Słownik nazw miejscowych i ich wariantów od XVI do XVIII wieku. Województwo bełskie, ruskie, wołyńskie, podolskie i bracławskie

Słownik nazw miejscowych i ich wariantów od XVI do XVIII wieku. Województwo bełskie, ruskie, wołyńskie, podolskie i bracławskie

Recenzowana książka stanowi swoiste uzupełnienie monografii (Nazwy miejscowe ziem ruskich Rzeczypospolitej XVI-XVIII w., Bydgoszcz 1998), ale jednocześnie jest koncepcyjnie dziełem osobnym; to propozycja słownika onomastycznego, rejestrującego i porządkującego bogaty materiał źródłowy. (…) Recenzowany tom jest imponującą, autorską próbą panoramicznego spojrzenia na przemiany nazewnicze w ojkonimii Ukrainy w ujęciu leksykograficznym. Słownik liczy około 8 tysięcy nazw, wyekscerpowanych z licznych, różnorodnych źródeł, zarówno opublikowanych, jak i pozostających w rękopisach w archiwach Polski i Ukrainy. (…) Systematycznemu uporządkowaniu materiału z okresu od XVI do XVIII wieku towarzyszy odniesienie do nazewnictwa z końca wieku XIX (Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich) i połowy XX wieku (wielotomowy słownik nazw miast i wsi Ukrainy). Z recenzji prof. zw. dr hab. Ewy Wolnicz-Pawłowskiej...