Kim jest współczesny młody katolik? Wybrane aspekty obrazu psychologicznego

Kim jest współczesny młody katolik? Wybrane aspekty obrazu psychologicznego

Kim jest młody katolik we współczesnym świecie? Sformułowanie odpowiedzi na to pytanie wymagało wieloaspektowego podejścia do problemu, nie tylko z perspektywy psychologii rozwoju człowieka, psychologii społecznej, psychologii religii, psychologii osobowości i psychologii zdrowia, ale także z perspektywy filozofii, teologii i socjologii. Zaproponowano model badawczy umożliwiający poznanie podobieństw i różnic podstawowych aspektów funkcjonowania psychospołecznego współczesnych młodych katolików w Polsce w kontekście przynależności do wspólnoty religijnej. Referowane wyniki badań ukazują znaczenie przynależności młodego człowieka do wspólnoty religijnej dla systemu wartości, rozwoju tożsamości, nasilenia stosowanych strategii religijnego radzenia sobie ze stresem, satysfakcji z życia oraz ich związków. „Tematyka pracy dotyczy realizacji dwóch ważnych zadań rozwojowych, a mianowicie: funkcjonowania w grupach odniesienia oraz kształtowania się jednoczącej filozofii życiowej i światopoglądu. (…) Książka jest cenną i udaną próbą zrozumienia, co dzieje się w psychice współczesnej młodzieży katolickiej, poddanej, podobnie jak całe nasze społeczeństwo, oddziaływaniom intensywnych przemian społecznych, kulturowych i ekonomiczno-politycznych. Postawione pytanie, czy przynależność do wspólnoty religijnej jest konstruktywnym czynnikiem rozwoju – zostało starannie i wieloaspektowo zweryfikowane, zarówno teoretycznie, jak też empirycznie. Publikacja może mieć szerokie zastosowanie dydaktyczne i praktyczne. Może służyć wszystkim osobom zainteresowanym badaniami nad rozwojem psychicznym młodzieży: nauczycielom akademickim, studentom, nauczycielom i wychowawcom szkół, rodzicom, duszpasterzom, a także młodzieży w procesie samowychowania.” Z recenzji dr hab. Elżbiety...