Życie słowa – życie w słowie

Życie słowa – życie w słowie

W kontekście funkcjonowania słowa Autorzy poruszają problematykę zarówno współczesną, jak i historyczną, zwracają również uwagę na terytorialne zróżnicowanie słownictwa. Odnoszą się także do różnych form przekazu słowa – od tradycyjnych epistolografii, poprzez komunikację internetową, po słowo w filmie i w przestrzeni publicznej miasta. Monografia Życie słowa – życie w słowie pod red. Małgorzaty Święcickiej i Krzysztofa Kołatki z pewnością zainteresuje szerokie grono odbiorców – nie tylko językoznawców i nauczycieli polonistów, ale także kulturoznawców, historyków, antropologów i tych wszystkich czytelników, dla których słowo stanowi wartość samą w sobie. Chciałabym również podkreślić walory dydaktyczne tej książki. z recenzji prof. dr hab. Anny...
Miasto. Przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie,  cz. 8

Miasto. Przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie,
cz. 8

Miasto – przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie jest serią wydawniczą ukazującą się w Bydgoszczy od 2006 roku. Zaproponowana w 2006 roku dyskusja na temat językowo-kulturowego funkcjonowania przestrzeni miejskiej (z czasem również wiejskiej) okazała się niezwykle atrakcyjna i inspirująca, skoro do rąk czytelników oddajemy już tom szósty. Swoje wypowiedzi badacze (językoznawcy, literaturoznawcy, kulturoznawcy) koncentrują wokół określonego, od drugiego tomu, szczegółowego tematu badawczego. W poszczególnych monografiach (2006, 2008, 2011, 2012, 2014) zamieszcza się rozważania zarówno o charakterze metodologiczno-teoretycznym, jak i wyniki szczegółowych prac materiałowych, w których podejmuje się różnorodne kwestie dotyczące funkcjonowania przestrzeni miejskiej i wiejskiej, m.in.: miejskiej polszczyzny mówionej, frazeologii miejskiej, gwary miejskiej, miejskiej antroponimii i toponimii, kreacji języka mieszkańców miast, językowego obrazu miasta i jego mieszkańców wraz z ich stereotypami. Tom ósmy. Kilka słów ze wstępu: Pole tematyczne rozrywki, stanowiącej niewątpliwie nieodłączny komponent miasta czy wsi w ich tak fizycznym, jak i społecznym sensie, stanowi przedmiot rozważań w prezentowanym tomie ósmym. Szczegółowy problem badawczy pt. Rozrywka w językowo-kulturowym obrazie miasta i wsi ujmuje się wieloaspektowo według następującego porządku: I. Rozrywka w języku i kulturze, II. Rozrywka jako kategoria onomastyczna, III. Rozrywka w tekstach kultury. Choć analizę wskazanego pola tematycznego prowadzą głównie lingwiści, jest też kilka głosów literaturoznawców oraz historyków. Dyscypliny naukowe reprezentowane przez autorów szkiców wyznaczają zatem wykorzystanie metod i narzędzi językoznawczych (m.in. językoznawstwa kulturowego, semantyki strukturalistycznej, kognitywnej, onomastyki czy stylistyki), stylistyki literaturoznawczej lub kwerendy źródeł historycznych. W 23 szkicach naukowcy badają, na zróżnicowanym chronologicznie, genologicznie i funkcjonalnie materiale badawczym, strukturę tematyczną (też relacje semantyczne) pola rozrywka wraz z jego bogatą historią, z jednej strony stabilnością i tradycją, z drugiej zaś strony dynamiką i nowoczesnością. Autorom ósmego tomu Miasta w sposób wartościowy poznawczo i...
Miasto i jego mieszkańcy. Język – obraz – stereotyp

