana do odbiorców krajowych i zagranicznych, zwłaszcza przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych. Redaktorzy...
Polska i Jugosławia w XX wieku Polityka. Społeczeństwo. Kultura

Polska i Jugosławia w XX wieku
Polityka. Społeczeństwo. Kultura

Kolejny, piąty już tom, będący owocem współpracy Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy z Instytutem Historii Współczesnej w Belgradzie to udany zbiór interesujących tekstów poświęconych przede wszystkim różnym aspektom relacji między Polską a Jugosławią w XX wieku oraz problemów związanych z sytuacją Jugosławii w ubiegłym stuleciu. Autorzy poruszyli nowe, mało znane problemy badawcze, oferując ciekawą perspektywę poznawczą. Recenzowany tom stanowi kontynuację i zarazem ważne uzupełnienie poprzednich woluminów poświęconych tematyce polsko-jugosłowiańskiej, wzbogacając je o nowe wątki i tematy badawcze, związane nie tylko z zagadnieniami politycznymi, ale także gospodarki, kultury i ideologii. z recenzji prof. dr. hab. Jakuba...
Wybrane aspekty przemian gospodarczych w Polsce

Wybrane aspekty przemian gospodarczych w Polsce

Monografia prezentuje analizy oraz wnioski i rekomendacje w zakresie wybranych aspektów przemian gospodarczych w Polsce. Znaczna jej część poświęcona jest sektorowi finansowemu, m.in. rozwojowi polskiego rynku kapitałowego, roli udziałowców instytucjonalnych, uwarunkowań rozwoju sektora kapitału wysokiego ryzyka, bankowości spółdzielczej oraz determinant regulacyjnych struktury kapitałowej banków w Polsce. Publikacja zawiera również rozważania w obszarze problematyki funkcjonowania określonych grup podmiotów gospodarczych – przedsiębiorstw branży elektronicznej oraz sportowej, dostosowań regulacyjnych wynikających z członkostwa naszego kraju w Unii Europejskiej, m.in. w dziedzinie postępowań przetargowych, oraz przemian w wybranych sektorach polskiej gospodarki w kontekście...