Reprezentacje uniwersytetu  w dyskursie prasowym

Reprezentacje uniwersytetu
w dyskursie prasowym

„Przedmiotem książki, która jest pokłosiem znakomitej rozprawy doktorskiej […], są reprezentacje uniwersytetu, które w latach 2015–2018 dominowały w dyskursie prasowym w Polsce. […] Wnioski płynące z podjętych przez Autorkę jakościowych analiz dyskursu są interesujące i wpisują się w toczące się aktualnie debaty na temat jakości reformy nauki w Polsce. Wynika z nich w sposób jednoznaczny, iż dyskurs medialny (w tym wypadku prasowy) opiera się na widocznym sporze pomiędzy grupą twórców i zwolenników zmian oraz grupą przeciwników zmiany, konstruujących odmienne stanowiska – ramy obrazu/reprezentacji uniwersytetu”. Z recenzji wydawniczej prof. dr hab. Renaty Nowakowskiej-Siuty Aleksandra Rzyska – doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki, adiunkt w Katedrze Metodologii Badań i Studiów nad Dyskursem Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Prowadzi zajęcia m.in. z obszaru metodologii badań, pedagogiki medialnej i wczesnoszkolnej. Autorka artykułów naukowych dotyczących problematyki komunikowania publicznego, dyskursu medialnego, szkolnictwa wyższego i edukacji. Współautorka publikacji Dyskursywny obraz reformy szkolnictwa wyższego w Polsce 2011–2014 (2019). Prezentowana Czytelnikom monografia Reprezentacje uniwersytetu w dyskursie prasowym została przygotowana na podstawie wyróżnionej dysertacji...
Wychowanie i socjologia

Wychowanie i socjologia

Książka Émile’a Durkheima „Wychowanie i socjologia” to praca znakomita, stojąca na bardzo wysokim poziomie naukowym. Stała się ona ważną i integralną częścią dorobku socjologii wychowania/edukacji, dziś jest to zdecydowanie pozycja klasyczna. Edukacyjna myśl Durkheima pozostała nadal znaczącym układem odniesienia dla rozważań, analiz i badań we współczesnych naukach społecznych. W niniejszym wydaniu książki na szczególną uwagę zasługują posłowia napisane przez prof. Zbigniewa Kwiecińskiego i prof. Ewę Marynowicz-Hetkę, w których autorzy dokonują pogłębionej analizy i kontekstualizacji roli edukacji w społeczeństwie współczesnym. Z recenzji wydawniczej prof. dr. hab. Zbyszko Melosika   Seria Biblioteka Myśli Pedagogicznej ma na celu wzmocnienie interdyscyplinarnego nurtu w namyśle nad problemami pedagogicznymi. W związku z postępującą specjalizacją w naukach pedagogicznych, wymuszaną przez wymagania rynku pracy, zagrożony jest namysł nad nauczaniem, wychowaniem i opieką jako procesami integralnymi, wypływającymi z kultury i oddziałującymi na nią. Niniejsza seria jest próbą odpowiedzi na to zagrożenie, sytuując problemy pedagogiczne w szerszym kontekście nauk humanistycznych i społecznych.  ...
Études sur l’administration romaine

Études sur l’administration romaine

Tom niniejszy zawiera osiem studiów poświęconych historii administracji rzymskiej na początku cesarstwa. Trzy pierwsze z nich dotyczą dziejów prefektury miasta Rzymu, w tym listy prefektów w czasie rządów cesarzy z dynastii flawijskiej (rozdz. I), jurysdykcji karnej sprawowanej przez tego urzędnika na przykładzie wzmianek w pismach św. Justyna (rozdz. II) i kontroli administracyjnej rozciąganej nad obcokrajowcami przebywającymi na terenie Rzymu (rozdz. III). Rozdział IV został poświęcony urzędom kuratorów, którzy sprawowali nadzór nad dzielnicami Rzymu, a zwłaszcza nad społecznym pochodzeniem osób sprawujących ten urząd. Rozdział V prezentuje działalność prefekta wigilów w ramach ochrony porządku publicznego w Wiecznym Mieście, zwłaszcza podczas nocy. W dwóch następnych rozdziałach zaprezentowano kwestie związane z organizacją igrzysk w Rzymie w I wieku po Chr. Ostatni rozdział został poświęcony kwestii interpretacji źródeł dotyczących prefektury pretorium w początkowym okresie...
Konflikt w ujęciu interdyscyplinarnym

