Geography and Tourism 2022 volume 10 number 1

Geography and Tourism 2022
volume 10 number 1

Geography and Tourism to interdyscyplinarne czasopismo naukowe upowszechniające wyniki badań teoretycznych i empirycznych z zakresu nauk geograficznych i turystyki. W 2015 roku pismo znalazło się na Liście B czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i uzyskało 6 pkt. Geography and Tourism is an interdisciplinary scientific journal aimed at promoting the results of theoretical and empirical research in geographical sciences and tourism. It is a pleasure to announce that in 2019 the journal scored 20 points on the List of the Ministry of Sciences and Higher education. Following the decision of the Minister of Science and Higher Education, the journal has been granted funds for supporting scientific journals, agreement no. 300/WCN/2019/1. Current issue of the journal includes papers focused on tourism, and education of geography. We sincerely thank the authors and reviewers for their contribution to the development of the journal. We encourage you to submit research results for the next issues of Geography and Tourism. Instruction for authors is provided on the journal webpage: www.geography.and.tourism.ukw.edu.pl. (Editors)...
Geography and Tourism 2021 volume 9 number 1

Geography and Tourism 2021
volume 9 number 1

Geography and Tourism to interdyscyplinarne czasopismo naukowe upowszechniające wyniki badań teoretycznych i empirycznych z zakresu nauk geograficznych i turystyki. W 2015 roku pismo znalazło się na Liście B czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i uzyskało 6 pkt. Geography and Tourism is an interdisciplinary scientific journal aimed at promoting the results of theoretical and empirical research in geographical sciences and tourism. It is a pleasure to announce that in 2019 the journal scored 20 points on the List of the Ministry of Sciences and Higher education. Following the decision of the Minister of Science and Higher Education, the journal has been granted funds for supporting scientific journals, agreement no. 300/WCN/2019/1. Current issue of the journal includes papers focused on tourism, and education of geography. We sincerely thank the authors and reviewers for their contribution to the development of the journal. We encourage you to submit research results for the next issues of Geography and Tourism. Instruction for authors is provided on the journal webpage: www.geography.and.tourism.ukw.edu.pl. (Editors)...
National Geographic – globalna marka multimedialna i misja ochrony planety

National Geographic – globalna marka multimedialna i misja ochrony planety

National Geographic to jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek medialnych na świecie, kojarzonych najczęściej z charakterystyczną żółtą ramką, świetnymi fotografiami (i filmami) czy nauką podawaną w popularnej formie. Historia magazynu sięga XIX wieku (…). Dziś (…) magazyn ma zasięg globalny, wydawanych jest kilkadziesiąt edycji lokalnych w różnych językach (w polskim od 1999 roku). Czasopismo wspiera poważne badania i wyprawy eksploratorskie, będąc fundamentem dużej grupy medialnej – spółki zawiązanej przez National Geographic Society (towarzystwa naukowego, które założyło ten magazyn, kierując się naukową misją) i The Walt Disney Company, tj. jednego z największych koncernów medialnych na świecie. Taki mariaż misji i komercji widoczny jest nie tylko na łamach tego miesięcznika, ale też w mediach powiązanych z tą globalną marką (…). Niniejsza monografia ma ukazać (…) misyjno-komercyjny fenomen National Geographic. Należy zatem traktować ją jako studium przypadku, poświęcone jednej marce medialnej, której bez wątpienia należy się osobna publikacja. (…) Jej głównym celem jest (…) ukazanie (…) globalnej marki multimedialnej, zaangażowanej w realizację misji National Geographic Society, w tym globalnej misji ochrony planety. (Fragment Wprowadzenia) Radosław Sajna-Kunowsky – medioznawca i hispanista, profesor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, dyrektor Instytutu Komunikacji Społecznej i Mediów UKW. Uzyskał doktorat na Uniwersytecie Warszawskim (2005) oraz habilitację na Uniwersytecie Wrocławskim (2017). Jest autorem około dziewięćdziesięciu publikacji naukowych, w tym siedmiu monografii oraz kilkudziesięciu artykułów (polsko-, angielsko- i hiszpańskojęzycznych) na temat systemów medialnych, komunikowania politycznego, globalnego czy roli mediów w komunikowaniu problemów środowiskowych. Jest m.in. członkiem-założycielem International Environmental Communication Association, był ekspertem Komisji Europejskiej, a w latach 2021-2022 zasiadał w Komitecie Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediów...
Źródło i tajemnica. Ku metafizyce twórczości

