Wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych na tzw. Ziemiach Odzyskanych w świetle orzecznictwa sądów okręgowych w Zielonej Górze i Głogowie  z siedzibą w Nowej Soli w latach 1945-1950

Wymiar sprawiedliwości
w sprawach karnych na tzw. Ziemiach Odzyskanych w świetle orzecznictwa sądów okręgowych
w Zielonej Górze i Głogowie
z siedzibą w Nowej Soli w latach 1945-1950

Tzw. Ziemie Odzyskane zostały włączone do Polski po zakończeniu II wojny światowej. Po zakończeniu działań wojennych rozpoczęto na tym obszarze budowę struktur polskiego wymiaru sprawiedliwości. Książka jest poświęcona dwóm sądom okręgowym, które funkcjonowały w południowej części współczesnego województwa lubuskiego. Autor omawia zagadnienia związane z budową struktur tych sądów w pierwszym okresie po zakończeniu wojny, ich obsadę kadrową, problemy organizacyjne. Główną część pracy stanowi omówienie i analiza 61 spraw o przestępstwa przewidywane przez kodeks karny z 1932 roku rozpoznanych przez oba sądy okręgowe. Autor omawia zachowane w Archiwum Państwowe sprawy o przestępstwa nierządu, przeciwko życiu, przestępstwa przeciwko mieniu, przestępstwa urzędnicze oraz przestępstwa związane ze sprowadzeniem niebezpieczeństwa powszechnego. Omawiając poszczególne grupy spraw, Autor przytacza także orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz poglądy doktryny. Autor przedstawia także dane dotyczące sprawców, takie jak wiek, płeć, zawód oraz dane dotyczące stosowania tymczasowego aresztowania wobec podsądnych w analizowanych sprawach i surowości orzekanych wobec nich kar. Z przeprowadzonej analizy orzecznictwa Sądu Okręgowego w Zielonej Górze i Sądu Okręgowego w Głogowie z siedzibą w Nowej Soli wynika, że nie odbiegało ono od orzecznictwa karnego innych sądów w Polsce. Zaznaczała się tendencja do rozszerzania kategorii przestępstw urzędniczych i częstego stosowania tymczasowego aresztowania. Już wówczas znacznie surowsze kary orzekano wobec sprawców popełniających przestępstwa przeciwko mieniu państwowemu. Zauważyć jednak trzeba, że oba sądy stosunkowo rzadko odwoływały się do argumentów politycznych w uzasadnieniach wyroków. Większość sprawców stanowili młodzi mężczyźni przybyli na tzw. Ziemie Odzyskane z różnych obszarów, w tym także dawnych województw wschodnich. Praca bez wątpienia może przyczynić się do zainteresowania tematyką orzecznictwa karnego w latach 1945–1950 i stanowić punkt wyjścia do dalszych badań nad powojennym orzecznictwem sądów okręgowych na innych obszarach kraju. ...
Contemporary Studies  in Chinese Languages,  Literature, and Culture 1

Contemporary Studies in Chinese Languages, Literature, and Culture 1

In the past decade, Chinese studies have flourished and, excitingly, sinologists are at the verge of a revolution in research into different disciplines of this field. Contemporary Studies in Chinese Languages, Literature, and Culture, Vol. 1 covers a wide range of content composed of theoretical and socio-cultural studies of Chinese language(s), teaching Chinese as a second/foreign language, and literary studies, aiming at providing the reader with the latest research findings in sinology. It also serves as an affable and welcoming forum for all interested sinologists (or anyone doing Chinese studies) to exchange new ideas and discuss latest research findings. The nine chapters in this volume will be of interest to linguists, philologists, literary scholars, language instructors, and those eager to tap into the profoundness and mystery of the Chinese language. It is hoped that this volume will contribute to the Chinese studies in the post-pandemic, wartime...
Życie słowa – życie w słowie

