Tożsamość. Kultura. Nowoczesność. Tom III  Miejsce. Doświadczenie

Tożsamość. Kultura. Nowoczesność. Tom III
Miejsce. Doświadczenie

Zbiór zatytułowany Tożsamość. Kultura. Nowoczesność. T. 3: Miejsce. Doświadczenie jest równocześnie kontynuacją i zwieńczeniem zaprojektowanego  cyklu poszukiwań koncentrujących się wokół nadrzędnego pojęcia tożsamości. Tym razem podejmuje, o czym informuje podtytuł, problematykę podmiotowości skupioną na złożonych relacjach człowieka z miejscem. Charakteryzuje rozmaite kategorie spacjalne, zasady ich przedstawiania, tłumaczy specyfikę artystycznego kształtu w kontekście literackich/kulturowych badań inicjowanych w głównej mierze geopoetyką. Diagnozowanie podmiotowego doświadczenia rejestruje związek między twórczością literacką, kulturowymi uwarunkowaniami i przestrzenią geograficzną. Zamieszczone w tomie studia respektują teoretyczne problemy związane  z przemianami zachodzącymi w sposobach ujmowania i konceptualizowania ludzkiego podmiotu. Proponując refleksję o zróżnicowanych modelach tożsamości, akcentują interdyscyplinarne negocjacje, uwzględniają poetykę doświadczenia i tym samym wkomponowują się w nowoczesny antropologiczno-kulturowy projekt...
Tożsamość. Kultura. Nowoczesność. Tom II  Czas. Pamięć

Tożsamość. Kultura. Nowoczesność. Tom II
Czas. Pamięć

Teksty w prezentowanej monografii, będącej nawiązaniem i kontynuacją problematyki uobecnionej w zbiorze zatytułowanym Tożsamość. Kultura. Nowoczesność. T. 1, tym razem koncentrują się wokół dwóch kategorii: Czasu i Pamięci. Stanowią one nie tylko podtytuł oddanego w ręce Czytelników tomu, ale wyznaczają obszar badawczy zebranych artykułów, które wpisują się we współczesną dyskusję nad kategorią podmiotu. Eksponują jego percepcję, wyobraźnię, funkcjonowanie wobec relacji czasowych, przestrzennych, rejestrują wymiar kulturowo-antropologiczny. Skupiając się na problematyce tożsamości, rozwijają ją w kontekście szeroko rozumianych dopowiedzeń i/lub uwarunkowań argumentowanych problematyką temporalną oraz mnemiczną. Zebrane w monografii Tożsamość. Kultura. Nowoczesność. T. 2: Czas. Pamięć artykuły zarysowują szeroki horyzont rozumienia tytułowych kategorii. Proponując różnorodność ujęć, reinterpretację pojęć, sygnalizują, że problem doświadczania siebie domaga się nieustannego...
Ćwiczcie się w nabożeństwie. Studia o kazaniach Tomasza Młodzianowskiego

Ćwiczcie się w nabożeństwie. Studia o kazaniach Tomasza Młodzianowskiego

Oddana w ręce Czytelników książka poświęcona kazaniom Tomasza Młodzianowskiego zdradza nie tylko niesłabnącą fascynację autora barokowym piśmiennictwem religijnym, ale samymi możliwościami interpretacyjnymi, jakie otwierają się podczas kolejnych odczytań XVII-wiecznych kazań, relektur często żmudnych i skazanych siłą rzeczy na różne sposoby oswajania tych obszernych zbiorów, niosących wciąż nowe, interesujące wątki, które ledwie zaznaczają się po pierwszej lekturze, a w pełni objawiają się w następnych odsłonach obcowania z tekstami. Przedmiotem rozważań w  prezentowanej publikacji uczyniono metahomiletyczne uwagi Młodzianowskiego, problematykę kobiecą, ignacjański modus vivendi, wyobraźnię pasyjną i wreszcie religijną wizję dziejów narodu polskiego. Wykorzystany w  tytule książki cytat „Ćwiczcie się w  nabożeństwie”, dotyczący rożnych wymiarów życia, stanowi spoiwo łączące poszczególne studia zawarte w niniejszym tomie. Ireneusz Szczukowski – prof. nadzw. w Instytucie Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Autor książek: Inspiracje augustyńskie w  poezji polskiego baroku (Bydgoszcz 2007); Między odrzuceniem a zbawieniem. Problematyka ciała w piśmiennictwie religijnym polskiego baroku (Bydgoszcz...
Tożsamość. Kultura. Nowoczesność. Tom I