Źródło i tajemnica. Ku metafizyce twórczości

Książka jest znakomitym przykładem łączenia w dyskursie akademickim talentu poetyckiego, krytyczno-literackiego i filozoficznego, obejmuje bowiem świetnie napisane eseje o rozległym zakresie tematycznym. [ . . . ] Wywody Autora są głęboko osadzone w antycznej kulturze greckiej, dzięki czemu wpisują się w najlepsze tradycje polskiej eseistyki poetycko-filozoficznej. [ . . .] Marek Siwiec nie ukrywa swego zachwytu nad antyczną tradycją europejskiej kultury, nawet w chrześcijaństwie widząc raczej kolejne wcielenie Grecji, niż Jerozolimy. [ . . . ] Impresjonistyczny charakter książki nie podważa przy tym jej jedności tematycznej, którą jest problem metafizycznej drogi twórcy ku źródłu i tajemnicy. Wywód Marka Siwca polega nie tyle na skrupulatnej, filologicznej analizie szczegółowego zagadnienia, ilustrowanej przykładami konkretnych twórców, lecz na stopniowym, fenomenologicznym przybliżaniu tajemnicy twórczości, ujmowanej z różnych perspektyw i punktów widzenia. Prof. dr hab. Ireneusz Ziemiński (z recenzji)   Książka jest swoistym zapisem wyprawy „do” i „ku” drodze twórcy. Drogę twórcy określam jako drogę do źródła i tajemnicy twórczości. W istocie jednak to, co najważniejsze w tej drodze skupia się w pytaniu przewodnim o źródłowość źródła — samego. Od razu zauważę, iż owo „do” niesie w sobie brzemię źródłowego skierowania na to, co egzystencyjne, twórcze zaś „ku” reprezentuje odniesienie egzystencjalne, refleksyjne, filozoficzne. Pytanie to warunkuje i ogarnia inne zapytywania, które do niego jakby dorastają i z niego wyrastają. Zwraca się ono do głębi tajemnicy twórczego bycia. Marek Kazimierz Siwiec, Wprowadzenie (fragment)   Droga twórcy jest drogą samopoznania artysty, poety, pisarza. Jest to droga buntu metafizycznego przeciwko władztwu początku jako panowaniu ogólności, zasady przyczynowo-skutkowej, bytu, Boga, bogów czy nawet losu i związanej z tym przemocy. [ . . . ] W koncepcji drogi twórcy ujawnia...
Poznanie i działanie. Idea poznania ucieleśnionego z perspektywy koncepcji pętli korowo-podkorowych

Poznanie i działanie. Idea poznania ucieleśnionego z perspektywy koncepcji pętli korowo-podkorowych

(…) jest to praca o charakterze interdyscyplinarnym, w której tytułowy problem ujmowany jest z perspektywy współczesnej neurofilozofii, kognitywistyki, teorii ewolucji i neurobiologii. Te różne punkty widzenia i odmienne naukowe języki (…) nie popadają ze sobą w konflikt, ale wzajemnie się uzupełniają i dopełniają. Dzięki temu czytelnik uzyskuje miarodajny wgląd w aktualny stan interdyscyplinarnych badań nad problemem na styku takich dyscyplin jak filozofia, psychologia i badania nad mózgiem. (…) książka Filipa Stawskiego łączy w sobie elementy przeglądu współczesnych badań i światowej literatury na temat ucieleśnionych źródeł poznania, z silnie zaakcentowanym wątkiem teoretyczno-koncepcyjnym, w ramach którego autor proponuje oryginalną argumentację na rzecz konkretnego modelu teoretycznego. Z recenzji dra hab. Piotra Przybysza Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w...
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna we współczesnej przestrzeni społecznej. Wybrane aspekty

