Sprachspiel EmotionZum medialen und semiotischen Status von Emotionen

Sprachspiel Emotion
Zum medialen und semiotischen Status von Emotionen

W niemieckojęzycznej monografii Sprachspiel Emotion. Zum medialen und semiotischen Status von Emotionen podjęto próbę lingwistycznego opisu emocji jako uczuć w formie materialnej, jako jednostek różnorodnej semiotycznej proweniencji, których znaczenie konstytuuje się w konkretnych, medialnie określonych praktykach komunikacyjnych. Niniejsze studium analizuje wybrane emocje: złość, strach, zazdrość, wstręt/niechęć, radość, miłość, wstyd, tęsknotę, smutek/żal, wściekłość i gniew jako gry językowe realizowane w trzech formach komunikacji pisemnej: listach, wiadomościach SMS i czatach. Prezentowana praca sytuuje się w obrębie badań lingwistycznych, które koncentrują się na opisie języka – w jego formalnej i funkcjonalnej heterogeniczności – w ujęciu interwzględnie transdyscyplinarnym. W zakres analizy włączony zostaje zatem także wymiar socjokulturowy i medialny eksplorowanych użyć języka: pojęcia takie jak ‘kultura’ i ‘medium’ postrzegane są jako integralne części składowe komunikacji międzyludzkiej. Na podstawie koncepcji gry językowej Ludwiga Wittgensteina, zmodyfikowanej w celu wykorzystania w badaniach językoznawczych, podjęta została próba opisu emocji jako sekwencji komunikacyjnych, które tworzone są na różnych płaszczyznach. Analizie poddano emocje zrealizowane za pomocą pisma, tzn. stany emocjonalne osób piszących, które wyrażone zostały dzięki określonym znakom lub kombinacjom znaków.  ...
My w wieży Babel. Między przekleństwem a błogosławieństwem

My w wieży Babel. Między przekleństwem a błogosławieństwem

Prezentowany tom zawiera 13 tekstów, których autorzy biblijną wielość i różnorodność traktują jako dezyderat dla prowadzonych współcześnie badań naukowych – przenoszą go w sferę różnych dyskursów i otwierają tym samym możliwość inter- i transdyscyplinarnej...