O współczesnym nazewnictwie produktów leczniczych

O współczesnym nazewnictwie produktów leczniczych

O tym, że nazwy leków – widziane jako całość – podpadały pod zainteresowanie filologiczne czy artystyczne, świadczy już wiersz Jerzego Zagórskiego, figurujący w formie motta recenzowanej książki. Już w drugim zdaniu pojawia się COVID-19 – zatem rzecz jest niezwykle aktualna. Całość dotyczy nazewnictwa leków dostępnych w Polsce, przy czym akcent położono na kategorię nazw handlowych po roku 1989. I trudno się dziwić, nazwy te stanowią bowiem naturalny łącznik pomiędzy światem substancji chemicznych a światem doświadczenia dnia codziennego w rodzaju: ból gardła, uczucie pełności czy nerwowość. W pracy postawiono sobie cel, m.in.: „odpowiedzieć na pytanie, jakiego rodzaju jednostkami są współczesne nazwy handlowe leków”. I sformułowano tezę, „że jednostki te stanowią niezwykle wyrazisty przykład chrematonimów marketingowych”. Tu następuje rozróżnienie na nazwy międzynarodowe i na nazwy handlowe. Autorka większą uwagę poświęca tym drugim. Od razu należy powiedzieć, że praca przynosi: ogromny ładunek wiedzy dotyczącej stanu refleksji nad nazwami leków; dobrze zarejestrowane przykłady użyć, stanowiące materiał empiryczny fundujący wnioski badawcze (około 20 tysięcy nazw). Z recenzji prof. dra hab. Piotra Wierzchonia Samuela Tomasik – językoznawczyni, która szczególnym uczuciem darzy nazwy własne, adiunkt na Wydziale Językoznawstwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, członek Polskiego Towarzystwa Onomastycznego oraz Towarzystwa Miłośników Języka...
Jezioro Genewskie. Śladami Krasińskiego i Słowackiego

Jezioro Genewskie. Śladami Krasińskiego i Słowackiego

Całe pisarstwo Wojciecha Tomasika jest znakomitym świadectwem odkrywania różnych, jasnych i ciemnych, stron procesów modernizacyjnych, które literatura rejestruje i odtwarza, przetwarza. Jest to pisarstwo tym świetniejsze, im bliższe temu, co można „zoczyć”, dotknąć, namacać, co korzeniami tkwiąc w przeszłości, jest jednak tuż obok, w zasięgu ręki/wzroku. Tym razem jednak uczony/pisarz sięgnął dalej (sięgał przecież do romantyki już wcześniej, by wspomnieć znakomite szkice na przykład o Kraszewskim), głębiej, w sam rdzeń pierwszej połowy xix stulecia. Praca ma zmyślną konstrukcję. Po dość zwięzłym wprowadzeniu (Romantyczne mikrohistorie) otrzymujemy cykl niekapryśnie ułożonych wariacji na temat tekstowych drobin, „znaków modernizacji”. Owe utekstowienia procesów modernizacyjnych, oznaczone w Kordianie, w napisanych i (sic!) nienapisanych tekstach Krasińskiego, układają się w całość, której wewnętrzna „logika” pozwala na lekturę, na „start” z dowolnego punktu widzenia. „Acykliczny cykl” zaprasza do świata wyobrażonej przez Wojciecha Tomasika dziewiętnastowieczności zarówno przez bramę rozdziału o „dymie węgli” (Kordian), jak i na przykład fragmentu Winkelried z nowoczesnej Genewy. Choć pomyśleć da się lekturę tych części też w porządku odwróconym – od Bex do Londynu, gdzie czuć „dym węgli”. Z recenzji wydawniczej prof. dra hab. Jarosława...
Praca i kariera w warunkach nowego millennium. Implikacje dla edukacji