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna we współczesnej przestrzeni społecznej. Wybrane aspekty

Tematyka podjęta przez Annę Jakubowicz-Bryx, Marię Sobieszczyk i Katarzynę Wojciechowską należy do istotnych zagadnień o dużym znaczeniu pedagogicznym i zarazem praktycznym. Znaczenie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, szczególnie w zakresie kreowania warunków wszechstronnego rozwoju dziecka, coraz częściej dostrzegane jest w debatach społecznych oraz w badaniach naukowych. Dbanie o rozwój wszystkich rodzajów aktywności dziecka, tworzenie warunków sprzyjających akceptacji, przeżywaniu tego, co robi, dbaniu o prawidłowy przebieg nauki, wsparcie w pokonywaniu trudności i poznawaniu swoich możliwości jest ważnym zadaniem etapów edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, mocno powiązanym z jakością przygotowania zawodowego nauczycieli i ich profesjonalizmem. Całość przedstawionej do recenzji pracy pt. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna we współczesnej przestrzeni społecznej. Wybrane aspekty dotyczy ważnej problematyki. Jest dobrze osadzona w przyjętych przez Autorki perspektywach teoretycznych i prezentuje wyniki rzetelnie przeprowadzonych studiów. Mimo że praca ma w dużej mierze charakter dydaktyczny i może stanowić źródło do nauczania pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, to także jej istotnym przesłaniem jest, według mnie, zachęcenie do refleksji nad podjętymi problemami nie tylko studentów, ale także nauczycieli i wszystkich, którym zależy na dobrej i efektywnej edukacji dzieci przedszkolnych i uczniów klas początkowych szkoły podstawowej. Dobrze stało się, iż autorki opracowania sygnalizują potrzebę prowadzenia dalszych, samodzielnych rozważań na podejmowane tematy. Z recenzji prof. dr hab. Jolanty Szempruch   dr hab. Anna Jakubowicz-Bryx, prof. uczelni jest pracownikiem Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, kieruje Katedrą Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki związanej z elementarną edukacją polonistyczną, ewaluacją kompetencji dydaktycznych uczniów i nauczycieli przedszkolnych i wczesnoszkolnych oraz aktywizacją postawy twórczej studentów pedagogiki w celu wyposażenia przyszłych nauczycieli w szeroki wachlarz kompetencji do pełnienia kreatywnej...
Geography and Tourism 2021 volume 9 number 2

Geography and Tourism 2021
volume 9 number 2

Geography and Tourism to interdyscyplinarne czasopismo naukowe upowszechniające wyniki badań teoretycznych i empirycznych z zakresu nauk geograficznych i turystyki. W 2015 roku pismo znalazło się na Liście B czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i uzyskało 6 pkt. Geography and Tourism is an interdisciplinary scientific journal aimed at promoting the results of theoretical and empirical research in geographical sciences and tourism. It is a pleasure to announce that in 2019 the journal scored 20 points on the List of the Ministry of Sciences and Higher education. Following the decision of the Minister of Science and Higher Education, the journal has been granted funds for supporting scientific journals, agreement no. 300/WCN/2019/1. Current issue of the journal includes papers focused on tourism, and education of geography. We sincerely thank the authors and reviewers for their contribution to the development of the journal. We encourage you to submit research results for the next issues of Geography and Tourism. Instruction for authors is provided on the journal webpage: www.geography.and.tourism.ukw.edu.pl. (Editors)...
Wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych na tzw. Ziemiach Odzyskanych w świetle orzecznictwa sądów okręgowych w Zielonej Górze i Głogowie  z siedzibą w Nowej Soli w latach 1945-1950

Wymiar sprawiedliwości
w sprawach karnych na tzw. Ziemiach Odzyskanych w świetle orzecznictwa sądów okręgowych
w Zielonej Górze i Głogowie
z siedzibą w Nowej Soli w latach 1945-1950