Konflikt w ujęciu interdyscyplinarnym

W czerwcu 2020 roku Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zorganizował interdyscyplinarną konferencję dla doktorantów i młodych naukowców. Była ona kontynuacją cyklu zapoczątkowanego w 2010 roku przez doktorantów historyków, uczestników studiów trzeciego stopnia w ówczesnym Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.  Celem organizatorów było umożliwienie przedstawicielom różnych dyscyplin naukowych prezentacji wyników swoich badań – tak, by poszerzyć spektrum poruszanych problemów o obszary leżące w kręgu zainteresowań historyków. Sukces pierwszej konferencji zachęcił pomysłodawców do zorganizowania kolejnych konferencji. Tematem wiodącym pierwszej konferencji były metody rozwiązywania konfliktów. Motywem przewodnim ostatniej, czwartej był konflikt w ujęciu interdyscyplinarnym. Istnieją różne definicje konfliktu, najbardziej ogólna określa go jako niezgodność, sprzeczność tendencji, poglądów, interesów, zetknięcie się sprzecznych interesów, spór, zatarg. Można wyróżnić wiele sfer, dziedzin i sposobów występowania konfliktów: w historii, polityce, społeczeństwie, przyrodzie czy medycynie, aby wymienić tylko niektóre. Przedstawione w niniejszym tomie teksty dotyczą tematyki z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych. Zostały nadesłane przez historyków, politologów, socjologów i literaturoznawców z kilkunastu ośrodków naukowych w Polsce. Ze względu na różnorodność tematyczną i chronologiczną artykuły zostały uporządkowane alfabetycznie według nazwisk autorów....
The role of beavers in the Holocene landscape evolution of the small river valleys (the Tuchola Forest – North European Plain)

The role of beavers in the Holocene landscape evolution of the small river valleys (the Tuchola Forest – North European Plain)

From the authors In Poland the role of beavers in the Holocene evolution of valleys was recognised relatively late. In 2016 a book written by M. Rurek, Z. Śnieszko and M. Makohonienko titled Contemporary and fossil beaver ponds in small river valley on the area of Bory (North European Plain) was published by the Publishing House of the Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz. It cited a relationship between the course of the Holocene evolution of small river valleys and beaver colonization. After the book was published, the team, composed of M. Rurek, Z. Śnieszko and M. Hojan, continued field work and desk studies. Since the 2016 edition contains only a brief summary and titles of figures in English, it was not suitable for readers who were not speakers of Polish. The present English language version also contains certain results of studies carried out by M. Rurek and Z. Śnieszko published in the above-mentioned Polish book as well as materials obtained as a result of continuing their studies with the participation of M. Hojan. We believe that the data collected so far allows us to present a new model of the evolution of small river valleys that in the Holocene period were inhabited by beavers in the last Pleistocene deglaciation zone in the North European Plain. The evolution of many valleys was determined by the presence of beavers and the effect of Holocene climate changes was relegated to a secondary position. In Poland beavers appeared in the late Pleistocene. In the Middle Ages they were subject to special protection in connection with their valuable fur and meat and the castoreum,...
Cywilizacje: konflikt, współpraca czy izolacja? Z rozważań nad teorią Samuela Huntingtona

Cywilizacje: konflikt, współpraca czy izolacja? Z rozważań nad teorią Samuela Huntingtona

Autorom niniejszej monografii przyświecały dwa zasadnicze cele. Pierwszym z nich było zrekonstruowanie głównych tez wypowiedzianych przez Samuela Huntingtona w jego najbardziej znanej pracy Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego. Jednym z motywów takiego podejścia była chęć uprzystępnienia polskiemu Czytelnikowi zawartych w niej treści.  Celem drugim była próba oceny ważniejszych twierdzeń Huntingtona, zbadanie ich uzasadnienia, zestawienie ich ze zgodnymi albo przeciwnymi im twierdzeniami i teoriami innych autorów, a także postawienie pytań i hipotez służących dalszemu badaniu. Za podstawę rekonstrukcji poglądów Huntingtona przyjęto przede wszystkim polskie wydanie Zderzenia cywilizacji z roku 2011 w tłumaczeniu Hanny Jankowskiej z przedmową Zbigniewa Brzezińskiego (Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA...
Przyroda parku nad Starym Kanałem Bydgoskim. Monografia przyrodnicza