Praca i kariera w warunkach nowego millennium. Implikacje dla edukacji

Z jednej strony współczesne syndromy zjawisk cywilizacyjnych kształtują tzw. NOWĄ PRACĘ. Zmieniają się bowiem jej istota i sposoby wykonywania. Z drugiej strony pojawia się pytanie, jak sprawić, aby edukacja przygotowywała do życia w przyszłości – w warunkach NOWEGO MILLENIUM; do świata, który dziś jeszcze nie istnieje; do wykonywania zawodów, których jeszcze nie ma? Jak ma ona wyposażać w kompetencje przyszłości? Czy to jest w ogóle możliwe? na te pytania warto poszukiwać odpowiedzi, szczególnie gdy upowszechnia się formuła czwartej rewolucji przemysłowej. Kategorie: NOWEJ PRACY, NOWEJ KARIERY, oraz EDUKACJI są dynamiczne i wymagające ciągłego, niełatwego namysłu naukowego, który podjęli autorzy przygotowujący prezentowane w książce rozdziały. Zgodziwszy się z tezą o narodzinach NOWEJ PRACY, zainicjowali trud poszukiwań w tym obszarze problemowym. Niespotykane dotąd tempo postępu technicznego i organizacyjnego na początku XXI wieku stawia jednostce coraz większe wyspecjalizowane wymagania kompetencyjne. Powstają nowe, niezliczone i wielowymiarowe kwestie społeczno-ekonomiczne takie jak np.: jakość życia ludzkiego w perspektywie ewaluującej jakości pracy/zatrudnienia; tudzież nieustanne sprawcze oddziaływanie licznych megatrendów kreujących prace jednostek i szerszych grup społecznych, ich kariery zawodowe w współczesnych społeczeństwach postindustrialnych. Ta zbiorowa rozprawa jest bardzo rzetelnym naukowym dialogiem reprezentantów współczesnej polskiej pedagogiki. Wszyscy członkowie Zespołu Autorskiego starają się udzielić odpowiedzi na podstawowe pytanie Jak dostosować współczesną/dzisiejszą edukację do ponowoczesnego świata? Książka przybiera postać pogranicza naukowego kilku dyscyplin, aczkolwiek dominują w niej obszary z zakresu szeroko rozumianego systemu kształcenia zawodowego, pedagogiki i socjologii Pracy. Odegra ona poważną rolę w praktyce kształcenia uniwersyteckiego oraz w lekturze  z zakresu nauk społecznych. z recenzji prof. dr. hab. Andrzeja...
Sekrety organizacji. Barwy codzienności

Sekrety organizacji. Barwy codzienności

Tytułowe, wybrane «sekrety» organizacji przedstawiono w prezentowanych kolejno 21 rozdziałach. Organizacje przedstawia się jako środowisko pracy człowieka, w którym odbywa się jego działalność zawodowa i które funkcjonuje w relacji z szerszym otoczeniem, a także nie pozostaje bez wpływu na życie pozazawodowe jednostek. Z punktu widzenia pedagogiki szczególnie istotny jest ich społeczny, w tym edukacyjny wymiar. Organizacje opierają się bowiem na zbiorowym wysiłku ludzkim i osiągają cele i wartości wynikające z ich powszechnie uświadamianej, społecznie akceptowanej hierarchii. „Praca jest interesującą monografią dotyczącą istotnych społecznie zagadnień związanych z funkcjonowaniem współczesnych organizacji i ich «sekretów». Wiele miejsca poświęcono w niej problemom środowiska pracy oraz relacji: organizacja – pracownik, które wpisują się w główny nurt rozważań pedagogiki pracy. Przytaczane wyniki badań empirycznych są oryginalne i interesujące z punktu widzenia szeroko rozumianego funkcjonowania człowieka w środowisku pracy. Jest to monografia odpowiadająca potrzebom nauki i dydaktyki rozumianej jako proces całożyciowy”. Z recenzji prof. zw. dr hab. Stefana M....
Generacja NEET. Obraz własny. Doświadczenia pracodawców i instytucji rynku pracy