Tzw. Ziemie Odzyskane zostały włączone do Polski po zakończeniu II wojny światowej. Po zakończeniu działań wojennych rozpoczęto na tym obszarze budowę struktur polskiego wymiaru sprawiedliwości. Książka jest poświęcona dwóm sądom okręgowym, które funkcjonowały w południowej części współczesnego województwa lubuskiego. Autor omawia zagadnienia związane z budową struktur tych sądów w pierwszym okresie po zakończeniu wojny, ich obsadę kadrową, problemy organizacyjne. Główną część pracy stanowi omówienie i analiza 61 spraw o przestępstwa przewidywane przez kodeks karny z 1932 roku rozpoznanych przez oba sądy okręgowe. Autor omawia zachowane w Archiwum Państwowe sprawy o przestępstwa nierządu, przeciwko życiu, przestępstwa przeciwko mieniu, przestępstwa urzędnicze oraz przestępstwa związane ze sprowadzeniem niebezpieczeństwa powszechnego. Omawiając poszczególne grupy spraw, Autor przytacza także orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz poglądy doktryny. Autor przedstawia także dane dotyczące sprawców, takie jak wiek, płeć, zawód oraz dane dotyczące stosowania tymczasowego aresztowania wobec podsądnych w analizowanych sprawach i surowości orzekanych wobec nich kar. Z przeprowadzonej analizy orzecznictwa Sądu Okręgowego w Zielonej Górze i Sądu Okręgowego w Głogowie z siedzibą w Nowej Soli wynika, że nie odbiegało ono od orzecznictwa karnego innych sądów w Polsce. Zaznaczała się tendencja do rozszerzania kategorii przestępstw urzędniczych i częstego stosowania tymczasowego aresztowania. Już wówczas znacznie surowsze kary orzekano wobec sprawców popełniających przestępstwa przeciwko mieniu państwowemu. Zauważyć jednak trzeba, że oba sądy stosunkowo rzadko odwoływały się do argumentów politycznych w uzasadnieniach wyroków. Większość sprawców stanowili młodzi mężczyźni przybyli na tzw. Ziemie Odzyskane z różnych obszarów, w tym także dawnych województw wschodnich. Praca bez wątpienia może przyczynić się do zainteresowania tematyką orzecznictwa karnego w latach 1945–1950 i stanowić punkt wyjścia do dalszych badań nad powojennym orzecznictwem sądów okręgowych na innych obszarach kraju. ...
Contemporary Studies  in Chinese Languages,  Literature, and Culture 1

Contemporary Studies in Chinese Languages, Literature, and Culture 1

In the past decade, Chinese studies have flourished and, excitingly, sinologists are at the verge of a revolution in research into different disciplines of this field. Contemporary Studies in Chinese Languages, Literature, and Culture, Vol. 1 covers a wide range of content composed of theoretical and socio-cultural studies of Chinese language(s), teaching Chinese as a second/foreign language, and literary studies, aiming at providing the reader with the latest research findings in sinology. It also serves as an affable and welcoming forum for all interested sinologists (or anyone doing Chinese studies) to exchange new ideas and discuss latest research findings. The nine chapters in this volume will be of interest to linguists, philologists, literary scholars, language instructors, and those eager to tap into the profoundness and mystery of the Chinese language. It is hoped that this volume will contribute to the Chinese studies in the post-pandemic, wartime...
Życie słowa – życie w słowie

Życie słowa – życie w słowie

W kontekście funkcjonowania słowa Autorzy poruszają problematykę zarówno współczesną, jak i historyczną, zwracają również uwagę na terytorialne zróżnicowanie słownictwa. Odnoszą się także do różnych form przekazu słowa – od tradycyjnych epistolografii, poprzez komunikację internetową, po słowo w filmie i w przestrzeni publicznej miasta. Monografia Życie słowa – życie w słowie pod red. Małgorzaty Święcickiej i Krzysztofa Kołatki z pewnością zainteresuje szerokie grono odbiorców – nie tylko językoznawców i nauczycieli polonistów, ale także kulturoznawców, historyków, antropologów i tych wszystkich czytelników, dla których słowo stanowi wartość samą w sobie. Chciałabym również podkreślić walory dydaktyczne tej książki. z recenzji prof. dr hab. Anny...
Kronika100-lecia sportu głuchoniemych, głuchych i niesłyszących w Polsce