Przyroda parku nad Starym Kanałem Bydgoskim. Monografia przyrodnicza

Stary Kanał Bydgoski i jego otoczenie są niezwykłą osobliwością Bydgoszczy ze względów historycznych, jako efekt działalności człowieka (najstarszy kanał żeglowny w Polsce) oraz przyrodniczych. Walory obszaru zlokalizowanego na terenie miasta, na które składają się zachowane, historyczne układy parkowe, zróżnicowana i miejscami naturalna szata roślinna oraz towarzyszące jej ugrupowania zwierząt są unikatowe. Pomimo znacznej presji ludzkich oddziaływań związanych z położeniem blisko centrum Bydgoszczy oraz antropogenicznym pochodzeniem Kanału, na niewielkim obszarze – niespełna 50 ha – występuje wiele chronionych i zagrożonych gatunków roślin, grzybów oraz zwierząt, zagrożonych i rzadkich zbiorowisk roślinnych oraz reprezentatywnych dla chronionych typów siedlisk. Przedmiotem prezentowanego opracowania jest szata roślinna (flora roślin naczyniowych i zbiorowiska roślinne zarówno naturalne, jak i antropogenicznego pochodzenia) oraz siedliska przyrodnicze, których zróżnicowanie jest uwarunkowane warunkami siedliskowymi i formami antropopresji.  (ze...
Wybrane metody badawcze wyrobów przemysłowych

Wybrane metody badawcze wyrobów przemysłowych

Książka została opracowana z myślą o studentach kierunków inżynierskich: inżynieria techniczno-informatyczna, inżynieria bezpieczeństwa, bezpieczeństwo i higiena pracy oraz inżynieria materiałowa, realizowanych w Instytucie Techniki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W książce opisano przykładowe metody badawcze wyrobów przemysłowych, podano podstawowe definicje oraz zastosowanie wymienionych metod badawczych. W pierwszym rozdziale przedstawiono informacje dotyczące badania przemian fazowych metodą emisji akustycznej, następnie opisano zagadnienia dotyczące zastosowania sztucznej sieci neuronowej do analizy sygnałów emisji akustycznej występujących w czasie hartowania stali. W kolejnym rozdziale opisano zastosowanie techniki termograficznej w podczerwieni w diagnostyce maszyn i urządzeń technicznych oraz materiałów konstrukcyjnych. W ostatnim rozdziale przedstawiono tematykę dotyczącą niebezpieczeństwa zniszczenia urządzeń ciśnieniowych instalacji przemysłowych za pomocą koncepcji „prz eciek przed rozerwaniem” oraz zapobieganie występującym zagrożeniom. Książka ma za zadanie poszerzenie wiedzy o stosowanych w przemyśle metodach badawczych. Opisanym badaniom można poddać całe maszyny lub ich podzespoły, a także materiały,  z których zostały wykonane. (od...
Kolęda Wesoła na chór mieszany i żeński

Kolęda Wesoła na chór mieszany i żeński

Kolęda wesoła to utwór skomponowany przez Grzegorza Rubina do słów Sławomira Kaczmarka. Kompozycja ma szczególne znaczenie dla Bydgoszczy, gdyż obaj twórcy od lat są związani z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego, jako zasłużeni profesorowie. Kolęda wesoła przeznaczona jest na różne składy wykonawcze: solo z fortepianem, chór żeński a cappella, chór żeński z fortepianem, chór mieszany a cappella oraz chór mieszany z fortepianem. Utwór prezentuje wiele walorów artystycznych, wykonawczych i dydaktycznych. Dzięki uniwersalnej obsadzie będzie się cieszyć powodzeniem wśród szerokiego grona odbiorców i wykonawców muzyki chóralnej, uzupełni też zasoby polskiej muzyki chóralnej. Od...
Praca socjalna w środowisku  i dla środowiska. Wyzwania, działania, efekty

