Przyroda parku nad Starym Kanałem Bydgoskim. Monografia przyrodnicza

Przyroda parku nad Starym Kanałem Bydgoskim. Monografia przyrodnicza

Stary Kanał Bydgoski i jego otoczenie są niezwykłą osobliwością Bydgoszczy ze względów historycznych, jako efekt działalności człowieka (najstarszy kanał żeglowny w Polsce) oraz przyrodniczych. Walory obszaru zlokalizowanego na terenie miasta, na które składają się zachowane, historyczne układy parkowe, zróżnicowana i miejscami naturalna szata roślinna oraz towarzyszące jej ugrupowania zwierząt są unikatowe. Pomimo znacznej presji ludzkich oddziaływań związanych z położeniem blisko centrum Bydgoszczy oraz antropogenicznym pochodzeniem Kanału, na niewielkim obszarze – niespełna 50 ha – występuje wiele chronionych i zagrożonych gatunków roślin, grzybów oraz zwierząt, zagrożonych i rzadkich zbiorowisk roślinnych oraz reprezentatywnych dla chronionych typów siedlisk. Przedmiotem prezentowanego opracowania jest szata roślinna (flora roślin naczyniowych i zbiorowiska roślinne zarówno naturalne, jak i antropogenicznego pochodzenia) oraz siedliska przyrodnicze, których zróżnicowanie jest uwarunkowane warunkami siedliskowymi i formami antropopresji.  (ze...
20 lat Biologii w Bydgoszczy

20 lat Biologii w Bydgoszczy

Książka jest podsumowaniem minionych 20 lat, od początków studiów biologicznych na obecnym Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Jej autorami są pracownicy Wydziału, zarówno Ci, którzy obecnie kreują przyszłość bydgoskiej biologii, jak i ci o najdłuższym stażu, którzy od podstaw organizowali zespoły badawcze oraz tworzyli zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne studiów biologicznych. Na szczególną uwagę zasługuje prof. dr hab. Józef Banaszak – twórca najpierw Katedry, a następnie Instytutu i Wydziału. Przedstawiona została wspólna droga przebyta przez społeczność akademicką – naukowców, kadrę naukowo- techniczną oraz administracyjną, studentów i absolwentów. Dyrektorzy Instytutów scharakteryzowali podległe im Zakłady i Katedry oraz kierunki badawcze. Bydgoscy biolodzy współpracują z lokalnymi władzami, prowadzą szereg badań istotnych dla miasta i regionu. Wyniki, udokumentowane w licznych publikacjach, pełnią nie tylko rolę poznawczą, ale służą także popularyzacji wiedzy o stanie środowiska przyrodniczego oraz ochronie przyrody. Pracownicy Wydziału są autorami wielu ekspertyz i raportów, prowadzą także różne formy edukacji dla dzieci i młodzieży szkół Bydgoszczy oraz regionu kujawsko-pomorskiego. Zaprezentowano również sylwetki wszystkich pracowników oraz tych absolwentów, z którymi, niekiedy po latach, udało się nawiązać kontakt. Ważnym elementem życia akademickiego jest aktywność studentów, przejawiająca się w tworzeniu kół naukowych i w nich działających. Jubileusz dwudziestolecia studiów na kierunku biologia jest szczególną okazją do wspomnień i refleksji. Poza tekstami poszczególnych rozdziałów będą temu sprzyjały liczne zdjęcia, zamieszczone w książce i na załączonej do niej...
Ciepłolubne murawy w Polsce. Stan zachowania i perspektywy ochrony

Ciepłolubne murawy w Polsce. Stan zachowania i perspektywy ochrony

Książka zawiera zbiór oryginalnych opracowań dotyczących stanu i dynamiki kserotermicznych muraw oraz ciepłolubnej flory na terenie nie tylko Polski, ale również Ukrainy. Wśród autorów tekstów znajdujemy nie tylko botaników, ale mikologów i entomologów. W artykułach zawarte są także opisy działań z zakresu czynnej ochrony półnaturalnych...