Geography and Tourism 2019 volume 7 number 1

Geography and Tourism 2019
volume 7 number 1

Geography and Tourism to interdyscyplinarne czasopismo naukowe upowszechniające wyniki badań teoretycznych i empirycznych z zakresu nauk geograficznych i turystyki. W 2015 roku pismo znalazło się na Liście B czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i uzyskało 6 pkt. Geography and Tourism is an interdisciplinary scientific journal aimed at promoting the results of theoretical and empirical research in geographical sciences and tourism. It is a pleasure to announce that in 2019 the journal scored 20 points on the List of the Ministry of Sciences and Higher education. Following the decision of the Minister of Science and Higher Education, the journal has been granted funds for supporting scientific journals, agreement no. 300/WCN/2019/1. Current issue of the journal includes papers focused on tourism, and education of geography. We sincerely thank the authors and reviewers for their contribution to the development of the journal. We encourage you to submit research results for the next issues of Geography and Tourism. Instruction for authors is provided on the journal webpage: www.geography.and.tourism.ukw.edu.pl. (Editors)...
Zjawiska migracji i uchodźstwa w kulturze i sztuce w XX i XXI wieku

Zjawiska migracji i uchodźstwa w kulturze i sztuce w XX i XXI wieku

Kolejny tom z cyklu publikacji prezentujących refleksje i wyniki badań nad powiązaniami i współzależnościami zjawisk społeczno-politycznych z działaniami z zakresu kultury i sztuki. Motywem przewodnim monografii zbiorowej redaktorzy uczynili kwestie reakcji środowisk kulturotwórczych i artystycznych na zjawiska migracji i uchodźstwa w XX i XXI wieku. Kwerenda poprzedzająca powstanie książki wykazała, że istnieje potrzeba rozwijania badań w tym obszarze. Efektem tego jest zbiór ośmiu artykułów naukowych, których autorzy poprzez film, literaturę i muzykę przyglądają się wieloaspektowym mechanizmom migracji i...
Tożsamość. Kultura. Nowoczesność. Tom III  Miejsce. Doświadczenie

Tożsamość. Kultura. Nowoczesność. Tom III
Miejsce. Doświadczenie

Zbiór zatytułowany Tożsamość. Kultura. Nowoczesność. T. 3: Miejsce. Doświadczenie jest równocześnie kontynuacją i zwieńczeniem zaprojektowanego  cyklu poszukiwań koncentrujących się wokół nadrzędnego pojęcia tożsamości. Tym razem podejmuje, o czym informuje podtytuł, problematykę podmiotowości skupioną na złożonych relacjach człowieka z miejscem. Charakteryzuje rozmaite kategorie spacjalne, zasady ich przedstawiania, tłumaczy specyfikę artystycznego kształtu w kontekście literackich/kulturowych badań inicjowanych w głównej mierze geopoetyką. Diagnozowanie podmiotowego doświadczenia rejestruje związek między twórczością literacką, kulturowymi uwarunkowaniami i przestrzenią geograficzną. Zamieszczone w tomie studia respektują teoretyczne problemy związane  z przemianami zachodzącymi w sposobach ujmowania i konceptualizowania ludzkiego podmiotu. Proponując refleksję o zróżnicowanych modelach tożsamości, akcentują interdyscyplinarne negocjacje, uwzględniają poetykę doświadczenia i tym samym wkomponowują się w nowoczesny antropologiczno-kulturowy projekt...
Przygotowanie szkoły wiejskiej do edukacji inkluzyjnej na przykładzie szkół powiatu bydgoskiego

Przygotowanie szkoły wiejskiej do edukacji inkluzyjnej na przykładzie szkół powiatu bydgoskiego