Generacja NEET. Obraz własny. Doświadczenia pracodawców i instytucji rynku pracy

Monografia jest jedną z nielicznych prac zwartych poświęconych generacji NEET. Określenie to dotyczy młodych ludzi, nazywanych też mianem „niezaangażowanych”, reprezentujących zróżnicowane, a nawet skrajne postawy względem edukacji, pracy i kariery. Taki stan może zaważyć nie tylko na ich zawodowych, ale i życiowych losach. „Z dużym zadowoleniem odbieram zamiar wydania drukiem przez wydawnictwo uniwersyteckie opracowania poświęconego badaniom nad młodzieżą przeprowadzonym w ramach projektu badawczego […] POWER 2014–2020. Zazwyczaj bowiem projekty społeczne, także badawcze, żyją swoim własnym życiem, które kończy się wielokrotnie wraz z zakończeniem ich realizacji. W tym przypadku może być inaczej i idea oraz rezultaty projektu mają szanse upowszechnienia i szerszego wykorzystania. Przedłożona do zrecenzowania książka ma szanse budowania więzi pomiędzy środowiskiem akademickim i praktyką społeczno-gospodarczą i przyczynić się do lepszego wykorzystania wyników prowadzonych badań. Jest to o tyle istotne, że dotyczy wciąż nierozwiązanych problemów współczesnej młodzieży borykającej się ze złożonościami współczesnego rynku pracy […]. Tytuł książki sugeruje, że jej treść jest poświęcona młodym „niezaangażowanym”, tymczasem w rzeczywistości rozważania w niej prowadzone są zakrojone znacznie szerzej i dotyczą całej generacji młodzieży na rynku pracy. Problem jest poważny i godny nagłaśniania […]. Książka może stanowić wartościowy wkład pedagogiki pracy do nauk o pracy. Może ona być przydatna zarówno w kształceniu pedagogów pracy, jak i jako monograficzne opracowanie poświęcone problemom ludzi młodych w środowisku pracy, które można zaadresować do licznego kręgu odbiorców, w szczególności do pracodawców, organizatorów pracy, pracowników służb zatrudnienia oraz doradców personalnych i zawodowych”. Z recenzji prof. zw. dr. hab. Zdzisława...
Myślenie krytyczne i indoktrynacja

Myślenie krytyczne i indoktrynacja

Książka Harveya Siegela stanowić będzie ważne uzupełnienie polskojęzyczne literatury w zakresie filozofii edukacji. Skorzystać też z niej mogą filozofowie, bo Siegel to nie tylko filozof edukacji, ale filozof z prawdziwego zdarzenia, który świadomie i z dużym znawstwem osadza refleksję nad edukacją w kontekście najnowszych badań w zakresie epistemologii, filozofii nauki czy filozofii umysłu. z recenzji wydawniczej prof. dra hab. Piotra Gutowskiego Seria Biblioteka Myśli Pedagogicznej ma na celu wzmocnienie interdyscyplinarnego nurtu w namyśle nad problemami pedagogicznymi. W związku z postępującą specjalizacją w naukach pedagogicznych, wymuszaną przez wymagania rynku pracy, zagrożony jest namysł nad nauczaniem, wychowaniem i opieką jako procesami integralnymi, wypływającymi z kultury i oddziałującymi na nią. Niniejsza seria jest próbą odpowiedzi na to zagrożenie, sytuując problemy pedagogiczne w szerszym kontekście nauk humanistycznych i...
Ekologia dziko żyjących pszczół (Apiformes) w warunkach oddziaływania przemysłu sodowego

Ekologia dziko żyjących pszczół (Apiformes) w warunkach oddziaływania przemysłu sodowego

Pszczoły (Hymenoptera: Apoidea: Apiformes) są uważane za najważniejszą grupę owadów zapylających w świecie. (…) Jako najbardziej rozpowszechnione zapylacze spełniają istotne usługi ekosystemowe zarówno w krajobrazach naturalnych, jak i antropogenicznie przekształconych. Zapewniają one społeczeństwu szeroki wachlarz korzyści, tj. przede wszystkim bezpieczeństwo produkcji żywności, usługi pszczelarskie oraz wpływają na utrzymanie ogólnej różnorodności i stabilności funkcjonowania ekosystemów. (…) Nie ma wątpliwości, że człowiek poprzez swoje oddziaływanie na środowisko wywołuje zmiany w ekosystemach, które istotnie wpływają na różnorodność biologiczną, powodując zarówno jej wzrost, jak i spadek. (…) Wielu badaczy uważa, że jedną z przyczyn utraty zasobów naturalnych pszczół jest degradacja i zanik ważnych z biologicznego punktu widzenia ekosystemów o charakterze naturalnym i półnaturalnym. (…) W niniejszej pracy przyjęto założenie, że składowiska wapna posodowego oraz tereny do nich przyległe ze względu na dużą zawartość w podłożu węglanu wapnia (CaCO3) swoim charakterem mogą nawiązywać do ciepłolubnych muraw, a tym samym stanowią dogodne siedlisko dla gniazdowania wielu gatunków pszczół. Uzyskane wyniki dotyczące roli poprzemysłowych nieużytków jako siedlisk zastępczych dla pszczół mogą mieć istotne znaczenie ze względu na nasilający się współcześnie proces utraty siedlisk o charakterze naturalnym. Jednocześnie analiza czynników wpływających na zwiększanie bioróżnorodności na terenach poprzemysłowych umożliwi opracowanie wytycznych mających na celu polepszenie jakości tych obszarów dla lokalnie występującej fauny, w tym gatunków zagrożonych wyginięciem. Opracowanie wskazówek postępowania dla zarządzających składowiskami wapna posodowego pozwoli na ochronę owadów zapylających, przy jednoczesnym zachowaniu standardów związanych z ochroną środowiska.   (ze...
Wybrane metody badawcze wyrobów przemysłowych