Tożsamość. Kultura. Nowoczesność. Tom I

Książka „Tożsamość. Kultura. Nowoczesność” została zaprojektowana jako pierwszy tom serii poświęconej kategorii tożsamości i jej wielorakich sposobów artykulacji we współczesnej humanistyce. W zamierzeniu otwiera zatem cykl tomów o pokrewnej tematyce, która wyraźnie będzie łączyła się z centralnym przedmiotem namysłu – tożsamością i jej interpretacjami w szeroko pojmowanych tekstach kultury. Do udziału w naszym przedsięwzięciu naukowym zaprosiliśmy badaczy z różnych ośrodków akademickich, przede wszystkim historyków i teoretyków literatury, kulturoznawców, antropologów kultury oraz przedstawicieli tych dyscyplin humanistycznych, którym namysł nad często heterogenicznymi odsłonami tożsamości jest szczególnie bliski. Jego głównym celem była m.in. lektura tekstów literackich jako źródła samowiedzy i samopoznania, interesowały nas również kulturowe reprezentacje płci, (de)konstruowanie tożsamości w tekstach kultury czy (post)pamięć i jej związki z tożsamością. W skład tomu wchodzą więc studia, szkice autorów reprezentujących różne pokolenia badaczy, odmienne strategie interpretacyjne czy zainteresowania naukowe, ale układające się w tematyczną całość. Prezentowany zbiór tekstów cechuje varietas podejmowanych dociekań, które potwierdzają ich złożoność, wieloaspektowość, sygnalizują aktualność pytań o (po)nowoczesną tożsamość. Mamy nadzieję, że poruszane w naszej książce zagadnienia staną się przyczynkiem do kolejnych poszukiwań i odsłon jej rozumienia czy konstruowania w literaturze i...
Między odrzuceniem a zbawieniem. Problematyka ciała w piśmiennictwie religijnym polskiego baroku

Między odrzuceniem a zbawieniem. Problematyka ciała w piśmiennictwie religijnym polskiego baroku

Tematem książki jest somatyczność w religijnym piśmiennictwie baroku, przedstawiona w oparciu o arcydzieła literatury. Pojmowanie ciała z perspektywy chrześcijańskiej zostało ujęte tu w kilku kręgach tematycznych, m. in. koncepcji seksualności, cierpienia i ascezy.   Okazuje się, że ciało w kulturze i literaturze epoki przeciwieństw jest kodowane na różnych poziomach znaczeń. Sama reprezentacja leksemu ciało w języku ma niejednorodne konotacje. Łączy się z materialnością, realnością czy zmysłowością. Rzadziej oznacza człowieka i występuje zazwyczaj w binarnym modelu jako część ludzkiego compositum, niżej stojąca w hierarchii aksjologicznej od duszy. Należy podkreślić, że podstawowym mechanizmem wytwarzającym rozumienie somatyczności była religia chrześcijańska, której doktryna, oparta na Wcieleniu i Zmartwychwstaniu, stała się decydująca dla kultury Zachodu. Biblia i jej tłumaczenia, komentarze Ojców Kościoła, pisma ascetyczne nie są bez znaczenia dla dawnych, językowych deskrypcji ciała. W literaturze religijnej reprezentuje ono zarazem metafizycznego przeciwnika duszy oraz doczesną egzystencję naznaczoną piętnem przemijania, grzechu i śmierci. Książka ta jest próbą wniknięcia w barokową alchemię ciała zarówno skrywaną, jak i ujawnianą w dyskursie religijnym opanowującym ludzką somatyczność. (z...