Beata Skotnicka – doktor nauk społecznych, pedagog specjalny, psychopedagog, oligofrenopedagog, położna, adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Specjalnej i Logopedii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Członek Zespołu Pedagogiki Specjalnej PAN, Zespołu Samokształceniowego i Samopomocy Koleżeńskiej KNP PAN, Ogólnopolskiego Seminarium Doktorskiego i Podoktorskiego przy Katedrze Teorii Wychowania Uniwersytetu Łódzkiego. Swoje zainteresowania badawcze koncentruje wokół inkluzji społecznej osób z niepełnosprawnościami ze szczególnym uwzględnieniem edukacji włączającej. Autorka artykułów naukowych, tj. Gotowość nauczycieli do pracy z dzieckiem niepełnosprawnym (na przykładzie wybranego przedszkola ogólnodostępnego) („Szkoła Specjalna” 2016), Wsparcie społeczne nauczycieli edukacji inkluzyjnej (Katowice 2016), Szkoła inkluzyjna jako organizacja ucząca się (Warszawa 2017). W książce podjęto bardzo ważny problem edukacji inkluzyjnej, która staje się  w Polsce coraz bardziej pożądanym modelem kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością. Dodatkową naukową wartość stanowi odniesienie problemu do wiejskiego środowiska, które na gruncie pedagogiki specjalnej nie było częstym obszarem naukowych eksploracji. Opracowania dotyczące edukacji inkluzyjnej w większości dotyczyły środowisk miejskich. (z recenzji wydawniczej dr. hab. Jarosława Bąbki, prof....
Argument z ukrytości

Argument z ukrytości

John L. Schellenberg – kanadyjski filozof; wykładowca Mount Saint Vincent University oraz Faculty of Graduate Studies w Dalhousie University w kanadyjskim Halifax (Nova Scotia). Doktorat z filozofii zdobył w Oxfordzie pod kierunkiem Richarda Swinburne’a i Terence Penelhuma. Sławę w kręgach analitycznych filozofów religii przyniosła mu książka Divine Hiddenness and Human Reason, Ithaca: Cornell University Press, 1993. Prezentowana czytelnikowi polskiemu książka Argument z ukrytości jest popularną wersją poprzedniej pracy, opublikowaną w 2014 roku. Oprócz tego Schellenberg napisał trylogię z filozofii religii: Prolegomena to a Philosophy of Religion, Ithaca and London: Cornell University Press, 2005; The Wisdom to Doubt. A Justification to Religious Skepticism, Ithaca and London: Cornell University Press, 2007; The Will to Imagine. A Justification to Skeptical Religion, Ithaca and London: Cornell University Press, 2009. Inną chętnie czytaną książką, prezentującą przyszłe perspektywy religii ultymistycznej, jest The Evolutionary Religion, Oxford University Press, 2013. Rozwijany przez niego argument z ukrytości Boga na rzecz ateizmu doczekał się szerokiej debaty w środowisku filozoficznym, której owocem jest m.in. książka: Divine Hiddenness: New Essays, eds. Daniel Howard-Snyder and Paul Moser, Cambridge: Cambridge University Press, 2002 Pomimo wszystkich kontrowersji, które może wywołać lektura niniejszej książki, jest ona bez wątpienia przykładem rzetelnej roboty filozoficznej. Schellenberg pokazuje, na czym polega w praktyce praca analitycznego filozofa religii. Jego wywody są uporządkowane metodycznie i zdyscyplinowane intelektualnie. Można je zatem potraktować jako przykład ćwiczenia intelektualnego z filozofii religii. Przy takim podejściu możemy najwięcej skorzystać z tej książki. Nasze myślenie mogą inspirować bowiem poglądy nie do końca prawdziwe, o ile nie są przedstawione w sposób chaotyczny, mętny i nieprecyzyjny. Toteż nawet jeśli nie zgodzimy się z konkluzjami Schellenberga, to dzięki ścisłości wywodów...
Homo Ludens kultury współczesnej

Homo Ludens kultury współczesnej

Książka stawia bardzo ostrą diagnozę stanu współczesnej antropologii, która wytworzyła szereg pojęć oraz sposobów degradujących człowieka jako osobę, sprowadzając go do roli przedmiotu, uwikłanego w rozmaite „niewole” światowe, proponując w zamian życie w wymiarze „materialnym” („cielesnym” wg antropologii biblijnej) i całkowicie pozbawionym odniesienia do transcendencji […]. Autor w swej diagnozie stara się dociec, jakie czynniki sprawiły, że sytuacja człowieka jest w tych współczesnych odsłonach mocno zredukowana i jakie procesy zostały uruchomione, by w swym finalnym skutku doprowadzić do permanentnego osłabienia integralnej antropologii, ujmującej człowieka najszerzej jako osobę. Analizuje także postępujący proces „wdzierania się” w realny świat działań człowieka czynników destabilizujących jego istnienie, po to, by w końcu uległ iluzji, że świat wirtualny jest dla niego przestrzenią „pewniejszą” i bardziej „przyjazną” niż realna rzeczywistość, w której żyje. […] Trzeba też zaznaczyć, że autor analizując rozmaite formy „uzabawienia”, sięgnął po bardzo rozległą literaturę przedmiotu, przeprowadzając merytoryczną jej ocenę, ale w wielu aspektach przekroczył ustalenia badaczy tego nurtu (wśród nich są też „piewcy” transhumanizmu), wzbogacając refleksję na temat ponowoczesności o zupełnie nowe i oryginalne wnioski. […] Studium Ryszarda Strzeleckiego jest bardzo cennym i potrzebnym namysłem nad stanem najnowszej humanistyki. Książka stanowi znakomitą merytoryczną podstawę do prowadzenia dalszych badań w zakresie podjętego tematu. Nie tylko porządkuje bardzo rozległą i wieloaspektową problematykę ponowoczesności, ale wyznacza trudną – lecz jakże prawdziwą – perspektywę dalszych losów humanistyki w czasach jej systemowej zagłady. Z recenzji prof. dra hab. Wojciecha...
Miasto i jego mieszkańcy. Język – obraz – stereotyp

Miasto i jego mieszkańcy.
Język – obraz – stereotyp

Profesor Małgorzata Święcicka jest uznaną i cenioną w środowisku lingwistów (nie tylko polskich) socjolingwistką. Jej prace cechują: solidna podstawa materiałowa, jasność naukowego wywodu, a przede wszystkim – świadomość metodologiczna. Tak jest także w przypadku przedstawionej mi do recenzji monografii Miasto i jego mieszkańcy. Język – obraz – stereotyp. Składają się na nią artykuły wcześniej już opublikowane, ale rozproszone w rozmaitych źródłach, teraz zaś zebrane, poprzedzone Wstępem stanowiącym swoiste credo Autorki, a zakończone nie tylko wnioskami, ale i nakreśleniem perspektyw badawczych dla naukowców zajmujących się problematyką miasta – zwłaszcza miejskich odmian polszczyzny i językowego obrazu miast. Słowo „naukowców” jest przeze mnie użyte świadomie, gdyż z dorobku Małgorzaty Święcickiej korzystać mogą nie tylko językoznawcy, ale także np. kulturoznawcy czy socjologowie. Na szczególne podkreślenie zasługuje bogactwo literatury przedmiotu przywoływanej w każdym artykule, świadczące o erudycji Autorki i Jej szacunku dla dokonań naukowych poprzedników. Jestem pewna, że ze względu na interdyscyplinarne ujęcie prezentowanej problematyki i nienaganny kształt językowo-stylistyczny zainteresuje ona szerokie grono odbiorców. Z recenzji profesor Anny...
Miasto. Przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie,  cz. 7

Miasto. Przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie,
cz. 7

Miasto – przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie jest serią wydawniczą ukazującą się w Bydgoszczy od 2006 roku. Zaproponowana w 2006 roku dyskusja na temat językowo-kulturowego funkcjonowania przestrzeni miejskiej (z czasem również wiejskiej) okazała się niezwykle atrakcyjna i inspirująca, skoro do rąk czytelników oddajemy już tom szósty. Swoje wypowiedzi badacze (językoznawcy, literaturoznawcy, kulturoznawcy) koncentrują wokół określonego, od drugiego tomu, szczegółowego tematu badawczego. W poszczególnych monografiach (2006, 2008, 2011, 2012, 2014) zamieszcza się rozważania zarówno o charakterze metodologiczno-teoretycznym, jak i wyniki szczegółowych prac materiałowych, w których podejmuje się różnorodne kwestie dotyczące funkcjonowania przestrzeni miejskiej i wiejskiej, m.in.: miejskiej polszczyzny mówionej, frazeologii miejskiej, gwary miejskiej, miejskiej antroponimii i toponimii, kreacji języka mieszkańców miast, językowego obrazu miasta i jego mieszkańców wraz z ich stereotypami. Tom siódmy, niezwykle obszerny, w jego skład wchodzą bowiem aż 34 szkice, stanowi zbiór bogaty, inspirujący i różnorodny, a jednocześnie dobrze wpisuje się w koncepcję serii jako całości. Główny wątek badawczy tym razem brzmi: Przyroda miasta/wsi w języku i kulturze i to wokół niego koncentruje się większość zgromadzonych w monografii tekstów. Od lat, obok nadrzędnej kategorii miasto, stanowiącej główny obszar badawczych dociekań i analiz, pojawia się kategoria wieś, którą tworzący serię badacze traktują nie tylko jako naturalną przeciwwagę dla przestrzeni miasta, ale również jako jej nieodłączny, organicznie z nią połączony, element. Dzięki temu prezentowane w monografii szkice poszerzają i wzbogacają wyłaniający się z nich językowo-kulturowy obraz miasta. Tom siódmy stanowi kolejny dowód zainteresowania językowo-kultu-r owo-społeczną przestrzenią miasta. Okazuje się, iż miasto, jego struktura, elementy ją tworzące stanowią ciągle niezbadaną przestrzeń, pełną pasjonujących tematów i wątków, które warto eksplorować, tajemnic, które warto poznać. Zaproszeni do siódmego tomu serii Miasto…, poświęconego przyrodzie w mieście...
Media, polityka i sport. Od idei olimpijskiej i fair play do idei ekologicznych i sportowej rewolucji cyfrowej

Media, polityka i sport. Od idei olimpijskiej i fair play do idei ekologicznych i sportowej rewolucji cyfrowej

Związki sportu z mediami i polityką są wieloaspektowe i dość skomplikowane, a badania nad nimi mogą być prowadzone z różnych perspektyw. Niniejsza książka nie ma jednak na celu przedstawienia różnorodności podejść do omawianej problematyki, lecz skupia się na wybranych aspektach relacji mediów, polityki i sportu, ukazanych na tle historii politycznej i rozwoju mediów. Główną oś opisu stanowią nowożytne igrzyska olimpijskie, choć podejmowane są także wątki związane z popularnymi dyscyplinami sportowymi – przede wszystkim z piłką nożną, ale również innymi, które posłużyć mogły do zobrazowania analizowanej problematyki. Analiza relacji mediów, polityki i sportu na tle historii politycznej świata oraz rozwoju mediów pozwala wyodrębnić trzy epoki, w których sport stał się integralnym elementem opisywanych relacji, specyficznych dla danego czasu. Oznacza to, iż tło polityczne oraz stan rozwoju mediów w konkretnej epoce miały niepodważalny wpływ na świat...
Geography and Tourism 2018 volume 6 number 2

Geography and Tourism 2018
volume 6 number 2

Geography and Tourism to interdyscyplinarne czasopismo naukowe upowszechniające wyniki badań teoretycznych i empirycznych z zakresu nauk geograficznych i turystyki. Mamy przyjemność poinformować, że czasopismo w 2015 roku znalazło się na Liście B czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i uzyskało 6 pkt....
Bydgoskie Studia nad Pragmatyką Językową 2018 nr 3. Grzech we współczesnej polszczyźnie. Studium językowo-kulturowe

Bydgoskie Studia nad Pragmatyką Językową 2018 nr 3. Grzech we współczesnej polszczyźnie. Studium językowo-kulturowe

W prezentowanej monografii podejmuję próbę odtworzenia obrazu grzechu utrwalonego zarówno w języku, jak i w kulturze. Analizy językowe prowadzone są na płaszczyźnie synchronicznej, sporadycznie zaś sięgam do faktów dawnych. Tak ogólnie sformułowany cel implikuje szereg pytań dotyczących sposobów rozumienia grzechu w świetle danych językowych, dla których istotna wydaje się także perspektywa kulturowa, zwłaszcza religijna, bez której nie sposób mówić o grzechu. Impulsem do podjęcia rozważań na temat funkcjonowania grzechu w językowo-kulturowej przestrzeni jest z jednej strony brak kompletnej, całościowej publikacji poświęconej językowym aspektom grzechu, z drugiej zaś – coraz powszechniejsze przekonanie, iż w wieku sekularyzacji grzech stał się dla wielu ludzi pojęciem przestarzałym, częściej identyfikowanym z naruszeniem normy, działaniem wbrew przyjętym zasadom, niż z kategoriami ściśle religijnymi. Ze Wstępu W utworzonej na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy serii wydawniczej pt. Bydgoskie Studia nad Pragmatyką Językową publikuje się monografie i prace zredagowane z zakresu językoznawstwa. Seria promuje prace o charakterze interdyscyplinarnym, w szczególności łączące szeroko rozumiane humanistyczne studia pragmalingwistyczne z osiągnięciami badawczymi innych jeszcze dyscyplin naukowych. Redaktorzy naukowi serii – językoznawca polonistyczny oraz anglista – do współpracy w Komitecie Naukowym zaprosili językoznawców reprezentujących polskie ośrodki uniwersyteckie: Warszawę, Kraków, Poznań, Lublin, Katowice, Gdańsk i Szczecin. Seria jest adresowana do odbiorców krajowych i zagranicznych, zwłaszcza przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych. Redaktorzy...
Konflikty zbrojne i obronność na przełomie XX i XXI wieku. Aspekty polityczne i prawne

Konflikty zbrojne i obronność na przełomie XX i XXI wieku. Aspekty polityczne i prawne

Książka jest pracą zbiorową. Opublikowano w niej teksty badaczy z kilku ośrodków naukowych w Polsce. Praca składa się z trzech działów. W pierwszym poruszono kwestie ewolucji podejścia państw i innych podmiotów do prowadzenia konfliktów zbrojnych i obronności, dwa kolejne dotyczą odpowiednio politycznych i prawnych aspektów konfliktów zbrojnych i obronności na przełomie XX i XXI wieku. Rozdziały tych dwóch działów książki przede wszystkim stanowią studia przypadków (ze...
Tomasz Szmidt. Utwory wybrane

Tomasz Szmidt. Utwory wybrane

Podstawą do wydania niniejszego zbioru jest nie tylko zarchiwizowanie kompozycji ale też rozpowszechnianie nowatorskiej techniki gitarowej oraz ciekawych współbrzmień, które są autorstwem kompozytora. Bogata twórczość Tomasza Szmidta pozwoliła mi na wybranie tylko tych utworów, które najpełniej oddają styl kompozytorski autora. Moja praca polegała na adaptacji rękopisu i doprecyzowaniu aspektów wykonawczych. Wprowadziłem własne oznaczenia agogiczne, dynamiczne i artykulacyjne. Podałem również proponowaną aplikaturę. Wszystkie wprowadzone oznaczenia uzyskały akceptację kompozytora. Mam nadzieję, iż zbiór kompozycji Tomasza Szmidta w moim opracowaniu, który skierowany jest do szerokiego grona gitarzystów klasycznych, zyska aprobatę, a nazwisko kompozytora na stałe wpisze się w kanon literatury gitarowej. od autora TOMASZ SZMIDT – kompozytor, gitarzysta, pedagog. Urodził się w Poznaniu 23 czerwca 1975 roku. Absolwent Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej im. Ignacego Paderewskiego w Poznaniu. Laureat ogólnopolskich konkursów gitarowych. Kompozytor utworów na gitarę solo oraz utworów kameralnych. Propagator techniki gry na gitarze polegającej na wydobywaniu dźwięku poprzez obu- stronne uderzenia paznokciem kciuka prawej ręki w strunę lub struny na wzór techniki gry kostką, którą wykorzystuje w swoich utworach. ADAM SKRĘTNY – gitarzysta, pedagog. Absolwent Akademii Muzycznej w Gdańsku na Wydziale Gitary Klasycznej oraz Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na Wydziale Edukacji Muzycznej. Ukończył studia podyplomowe o specjalności tyflopedagogika. Asystent na Wydziale Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Nauczyciel akademicki na UKW oraz nauczyciel gitary w Publicznej Szkole Muzycznej Pierwszego Stopnia w Górsku. Założyciel i nauczyciel klasy gitary w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla dzieci i Młodzieży Słabowidzącej i Niewidomej im. Luisa Braille’a w Bydgoszczy. Gitarzysta solowy jak i współpracujący z wieloma zespołami i orkiestrami o różnej stylistyce m.in. Orkiestrą Symfoników Bydgoskich oraz Orkiestrą Zbigniewa Górnego....
Geography and Tourism 2018 volume 6 number 1

Geography and Tourism 2018
volume 6 number 1

Geography and Tourism to interdyscyplinarne czasopismo naukowe upowszechniające wyniki badań teoretycznych i empirycznych z zakresu nauk geograficznych i turystyki. Mamy przyjemność poinformować, że czasopismo w 2015 roku znalazło się na Liście B czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i uzyskało 6 pkt....
Tradycja a nowoczesność. Wartości współczesnego człowieka – przedmiot, źródła, obszary i konflikty

Tradycja a nowoczesność.
Wartości współczesnego człowieka – przedmiot, źródła, obszary i konflikty

Monografia stanowi zbiór artykułów naukowych z zakresu szeroko rozumianej problematyki wartości człowieka we współczesnym świecie. Temat opracowania odzwierciedla specyfikę naszych czasów zwanych ponowoczesnymi: wypełnionych zmianami, często nieprzewidywalnymi, wymagającymi od współczesnego człowieka refleksji nad swoim miejscem w życiu. Monografia zawiera przemyślenia dotyczące znaczenia tradycyjnego układu wartości egzystencjalnych, a także umiejętności umiejscowienia siebie i swoich relacji interpersonalnych w złożonym środowisku społecznym. Główną przesłankę przedstawionych badań stanowi analiza czynników ważnych dla kształtowania się świata wartości ludzi we współczesnych, często burzliwych czasach, z uwzględnieniem nowych wyzwań i szybkich...
Sowietyzacja języka Niemców rosyjskich w latach 20. i 30. XX wieku Tom I, cz. 2

Sowietyzacja języka Niemców rosyjskich w latach 20. i 30. XX wieku Tom I, cz. 2

Monografia współautorska Sowietyzacja języka Niemców rosyjskich w latach 20. i 30. XX wieku składa się z trzech tomów. Tom I, najobszerniejszy, pióra J. Mędelskiej, M. Cieszkowskiego, M. Jankowiak-Rutkowskiej i M. Sobczaka, zatytułowano Losy Niemców rosyjskich i stan ich języka(do 1941 roku). Tom II, przygotowany przez J. Mędelską, M. Cieszkowskiego i M. Sobczaka, nosi tytuł Tworzenie sowieckiego języka niemieckiego(na podstawie moskiewskich słowników rosyjsko-niemieckich wydawanych w latach 20.i 30. XX wieku). Tom III: Wczesny sowiecki język niemiecki(na podstawie prasy,wydawnictw książkowych i materiałów propagandowych publikowanych w Republice Niemców Powołża w latach 20.i 30.XX wieku) napisał M. Cieszkowski. Zamierzaliśmy zbadać i opisać język mniejszości niemieckiej zamieszkującej Związek Radziecki w okresie międzywojennym, czyli w pierwszych dziesięcioleciach po rewolucji październikowej, w tym bowiem czasie w języku tzw. Niemców rosyjskich rozpoczęły się przemiany, które wytyczyły kierunki ewolucji języka Niemców rosyjskich w okresie władzy radzieckiej i trwały aż do upadku ZSRR. Początkowo przeobrażenia były gwałtowne, zachodziły przede wszystkim w leksyce. Modyfikacja niemczyzny w nowych warunkach polityczno-społecznych doprowadziła do powstania jej swoistej odmiany terytorialno-chronologicznej: radzieckiego (sowieckiego) języka niemieckiego. Wariant ten poprzedził niemczyznę NRD, która jednak nie była ani jego kontynuatorką, ani odgałęzieniem. Przypominała go pod wieloma względami, czerpała z niego specyficzną, już gotową niemiecką leksykę nazywającą niektóre radzieckie realia, ale rozwijała się własnym torem. Nasz projekt badawczy zrodził się pod wpływem wcześniejszych (też pionierskich) studiów nad językiem Polaków zamieszkujących w okresie międzywojennym Związek Radziecki, czyli nad wczesną polszczyzną radziecką. Przeglądając teksty niemieckie powstałe w ZSRR w latach 20. i 30., dostrzegliśmy w nich zbieżności z tekstami polskimi pochodzącymi z tego samego obszaru i z tego samego okresu. Wysunęliśmy tezę o powstaniu radzieckich odmian języków narodowych. Język Niemców rosyjskich...
Wojna jako źródło inspiracji w kulturze i sztuce. Literatura. Propaganda. Tożsamość

Wojna jako źródło inspiracji w kulturze i sztuce. Literatura. Propaganda. Tożsamość

Kolejna z cyklu poświęconego badaniom zależności zjawisk społeczno-politycznych, przede wszystkim konfliktów powstających w życiu publicznym, z działalnością na niwie kultury i sztuki. Wyodrębniono w niej dwie części: Obraz wojny w wybranych dziełach literackich oraz Kultura i sztuka wojenna jako element oddziaływania propagandowego i budowania tożsamości narodowej. Autorami artykułów są pracownicy Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych UKW oraz kilkunastu krajowych ośrodków naukowych, wśród których są zarówno doświadczeni badacze problematyki, jak i osoby debiutujące w tej dziedzinie. W ramach cyklu wydano dotychczas następujące publikacje: — Konflikty w przestrzeni kulturowej, Wyd. UKW, Bydgoszcz 2015 — Społeczno-polityczne inspiracje w kulturze i sztuce wizualnej, Wyd. UKW, Bydgoszcz 2016 — Kultura zaangażowana: szkice społeczno-polityczne, Wyd. UKW, Bydgoszcz 2016 — Motyw wojny w kulturze i sztuce wizualnej, Wyd. UKW, Bydgoszcz...
Tożsamość. Kultura. Nowoczesność. Tom II  Czas. Pamięć

Tożsamość. Kultura. Nowoczesność. Tom II
Czas. Pamięć

Teksty w prezentowanej monografii, będącej nawiązaniem i kontynuacją problematyki uobecnionej w zbiorze zatytułowanym Tożsamość. Kultura. Nowoczesność. T. 1, tym razem koncentrują się wokół dwóch kategorii: Czasu i Pamięci. Stanowią one nie tylko podtytuł oddanego w ręce Czytelników tomu, ale wyznaczają obszar badawczy zebranych artykułów, które wpisują się we współczesną dyskusję nad kategorią podmiotu. Eksponują jego percepcję, wyobraźnię, funkcjonowanie wobec relacji czasowych, przestrzennych, rejestrują wymiar kulturowo-antropologiczny. Skupiając się na problematyce tożsamości, rozwijają ją w kontekście szeroko rozumianych dopowiedzeń i/lub uwarunkowań argumentowanych problematyką temporalną oraz mnemiczną. Zebrane w monografii Tożsamość. Kultura. Nowoczesność. T. 2: Czas. Pamięć artykuły zarysowują szeroki horyzont rozumienia tytułowych kategorii. Proponując różnorodność ujęć, reinterpretację pojęć, sygnalizują, że problem doświadczania siebie domaga się nieustannego...
Pomiędzy mythos i logos społecznej zmiany

Pomiędzy mythos i logos społecznej zmiany

Książka stanowi próbę rozpoznawania kierunków i wymiarów zmian zachodzących w sferze dotychczasowej polityki i polityczności ładu społecznego. Czy w obecnych czasach nie można już opisać współczesnego świata za pomocą określonej formuły ideowej? Czy rzeczywistość zobiektywizowanego świata za sprawą politycznych przemian uległa dekompozycji do tego stopnia, że takie pojęcia, jak konserwatyzm, liberalizm czy socjalizm należy używać tylko w odniesieniu do fragmentów rzeczywistości? To pytania inspirujące autorów książki do poszukiwania odpowiedzi na zakotwiczoną w micie postępu i nowoczesności, pozbawioną wielkich utopii – pragmatykę. Jej priorytetami są skuteczność i sposoby osiągania niekwestionowanych celów – władzy i...
Ćwiczcie się w nabożeństwie. Studia o kazaniach Tomasza Młodzianowskiego

Ćwiczcie się w nabożeństwie. Studia o kazaniach Tomasza Młodzianowskiego

Oddana w ręce Czytelników książka poświęcona kazaniom Tomasza Młodzianowskiego zdradza nie tylko niesłabnącą fascynację autora barokowym piśmiennictwem religijnym, ale samymi możliwościami interpretacyjnymi, jakie otwierają się podczas kolejnych odczytań XVII-wiecznych kazań, relektur często żmudnych i skazanych siłą rzeczy na różne sposoby oswajania tych obszernych zbiorów, niosących wciąż nowe, interesujące wątki, które ledwie zaznaczają się po pierwszej lekturze, a w pełni objawiają się w następnych odsłonach obcowania z tekstami. Przedmiotem rozważań w  prezentowanej publikacji uczyniono metahomiletyczne uwagi Młodzianowskiego, problematykę kobiecą, ignacjański modus vivendi, wyobraźnię pasyjną i wreszcie religijną wizję dziejów narodu polskiego. Wykorzystany w  tytule książki cytat „Ćwiczcie się w  nabożeństwie”, dotyczący rożnych wymiarów życia, stanowi spoiwo łączące poszczególne studia zawarte w niniejszym tomie. Ireneusz Szczukowski – prof. nadzw. w Instytucie Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Autor książek: Inspiracje augustyńskie w  poezji polskiego baroku (Bydgoszcz 2007); Między odrzuceniem a zbawieniem. Problematyka ciała w piśmiennictwie religijnym polskiego baroku (Bydgoszcz...