Wybrane metody badawcze wyrobów przemysłowych

Książka została opracowana z myślą o studentach kierunków inżynierskich: inżynieria techniczno-informatyczna, inżynieria bezpieczeństwa, bezpieczeństwo i higiena pracy oraz inżynieria materiałowa, realizowanych w Instytucie Techniki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W książce opisano przykładowe metody badawcze wyrobów przemysłowych, podano podstawowe definicje oraz zastosowanie wymienionych metod badawczych. W pierwszym rozdziale przedstawiono informacje dotyczące badania przemian fazowych metodą emisji akustycznej, następnie opisano zagadnienia dotyczące zastosowania sztucznej sieci neuronowej do analizy sygnałów emisji akustycznej występujących w czasie hartowania stali. W kolejnym rozdziale opisano zastosowanie techniki termograficznej w podczerwieni w diagnostyce maszyn i urządzeń technicznych oraz materiałów konstrukcyjnych. W ostatnim rozdziale przedstawiono tematykę dotyczącą niebezpieczeństwa zniszczenia urządzeń ciśnieniowych instalacji przemysłowych za pomocą koncepcji „prz eciek przed rozerwaniem” oraz zapobieganie występującym zagrożeniom. Książka ma za zadanie poszerzenie wiedzy o stosowanych w przemyśle metodach badawczych. Opisanym badaniom można poddać całe maszyny lub ich podzespoły, a także materiały,  z których zostały wykonane. (od...
Zjawiska migracji i uchodźstwa w kulturze i sztuce w XX i XXI wieku

Zjawiska migracji i uchodźstwa w kulturze i sztuce w XX i XXI wieku

Kolejny tom z cyklu publikacji prezentujących refleksje i wyniki badań nad powiązaniami i współzależnościami zjawisk społeczno-politycznych z działaniami z zakresu kultury i sztuki. Motywem przewodnim monografii zbiorowej redaktorzy uczynili kwestie reakcji środowisk kulturotwórczych i artystycznych na zjawiska migracji i uchodźstwa w XX i XXI wieku. Kwerenda poprzedzająca powstanie książki wykazała, że istnieje potrzeba rozwijania badań w tym obszarze. Efektem tego jest zbiór ośmiu artykułów naukowych, których autorzy poprzez film, literaturę i muzykę przyglądają się wieloaspektowym mechanizmom migracji i...
Ten, który chce być sobą. Rozważania na marginesie problematyki tożsamości osobowej

Ten, który chce być sobą. Rozważania na marginesie problematyki tożsamości osobowej

Książka wpisuje się w bardzo ważny współcześnie nurt filozofii zainteresowanej kwestią tożsamości osobowej, ze szczególnym uwzględnieniem jej praktyczno-egzystencjalnego wymiaru. Monografia jest osadzona w tradycji filozofii europejskiej różnych nurtów, nie ma jednak charakteru historycznego; przeciwnie, jest oryginalnym, autorskim pomysłem interpretacyjnym, ukazującym różne wymiary dążenia człowieka do stania się sobą. Na szczególne podkreślenie zasługuje analiza problemu stawania się sobą w wymiarze dialogicznym (rozdział pierwszy), społecznym (rozdział drugi) oraz etycznym (rozdział trzeci). Autor wykazał się dużą erudycją w zakresie filozofii a także literatury pięknej, umiejętnie zestawiając ze sobą pomysły różnych myślicieli: szczególnie intrygującą próbą, zasługującą na podkreślenie, jest nowatorskie zestawienie ze sobą problematyki podjętej przez Kartezjusza i Miltona oraz uwzględnienie egzystencjalnego wymiaru filozofii Johna Stuarta Milla. prof. dr hab. Ireneusz...
Prawo, zwyczaj, moralność jako fundamenty porządku społecznego