Kronika100-lecia sportu głuchoniemych, głuchych i niesłyszących w Polsce

Kronika… stanowi hołd dla tych wszystkich osób, dzięki którym sport niesłyszących w Polsce może świętować w 2022 roku 100-lecie swojego istnienia. Tom pierwszy obejmuje wydarzenia sportowe i działania organizacyjne związane ze sportem niesłyszących w Polsce w latach 1922–1992. Książka jest owocem współpracy autora z Polskim Związkiem Sportu Niesłyszących, klubami sportowymi dla niesłyszących, Polskim Związkiem Głuchych oraz z bohaterami omawianych w Kronice… wydarzeń. Blisko trzyletnia kwerenda naukowa zaowocowała chronologicznym uprządkowaniem bardzo dużej ilości informacji dotyczących wydarzeń sportowych, w których brali udział polscy działacze i sportowcy niesłyszący. Informacje te zostały poprzedzone, w rozdziale drugim, opisem realiów społecznych i edukacyjnych w Polsce – działalnością towarzystw, szkół i zakładów dla głuchoniemych. Geneza i rozwój sportu niesłyszących nie byłyby możliwe bez zaangażowania osób słyszących: duchownych, nauczycieli, polityków, trenerów i działaczy sportowych. Kronika… upamiętnia nazwiska ponad 3000 osób związanych z polskim sportem niesłyszących. Wartość historyczną Kroniki… wzbogaca ponad 400 archiwalnych fotografii. W tytule Kronika 100-lecia sportu głuchoniemych, głuchych i niesłyszących w Polsce autor odwołuje się do nazewnictwa dotyczącego osób obarczonych problemem ze słuchem, które było powszechnie wykorzystywane w publikacjach w omawianym okresie.   Adam Michał Szulc (ur. 1972 w Bydgoszczy, Polska) jest absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy na kierunku technika komputerowa (1999) oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku fizyka (2008). Zatrudniony na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (od 1996). Stopień doktora w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej uzyskał w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku (2019). Autor licznych publikacji i monografii naukowych dotyczących sportu i aktywności fizycznej osób niesłyszących. Kierownik licznych grantów naukowych dotyczących sportu i aktywności fizycznej, m.in. International Visegrad Fund, Small Grant (2014), „Innowacyjne przyrządy diagnostyki biomechanicznej człowieka dla...
World Deaf Basketball Championships 2015 and 2019  and FIBA World Cup 2019 Comparative analysis of individual statistics

World Deaf Basketball Championships 2015 and 2019 and FIBA World Cup 2019 Comparative analysis of individual statistics

The monograph briefly presents the history of the activities of organizations associating deaf athletes in the world, Europe and Poland, as well as the chronology of the development of international basketball sports events. Due to the nature of the monograph and its potential recipients, the author presented in detail the situational variables describing various aspects of the basketball game using basic statistical analyses. The presented statistics allowed to organize the individual achievements of the participants of the 4th World Deaf Men’s Basketball Championships, which were played in 2015 in Taoyuan (Chinese Taipei) and the 5th Deaf World Championships in men’s basketball, which took place in 2019 in Lublin (Poland). For each tournament, match statistics were divided into two groups. The first group concerned the statistics of the matches of the winning teams, and the second – the statistics of the losing teams. Additionally, the 2019 Basketball World Cup (of hearing) was analyzed. In total, the analysis presents a comparison of 21 performance indicators during three events of the world championship rank. As already mentioned, each competition was analyzed in terms of the won and lost matches to show what factors resulting from the game determine sports success in both deaf and hearing basketball players. The monograph also presents the rankings of the Deaf International Basketball Federation (DIBF) in 2009, 2013 and 2019 and the changes taking place in these...
Gospodarka i społeczeństwo wobec zagrożeń pandemią COVID-19