Praca socjalna w środowisku i dla środowiska. Wyzwania, działania, efekty

Przedmiotem rozważań autorów poszczególnych artykułów jest praca socjalna realizowana w środowisku lokalnym. To temat niezwykle ważny i zyskujący obecnie coraz bardziej na znaczeniu. Jak zauważają badacze metoda środowiskowa obecnie przeżywa swój renesans, ponieważ pobudzanie do działań lokalnych, samopomocowych jest zgodne z tendencjami decentralizacji polityki społecznej oraz z koncepcjami aktywizującego państwa opiekuńczego. Wkracza ona do polskiej pracy socjalnej dopiero teraz, również za sprawą rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i wdrażania zasady partycypacji w kreowaniu lokalnych polityk rozwoju. Przyświecają jej trzy główne zasady podkreślające, że praca środowiskowa to: „praca ze społecznością”, „praca dla społeczności” i „praca w społeczności”. W pedagogice społecznej problematyce środowiska i sił społecznych poświęca się wiele miejsca ze względu na kluczową funkcję tych pojęć i w ten nurt właśnie wpisuje się ta...
Konflikty zbrojne i obronność na przełomie XX i XXI wieku. Aspekty polityczne i prawne

Konflikty zbrojne i obronność na przełomie XX i XXI wieku. Aspekty polityczne i prawne

Książka jest pracą zbiorową. Opublikowano w niej teksty badaczy z kilku ośrodków naukowych w Polsce. Praca składa się z trzech działów. W pierwszym poruszono kwestie ewolucji podejścia państw i innych podmiotów do prowadzenia konfliktów zbrojnych i obronności, dwa kolejne dotyczą odpowiednio politycznych i prawnych aspektów konfliktów zbrojnych i obronności na przełomie XX i XXI wieku. Rozdziały tych dwóch działów książki przede wszystkim stanowią studia przypadków (ze...
Istnieć w kulturze. Istnieć w kulturach. Między teorią a praktyką edukacyjną

Istnieć w kulturze. Istnieć w kulturach. Między teorią a praktyką edukacyjną

Artykuły zawarte w niniejszym tomie nawiązują do problematyki tekstów zamieszczonych w wydanej w 2010 roku książce Istnieć w kulturze. Między teorią a praktyką edukacyjną. Zaproponowany w niej krąg tematyczny został poszerzony o zagadnienia, które wiążą się z wyzwaniami stawianymi przed edukacją polonistyczną przez współczesną kulturę. Akademicka dydaktyka języka polskiego oraz szkolni poloniści stoją przed niezwykle trudnym zadaniem określenia, które obszary i wzory kultury należałoby dziś uznać za najbardziej istotne dla enkulturacji młodego pokolenia oraz tego, w jaki sposób i w jakiej mierze należy uwzględnić w edukacji wpływy kultury masowej, regionalnej, narodowej i zglobalizowanej. Współczesny uczeń funkcjonuje we wszystkich tych rejestrach kultury i każdego dnia musi mierzyć się z wielością opisów i wartościowania otaczającej go rzeczywistości. Stąd ważne jest, aby odpowiedzieć na kluczowe obecnie pytania: jaki paradygmat/paradygmaty kultury wpisane są we współczesne programy nauczania, podręczniki, kanony lektur oraz różnorodne działania edukacyjne, a także czy i w jaki sposób przyczyniają się one do samodzielnego porządkowania świata oraz kształtowania aksjologicznej hierarchii młodych ludzi. Na tę właśnie złożoność wskazuje tytuł książki Istnieć w kulturze – Istnieć w kulturach. Między teorią a praktyką edukacyjną. Jej problematyka skupia się wokół czterech kręgów tematycznych: wielokulturowości, współczesnego języka, różnego podejścia do tradycji oraz praktyki edukacyjnej. Poszczególne artykuły wskazują na różnorodność ujęć metodologicznych, którymi posługują się badacze i praktycy opisujący rozmaite zjawiska kulturowe, w tym przemiany języka. Z...
Teksty pedagogiczne

