Istnieć w kulturze. Istnieć w kulturach. Między teorią a praktyką edukacyjną

Istnieć w kulturze. Istnieć w kulturach. Między teorią a praktyką edukacyjną

Artykuły zawarte w niniejszym tomie nawiązują do problematyki tekstów zamieszczonych w wydanej w 2010 roku książce Istnieć w kulturze. Między teorią a praktyką edukacyjną. Zaproponowany w niej krąg tematyczny został poszerzony o zagadnienia, które wiążą się z wyzwaniami stawianymi przed edukacją polonistyczną przez współczesną kulturę. Akademicka dydaktyka języka polskiego oraz szkolni poloniści stoją przed niezwykle trudnym zadaniem określenia, które obszary i wzory kultury należałoby dziś uznać za najbardziej istotne dla enkulturacji młodego pokolenia oraz tego, w jaki sposób i w jakiej mierze należy uwzględnić w edukacji wpływy kultury masowej, regionalnej, narodowej i zglobalizowanej. Współczesny uczeń funkcjonuje we wszystkich tych rejestrach kultury i każdego dnia musi mierzyć się z wielością opisów i wartościowania otaczającej go rzeczywistości. Stąd ważne jest, aby odpowiedzieć na kluczowe obecnie pytania: jaki paradygmat/paradygmaty kultury wpisane są we współczesne programy nauczania, podręczniki, kanony lektur oraz różnorodne działania edukacyjne, a także czy i w jaki sposób przyczyniają się one do samodzielnego porządkowania świata oraz kształtowania aksjologicznej hierarchii młodych ludzi. Na tę właśnie złożoność wskazuje tytuł książki Istnieć w kulturze – Istnieć w kulturach. Między teorią a praktyką edukacyjną. Jej problematyka skupia się wokół czterech kręgów tematycznych: wielokulturowości, współczesnego języka, różnego podejścia do tradycji oraz praktyki edukacyjnej. Poszczególne artykuły wskazują na różnorodność ujęć metodologicznych, którymi posługują się badacze i praktycy opisujący rozmaite zjawiska kulturowe, w tym przemiany języka. Z...
Ideologiczny wymiar dyskursu edukacyjnego na przykładzie podręczników języka polskiego z lat 1918-2010

Ideologiczny wymiar dyskursu edukacyjnego na przykładzie podręczników języka polskiego z lat 1918-2010

Książka bardzo interesująca, interdyscyplinarna, łącząca w sobie zagadnienia z dziedziny literaturoznawstwa, językoznawstwa, dydaktyki i kultury. Dotyczy problemów niezwykle aktualnych – ideologii zawartej w podręcznikach języka polskiego. Autorka bada zagadnienie na przykładach podręczników z lat 1918-2010, dzięki czemu uzyskuje obraz bardzo różnorodny i ciekawy. Do opisu – jako podstawową metodologię badawczą – wybiera krytyczną analizę dyskursu, gdyż umożliwia ona łączenie faktów językowych z kulturowymi i społecznymi. Narzędzi badawczych szuka natomiast w tradycyjnej retoryce, co motywuje tym, że kategorie retoryczne umożliwiają opis dynamicznych oddziaływań między wypowiedzią perswazyjną i jej kontekstem. Książka wartościowa zarówno dla badaczy, jak i nauczycieli i autorów...
Istnieć w kulturze. Między teorią a praktyką edukacyjną

Istnieć w kulturze. Między teorią a praktyką edukacyjną

Książka zawiera bogactwo tematyczne dotyczące języka i kultury. Teoretyczne rozważania i koncepcje mogą stać się inspiracją dla przyszłych nauczycieli i praktyków w celu poszukiwania własnych rozwiązań w ich praktyce edukacyjnej. Książka przeznaczona dla osób, dla których język i kultura stanowią przedmiot naukowej...