Gospodarka i społeczeństwo wobec zagrożeń pandemią COVID-19

Rok 2020 zapisze się jako jeden z najtrudniejszych w historii nowożytnej cywilizacji. Realne zagrożenie niebezpieczną chorobą o zasięgu ogólnoświatowym pojawiło się w okresie nasilonej globalizacji i związanych z nią masowych migracji między krajami i kontynentami. W warunkach wzmożonych ruchów wędrówkowych bardzo szybko rosły zagrożenia niekontrolowanego przenoszenia niebezpiecznych chorób, w tym wirusowych. Prezentowana monografia ma na celu przybliżenie i wyjaśnienie Czytelnikowi wybranych aspektów związanych z reakcjami na zjawisko pandemii systemów gospodarczych, przedsiębiorstw oraz grup społecznych. Monografia jest podzielona na dwie części – ekonomiczną oraz społeczną. Każda z części składa się z pięciu rozdziałów. Zakres czasowy monografii obejmuje głównie rok 2020....
Psyche – Ciało – (Nie)Stabilność

Psyche – Ciało – (Nie)Stabilność

Oddajemy w Państwa ręce książkę, która powstała w trudnym czasie pandemii COVID-19. Stabilność, w której dane nam było żyć od lat, zupełnie niespodziewanie okazała się ulotna i zamieniła się w pełną lęku i nieprzewidywalnych dylematów niestabilność. Nie bez powodu więc tytuł książki Psyche – Ciało – (Nie)Stabilność, który z jednej strony oddaje zewnętrzną i, zapewne dla wielu z nas, wewnętrzną rzeczywistość, a z drugiej strony – […] stanowi wspólny mianownik poruszanych w poszczególnych rozdziałach tematów stałości i braku stałości, zmienności i braku zmienności czy oczekiwanej i nieoczekiwanej dynamiki zjawisk psychologicznych i procesów psychicznych dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Ze Wstępu Jako kontekst rozumienia relacji „psychika – ciało” w tytule książki wprowadzone zostały pojęcia stabilności i niestabilności, które we współczesnej psychopatologii oraz psychologii klinicznej są ochoczo podejmowane, głównie w kontekście spostrzeżeń, że zaburzenia psychiczne czy problemy zdrowotne mają bardziej dynamiczną, zmienną i złożoną naturę, niż dotychczas przyjmowano. Pojęcia te dodają ciekawy pryzmat odczytywania zawartych w pracy zbiorowej tekstów – każdy rozdział pokazuje inne oblicze stabilności lub niestabilności i zadaniem czytelnika jest je odkryć. Z recenzji dr hab. Emilii Soroko, prof....
Podatkowe bariery w swobodnym przepływie towarów. W związku z przekroczeniem przez produkt w świetle prawa Unii Europejskiej

Podatkowe bariery w swobodnym przepływie towarów. W związku z przekroczeniem przez produkt w świetle prawa Unii Europejskiej

Wybór tematyki monografii jest trafny, a zagadnienia poruszone w tym opracowaniu są niezwykle istotne. Swobody gwarantowane w pierwotnym prawie Unii Europejskiej są fundamentem i sensem istnienia tej organizacji. Z tego względu oczywiste jest, że prawo podatkowe poszczególnych państw członkowskich nie powinno być wykorzystywane do kształtowania barier w swobodnym przepływie towarów – dyskryminacji wyrobów pochodzących z innych państw unijnych albo uprzywilejowania produktów wytworzonych na terenie danego państwa – członka Unii Europejskiej. Jednocześnie przepisy prawa pierwotnego (Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej) są na tyle ogólne, że zasadnicze znaczenie w ustalaniu zachowań (regulacji prawnych) skutkujących ograniczeniem swobodnego przepływu towarów ma orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). Odwołując się do niego, Autor artykułuje ograniczenia suwerenności poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie modelowania ich systemów podatkowych, uzasadnione względami ochrony swobodnego przepływu towarów. […] Dokonując merytorycznej oceny monografii, warto zwrócić uwagę na szereg trafnych wniosków, jakie zostały w niej sformułowane. […] Na uznanie zasługuje też krytyczny stosunek Autora do tezy, iż zakaz stosowania ceł oraz opłat o skutkach z nimi równoważnych jest nieograniczony, połączonej jednak z przekonaniem, że mogą występować wyjątki od tej zasady. Nie sposób ponadto nie zgodzić się z twierdzeniem podniesionym w pracy, że zakaz stosowania danin o skutku równoważnym jest regulacją znacznie szerszą niż zakaz dyskryminacji, protekcjonizmu czy naruszania konkurencji na rynku wewnętrznym. […] Niewątpliwą zaletą monografii jest umiejętność prezentowania przez jej Autora własnego stanowiska w często bardzo trudnych kwestiach. Należy docenić to, że Autor nie przyjmuje bezkrytycznie różnorodnych rozstrzygnięć TSUE. […] Zdolność do prezentacji własnego stanowiska daje się ponadto zauważyć podczas rozważań dotyczących opłat za inspekcje przeprowadzone w wykonaniu obowiązku nałożonego przepisami prawa unijnego. Z recenzji wydawniczej prof. dr. hab....
Przestępczość w Polsce i na świecie w dobie pandemii COVID-19 w ujęciu prawnym i kryminologicznym