Życie słowa – życie w słowie

W kontekście funkcjonowania słowa Autorzy poruszają problematykę zarówno współczesną, jak i historyczną, zwracają również uwagę na terytorialne zróżnicowanie słownictwa. Odnoszą się także do różnych form przekazu słowa – od tradycyjnych epistolografii, poprzez komunikację internetową, po słowo w filmie i w przestrzeni publicznej miasta. Monografia Życie słowa – życie w słowie pod red. Małgorzaty Święcickiej i Krzysztofa Kołatki z pewnością zainteresuje szerokie grono odbiorców – nie tylko językoznawców i nauczycieli polonistów, ale także kulturoznawców, historyków, antropologów i tych wszystkich czytelników, dla których słowo stanowi wartość samą w sobie. Chciałabym również podkreślić walory dydaktyczne tej książki. z recenzji prof. dr hab. Anny...
Kronika100-lecia sportu głuchoniemych, głuchych i niesłyszących w Polsce

Kronika100-lecia sportu głuchoniemych, głuchych i niesłyszących w Polsce

Kronika… stanowi hołd dla tych wszystkich osób, dzięki którym sport niesłyszących w Polsce może świętować w 2022 roku 100-lecie swojego istnienia. Tom pierwszy obejmuje wydarzenia sportowe i działania organizacyjne związane ze sportem niesłyszących w Polsce w latach 1922–1992. Książka jest owocem współpracy autora z Polskim Związkiem Sportu Niesłyszących, klubami sportowymi dla niesłyszących, Polskim Związkiem Głuchych oraz z bohaterami omawianych w Kronice… wydarzeń. Blisko trzyletnia kwerenda naukowa zaowocowała chronologicznym uprządkowaniem bardzo dużej ilości informacji dotyczących wydarzeń sportowych, w których brali udział polscy działacze i sportowcy niesłyszący. Informacje te zostały poprzedzone, w rozdziale drugim, opisem realiów społecznych i edukacyjnych w Polsce – działalnością towarzystw, szkół i zakładów dla głuchoniemych. Geneza i rozwój sportu niesłyszących nie byłyby możliwe bez zaangażowania osób słyszących: duchownych, nauczycieli, polityków, trenerów i działaczy sportowych. Kronika… upamiętnia nazwiska ponad 3000 osób związanych z polskim sportem niesłyszących. Wartość historyczną Kroniki… wzbogaca ponad 400 archiwalnych fotografii. W tytule Kronika 100-lecia sportu głuchoniemych, głuchych i niesłyszących w Polsce autor odwołuje się do nazewnictwa dotyczącego osób obarczonych problemem ze słuchem, które było powszechnie wykorzystywane w publikacjach w omawianym okresie.   Adam Michał Szulc (ur. 1972 w Bydgoszczy, Polska) jest absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy na kierunku technika komputerowa (1999) oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku fizyka (2008). Zatrudniony na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (od 1996). Stopień doktora w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej uzyskał w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku (2019). Autor licznych publikacji i monografii naukowych dotyczących sportu i aktywności fizycznej osób niesłyszących. Kierownik licznych grantów naukowych dotyczących sportu i aktywności fizycznej, m.in. International Visegrad Fund, Small Grant (2014), „Innowacyjne przyrządy diagnostyki biomechanicznej człowieka dla...
World Deaf Basketball Championships 2015 and 2019  and FIBA World Cup 2019 Comparative analysis of individual statistics

World Deaf Basketball Championships 2015 and 2019 and FIBA World Cup 2019 Comparative analysis of individual statistics

The monograph briefly presents the history of the activities of organizations associating deaf athletes in the world, Europe and Poland, as well as the chronology of the development of international basketball sports events. Due to the nature of the monograph and its potential recipients, the author presented in detail the situational variables describing various aspects of the basketball game using basic statistical analyses. The presented statistics allowed to organize the individual achievements of the participants of the 4th World Deaf Men’s Basketball Championships, which were played in 2015 in Taoyuan (Chinese Taipei) and the 5th Deaf World Championships in men’s basketball, which took place in 2019 in Lublin (Poland). For each tournament, match statistics were divided into two groups. The first group concerned the statistics of the matches of the winning teams, and the second – the statistics of the losing teams. Additionally, the 2019 Basketball World Cup (of hearing) was analyzed. In total, the analysis presents a comparison of 21 performance indicators during three events of the world championship rank. As already mentioned, each competition was analyzed in terms of the won and lost matches to show what factors resulting from the game determine sports success in both deaf and hearing basketball players. The monograph also presents the rankings of the Deaf International Basketball Federation (DIBF) in 2009, 2013 and 2019 and the changes taking place in these...
Gospodarka i społeczeństwo wobec zagrożeń pandemią COVID-19

