Polska i Jugosławia w XX wieku Polityka. Społeczeństwo. Kultura

Polska i Jugosławia w XX wieku
Polityka. Społeczeństwo. Kultura

Kolejny, piąty już tom, będący owocem współpracy Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy z Instytutem Historii Współczesnej w Belgradzie to udany zbiór interesujących tekstów poświęconych przede wszystkim różnym aspektom relacji między Polską a Jugosławią w XX wieku oraz problemów związanych z sytuacją Jugosławii w ubiegłym stuleciu. Autorzy poruszyli nowe, mało znane problemy badawcze, oferując ciekawą perspektywę poznawczą. Recenzowany tom stanowi kontynuację i zarazem ważne uzupełnienie poprzednich woluminów poświęconych tematyce polsko-jugosłowiańskiej, wzbogacając je o nowe wątki i tematy badawcze, związane nie tylko z zagadnieniami politycznymi, ale także gospodarki, kultury i ideologii. z recenzji prof. dr. hab. Jakuba...
Polska i Jugosławia po II wojnie światowej

Polska i Jugosławia po II wojnie światowej

Do rąk Czytelników oddajemy trzeci tom publikacji poświęconych historii Polski i Jugosławii oraz ich wzajemnym relacjom. Do tej pory ukazały się: Polska i Jugosławia w stosunkach międzynarodowych po II wojnie światowej. Relacje wielostronne i wielopoziomowe, pod red. M. Pavlovicia, A. Zaćmińskiego, Bydgoszcz 2014; Jugoslovensko-poljski odnosi u xx veku, pod red. M. Pavlovicia, A. Zaćmińskiego, D. Bondžicia, Belgrad 2015. Obecna książka, jak napisał recenzent prof. Robert Skobelski, jest kolejną odsłoną badań nad relacjami polsko-jugosłowiańskimi po II wojnie światowej i jednocześnie owocem współpracy polskich i serbskich naukowców. Zaletą prezentowanych tekstów jest ich różnorodność, którą ujęto w sześć bloków tematycznych […]. Jestem pewien, że artykuły tego interdyscyplinarnego zbioru zaciekawią nie tylko profesjonalnych badaczy, ale trafią też do szerszego odbiorcy i ułatwią popularyzowanie mało do niedawna znanej problematyki. Od...
Polska i Jugosławia w stosunkach międzynarodowych po II wojnie światowej

Polska i Jugosławia w stosunkach międzynarodowych po II wojnie światowej

Przedstawiony tom jest materiałem pokonferencyjnym, na który złożyły się teksty referatów o wielorakiej tematyce. W zamyśle organizatorów konferencji było przedstawienie jak najszerszego spektrum dwustronnych relacji politycznych, społecznych i kulturalnych i cel ten został osiągnięty. Teksty referatów zawierają analizy, omówienia, oceny, relacje, twórczą krytykę, zarysy problemów, mamy więc do czynienia bez wątpienia z przedsięwzięciem naukowym wykorzystującym całą paletę narzędzi badawczych oraz metodyki badawczej. Prezentowany tom cechuje się niekwestionowanymi walorami naukowymi, przedstawia dużą wartość poznawczą i służyć może również za doskonały materiał dydaktyczny. Teksty w nim zawarte są oryginalne, w wielu przypadkach zawierają analizę w oparciu o nowe źródła, które w ten sposób zostały wprowadzone do obiegu naukowego. Opracowania (…) w ogromnej większości cechuje walor świeżości oraz rzetelności naukowej i spełniają one wszelkie wymogi stawiane rozprawom naukowym. z recenzji prof. Mirosława...