Przestępczość w Polsce i na świecie w dobie pandemii
COVID-19 w ujęciu prawnym i kryminologicznym

Monografia jest naukowym namysłem będącym owocem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Kryminologiczne ujęcie przestępczości w Polsce i na świecie w dobie pandemii COVID -19”, która odbyła się dnia 22 kwietnia 2021 roku w formie zdalnej na platformie Teams. Naukowe spotkanie było organizowane wspólnie przez Instytut Prawa i Ekonomii oraz przez Koło Naukowe Prawa Karnego działające na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Książka zawiera wiele publikacji Autorów z różnych ośrodków naukowych i składa się z sześciu rozdziałów tematycznych: Patologie społeczne podczas pandemii Przestępstwa godzące w zdrowie społeczeństwa popełniane podczas pandemii Przestępstwa przeciwko wolności, wolności seksualnej i obyczajowej i przestępstwa internetowe Przemoc w rodzinie w ujęciu prawnym, kryminologicznym oraz wiktymologicznym Oszustwa oraz przestępstwa podatkowe w czasie pandemii Wykonywanie kary pozbawienia wolności oraz innych...
Internet, genealogia i genetyka na przykładzie rodu Kunowskich h. Nałęcz

Internet, genealogia i genetyka na przykładzie rodu Kunowskich h. Nałęcz

Dzięki rozwojowi mediów – o których dziś mówimy „nowe media” – genealogia, wspierana przez genetykę (coraz łatwiej dostępną w tzw. erze cyfrowej), stała się w czasach współczesnych modna. Umożliwiła bowiem badanie rodów w sposób o wiele łatwiejszy i szybszy, niż było to możliwe wcześniej (…). Nowe media – w tym Internet jako główne narzędzie badawcze – pozwalają jednak nie tylko odkrywać geny i przodków, ale także umożliwiają weryfikację pewnych informacji, które dotarły do dzisiejszych pokoleń poprzez tradycyjne źródła, począwszy od dawnych ksiąg (w tym szlacheckich herbarzy), a skończywszy na przekazywanych z pokolenia na pokolenie rodzinnych opowieściach o przodkach, które czasami osiągają wręcz mityczny charakter (…). Podstawowym celem niniejszego opracowania jest ukazanie Internetu jako przestrzeni źródłowej do badań genealogicznych (z uwzględnieniem możliwości technologicznych do badań genetycznych z tym związanych) oraz zaprezentowanie wyników badań dotyczących wybranego rodu w przejrzysty, czyli chronologiczny sposób. Struktura książki odzwierciedla zatem chronologię rodowych dziejów (…). Fragmenty ze Wstępu Radosław Sajna-Kunowsky – medioznawca i hispanista, profesor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, dyrektor Instytutu Komunikacji Społecznej i Mediów UKW. Uzyskał doktorat na Uniwersytecie Warszawskim (2005) oraz habilitację na Uniwersytecie Wrocławskim (2017). Jest autorem sześciu monografii i ponad 70 artykułów naukowych (w językach polskim, angielskim i hiszpańskim) na temat systemów medialnych, Internetu, komunikowania politycznego, globalnego itp. Uczestniczył w wielu konferencjach naukowych w kraju i za granicą, był ekspertem Komisji Europejskiej, a w roku 2021 został członkiem Komitetu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach Polskiej Akademii...
Zagraniczna polityka kinematograficzna PRL w latach 70. XX w.