Teksty pedagogiczne

Gdyby usunąć z pism pedagogicznych Bergsona nazwiska i daty, czytelnik mógłby odnieść wrażenie, że spotyka się ze stanowiskiem kogoś mocno zaangażowanego we współczesne spory filozoficzno-pedagogiczne. Uznając osiągnięcia nauk przyrodniczych, Autor broni duchowości i wolności człowieka, przez co tworzy alternatywę dla teorii zakładających determinizm biologiczny i społeczny. Konsekwentnie poddaje też krytyce edukację, która zamyka wychowanka w sztywnym systemie pojęć, nie inspirując go do  spojrzenia na rzeczywistość z dalszej, bardziej humanistycznej perspektywy.  Bergson zabiera tym samym głos w kwestii proporcji między kształceniem ogólnym, odwołującym się do tekstów filozoficznych i literackich, a kształceniem zawodowym. Nade wszystko jednak lektura pozwala nabrać dystansu do utartych teorii antropologicznych i pedagogicznych (lub, posługując się słowami Bergsona, uwolnić myśl, skrępowaną przez kategorie matematyczne), przez co może stać się punktem wyjścia zarówno do dyskusji akademickich, jak i przemyślenia własnej praktyki wychowawczej. Z recenzji wydawniczej dra hab. Jarosława Horowskiego Seria Biblioteka Myśli Pedagogicznej ma na celu wzmocnienie interdyscyplinarnego nurtu w namyśle nad problemami pedagogicznymi. W związku z postępującą specjalizacją w naukach pedagogicznych, wymuszaną przez wymagania rynku pracy, zagrożony jest namysł nad nauczaniem, wychowaniem i opieką jako procesami integralnymi, wypływającymi z kultury i oddziałującymi na nią. Niniejsza seria jest próbą odpowiedzi na to zagrożenie, sytuując problemy pedagogiczne w szerszym kontekście nauk humanistycznych i...
Zastosowania metod sztucznej inteligencji w projektowaniu i nadzorowaniu procesów technologicznych obróbki skrawaniem

Zastosowania metod sztucznej inteligencji w projektowaniu i nadzorowaniu procesów technologicznych obróbki skrawaniem

Monografia stanowi kompleksowy przegląd dotychczasowych osiągnięć nauki w zakresie zastosowań sztucznej inteligencji oraz szczegółowe omówienie wyników autorskich badań eksperymentalnych dotyczących użycia metod AI w projektowaniu i nadzorowaniu procesów technologicznych obróbki skrawaniem. Działanie opracowanego według autorskiej metodyki prototypowego systemu ekspertowego pozwala na rozwiązywanie określonych zadań w taki sposób, jakby wykonał je człowiek będący ekspertem w danej dziedzinie, a jest to możliwe dzięki zastosowaniu metod sztucznej inteligencji. Z recenzji: „W komputerowo wspomaganym projektowaniu procesów technologicznych obróbki stosowane są w coraz szerszym zakresie metody sztucznej inteligencji. Przedłożona do recenzji praca wpisuje się w nurt rozwoju systemów CAPP, bazujących na pozyskiwaniu i wykorzystaniu wiedzy technologicznej, ważnego czynnika wzmacniającego konkurencyjność przedsiębiorstwa”. dr hab. inż. Jan Duda, prof. PK Politechnika Krakowska Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji „Temat pracy jest bardzo aktualny, a praca zawiera nowe, ciekawe wyniki stanowiące przykład zastosowania metod sztucznej inteligencji do wspomagania rozwiązywania problemów na różnych etapach projektowania procesów technologicznych”. dr hab. inż. Andrzej Jardzioch, prof. ZUT Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Instytut Technologii...
Współczesne i kopalne stawy bobrowe w małych dolinach rzecznych na obszarze Borów Tucholskich

Współczesne i kopalne stawy bobrowe w małych dolinach rzecznych na obszarze Borów Tucholskich

W  publikacji  autorzy przedstawią część zebranych dotąd materiałów, prezentowanych na konferencji Bobry w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie. Przeszłość, teraźniejszość, perspektywy (28-29 października 2015). Konferencję organizowały Instytut Geografii UKW w Bydgoszczy i Instytut Geografii i Przestrzennego zagospodarowania PAN w Toruniu. Spotkanie miało na celu zintegrować społeczność badaczy skupionych wokół problematyki oddziaływania bobrów w przeszłości pracujących na różnych obszarach Polski oraz wymianę materiałów, wyników badań i doświadczeń. Obejmowało sesje terenową i prezentację...
W kręgu młodokonserwatyzmu warszawskiego 1876-1918

