Konflikt w ujęciu interdyscyplinarnym

Konflikt w ujęciu interdyscyplinarnym

W czerwcu 2020 roku Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zorganizował interdyscyplinarną konferencję dla doktorantów i młodych naukowców. Była ona kontynuacją cyklu zapoczątkowanego w 2010 roku przez doktorantów historyków, uczestników studiów trzeciego stopnia w ówczesnym Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.  Celem organizatorów było umożliwienie przedstawicielom różnych dyscyplin naukowych prezentacji wyników swoich badań – tak, by poszerzyć spektrum poruszanych problemów o obszary leżące w kręgu zainteresowań historyków. Sukces pierwszej konferencji zachęcił pomysłodawców do zorganizowania kolejnych konferencji. Tematem wiodącym pierwszej konferencji były metody rozwiązywania konfliktów. Motywem przewodnim ostatniej, czwartej był konflikt w ujęciu interdyscyplinarnym. Istnieją różne definicje konfliktu, najbardziej ogólna określa go jako niezgodność, sprzeczność tendencji, poglądów, interesów, zetknięcie się sprzecznych interesów, spór, zatarg. Można wyróżnić wiele sfer, dziedzin i sposobów występowania konfliktów: w historii, polityce, społeczeństwie, przyrodzie czy medycynie, aby wymienić tylko niektóre. Przedstawione w niniejszym tomie teksty dotyczą tematyki z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych. Zostały nadesłane przez historyków, politologów, socjologów i literaturoznawców z kilkunastu ośrodków naukowych w Polsce. Ze względu na różnorodność tematyczną i chronologiczną artykuły zostały uporządkowane alfabetycznie według nazwisk autorów....