Jelinek po polsku. Tłumaczenia i inscenizacje

Jelinek po polsku.
Tłumaczenia i inscenizacje

Tom Jelinek po polsku. Tłumaczenia i inscenizacje z udziałem tłumaczy i badaczy twórczości Elfriede Jelinek (literaturoznawców, kulturoznawców, językoznawców, translatologów i teatrologów) poświęcony jest „obecności” tekstów pisarki w Polsce. Autorzy artykułów podjęli refleksję podsumowującą polską recepcję twórczości Jelinek ze szczególnym uwzględnieniem problemów translacji oraz interpretacji tekstów noblistki w przekładzie na język polski. Analizy i interpretacje zawarte w niniejszym tomie koncentrują się wokół specyfiki języka Elfriede Jelinek i języka przekładów, trudności i pułapek translacyjnych, inscenizacji nowatorskich „powierzchni tekstowych” (Textflächen), które otwierają przed reżyserami niemal nieograniczone możliwości, a jednocześnie reprezentują określoną koncepcję teatru, problematyki recepcji i interpretacji powieści, dramatów i esejów w polskim kontekście kulturowym. […] monografia zbiorowa na temat twórczości Elfriede Jelinek i jej recepcji w Polsce, która zawiera wiele ciekawych i równocześnie świetnie napisanych artykułów, ma dla polskiego odbiorcy bardzo dużą wartość poznawczą: wprowadza polskiego czytelnika, któremu twórczość austriackiej noblistki nie jest jeszcze znana, w świat jej tekstów literackich, wskazując na ich kluczowe elementy oraz objaśniając je z różnych perspektyw, ale jednocześnie poszerza i pogłębia także wiedzę znawców tematu, informując przy tym zarówno o recepcji twórczości Jelinek w Polsce, jak i – w ujęciu ogólnym – o polskiej recepcji literatury austriackiej w przeciągu ostatnich lat. Jest to zatem bardzo ważna pozycja przyczyniająca się do popularyzacji współczesnej literatury austriackiej w Polsce, w tym oczywiście szczególnie twórczości Elfriede Jelinek, poruszającej wiele niezwykle istotnych problemów świata współczesnego i poprzez to wywołującej liczne kontrowersje w świecie kultury. -z recenzji dr hab. Doroty...
Miłość we współczesnych tekstach kultury

Miłość we współczesnych tekstach kultury

Przedmiotem rozważań i analiz w tej książce są fragmenty dyskursów miłosnych w europejskiej literaturze współczesnej, w kinie polskim i w popularnych serialach po roku 1989, w przestrzeni publiczno-medialnej, w sztuce wysokiej, w tekstach filozoficznych i teologicznych. Tom pomyślany jest jako inspiracja do rozwoju interdyscyplinarnych loves studies jako formy namysłu nad miejscem jednej z centralnych kategorii antropologicznych w kulturze...