W kręgu młodokonserwatyzmu warszawskiego 1876-1918

Charakterystyka dziedzictwa środowiska młodokonserwatystów warszawskich jest zadaniem wielowątkowym, ważnym i pilnym. O jego podjęcie poproszono uczestników konferencji naukowej zorganizowanej w Sopocie w maju 2014 roku pt. „Młodokonserwatyzm warszawski w kulturze polskiej 1863-1939”. Ambicje poznawcze, wskazywane przez tytuł sympozjum, nie mogły zostać w pełni zrealizowane, była to wszak inicjatywa w dużej mierze prekursorska, zważywszy na stan badań nad polską myślą polityczną przełomu XIX i XX wieku. Pokłosiem spotkania okazały się studia prezentujące wybrane aspekty znaczącego, a mało znanego fragmentu polskiej kultury. Dorobek młodokonserwatyzmu warszawskiego nie sprowadzał się przecież tylko do publicystyki polityczno-społecznej, ale owocował w wielu innych obszarach działalności: w twórczości i krytyce literackiej, dramacie, historiografii, historii literatury, refleksji filozoficznej. Cząstkowe studia zawarte w niniejszym tomie te aspekty działalności środowiska...
Bydgoszcz i jej otoczenie na początku XXI wieku. Wybrane zagadnienia

Bydgoszcz i jej otoczenie na początku XXI wieku. Wybrane zagadnienia

W monografii zaprezentowano wybrane zagadnienia dotyczące społeczno-gospodarczych zmian oraz rozwoju Bydgoszczy i jej otoczenia (powiat bydgoski) w latach 2000–2014. Zwrócono uwagę na urbanistyczno-architektoniczną i społeczno-ekonomiczną rangę miasta. Scharakteryzowano jego rozwój w sferze produkcyjno-usługowej (zwłaszcza w transporcie) i naukowo-kulturalnej. Jednym z poruszonych ważnych problemów jest też zagadnienie niepełnosprawności. Podjęto dyskusję na temat kierunków strategii rozwoju miasta i jego otoczenia do 2030 r. Przedstawione zagadnienia są wynikiem badań pracowników Zakładu Geografii Społeczno-Ekonomicznej w Instytucie Geografii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Monografia jest adresowana do Czytelników, którzy zajmują się badaniami lokalnymi i regionalnymi, rozwojem społeczno-ekonomicznym dużych miast oraz ich przestrzennym zagospodarowaniem, szczególnie do osób zainteresowanych współczesnym rozwojem i zmianami społeczno-gospodarczymi Bydgoszczy, a także jej najbliższego...
Szkoła naukowa pedagogiki społecznej Edmunda Trempały inspiracją zmiany społecznej dzieł i życiorysów

Szkoła naukowa pedagogiki społecznej Edmunda Trempały inspiracją zmiany społecznej dzieł i życiorysów

