Cywilizacje: konflikt, współpraca czy izolacja? Z rozważań nad teorią Samuela Huntingtona

Cywilizacje: konflikt, współpraca czy izolacja? Z rozważań nad teorią Samuela Huntingtona

Autorom niniejszej monografii przyświecały dwa zasadnicze cele. Pierwszym z nich było zrekonstruowanie głównych tez wypowiedzianych przez Samuela Huntingtona w jego najbardziej znanej pracy Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego. Jednym z motywów takiego podejścia była chęć uprzystępnienia polskiemu Czytelnikowi zawartych w niej treści.  Celem drugim była próba oceny ważniejszych twierdzeń Huntingtona, zbadanie ich uzasadnienia, zestawienie ich ze zgodnymi albo przeciwnymi im twierdzeniami i teoriami innych autorów, a także postawienie pytań i hipotez służących dalszemu badaniu. Za podstawę rekonstrukcji poglądów Huntingtona przyjęto przede wszystkim polskie wydanie Zderzenia cywilizacji z roku 2011 w tłumaczeniu Hanny Jankowskiej z przedmową Zbigniewa Brzezińskiego (Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA...