Relacje interpersonalne uczniów z niepełnosprawnościami w klasach integracyjnych

Relacje interpersonalne uczniów z niepełnosprawnościami w klasach integracyjnych

Kompleksowe spojrzenie na recenzowaną książkę pozwala na stwierdzenie, że posiada ona bezsporne wartości teoretyczno-utylitarne. Jest rozprawą wartościową i potrzebną w dziedzinie nauk społecznych, posiadającą niezaprzeczalne walory merytoryczne, interpretacyjne oraz prakseopedagogiczne, przy jednoczesnym eksponowaniu wartości edukacyjnych – tak istotnie ważnych dla współczesności i przyszłości w kontekście pedagogiki społecznej oraz diagnostyki psychopedagogicznej. Z tego punktu widzenia opiniowana praca stanowi ważny przyczynek aksjologiczno-teleologiczny do formułowania racjonalnego programu kształcenia i wychowania na danym szczeblu edukacji w kontekście konstruowania podstaw programowych. Z tych i innych względów książka ta winna znaleźć eksponowane miejsce w każdej bibliotece szkolnej i uczelniach kształcących przyszłych nauczycieli, a także w zasobach księgozbiorów indywidualnych zainteresowanych tą problematyką Czytelników. Z recenzji wydawniczej dra hab. Jana Grzesiaka W nowoczesnej edukacji zmierza się do równego traktowania uczniów pełnosprawnych i uczniów z niepełnosprawnościami, dawania tym drugim szans sukcesu, radości ze współdziałania, dzielenia pozytywnych uczuć. Skutki takich działań związane są w dużym stopniu z relacjami interpersonalnymi uczniów z niepełnosprawnościami z ich pełnosprawnymi rówieśnikami, zatem warto je diagnozować, by dawać praktykom edukacyjnym (nauczycielom, wychowawcom, pedagogom szkolnym) wskazówki metodyczne. […] Praca Izabeli Plieth-Kalinowskiej ma znaczące wartości poznawcze, głównie z teorii wychowania, pośrednio zaś ma wartości metodyczne dla praktyki wychowania i kształcenia szkolnego. Z recenzji wydawniczej prof. dra hab. Stanisława...
Akceptacja i adaptacja społeczna dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi

Akceptacja i adaptacja społeczna dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi

W opracowaniu zwrócono uwagę na ukazanie specyfiki i sposobów organizowania warunków rozwojowych dziecka niepełnosprawnego funkcjonującego w różnych środowiskach społecznych. Publikacja zawiera teoretyczne uwarunkowania niepełnosprawności, jak również praktyczne sposoby jej diagnozy i przykłady działań wspomagających. Przedstawione przykłady możliwych działań rehabilitacyjnych, w których uczestniczą dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi, są ukierunkowane przede wszystkim na zredukowanie zdiagnozowanych już problemów oraz wsparcie całych rodzin w podejmowaniu aktywności społecznej w ich naturalnym środowisku. Szansą na powodzenie tych zabiegów jest równe zaangażowanie w proces rehabilitacyjny wszystkich jego podmiotów. Po tę książkę mogą sięgnąć nie tylko nauczyciele akademiccy, ale także studenci wszystkich kierunków społecznych. Jest niezwykle potrzebna środowisku pedagogicznemu. W szczególności polecam ją wszystkim osobom pracującym w placówkach pomocowych, edukacyjnych i wychowawczych. Poruszone w niej kwestie stanowią istotny głos w dyskusji na temat sposobów organizacji wsparcia społecznego i instytucjonalnego dzieciom z różnymi dysfunkcjami rozwojowymi. dr hab. Remigiusz Kijak, prof. Uniwersytetu...