Gospodarka i społeczeństwo wobec zagrożeń pandemią COVID-19

Rok 2020 zapisze się jako jeden z najtrudniejszych w historii nowożytnej cywilizacji. Realne zagrożenie niebezpieczną chorobą o zasięgu ogólnoświatowym pojawiło się w okresie nasilonej globalizacji i związanych z nią masowych migracji między krajami i kontynentami. W warunkach wzmożonych ruchów wędrówkowych bardzo szybko rosły zagrożenia niekontrolowanego przenoszenia niebezpiecznych chorób, w tym wirusowych. Prezentowana monografia ma na celu przybliżenie i wyjaśnienie Czytelnikowi wybranych aspektów związanych z reakcjami na zjawisko pandemii systemów gospodarczych, przedsiębiorstw oraz grup społecznych. Monografia jest podzielona na dwie części – ekonomiczną oraz społeczną. Każda z części składa się z pięciu rozdziałów. Zakres czasowy monografii obejmuje głównie rok 2020....
Psyche – Ciało – (Nie)Stabilność

Psyche – Ciało – (Nie)Stabilność

Oddajemy w Państwa ręce książkę, która powstała w trudnym czasie pandemii COVID-19. Stabilność, w której dane nam było żyć od lat, zupełnie niespodziewanie okazała się ulotna i zamieniła się w pełną lęku i nieprzewidywalnych dylematów niestabilność. Nie bez powodu więc tytuł książki Psyche – Ciało – (Nie)Stabilność, który z jednej strony oddaje zewnętrzną i, zapewne dla wielu z nas, wewnętrzną rzeczywistość, a z drugiej strony – […] stanowi wspólny mianownik poruszanych w poszczególnych rozdziałach tematów stałości i braku stałości, zmienności i braku zmienności czy oczekiwanej i nieoczekiwanej dynamiki zjawisk psychologicznych i procesów psychicznych dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Ze Wstępu Jako kontekst rozumienia relacji „psychika – ciało” w tytule książki wprowadzone zostały pojęcia stabilności i niestabilności, które we współczesnej psychopatologii oraz psychologii klinicznej są ochoczo podejmowane, głównie w kontekście spostrzeżeń, że zaburzenia psychiczne czy problemy zdrowotne mają bardziej dynamiczną, zmienną i złożoną naturę, niż dotychczas przyjmowano. Pojęcia te dodają ciekawy pryzmat odczytywania zawartych w pracy zbiorowej tekstów – każdy rozdział pokazuje inne oblicze stabilności lub niestabilności i zadaniem czytelnika jest je odkryć. Z recenzji dr hab. Emilii Soroko, prof....
Podatkowe bariery w swobodnym przepływie towarów. W związku z przekroczeniem przez produkt w świetle prawa Unii Europejskiej

Podatkowe bariery w swobodnym przepływie towarów. W związku z przekroczeniem przez produkt w świetle prawa Unii Europejskiej