Miasto i jego mieszkańcy.
Język – obraz – stereotyp

Profesor Małgorzata Święcicka jest uznaną i cenioną w środowisku lingwistów (nie tylko polskich) socjolingwistką. Jej prace cechują: solidna podstawa materiałowa, jasność naukowego wywodu, a przede wszystkim – świadomość metodologiczna. Tak jest także w przypadku przedstawionej mi do recenzji monografii Miasto i jego mieszkańcy. Język – obraz – stereotyp. Składają się na nią artykuły wcześniej już opublikowane, ale rozproszone w rozmaitych źródłach, teraz zaś zebrane, poprzedzone Wstępem stanowiącym swoiste credo Autorki, a zakończone nie tylko wnioskami, ale i nakreśleniem perspektyw badawczych dla naukowców zajmujących się problematyką miasta – zwłaszcza miejskich odmian polszczyzny i językowego obrazu miast. Słowo „naukowców” jest przeze mnie użyte świadomie, gdyż z dorobku Małgorzaty Święcickiej korzystać mogą nie tylko językoznawcy, ale także np. kulturoznawcy czy socjologowie. Na szczególne podkreślenie zasługuje bogactwo literatury przedmiotu przywoływanej w każdym artykule, świadczące o erudycji Autorki i Jej szacunku dla dokonań naukowych poprzedników. Jestem pewna, że ze względu na interdyscyplinarne ujęcie prezentowanej problematyki i nienaganny kształt językowo-stylistyczny zainteresuje ona szerokie grono odbiorców. Z recenzji profesor Anny...
Miasto. Przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie,  cz. 7

Miasto. Przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie,
cz. 7

Miasto – przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie jest serią wydawniczą ukazującą się w Bydgoszczy od 2006 roku. Zaproponowana w 2006 roku dyskusja na temat językowo-kulturowego funkcjonowania przestrzeni miejskiej (z czasem również wiejskiej) okazała się niezwykle atrakcyjna i inspirująca, skoro do rąk czytelników oddajemy już tom szósty. Swoje wypowiedzi badacze (językoznawcy, literaturoznawcy, kulturoznawcy) koncentrują wokół określonego, od drugiego tomu, szczegółowego tematu badawczego. W poszczególnych monografiach (2006, 2008, 2011, 2012, 2014) zamieszcza się rozważania zarówno o charakterze metodologiczno-teoretycznym, jak i wyniki szczegółowych prac materiałowych, w których podejmuje się różnorodne kwestie dotyczące funkcjonowania przestrzeni miejskiej i wiejskiej, m.in.: miejskiej polszczyzny mówionej, frazeologii miejskiej, gwary miejskiej, miejskiej antroponimii i toponimii, kreacji języka mieszkańców miast, językowego obrazu miasta i jego mieszkańców wraz z ich stereotypami. Tom siódmy, niezwykle obszerny, w jego skład wchodzą bowiem aż 34 szkice, stanowi zbiór bogaty, inspirujący i różnorodny, a jednocześnie dobrze wpisuje się w koncepcję serii jako całości. Główny wątek badawczy tym razem brzmi: Przyroda miasta/wsi w języku i kulturze i to wokół niego koncentruje się większość zgromadzonych w monografii tekstów. Od lat, obok nadrzędnej kategorii miasto, stanowiącej główny obszar badawczych dociekań i analiz, pojawia się kategoria wieś, którą tworzący serię badacze traktują nie tylko jako naturalną przeciwwagę dla przestrzeni miasta, ale również jako jej nieodłączny, organicznie z nią połączony, element. Dzięki temu prezentowane w monografii szkice poszerzają i wzbogacają wyłaniający się z nich językowo-kulturowy obraz miasta. Tom siódmy stanowi kolejny dowód zainteresowania językowo-kultu-r owo-społeczną przestrzenią miasta. Okazuje się, iż miasto, jego struktura, elementy ją tworzące stanowią ciągle niezbadaną przestrzeń, pełną pasjonujących tematów i wątków, które warto eksplorować, tajemnic, które warto poznać. Zaproszeni do siódmego tomu serii Miasto…, poświęconego przyrodzie w mieście...
Bydgoskie Studia nad Pragmatyką Językową 2018 nr 3. Grzech we współczesnej polszczyźnie. Studium językowo-kulturowe

Bydgoskie Studia nad Pragmatyką Językową 2018 nr 3. Grzech we współczesnej polszczyźnie. Studium językowo-kulturowe

W prezentowanej monografii podejmuję próbę odtworzenia obrazu grzechu utrwalonego zarówno w języku, jak i w kulturze. Analizy językowe prowadzone są na płaszczyźnie synchronicznej, sporadycznie zaś sięgam do faktów dawnych. Tak ogólnie sformułowany cel implikuje szereg pytań dotyczących sposobów rozumienia grzechu w świetle danych językowych, dla których istotna wydaje się także perspektywa kulturowa, zwłaszcza religijna, bez której nie sposób mówić o grzechu. Impulsem do podjęcia rozważań na temat funkcjonowania grzechu w językowo-kulturowej przestrzeni jest z jednej strony brak kompletnej, całościowej publikacji poświęconej językowym aspektom grzechu, z drugiej zaś – coraz powszechniejsze przekonanie, iż w wieku sekularyzacji grzech stał się dla wielu ludzi pojęciem przestarzałym, częściej identyfikowanym z naruszeniem normy, działaniem wbrew przyjętym zasadom, niż z kategoriami ściśle religijnymi. Ze Wstępu W utworzonej na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy serii wydawniczej pt. Bydgoskie Studia nad Pragmatyką Językową publikuje się monografie i prace zredagowane z zakresu językoznawstwa. Seria promuje prace o charakterze interdyscyplinarnym, w szczególności łączące szeroko rozumiane humanistyczne studia pragmalingwistyczne z osiągnięciami badawczymi innych jeszcze dyscyplin naukowych. Redaktorzy naukowi serii – językoznawca polonistyczny oraz anglista – do współpracy w Komitecie Naukowym zaprosili językoznawców reprezentujących polskie ośrodki uniwersyteckie: Warszawę, Kraków, Poznań, Lublin, Katowice, Gdańsk i Szczecin. Seria jest adresowana do odbiorców krajowych i zagranicznych, zwłaszcza przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych. Redaktorzy...
Młoda mowa

Młoda mowa

Prezentowana monografia, choć oparta na przedrukach pierwodruków, jest w zakresie koncepcji, struktury oryginalnym pomysłem autorskim, obejmującym – tak jak już zasygnalizowałam – jednorodny tematycznie dorobek naukowy. Stanowi ona podsumowanie pewnego etapu rozważań nad pokoleniową odmianą polszczyzny, a jej głównym celem są lingwistyczno-kulturowe analizy mowy dzieci i młodzieży. Książka powstała z myślą o szerokim kręgu odbiorców. Jej czytelnikami mogą być przedstawiciele nauk humanistycznych i społecznych, zwłaszcza językoznawcy, literaturoznawcy oraz pedagodzy, w tym przede wszystkim środowisko logopedyczne. Ważnym adresatem książki są również nauczyciele, zarówno Ci pracujący z dziećmi i młodzieżą szkolną, jak i nauczyciele akademiccy. W praktyce może mieć ona znaczenie dla edukacji językowej i kulturowej kolejnych pokoleń młodych Polaków. Mam nadzieję, że zbiór zainteresuje również rodziców i inne jeszcze grupy czytelników, którym bliskie są zagadnienia mowy dzieci i młodzieży. ze...
Miasto. Przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie,  cz. 6

Miasto. Przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie,
cz. 6

Miasto – przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie jest serią wydawniczą ukazującą się w Bydgoszczy od 2006 roku. Zaproponowana w 2006 roku dyskusja na temat językowo-kulturowego funkcjonowania przestrzeni miejskiej (z czasem również wiejskiej) okazała się niezwykle atrakcyjna i inspirująca, skoro do rąk czytelników oddajemy już tom szósty. Swoje wypowiedzi badacze (językoznawcy, literaturoznawcy, kulturoznawcy) koncentrują wokół określonego, od drugiego tomu, szczegółowego tematu badawczego. W poszczególnych monografiach (2006, 2008, 2011, 2012, 2014) zamieszcza się rozważania zarówno o charakterze metodologiczno-teoretycznym, jak i wyniki szczegółowych prac materiałowych, w których podejmuje się różnorodne kwestie dotyczące funkcjonowania przestrzeni miejskiej i wiejskiej, m.in.: miejskiej polszczyzny mówionej, frazeologii miejskiej, gwary miejskiej, miejskiej antroponimii i toponimii, kreacji języka mieszkańców miast, językowego obrazu miasta i jego mieszkańców wraz z ich stereotypami. Tom szósty stanowi kolejne potwierdzenie zainteresowania językowo-kulturowo-społeczną przestrzenią miasta. Jak dowodzi powyższy przegląd, zaproponowany w niniejszej monografii sposób postrzegania przestrzeni miasta przez pryzmat tak ważnej i naturalnej dla niej kategorii transportu jest to temat ważny i nośny. Autorzy szkiców zamieszczonych w niniejszej publikacji sygnalizują nie tylko duże zainteresowanie daną tematyką, ale także konieczność kontynuowania prowadzonych badań. W tym przekonaniu utwierdzają nie tylko głosy wybitnych badaczy problematyki miejskiej, ale również głosy badaczy młodych, debiutujących w tomie Miasto 6. Co szczególnie cieszy, to fakt, iż „miejski” temat integruje badaczy z różnych ośrodków naukowych, jest okazją do wymiany myśli tak dojrzałych, jak i młodych naukowców, co z pewnością zaowocuje kolejnymi monografiami z cyklu Miasto – przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie. Tom szósty, tak samo jak poprzednie, kierujemy nie tylko do środowisk naukowych. Wśród potencjalnych czytelników zawsze są po prostu mieszkańcy miast, wrażliwi na ich piękno, zachodzące w nich przemiany. Dla nich urbanistyczna przestrzeń jest naturalnym...
Bydgoskie Studia nad Pragmatyką Językową 2016 nr 2. Globalizacja a przemiany języków słowiańskich

Bydgoskie Studia nad Pragmatyką Językową 2016 nr 2. Globalizacja a przemiany języków słowiańskich

W drugim tomie Bydgoskich Studiów nad Pragmatyką Językową lingwiści (zwłaszcza socjolingwiści) podejmują temat globalizacji językowej na przykładzie języków słowiańskich. Głosy językoznawców nie tylko z Polski, ale również z zagranicy nadają tomowi charakter międzynarodowy. W szkicach proponuje się teoretyczno-metodologiczne ujęcie zjawiska globalizacji językowej, liczne teksty zawierają nadto szczegółowe analizy przejawów globalizacji na zróżnicowanym terytorialnie i funkcjonalnie materiale badawczym. Rozważania prowadzi się na przykładzie jednego wybranego języka słowiańskiego (polskiego, bułgarskiego, macedońskiego, ukraińskiego itd.) lub problem badawczy ujmuje się porównawczo, np. w języku polskim, rosyjskim i czeskim. Mamy nadzieję, że rozważania na temat globalizacji językowej, zaprezentowane w niniejszym tomie, zainteresują nie tylko lingwistów, ale też przedstawicieli innych dyscyplin badawczych. Prezentowany tom Globalizacja a przemiany języków słowiańskich stanowi kontynuację Bydgoskich Studiów nad Pragmatyką Językową. W drugim tomie zostały wyraźnie zarysowane trzy sposoby patrzenia na proces globalizacji: ogólny – wprowadzający w zagadnienie globalizacji językowej i kulturowej na tle różnych języków słowiańskich i dwa szczegółowe: globalizacja a przemiany języka i świadomości językowej oraz globalizacja a przemiany odmian językowych. Tom został przygotowany na wysokim poziomie merytorycznym, na co wpływa – w szczególności – przemyślana metodologia artykułów, ich zasięg tematyczny oraz głębia opisu lingwistycznego i kulturowego. Całość tomu oceniam bardzo wysoko i sądzę, że stanie się on wydarzeniem na rynku wydawniczym. Z recenzji prof. dr hab. Ewy...
Bydgoskie Studia nad Pragmatyką Językową 2015 nr 1. (Nie)grzeczność, interakcja, komunikacja.

Bydgoskie Studia nad Pragmatyką Językową 2015 nr 1. (Nie)grzeczność, interakcja, komunikacja.

W nowo utworzonej na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy serii wydawniczej pt. Bydgoskie Studia nad Pragmatyką Językową publikuje się monografie i prace zredagowane z zakresu językoznawstwa. Seria promuje prace o charakterze interdyscyplinarnym, w szczególności łączące szeroko rozumiane humanistyczne studia pragmalingwistyczne z osiągnięciami badawczymi innych jeszcze dyscyplin naukowych. Redaktorzy naukowi serii – językoznawca polonistyczny oraz anglista – do współpracy w Komitecie Naukowym zaprosili językoznawców reprezentujących polskie ośrodki uniwersyteckie: Warszawę, Kraków, Poznań, Lublin, Katowice, Gdańsk i Szczecin. Seria jest adresowana do odbiorców krajowych i zagranicznych, zwłaszcza przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych.   Pierwszy tom uruchomionej serii Bydgoskie Studia nad Pragmatyką Językową – (Nie)grzeczność, interakcja, komunikacja stanowi głos polskich badaczy w szeroko dyskutowanej dzisiaj kwestii (nie)grzeczności. Prezentowany zbiór studiów, poświęcony zwłaszcza zagadnieniu (niegrzeczności) w perspektywie komunikacyjnej, w jej aspekcie językowym oraz pozajęzykowym, w rozmaitych językach oraz kulturach, ma służyć uzupełnieniu i wzbogaceniu prowadzonych badań w tym...
Miasto. Przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie, cz. 5

Miasto. Przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie, cz. 5

Prezentowany tom piąty – obszerny, w jego skład wchodzi bowiem 30 szkiców – wpisuje się w koncepcję serii jako całości. Główny wątek badawczy brzmi: Architektura miasta w języku i kulturze, choć autorzy tekstów nie rezygnują też z rozważań traktujących o innych jeszcze, językowo-kulturowych wyznacznikach przestrzeni miasta i jego mieszkańców. Na pewno badaczom, choć w części, udało się udowodnić, że kategoria architektura ma swoje wyróżniki na płaszczyźnie języka/kultury, w warstwie onomastycznej i pełni istotne funkcje stylistyczno-tekstowe.   Tom piąty, tak samo jak poprzednie, kierujemy nie tylko do środowisk naukowych. Mamy nadzieję, że zainteresuje on szersze grono odbiorców, np. osoby rozmiłowane w sztukach plastycznych czy mieszkańców miasta na co dzień obcujących z jego...
Miasto. Przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie, cz. 4

Miasto. Przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie, cz. 4

Prezentowany tom koncentruje się na przestrzeni miejskiej jako skupisku wielu kultur i wielu języków. Problematyka poruszona w książce zainteresuje nie tylko językoznawców, ale także socjologów, historyków, kulturoznawców, filozofów oraz po prostu mieszkańców miast. Tom zawiera trzy bloki tematyczne: 1. Język(i) w mieście, 2. Onomastyczna przestrzeń miasta, 3. Obraz miasta w języku i...
Pieniądz we współczesnej polszczyźnie

Pieniądz we współczesnej polszczyźnie

Książka jest monografią językową pola semantycznego pieniądz. Oparta na bogatych źródłach współczesnej leksykografii polskiej, specjalistycznych encyklopediach, leksykonach i pracach analitycznych z dziedziny ekonomii i handlu. Monografia ma wysokie walory poznawcze, może być także przydatna w praktyce leksykograficznej i...
Linguistics Applied nr 4

Linguistics Applied nr 4

Czwarty tom pisma językoznawczego wydawanego w języku obcym – teksty w językach: angielskim, niemieckim, polskim i rosyjskim.Wśród poruszanych w tym numerze tematów znalazły się między innymi: tłumaczenie stron internetowych, wyzwania współczesnej translacji, zdrobnienia językowe w rozmowach handlowych, slogany internetowych profilach randkowych jako forma prezentacji własnej osoby, recenzje i relacje z...
Polszczyzna bydgoszczan. Historia i współczesność, t. 5

Polszczyzna bydgoszczan. Historia i współczesność, t. 5

Tom piąty Polszczyzny bydgoszczan, podobnie jak tomy poprzednie, ma charakter interdyscyplinarny Artykuły zawarte w publikacji dotyczą języka tekstów dawnych, gwarowego otoczenia Bydgoszczy, bydgoskich antroponimów itd. Seria wydawnicza stanowi cenne źródło informacji nie tylko dla językoznawców, ale również dla mieszkańców...
Istnieć w kulturze. Między teorią a praktyką edukacyjną

Istnieć w kulturze. Między teorią a praktyką edukacyjną

Książka zawiera bogactwo tematyczne dotyczące języka i kultury. Teoretyczne rozważania i koncepcje mogą stać się inspiracją dla przyszłych nauczycieli i praktyków w celu poszukiwania własnych rozwiązań w ich praktyce edukacyjnej. Książka przeznaczona dla osób, dla których język i kultura stanowią przedmiot naukowej...