Zagraniczna polityka kinematograficzna PRL w latach 70. XX w.

Praca Joanny Szczutkowskiej porusza ważny i ciekawy badawczo temat roli filmu polskiego w realizowaniu polityki zagranicznej w latach, gdy funkcje I sekretarza KC PZPR pełnił Edward Gierek, a pośród państw bloku wschodniego w latach siedemdziesiątych XX w. Polska Rzeczpospolita Ludowa uchodziła za państwo stosunkowo liberalne w sposobie patrzenia na kulturę […] Praca jest ciekawa i warta publikowania ze względu na walory poznawcze. Z recenzji dr hab. Wandy Jarząbek, prof. Instytutu Studiów Politycznych PAN Książkę przeczytałam z dużym zainteresowaniem i jestem przekonana o celowości jej wydania. Autorka podejmuje w niej temat mało opracowany a wielce ciekawy, nie tylko z punktu widzenia osób zajmujących się filmem. Zainteresować on może historyków PRL, osoby zajmujące się polityką zagraniczną, politologów, a także tych, którzy nie zajmują się zawodowo nauką, ale interesują się historią najnowszą Polski. Z recenzji prof. dr hab. Doroty Skotarczak Wydział Historii...
Geography and Tourism 2020 volume 8 number 2

Geography and Tourism 2020
volume 8 number 2

Geography and Tourism to interdyscyplinarne czasopismo naukowe upowszechniające wyniki badań teoretycznych i empirycznych z zakresu nauk geograficznych i turystyki. W 2015 roku pismo znalazło się na Liście B czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i uzyskało 6 pkt. Geography and Tourism is an interdisciplinary scientific journal aimed at promoting the results of theoretical and empirical research in geographical sciences and tourism. It is a pleasure to announce that in 2019 the journal scored 20 points on the List of the Ministry of Sciences and Higher education. Following the decision of the Minister of Science and Higher Education, the journal has been granted funds for supporting scientific journals, agreement no. 300/WCN/2019/1. Current issue of the journal includes papers focused on tourism, and education of geography. We sincerely thank the authors and reviewers for their contribution to the development of the journal. We encourage you to submit research results for the next issues of Geography and Tourism. Instruction for authors is provided on the journal webpage: www.geography.and.tourism.ukw.edu.pl. (Editors)...
Wielowektorowość polskiej polityki bezpieczeństwa w XXI wieku. Wybrane aspekty

Wielowektorowość polskiej polityki bezpieczeństwa w XXI wieku. Wybrane aspekty

Przemiany współczesnego świata potwierdzają, że potrzeba bezpieczeństwa zarówno w aspekcie jednostkowym, grup ludzkich, narodowym, jak i międzynarodowym stanowi jak dawniej jedną z najistotniejszych, egzystencjalnych potrzeb człowieka. By osiągnąć stan bezpieczeństwa, państwa rozwijają własne systemy bezpieczeństwa i organizują się w instytucje o charakterze międzynarodowym, których celem jest obrona wartości, praw i stylu życia, które są wspólne i istotne dla każdego z państw członkowskich. Przystąpienie Polski w 1999 roku do NATO było zwieńczeniem wieloletnich starań Rzeczypospolitej, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa u boku zachodnich partnerów, dla których ideały demokracji i pokoju stanowiły najważniejszy cel sojuszniczej współpracy. Dzisiaj Polska jest istotnym elementem sojuszniczego systemu bezpieczeństwa, za nami doświadczenia wzajemnej współpracy i wspólnych działań. Członkostwo w Sojuszu Północnoatlantyckim wpłynęło na geopolityczną i geostrategiczną rekonfigurację pozycji Polski, która stała się częścią ważnego systemu obronnego. Prezentowana monografia to dziesięć spójnych tematycznie artykułów prezentujących różnorodne aspekty realizowanej przez RP polityki bezpieczeństwa, stanowiącej ważną determinantę pozycji Polski w architekturze bezpieczeństwa...