Podatkowe bariery w swobodnym przepływie towarów. W związku z przekroczeniem przez produkt w świetle prawa Unii Europejskiej

Podatkowe bariery w swobodnym przepływie towarów. W związku z przekroczeniem przez produkt w świetle prawa Unii Europejskiej

Wybór tematyki monografii jest trafny, a zagadnienia poruszone w tym opracowaniu są niezwykle istotne. Swobody gwarantowane w pierwotnym prawie Unii Europejskiej są fundamentem i sensem istnienia tej organizacji. Z tego względu oczywiste jest, że prawo podatkowe poszczególnych państw członkowskich nie powinno być wykorzystywane do kształtowania barier w swobodnym przepływie towarów – dyskryminacji wyrobów pochodzących z innych państw unijnych albo uprzywilejowania produktów wytworzonych na terenie danego państwa – członka Unii Europejskiej. Jednocześnie przepisy prawa pierwotnego (Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej) są na tyle ogólne, że zasadnicze znaczenie w ustalaniu zachowań (regulacji prawnych) skutkujących ograniczeniem swobodnego przepływu towarów ma orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). Odwołując się do niego, Autor artykułuje ograniczenia suwerenności poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie modelowania ich systemów podatkowych, uzasadnione względami ochrony swobodnego przepływu towarów. […] Dokonując merytorycznej oceny monografii, warto zwrócić uwagę na szereg trafnych wniosków, jakie zostały w niej sformułowane. […] Na uznanie zasługuje też krytyczny stosunek Autora do tezy, iż zakaz stosowania ceł oraz opłat o skutkach z nimi równoważnych jest nieograniczony, połączonej jednak z przekonaniem, że mogą występować wyjątki od tej zasady. Nie sposób ponadto nie zgodzić się z twierdzeniem podniesionym w pracy, że zakaz stosowania danin o skutku równoważnym jest regulacją znacznie szerszą niż zakaz dyskryminacji, protekcjonizmu czy naruszania konkurencji na rynku wewnętrznym. […] Niewątpliwą zaletą monografii jest umiejętność prezentowania przez jej Autora własnego stanowiska w często bardzo trudnych kwestiach. Należy docenić to, że Autor nie przyjmuje bezkrytycznie różnorodnych rozstrzygnięć TSUE. […] Zdolność do prezentacji własnego stanowiska daje się ponadto zauważyć podczas rozważań dotyczących opłat za inspekcje przeprowadzone w wykonaniu obowiązku nałożonego przepisami prawa unijnego. Z recenzji wydawniczej prof. dr. hab....