Wybór tematyki monografii jest trafny, a zagadnienia poruszone w tym opracowaniu są niezwykle istotne. Swobody gwarantowane w pierwotnym prawie Unii Europejskiej są fundamentem i sensem istnienia tej organizacji. Z tego względu oczywiste jest, że prawo podatkowe poszczególnych państw członkowskich nie powinno być wykorzystywane do kształtowania barier w swobodnym przepływie towarów – dyskryminacji wyrobów pochodzących z innych państw unijnych albo uprzywilejowania produktów wytworzonych na terenie danego państwa – członka Unii Europejskiej. Jednocześnie przepisy prawa pierwotnego (Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej) są na tyle ogólne, że zasadnicze znaczenie w ustalaniu zachowań (regulacji prawnych) skutkujących ograniczeniem swobodnego przepływu towarów ma orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). Odwołując się do niego, Autor artykułuje ograniczenia suwerenności poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie modelowania ich systemów podatkowych, uzasadnione względami ochrony swobodnego przepływu towarów. […] Dokonując merytorycznej oceny monografii, warto zwrócić uwagę na szereg trafnych wniosków, jakie zostały w niej sformułowane. […] Na uznanie zasługuje też krytyczny stosunek Autora do tezy, iż zakaz stosowania ceł oraz opłat o skutkach z nimi równoważnych jest nieograniczony, połączonej jednak z przekonaniem, że mogą występować wyjątki od tej zasady. Nie sposób ponadto nie zgodzić się z twierdzeniem podniesionym w pracy, że zakaz stosowania danin o skutku równoważnym jest regulacją znacznie szerszą niż zakaz dyskryminacji, protekcjonizmu czy naruszania konkurencji na rynku wewnętrznym. […] Niewątpliwą zaletą monografii jest umiejętność prezentowania przez jej Autora własnego stanowiska w często bardzo trudnych kwestiach. Należy docenić to, że Autor nie przyjmuje bezkrytycznie różnorodnych rozstrzygnięć TSUE. […] Zdolność do prezentacji własnego stanowiska daje się ponadto zauważyć podczas rozważań dotyczących opłat za inspekcje przeprowadzone w wykonaniu obowiązku nałożonego przepisami prawa unijnego. Z recenzji wydawniczej prof. dr. hab....
Przestępczość w Polsce i na świecie w dobie pandemii COVID-19 w ujęciu prawnym i kryminologicznym

Przestępczość w Polsce i na świecie w dobie pandemii
COVID-19 w ujęciu prawnym i kryminologicznym

Monografia jest naukowym namysłem będącym owocem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Kryminologiczne ujęcie przestępczości w Polsce i na świecie w dobie pandemii COVID -19”, która odbyła się dnia 22 kwietnia 2021 roku w formie zdalnej na platformie Teams. Naukowe spotkanie było organizowane wspólnie przez Instytut Prawa i Ekonomii oraz przez Koło Naukowe Prawa Karnego działające na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Książka zawiera wiele publikacji Autorów z różnych ośrodków naukowych i składa się z sześciu rozdziałów tematycznych: Patologie społeczne podczas pandemii Przestępstwa godzące w zdrowie społeczeństwa popełniane podczas pandemii Przestępstwa przeciwko wolności, wolności seksualnej i obyczajowej i przestępstwa internetowe Przemoc w rodzinie w ujęciu prawnym, kryminologicznym oraz wiktymologicznym Oszustwa oraz przestępstwa podatkowe w czasie pandemii Wykonywanie kary pozbawienia wolności oraz innych...
Internet, genealogia i genetyka na przykładzie rodu Kunowskich h. Nałęcz

Internet, genealogia i genetyka na przykładzie rodu Kunowskich h. Nałęcz

Dzięki rozwojowi mediów – o których dziś mówimy „nowe media” – genealogia, wspierana przez genetykę (coraz łatwiej dostępną w tzw. erze cyfrowej), stała się w czasach współczesnych modna. Umożliwiła bowiem badanie rodów w sposób o wiele łatwiejszy i szybszy, niż było to możliwe wcześniej (…). Nowe media – w tym Internet jako główne narzędzie badawcze – pozwalają jednak nie tylko odkrywać geny i przodków, ale także umożliwiają weryfikację pewnych informacji, które dotarły do dzisiejszych pokoleń poprzez tradycyjne źródła, począwszy od dawnych ksiąg (w tym szlacheckich herbarzy), a skończywszy na przekazywanych z pokolenia na pokolenie rodzinnych opowieściach o przodkach, które czasami osiągają wręcz mityczny charakter (…). Podstawowym celem niniejszego opracowania jest ukazanie Internetu jako przestrzeni źródłowej do badań genealogicznych (z uwzględnieniem możliwości technologicznych do badań genetycznych z tym związanych) oraz zaprezentowanie wyników badań dotyczących wybranego rodu w przejrzysty, czyli chronologiczny sposób. Struktura książki odzwierciedla zatem chronologię rodowych dziejów (…). Fragmenty ze Wstępu Radosław Sajna-Kunowsky – medioznawca i hispanista, profesor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, dyrektor Instytutu Komunikacji Społecznej i Mediów UKW. Uzyskał doktorat na Uniwersytecie Warszawskim (2005) oraz habilitację na Uniwersytecie Wrocławskim (2017). Jest autorem sześciu monografii i ponad 70 artykułów naukowych (w językach polskim, angielskim i hiszpańskim) na temat systemów medialnych, Internetu, komunikowania politycznego, globalnego itp. Uczestniczył w wielu konferencjach naukowych w kraju i za granicą, był ekspertem Komisji Europejskiej, a w roku 2021 został członkiem Komitetu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach Polskiej Akademii...
Zagraniczna polityka kinematograficzna PRL w latach 70. XX w.

Zagraniczna polityka kinematograficzna PRL w latach 70. XX w.

Praca Joanny Szczutkowskiej porusza ważny i ciekawy badawczo temat roli filmu polskiego w realizowaniu polityki zagranicznej w latach, gdy funkcje I sekretarza KC PZPR pełnił Edward Gierek, a pośród państw bloku wschodniego w latach siedemdziesiątych XX w. Polska Rzeczpospolita Ludowa uchodziła za państwo stosunkowo liberalne w sposobie patrzenia na kulturę […] Praca jest ciekawa i warta publikowania ze względu na walory poznawcze. Z recenzji dr hab. Wandy Jarząbek, prof. Instytutu Studiów Politycznych PAN Książkę przeczytałam z dużym zainteresowaniem i jestem przekonana o celowości jej wydania. Autorka podejmuje w niej temat mało opracowany a wielce ciekawy, nie tylko z punktu widzenia osób zajmujących się filmem. Zainteresować on może historyków PRL, osoby zajmujące się polityką zagraniczną, politologów, a także tych, którzy nie zajmują się zawodowo nauką, ale interesują się historią najnowszą Polski. Z recenzji prof. dr hab. Doroty Skotarczak Wydział Historii...
Geography and Tourism 2020 volume 8 number 2

Geography and Tourism 2020
volume 8 number 2

Geography and Tourism to interdyscyplinarne czasopismo naukowe upowszechniające wyniki badań teoretycznych i empirycznych z zakresu nauk geograficznych i turystyki. W 2015 roku pismo znalazło się na Liście B czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i uzyskało 6 pkt. Geography and Tourism is an interdisciplinary scientific journal aimed at promoting the results of theoretical and empirical research in geographical sciences and tourism. It is a pleasure to announce that in 2019 the journal scored 20 points on the List of the Ministry of Sciences and Higher education. Following the decision of the Minister of Science and Higher Education, the journal has been granted funds for supporting scientific journals, agreement no. 300/WCN/2019/1. Current issue of the journal includes papers focused on tourism, and education of geography. We sincerely thank the authors and reviewers for their contribution to the development of the journal. We encourage you to submit research results for the next issues of Geography and Tourism. Instruction for authors is provided on the journal webpage: www.geography.and.tourism.ukw.edu.pl. (Editors)...
Wielowektorowość polskiej polityki bezpieczeństwa w XXI wieku. Wybrane aspekty

Wielowektorowość polskiej polityki bezpieczeństwa w XXI wieku. Wybrane aspekty

Przemiany współczesnego świata potwierdzają, że potrzeba bezpieczeństwa zarówno w aspekcie jednostkowym, grup ludzkich, narodowym, jak i międzynarodowym stanowi jak dawniej jedną z najistotniejszych, egzystencjalnych potrzeb człowieka. By osiągnąć stan bezpieczeństwa, państwa rozwijają własne systemy bezpieczeństwa i organizują się w instytucje o charakterze międzynarodowym, których celem jest obrona wartości, praw i stylu życia, które są wspólne i istotne dla każdego z państw członkowskich. Przystąpienie Polski w 1999 roku do NATO było zwieńczeniem wieloletnich starań Rzeczypospolitej, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa u boku zachodnich partnerów, dla których ideały demokracji i pokoju stanowiły najważniejszy cel sojuszniczej współpracy. Dzisiaj Polska jest istotnym elementem sojuszniczego systemu bezpieczeństwa, za nami doświadczenia wzajemnej współpracy i wspólnych działań. Członkostwo w Sojuszu Północnoatlantyckim wpłynęło na geopolityczną i geostrategiczną rekonfigurację pozycji Polski, która stała się częścią ważnego systemu obronnego. Prezentowana monografia to dziesięć spójnych tematycznie artykułów prezentujących różnorodne aspekty realizowanej przez RP polityki bezpieczeństwa, stanowiącej ważną determinantę pozycji Polski w architekturze bezpieczeństwa...
Społeczny i indywidualny wymiar odpowiedzialności

Społeczny i indywidualny wymiar odpowiedzialności

Monografia podzielona jest na trzy części, które obejmują w sumie osiemnaście artykułów. Struktura pracy została podyktowana zakresem ogólności i treścią rozważań nad odpowiedzialnością oraz społeczną doniosłością dylematów związanych z rozumieniem odpowiedzialności i jej respektowaniem przez współczesnego człowieka. (…) Odpowiedzialność, jej oblicza, wymiary oraz sposoby wyrażania w wielu różnorodnych płaszczyznach życia mogą być problematyczne dla człowieka, zwłaszcza w dobie dynamicznie zachodzących zmian społecznych. Redaktorki monografii wyrażają nadzieję, że niniejszy zbiór przybliży wielość spojrzeń na to zjawisko i jego znaczenie w kształtowaniu zachowania. Hanna Liberska, Alicja Malina, Dorota...
Stosunki polsko-brytyjskie  w okresie członkostwa w Unii Europejskiej

Stosunki polsko-brytyjskie w okresie członkostwa w Unii Europejskiej

Relacje polsko-brytyjskie nie stanowiły w przeszłości przedmiotu większych zainteresowań naukowych. Wpłynęło na to kilka czynników. Kiedy w XIX wieku Imperium Brytyjskie dynamicznie rozwijało się, zajmując w układzie globalnym pozycję numer jeden – Polski nie było na mapie Europy. Okres II wojny światowej i zaangażowanie we wspólną walkę przeciw Niemcom zbliżyły na krótko obydwie strony; lata powojenne i podział Europy ponownie oddaliły te kraje. Dopiero upadek systemu komunistycznego i akces Polski do Unii Europejskiej ożywiły wzajemne relacje. W konsekwencji pojawiło się więcej publikacji poświęconych problematyce dwustronnych relacji, z dominującym po polskiej stronie zainteresowaniem. Recenzowana praca jest próbą całościowego spojrzenia na relacje polsko-brytyjskie w okresie członkostwa w Unii Europejskiej. Autorzy we wstępie zaznaczają, że wśród dotychczasowych publikacji na temat stosunków polsko-brytyjskich dominuje ujęcie historyczne, brak jest natomiast opracowania syntetycznego w kontekście polityczno-społecznym, militarnym i gospodarczym. (…) niniejsza monografia wypełnia tę lukę. Z recenzji dr hab. Anny Siwik prof....
Morphological and motor characteristics of male and female Polish deaf national team football players

Morphological and motor characteristics of male and female Polish deaf national team football players

Monografia stanowi próbę wypełnienia luki w wiedzy na temat niesłyszących piłkarek i piłkarzy nożnych. W monografii autor przedstawił zarys rozwoju sportu osób niesłyszących, w tym piłki nożnej  niesłyszących. Autor zajął się ilościowym określeniem poziomu wybranych morfologicznych, siłowych i szybkościowych efektów motorycznych, za pomocą których można scharakteryzować grupę niesłyszących reprezentantek i reprezentantów Polski w piłce nożnej zrzeszonych w Polskim Związku Sportu Niesłyszących. W celu określenia wpływu treningu sportowego na poziom wybranych zdolności motorycznych uzyskanych przez niesłyszące reprezentantki i reprezentantów Polski, wyniki dla obu grup porównano z wynikami grup referencyjnych: słyszącymi piłkarkami i piłkarzami nożnymi z klubów piłkarskich z województwa kujawsko-pomorskiego oraz uczniami z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego n 2 w Bydgoszczy. W monografii uzyskano odpowiedź na pytanie: jak przedstawiają się charakterystyki morfologiczne, siłowe i szybkościowe niesłyszących piłkarek i piłkarzy nożnych kadr narodowych PZSN na tle osób słyszących grających w piłkę nożną i osób niesłyszących nietrenujących?   So far, there have been no attempts in Poland to determine the body build and body composition of physically active deaf people who regularly train in sports clubs. The level of their basic motor skills, i.e. strength and speed, has not been determined, either. The reasons for undertaking research in this area were the existing state of knowledge regarding deaf athletes, as well as the significance of this issue in the sports selection process at the level of the Polish national team and in the assessment of the players’ motor preparedness for sports competition. (…) Generally, the existing minor differences between hearing and deaf girls and between hearing and deaf boys are often due to social and environmental factors and movement habits. Deaf boys presented only...
The role of beavers in the Holocene landscape evolution of the small river valleys (the Tuchola Forest – North European Plain)

The role of beavers in the Holocene landscape evolution of the small river valleys (the Tuchola Forest – North European Plain)

From the authors In Poland the role of beavers in the Holocene evolution of valleys was recognised relatively late. In 2016 a book written by M. Rurek, Z. Śnieszko and M. Makohonienko titled Contemporary and fossil beaver ponds in small river valley on the area of Bory (North European Plain) was published by the Publishing House of the Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz. It cited a relationship between the course of the Holocene evolution of small river valleys and beaver colonization. After the book was published, the team, composed of M. Rurek, Z. Śnieszko and M. Hojan, continued field work and desk studies. Since the 2016 edition contains only a brief summary and titles of figures in English, it was not suitable for readers who were not speakers of Polish. The present English language version also contains certain results of studies carried out by M. Rurek and Z. Śnieszko published in the above-mentioned Polish book as well as materials obtained as a result of continuing their studies with the participation of M. Hojan. We believe that the data collected so far allows us to present a new model of the evolution of small river valleys that in the Holocene period were inhabited by beavers in the last Pleistocene deglaciation zone in the North European Plain. The evolution of many valleys was determined by the presence of beavers and the effect of Holocene climate changes was relegated to a secondary position. In Poland beavers appeared in the late Pleistocene. In the Middle Ages they were subject to special protection in connection with their valuable fur and meat and the castoreum,...
Internet, zdrowie i choroba – powiązania społeczne, kulturowe i edukacyjneKultura medialna i komunikacja społeczna, tom 2

Internet, zdrowie i choroba
– powiązania społeczne, kulturowe i edukacyjne
Kultura medialna i komunikacja społeczna, tom 2

