Dyplomaci rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie w czasie II wojny światowej i w latach powojennych

Dyplomaci rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie w czasie II wojny światowej i w latach powojennych

Dyplomaci rezydującego w Londynie rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie, sprawując swoją misję, bronili dobrego imienia Polski poza jej granicami, zabiegali też różnymi sposobami o korzystne rozwiązania dla jej interesów w czasie II wojny światowej i po zakończeniu działań zbrojnych. Dnia 5 lipca 1945 roku wielkie mocarstwa uznały Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej, co było jednoznaczne z cofnięciem uznania dla rządu w Londynie. Od tego czasu rząd […], nie mogąc mianować swych oficjalnych przedstawicieli dyplomatycznych, desygnował jedynie tzw. delegatów. Odgrywali oni ograniczoną i w praktyce symboliczną rolę w niektórych państwach Europy i w nielicznych na świecie. Sprawowali swoje funkcje honorowo, nie dysponując żadnymi uprawnieniami dyplomatycznymi. […] Nie byli też uznawani przez inne państwa, bowiem w tym czasie ambasadorów i konsulów mianowały już władze w Warszawie. Występowali więc na arenie międzynarodowej w roli nieoficjalnych przedstawicieli dyplomatycznych, reprezentujących zniewoloną przez Sowietów Polskę. Nie należeli do korpusu dyplomatycznego, nie posiadali immunitetu, a ich głos traktowany był jako opinia części środowisk polskiej emigracji. Był to jednak głos ważny, podnoszony podczas wielu spotkań i konferencji międzynarodowych na Zachodzie, wypowiadany wbrew stanowiskom zajmowanym przez oficjalną dyplomację i propagandę Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Poruszanie spraw polskich na arenie międzynarodowej to najważniejsza zasługa dyplomatów rządu RP na uchodźstwie w czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu. Głos wolnej Polski […] torował drogę do niepodległej Rzeczypospolitej. Ze...
Losy Polaków na Wschodzie w badaniach historyków Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Losy Polaków na Wschodzie w badaniach historyków Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Ta niewielka książeczka zawiera informacje na temat działalności Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych oraz Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego UKW w Bydgoszczy oraz podkreśla znaczący udział bydgoskich historyków w badaniach nad losami Polaków na ziemiach wschodnich w czasie II wojny światowej. W pracy zamieszczono oryginalne listy i życiorys podporucznika Karola Palczyńskiego urodzonego w Aleksandrowie Kujawskim – ofiary zbrodni katyńskiej w 1940 roku. Pozycja godna polecenia wszystkim, którym nieobca jest sprawa...