Zachowania ryzykowne  a zachowania patologiczne

Zachowania ryzykowne
a zachowania patologiczne

Zasadnemu optymizmowi a nawet entuzjazmowi, co do aktywności młodego i dorosłego pokolenia oraz zdeterminowanego eksplorowania przez nie rzeczywistości społecznej, towarzyszyć powinna nam świadomość, jak blisko od zaabsorbowania oraz nadaktywności jest do ryzyka, a od niego do patologii. Publikacja jest źródłem rzetelnej wiedzy o owych ryzykach oraz refleksji nad celami i zadaniami profilaktyki.  z recenzji dra. hab. Mariusza Z. Jędrzejko, prof. UTH W publikacji autorzy reprezentujący różne dyscypliny i ośrodki naukowe, a także praktycy szczególną uwagę skupili na młodym pokoleniu, bowiem to ono w niedalekiej przyszłości będzie współdecydowało o dalszym rozwoju społeczno-kulturowo-cywilizacyjnym kraju lub nawet społeczności globalnej, a także indywidualnym innych ludzi i własnym samodoskonaleniu. Z tych m.in. powodów właśnie na młodym pokoleniu winna być skupiona szczególna uwaga. W nieco mniejszym zakresie uwzględniono w opracowaniu osoby dorosłe. Autorzy czynili starania, aby przedstawić szerokie spektrum etiologii, fenomenologii i skutków w zakresie powiązań między wyborami zachowań ryzykownych, które mogą prowadzić do uwikłania w stare, zmodyfikowane, czyli dostosowywane do realiów współczesnej rzeczywistości zachowania patologiczne, bądź nowe zachowania – szkodliwe dla samych jednostek i otoczenia. Dodać trzeba, iż pomysłowość niektórych ludzi w tym zakresie jest niemalże nieograniczona. W opracowaniach dość często uwaga skupiona była na indywidualnych wyborach zachowań ryzykownych na tle warunków egzo i endogennych, a także okoliczności i sytuacji, w których ludzie się znajdują. Szczególne miejsce w opracowaniach zajmują zagadnienia dotyczące oddziaływań profilaktyczno-resocjalizacyjnych – wskazano ich możliwości, jak i ograniczenia oraz czynniki je utrudniające. ze...
W sieci wróżb. Studium indywidualnych przypadków

W sieci wróżb. Studium indywidualnych przypadków

Niektóre zjawiska występujące w otoczeniu ludzi zanikły, niejako nie wytrzymały dokonujących się zmian w środowisku społecznym. Inne natomiast w większym bądź mniejszym zakresie przetrwały i nadal funkcjonują wśród ludzi. Nierzadko zaadaptowane zostały przez ludzi do współcześnie panujących warunków. Do takich zjawisk – można dodać ponadczasowych – należą wróżby. Książka ta pokazuje wyraźnie, że człowiek wrzucony i zanurzony w problemy współczesnego świata jest ciągle w fazie przewartościowywania zachowań, poglądów i postaw. Postawiony jednak wobec możliwości wyboru z wielu proponowanych mu dróg, propozycji i wzorców, które ze względu na swoja różnorodność nie zapewniają poczucia ewentualnej pewności i stabilności, zwraca się często ku nim, bo wydają się źródłem pewnym, jednorodnym i jednoznacznym. Reasumując, należy stwierdzić, iż do rąk Czytelników trafia interesująca, rzetelnie opracowana publikacja, której Autorka jawi się jako pedagog zaangażowany w odnowę życia współczesnego człowieka (jego wpływu na dokonywane codziennie wybory, sposób wartościowania, postawy i zachowania – także wobec innych), a to jest możliwe tylko przez poznanie czynników rzeczywistości społeczno-kulturowej. Książka ta winna być niewątpliwie obowiązkową lekturą dla tych, którzy zajmują się edukacją, wychowaniem czy antropologią kulturową z racji zainteresowań naukowych, lecz również tych, którzy w swej działalności praktycznej na co dzień spotykają się ze zjawiskami społeczno-kulturowymi i ich przemianami. z recenzji Prof. zw. dr. hab. Jarosława...
Nierówności w etiologii zabójstw matek przez synów