Publikacja ta jest pokłosiem seminarium naukowego poświęconego sylwetce Profesora Edmunda Trempały jako nauczyciela, organizatora i Mistrza. Seminarium, w czwartą rocznicę śmierci Mistrza zorganizował zespół Katedry Pedagogiki Społecznej, kierowanej przez profesor Krystynę Marzec-Holkę. Spotkaniu przyświecała idea, iż o pracy Profesora i jego osiągnięciach należy pamiętać, by nadal były one przedmiotem dyskusji i inspiracji naukowych. Historię Uczelni tworzą ludzie. Zazębiają się w niej ludzkie losy, tworząc jakość, która potrafi przetrwać, przekształcać się, rozwijać w nowych, nieprzewidywanych kierunkach. Potrzebny jest jedynie Ktoś, kto potrafi zmobilizować do działania, kto wskazuje nowe perspektywy, kto wykracza poza teraźniejszość i przekonuje o tym, by nie bać się nowych wyzwań, bo są one możliwe i konieczne. Ktoś, kto scala i mobilizuje społeczność akademicką. W środowisku bydgoskim taką Osobą był Profesor Edmund Trempała, organizator Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy, która stała się Akademią Bydgoską, by wreszcie osiągnąć status Uniwersytetu. Na każdym etapie rozwoju Uczelni aż do powstania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Profesor Edmund Trempała był obecny i miał w nim swój udział. Edmund Trempała był znaczącym w środowisku naukowym pedagogiem społecznym. Jego zainteresowania badawcze związane z oświatą, edukacją równoległą, szkołą środowiskową czy rolą wychowawcy w procesie wychowania stały się inspiracją dla poszukiwań badawczych młodych pedagogów. Książka jest wyrazem szacunku dla Osoby Profesora i jego dokonań, okazją do wspomnień o spotkaniach, które utkwiły nam w pamięci. Autorami zamieszczonych w publikacji tekstów są wieloletni przyjaciele Profesora, pedagodzy z różnych ośrodków akademickich w Polsce, z którymi Profesor przez wiele lat współpracował, tworząc empiryczne i teoretyczne podstawy polskiej pedagogiki społecznej. Niniejszy zbiór zawiera teksty autorstwa uczniów Profesora, którzy pod Jego opieką zdobywali kolejne stopnie i tytuły naukowe, a także wspomnienia współpracowników, z którymi...
Wychowanie moralne

Wychowanie moralne

Wychowanie moralne jest zbiorem 18 wykładów wygłoszonych przez Durkheima w roku akademickim 1902-1903 na Sorbonie w ramach zajęć z socjologii. Émile Durkheim (1858-1917) był francuskim uczonym zajmującym się problematyką filozoficzną, pedagogiczną i socjologiczną. Do historii nauki przeszedł jako współtwórca socjologii, jego nazwisko jest w tym kontekście przywoływane najczęściej z nazwiskami Karola Marksa i Maxa Webera. Najważniejszą kategorią wprowadzoną przez Durkheima do nauk społecznych była kategoria faktów społecznych, niezależnych w swoim istnieniu od faktów organicznych i psychicznych, a także wymagających odrębnych metod badawczych. Naukowy dorobek Durkheima sytuowany jest dziś najczęściej w nurcie funkcjonalizmu, on sam zaś uznawany jest za twórcę socjologizmu – orientacji w naukach społecznych, zgodnie z którą społeczeństwo całkowicie determinuje życie psychiczne i kulturalne jednostek, zaś socjologia jako nauka badająca życie społeczne powinna zajmować najwyższe miejsce w hierarchii nauk. * * * Seria Biblioteka Myśli Pedagogicznej ma na celu wzmocnienie interdyscyplinarnego nurtu w namyśle nad problemami pedagogicznymi. W związku z postępującą specjalizacją w naukach pedagogicznych, wymuszaną przez wymagania rynku pracy, zagrożony jest namysł nad nauczaniem, wychowaniem i opieką jako procesami integralnymi, wypływającymi z kultury i oddziałującymi na nią. Niniejsza seria jest próbą odpowiedzi na to zagrożenie, sytuując problemy pedagogiczne w szerszym kontekście nauk humanistycznych i...
Studium laserowego i plazmowego modyfikowania warstwy wierzchniej materiałów polimerowych

Studium laserowego i plazmowego modyfikowania warstwy wierzchniej materiałów polimerowych

W niniejszej monografii podjęta została próba analizy i opisu zjawisk fizycznych związanych z modyfikowaniem materiałów polimerowych za pomocą promieniowania laserowego i plazmy niskotemperaturowej. Do ich realizacji stosuje się coraz bardziej złożone urządzenia, wymagające często dużych nakładów finansowych. Jest to uzasadnione koniecznością rozwijania nowych, bardziej proekologicznych technologii wytwarzania produktów tworzywowych. Aktualnie najbardziej dynamicznie rozwijanymi technikami kształtowania struktury WW materiałów polimerowych są modyfikowanie laserowe i plazmowe. Z tego względu technikom tym została poświęcona ta monografia. Książka otrzymała Wyróżnienie Rektora Politechniki Warszawskiej w konkursie na „Najlepszą książkę techniczną o charakterze dydaktycznym” podczas X Targów Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA...