Wykorzystanie komputera w realizacji nagrań muzycznych

Wykorzystanie komputera w realizacji nagrań muzycznych

Ostatnie lata uwidaczniają proces wielkiej i wszechogarniającej ewolucji technologicznej zastosowań komputera i informatyki w wielu dziedzinach ludzkiego życia, co bezpośrednio wiąże się z nowymi problemami wywołanymi zastosowaniem komputera w muzyce i dziedzinach pokrewnych. Zjawiska te dotyczą także realizacji nagrań i technicznych aspektów wykorzystania komputera przez producenta muzycznego jako narzędzia głównego w nowoczesnej produkcji muzycznej. Dzisiejszy producent muzyczny coraz częściej jest jednocześnie kompozytorem, aranżerem i realizatorem nagrań muzycznych, zatem jego wiedza jest szersza niż ramy klasycznego przygotowania muzycznego, wkraczając na grunt informatyki, techniki, produkcji nagraniowej, kompozycji czy aranżacji. Dogłębna znajomość wymienionych dziedzin jest dziś nieodzowna dla producenta muzycznego i realizatora nagrań. Dodatkowa wiedza z zakresu wykorzystania komputera w tworzeniu muzyki niewątpliwie wpływa na ich wszechstronność i wzbogaca warsztat pracy, co nie pozostaje bez wpływu na wysoką jakość...
20 lat Biologii w Bydgoszczy

20 lat Biologii w Bydgoszczy

Książka jest podsumowaniem minionych 20 lat, od początków studiów biologicznych na obecnym Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Jej autorami są pracownicy Wydziału, zarówno Ci, którzy obecnie kreują przyszłość bydgoskiej biologii, jak i ci o najdłuższym stażu, którzy od podstaw organizowali zespoły badawcze oraz tworzyli zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne studiów biologicznych. Na szczególną uwagę zasługuje prof. dr hab. Józef Banaszak – twórca najpierw Katedry, a następnie Instytutu i Wydziału. Przedstawiona została wspólna droga przebyta przez społeczność akademicką – naukowców, kadrę naukowo- techniczną oraz administracyjną, studentów i absolwentów. Dyrektorzy Instytutów scharakteryzowali podległe im Zakłady i Katedry oraz kierunki badawcze. Bydgoscy biolodzy współpracują z lokalnymi władzami, prowadzą szereg badań istotnych dla miasta i regionu. Wyniki, udokumentowane w licznych publikacjach, pełnią nie tylko rolę poznawczą, ale służą także popularyzacji wiedzy o stanie środowiska przyrodniczego oraz ochronie przyrody. Pracownicy Wydziału są autorami wielu ekspertyz i raportów, prowadzą także różne formy edukacji dla dzieci i młodzieży szkół Bydgoszczy oraz regionu kujawsko-pomorskiego. Zaprezentowano również sylwetki wszystkich pracowników oraz tych absolwentów, z którymi, niekiedy po latach, udało się nawiązać kontakt. Ważnym elementem życia akademickiego jest aktywność studentów, przejawiająca się w tworzeniu kół naukowych i w nich działających. Jubileusz dwudziestolecia studiów na kierunku biologia jest szczególną okazją do wspomnień i refleksji. Poza tekstami poszczególnych rozdziałów będą temu sprzyjały liczne zdjęcia, zamieszczone w książce i na załączonej do niej...
Tożsamość osób po transplantacji serca

Tożsamość osób po transplantacji serca

Monografia przedstawia ważną tematykę, jaką jest tożsamość osób po przeszczepie serca. Autorka zwraca uwagę na dylematy, przed jakimi staje chory kardiologicznie w związku z decyzją o podjęciu transplantacji i oczekiwaniem na przeszczep. Książka jest przeznaczona dla zainteresowanych problematyką transplantacji, może być wykorzystana przez lekarzy i przedstawicieli nauk medycznych, psychologów, tak badaczy, jak i praktyków, a także studentów medycyny i...
Metody badań i oceny niektórych właściwości tworzyw polimerowych i metali