Nierówności w etiologii zabójstw matek przez synów

Autorka poddała szczegółowej analizie kryminologicznej i wiktymologicznej pięć przypadków zabójstw matek przez synów. Interpretacja tych spraw jest wzorcowa w zakresie ustalenia okoliczności procesów motywacyjnych zabójstw. Na szczególną uwagę zasługują problemy psychologiczne, związane z kulminacją negatywnych emocji post. Charakterystyczne jest także to, że sprawcy zabójstw mimo dostrzegania innych możliwości podjęli decyzję o zabójstwie. Najważniejszym atutem przygotowanej publikacji jest spora doza zawartego w niej autentyzmu, wynikającego z obszernych opisów „własnymi słowami” przez bohaterów tej książki – pięciu matkobójców – ich burzliwego, pełnego makabrycznych wręcz przeciwności losu życia....
Resocjalizować we współczesnej rzeczywistości społecznej? Ale jak?

Resocjalizować we współczesnej rzeczywistości społecznej? Ale jak?

W wielorakie zachowania patologiczne z przestępczymi włącznie uwikłani są ludzie od wieków, a rozwój społeczno-kulturowo-cywilizacyjny i indywidualny jednostek rozszerza granice tych niezmiernie ważnych, lecz jakże trudnych i skomplikowanych problemów społecznych. Wszakże to nikt inny jak właśnie ludzie determinują powstawanie i rozwój zachowań patologicznych. Z tych powodów między innymi niemalże od zarania dziejów umysły ludzkie absorbowały poszukiwania przyczyn zachowań łamiących ogólnie przyjęty porządek normatywny. Dlatego też dalej należy rozszerzać płaszczyzny poszukiwań etiologii zachowań patologicznych, by móc wprowadzać bardziej efektywne oddziaływania profilaktyczne, terapeutyczne, resocjalizacyjne i postresocjalizacyjne. We współczesnej rzeczywistości społecznej zarysowuje się dość znamienny dualizm, wszak – jak wcześniej podano: • część ludzi kreuje zachowania patologiczne; • część ludzi zaś stara się je ograniczać, minimalizować, innymi słowy przeciwdziałać im. Poza tym część ludzi stara się wspierać i ukierunkowywać aktywność tych osób, które pogubiły się w wyborach dróg postępowania, by wróciły do otoczenia, a swą inwencję twórczą i kreatywność wykorzystywali w zachowaniach nieszkodzących sobie i innym ludziom. Z tych powodów powstało niniejsze opracowanie pod dość znamiennym tytułem: Resocjalizować, ale jak we współczesnej rzeczywistości społecznej? Liczni Autorzy tej pracy, reprezentujący różne dyscypliny i ośrodki naukowe, a także Praktycy starali się przedstawiać wielorakie aspekty zachowań patologicznych z różnych punktów widzenia. W opracowaniach bowiem przedstawiane są: etiologia, fenomenologia, skutki zachowań patologicznych, a także możliwości oraz ograniczenia w zakresie pracy terapeutycznej, resocjalizacyjnej i innych formach pomocy ludziom w powrocie do optymalnego funkcjonowania w otoczeniu społecznym, a więc takiego ukierunkowywania aktywności ludzi, by nie krzywdzili oni dalej siebie i...
Wybrane aspekty pracy penitencjarnej

Wybrane aspekty pracy penitencjarnej

Tom prezentuje wybrane aspekty i trudności pracy penitencjarnej. Książka jest zbiorem artykułów napisanych przez autorów, którzy na co dzień realizują zadania penitencjarne.Treści koncentrują się wokół szerokiego spektrum problemów: od historii więziennictwa, poprzez patologię zachowań seksualnych, skuteczność terapii odwykowych czy znaczenie diagnozy w procesie resocjalizacji aż do zagrożeń bezpieczeństwa w pracy ze...
Risky behaviours of the youth in the era of consumerism

Risky behaviours of the youth in the era of consumerism

Zachowania ryzykowne młodzieży w erze konsumeryzmu. Jest to zbiór artykułów naukowych, które łączy zainteresowanie współczesnymi zachowaniami ryzykownymi młodzieży pod naciskiem wzorów i potrzeb konsumeryzmu. Przedstawione opracowania zawierające opisy przypadków (dewiacyjnych, patologicznych) rozszerzą zasób wiedzy o zachowaniach współczesnej młodzieży daleko przekraczających granice tolerancji normy. Książka w języku...