Socjotechnika lęku w polityce

Socjotechnika lęku w polityce

Głównym celem naukowych dociekań w tej publikacji jest interdyscyplinarna i wielopłaszczyznowa analiza lęku oraz mechanizmów lękotwórczych, w tym propagandy lęku w sferze publicznej. Stąd wielowątkowa narracja książki, gdzie przeplatają się różnego typu argumenty i uzasadnienia z często odmiennych dziedzin wiedzy. W szeroko rozumianych naukach społecznych pojęcie lęku pozostaje nadal zagadnieniem podstawowym. W wielu analizach lęk jest traktowany jako punkt wyjścia do wyjaśnienia i zrozumienia złożonych postaw bądź zachowań współczesnych społeczeństw. Wynika to z faktu pojawienia się w przestrzeni publiczno-politycznej potencjalnych, realnych bądź wyobrażeniowych zagrożeń, które stały się domeną lękotwórczą. Zróżnicowane w formie i treści stany lękowe czy strach, oprócz tego, że stanowią psychologiczną reakcję na faktyczne zagrożenie, w wielu przypadkach stały się instrumentem walki politycznej. Recenzowany tom posiada […] bezsprzecznie wiele zalet. Można traktować go jako ambitną próbę wprowadzenia do krzywego lustra świadomości społecznej, w którym odbijają się różne nowe bądź w nowej formie istniejące zjawiska społeczne. prof. dr hab. Tadeusz...
Morfogeneza przywództwa politycznego. Pomiędzy strukturą a podmiotowością sprawczą

Morfogeneza przywództwa politycznego. Pomiędzy strukturą a podmiotowością sprawczą

Książka porusza tematy i kwestie kluczowe dotyczące mechanizmu zmiany społeczno-politycznej. Autor nawiązuje do nurtu dyskusji politycznych i odważnie przedstawia interesującą analizę zagadnienia przywództwa politycznego. Publikacja przeznaczona dla politologów – specjalistów z zakresu metodologii i teorii polityki oraz badaczy zajmujących się przywództwem...
Osobliwości polskiej demokracji w XXI wieku

Osobliwości polskiej demokracji w XXI wieku

Tematyka pracy dotyczy funkcjonowania współczesnej polskiej demokracji w kontekstach kulturowych i medialnych. W prezentowanej publikacji skoncentrowano się głównie na tematach dotyczących: 1. Ewolucji ładu demokratycznego w perspektywie teoretyczno-porównawczej; 2. Kulturowego i socjotechnicznego kontekstu demokratycznej zmiany; 3. Udziału mediów w modelowaniu polskiej demokracji. Książka jest istotną pomocą dydaktyczną dla studentów akademickich kierunków takich jak: politologia, dziennikarstwo, komunikacja...
Symboliczność przestrzeni polityki. Między teorią a praktyką

Symboliczność przestrzeni polityki. Między teorią a praktyką

Książka składa się z trzech części. Część pierwsza dotyczy przestrzeni polityki w procesach ustanawiania ładu. Część druga przedstawia elementy antropologiczno-kulturowe jako uzasadnienie polityki. Natomiast część trzecia składa się z artykułów o tematyce dotyczącej medialnych deskrypcji granic polityczności ładu. Książka jest cenną i interesującą pozycją dla politologów i studentów...