Metody badań i oceny niektórych właściwości tworzyw polimerowych i metali

Książka pełni funkcję podręcznika akademickiego, który umożliwia poznanie niektórych fragmentów nauki o materiałach i inżynierii materiałowej, a także sposobów badań i wytwarzania wybranych właściwości materiałów inżynierskich. Monografia jest adresowana do pracowników naukowych i studentów kierunków: inżynieria materiałowa, edukacja techniczno-informatyczna, inżynieria bezpieczeństwa i...
Ideologiczny wymiar dyskursu edukacyjnego na przykładzie podręczników języka polskiego z lat 1918-2010

Ideologiczny wymiar dyskursu edukacyjnego na przykładzie podręczników języka polskiego z lat 1918-2010

Książka bardzo interesująca, interdyscyplinarna, łącząca w sobie zagadnienia z dziedziny literaturoznawstwa, językoznawstwa, dydaktyki i kultury. Dotyczy problemów niezwykle aktualnych – ideologii zawartej w podręcznikach języka polskiego. Autorka bada zagadnienie na przykładach podręczników z lat 1918-2010, dzięki czemu uzyskuje obraz bardzo różnorodny i ciekawy. Do opisu – jako podstawową metodologię badawczą – wybiera krytyczną analizę dyskursu, gdyż umożliwia ona łączenie faktów językowych z kulturowymi i społecznymi. Narzędzi badawczych szuka natomiast w tradycyjnej retoryce, co motywuje tym, że kategorie retoryczne umożliwiają opis dynamicznych oddziaływań między wypowiedzią perswazyjną i jej kontekstem. Książka wartościowa zarówno dla badaczy, jak i nauczycieli i autorów...
Muzyka. Historia. Teoria. Edukacja nr1/2011

Muzyka. Historia. Teoria. Edukacja nr1/2011

To pierwszy numer czasopisma Instytutu Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Poruszana w nim będzie tematyka muzyki dawnej i współczesnej, historii muzyki, a także szeroko rozumianej edukacji muzycznej. W skład pisma wchodzą artykuły, sprawozdania, komunikaty, recenzje oraz...
Istnieć w kulturze. Między teorią a praktyką edukacyjną

Istnieć w kulturze. Między teorią a praktyką edukacyjną

Książka zawiera bogactwo tematyczne dotyczące języka i kultury. Teoretyczne rozważania i koncepcje mogą stać się inspiracją dla przyszłych nauczycieli i praktyków w celu poszukiwania własnych rozwiązań w ich praktyce edukacyjnej. Książka przeznaczona dla osób, dla których język i kultura stanowią przedmiot naukowej...
Sanctimoniales. Zakony żeńskie w Polsce i Europie Środkowej (do przełomu XVIII i XIX wieku)

Sanctimoniales. Zakony żeńskie w Polsce i Europie Środkowej (do przełomu XVIII i XIX wieku)

Praca przybliża zjawiska powstawania, rozwoju i kasacji zakonów i klasztorów kobiecych w Europie Środkowej, w tym w Polsce. Książka stanowi bogate źródło informacji i poszerza stan wiedzy w tym zakresie. Artykuły zostały zebrane w sześć grup tematycznych: 1) zagadnienia prawne życia monastycznego kobiet, 2)klasztory żeńskie w Czechach i na Węgrzech, 3) klasztory żeńskie na ziemiach polskich, 4) struktura społeczna, 5) przejawy życia codziennego, 6) kultura piśmiennicza. Dodatkowym walorem tomu jest płyta załącznikowa zawierająca mapy i prezentacje...
Ciepłolubne murawy w Polsce. Stan zachowania i perspektywy ochrony

Ciepłolubne murawy w Polsce. Stan zachowania i perspektywy ochrony

Książka zawiera zbiór oryginalnych opracowań dotyczących stanu i dynamiki kserotermicznych muraw oraz ciepłolubnej flory na terenie nie tylko Polski, ale również Ukrainy. Wśród autorów tekstów znajdujemy nie tylko botaników, ale mikologów i entomologów. W artykułach zawarte są także opisy działań z zakresu czynnej ochrony półnaturalnych...