Seria monograficzna obejmuje zagadnienia związane z problematyką funkcjonowania mediów oraz komunikacji społecznej. Jest miejscem publikacji badań z zakresu mediów, komunikowania społecznego, kultury medialnej, ludologii, a także interdyscyplinarnych refleksji związanych z mediami. W ramach serii ukazują się prace zbiorowe pod redakcją oraz monografie. W tym tomie między innymi teksty o wpływie youtuberów na kreowanie stylu życia i zdrowia młodzieży, obrazie spektrum autyzmu w dyskursie internetowym na przykładzie memów, czy wspierającej roli Instagrama dla kobiet z rakiem piersi. Zdrowie jest dla Polaków jedną z najważniejszych wartości; od stanu naszego zdrowia oraz zdrowia naszych najbliższych zależy zarówno szczęście rodzinne, jak i miłość. Praca pod redakcją Piotra Siudy oraz Magdaleny Pluty wpisuje się bardzo dobrze w nurt społecznej refleksji naukowej nad zdrowiem i doświadczaniem choroby, tym bardziej, że redaktorów interesuje to, w jaki sposób nowe technologie komunikacyjne, a zwłaszcza internet, wpływają nie tylko na nasze myślenie o zdrowiu (i chorobie) oraz ich definiowanie, ale również na konkretne praktyki związane z tym, co robić, aby być jak najdłużej zdrowym oraz jak sobie radzić z chorobą. Redaktorzy słusznie uczynili osią publikacji trzy typy doświadczeń odnoszących się do zdrowia i choroby: doświadczenie informacyjne, społeczne i kulturowe. W ten sposób pokazują, jak te doświadczenia łączą i przenikają się właśnie za sprawą rozwoju nowych technologii komunikacyjnych. Wszystkie zebrane w niniejszym tomie teksty analizują zagadnienia związane z jednym z trzech typów doświadczeń. Artykuły ukazują zróżnicowany potencjał internetu jako przestrzeni komunikacyjnej, w której potrzeby informacyjne, społeczne czy kulturowe użytkowników sieci związane ze zdrowiem czy chorobą, mogą zostać zaspokojone. Teksty dobrze opisują i analizują nowe zjawiska w polskim kontekście, co uważam za dużą wartość monografii. Z recenzji dr hab. Grzegorza Ptaszka,...
Nowe technologie komunikacyjne – nowe wymiary lokalnościKultura medialna i komunikacja społeczna, tom 1

Nowe technologie komunikacyjne
– nowe wymiary lokalności
Kultura medialna i komunikacja społeczna, tom 1

Seria monograficzna obejmuje zagadnienia związane z problematyką funkcjonowania mediów oraz komunikacji społecznej. Jest miejscem publikacji badań z zakresu mediów, komunikowania społecznego, kultury medialnej, ludologii, a także interdyscyplinarnych refleksji związanych z mediami. W ramach serii ukazują się prace zbiorowe pod redakcją oraz monografie. Redaktorzy recenzowanej pracy zbiorowej postawili przed sobą bardzo ambitne zadanie zebrania i uporządkowania wypowiedzi naukowych starających się spojrzeć na skomplikowaną mechanikę życia społecznego przez pryzmat tego, co lokalne. Nowatorski charakter tej książki wyraża się między innymi w zróżnicowanym, interdyscyplinarnym podejściu do ustalonych w tradycji naukowej sensów nadawanych pojęciu lokalności. Lokalność jest tu analizowana w warunkach wzmożonej mobilności powiązań społecznych, które dzięki nowoczesnym technologiom cyfrowym stwarzają możliwość nowoczesnej komunikacji. Recenzowana książka wpisuje się także w nurt rozważań poświęconych problematyce zaangażowania obywatelskiego w kontekście wykorzystania nowoczesnych technik komunikacyjnych. W obszarze problematyki społeczeństwa obywatelskiego mamy zatem do czynienia z kolejnym wartościowym opracowaniem łączącym aktywność obywatelską i nowoczesne technologie komunikacyjne. Z recenzji prof. Wojciecha Misztala,...
Naprawić media. Wybrane aspekty etyczne i prawne

Naprawić media. Wybrane aspekty etyczne i prawne

Książka dotyczy bardzo aktualnych zagadnień, które teoretycy mediów, komunikacji społecznej i dziennikarstwa w dużej mierze dopiero badają, czyli wyzwań etycznych współczesnych form komunikowania, których wciąż – wraz z rozwojem komunikacyjnym – przybywa. Zdecydowanie publikacja ta nie jest zbiorem treści już bardzo dobrze znanych, czy książką napisaną o tym, o czym już wiadomo od wielu lat, ale jest propozycją nowego spojrzenia na nowe aspekty etyczno-prawne funkcjonowania mediów. Z recenzji prof. UKSW dr hab. Małgorzaty...