Polszczyzna w różnych jej aspektach pod red. Andrzeja Dyszaka, Język polski dawniej i dziś pod red. Anny Paluszak-Bronki

Polszczyzna w różnych jej aspektach pod red. Andrzeja Dyszaka, Język polski dawniej i dziś pod red. Anny Paluszak-Bronki

Z publikacji składającej się z 17 artykułów naukowych wyłania się obraz bogatych i znacznych osiągnięć językoznawstwa polskiego, powiązanego z innymi dyscyplinami humanistycznymi, społecznymi i przyrodniczymi, a jednocześnie wewnętrznie niejednorodnego tematycznie i operującego zróżnicowanymi metodami opisu lingwistycznego. Nowe koncepcje i obszary badawcze najczęściej kontynuują (nierzadko modyfikują) wcześniejsze ujęcia, ale nigdy ich nie odrzucają i negują zgodnie z zasadą, że punktem wyjścia wszelkich badań powinno być zawsze historyczne dziedzictwo, nawet jeżeli musi ono zostać zweryfikowane i poddane daleko idącym zmianom. (…) Zgromadzone w monografii teksty reprezentują wysoki poziom naukowy, są bogato dokumentowane materiałem językowym, a przedstawione wyniki wnikliwych analiz – niezwykle interesujące. Mamy nadzieję, że zbiór ten, zawierający zróżnicowane tematycznie, o ogromnych walorach poznawczych, prezentujące różne stanowiska badawcze i różne ujęcia metodologiczne artykuły, zostanie zauważony i zainteresuje nie tylko polonistów, ale także miłośników ojczystego słowa. (ze...
Nowo wydany kancjonał pruski z królewieckiej oficyny Jana Henryka Hartunga. Studium językowe

Nowo wydany kancjonał pruski z królewieckiej oficyny Jana Henryka Hartunga. Studium językowe

Książka ta wypełnia ważną lukę w badaniach nad stanem językowym polszczyzny XVII – XIX wieku. Jest cenną monografią tekstu, który odegrał doniosłą rolę w kulturze duchowej Mazur. Poszerza wiedzę z zakresu polszczyzny regionalnej w ujęciu diachronicznym oraz pozwala na usytuowanie przedstawianych zjawisk językowych w szerszym kontekście kulturowym. Publikacja może zainteresować dydaktyków zajmujących się historią języka, a także badaczy i popularyzatorów regionalnego dziedzictwa...