Prawo, zwyczaj, moralność jako fundamenty porządku społecznego

Każdy system społeczny, każda społeczna całość stoi przed problemem zapewnienia swojej integralności, ciągłości ludzkich zachowań, ich regularności i przewidywalności. Samo pojęcie systemu zakłada zresztą nie tylko kompletność, ale i regularność funkcjonowania wedle ustanowionych i społecznie zinterpretowanych reguł. Zespoły wartości, norm oraz stojących na ich straży środków działania w imieniu społeczności jako całości tworzą ład aksjonormatywny danego systemu (względnie podsystemu) społecznego. Niektóre nurty w socjologii w ogóle upatrywały w stałości reguł (wartości, norm) fundamentów życia społecznego jako takiego. Poszczególne części tego ładu – jak prawo, moralność, zwyczaj czy religia – należy taktować jako najważniejsze regulatory życia społecznego. Każdemu z nich, ze względu na swoją specyfikę (będącą pochodną m.in. obszaru i doniosłości spraw, które reguluje, sposobu tworzenia i uzasadniania reguł, stopnia zmienności w dłuższej perspektywie czasowej), przychodzi do odegrania istotna rola w określonych obszarach życia i działalności człowieka jako istoty społecznej. Niniejszy tom, będący zbiorem tekstów napisanych przez autorów różnych specjalności szeroko rozumianej humanistyki – w większości socjologów, ale także przedstawicieli historii, prawoznawstwa czy bibliologii – jest próbą ukazania różnych szczegółowych zagadnień z tego obszaru...
Praca zawodowa – życie osobiste. Dysonans czy synergia?

Praca zawodowa – życie osobiste. Dysonans czy synergia?

Badacze od dawna poszukują zarówno odpowiedzi na pytanie, czy możliwy jest kompromis pomiędzy pracą zawodową i życiem osobistym, jak i dążą do ustalenia, jakie warunki są konieczne do jego osiągnięcia. Czy jest on pożądany, czy też może nie należy do niego dążyć? Czy i jakie znaczenie ma synergia pomiędzy aktywnością zawodową i życiem osobistym dla pracy w sensie ekonomicznym (zorientowanej na zysk) i w wymiarze personalistycznym (zorientowanym na człowieka)? Takich pytań jest wiele, jednoznacznych odpowiedzi wciąż nie ma. Dobrze więc, że autorka podjęła wysiłek kompleksowego opracowania na ten temat (…). Jest to wielowątkowe i wnikliwe studium, zawierające dojrzałe, pogłębione rozważania teoretyczne, a także omówienie wnikliwych ogólnopolskich badań empirycznych (…). Ma ono charakter interdyscyplinarny; może być wykorzystane przez badaczy wielu dziedzin nauki, a także mogą je z dużym pożytkiem wykorzystać w swojej działalności menedżerowie i pracownicy HR. Z recenzji prof. zw. dra hab. Zdzisława Wołka Prowadzone przez autorkę analizy i prezentowane wyniki badań bez wątpienia należą do współczesnej pedagogiki pracy, subdyscypliny widzianej przez pryzmat humanistyczny, jak i personalistyczny. Wszak tylko człowiek pracuje (…). Podjęta problematyka stanowi ważny obiekt badań, nie tylko jednak w pedagogice pracy (…). Transgresyjny i wielowymiarowy rozwój osobisty jest uwarunkowany charakterem aktywności człowieka. Pytaniem ważnym jest, na ile w biegu życia jednostka potrafi znajdować rozwiązania zapewniające względną równowagę pomiędzy poszczególnymi obszarami życia. Czym kierują się ludzie w poszukiwaniu racjonalnego rozwiązania? (…). Przyjęcie przez autorkę aspektu transdyscyplinarnego oznacza, że podejmowane badania mają charakter badań systemowych. Jest to bardzo szerokie podejście, eksplikowane na wiele sposobów, które znajdują swoje praktyczne, wielostronne i zróżnicowane zastosowanie (…). Wyniki analiz teoretycznych i empirycznych ukazują złożony i nie w pełni dojrzały obraz człowieka pracującego....
Umiejętności audiacyjne uczniów na etapie edukacji wczesnoszkolnej

Umiejętności audiacyjne uczniów na etapie edukacji wczesnoszkolnej

Publikacja stanowi ważny punkt odniesienia dla wszystkich badaczy i osób zainteresowanych podobną tematyką. Stanowi wartościową podbudowę teoretyczną dla tworzącej się pedagogiki muzyki ukazując równocześnie wartość dydaktyczną metody E.E. Gordona w edukacji muzycznej dzieci na etapie wczesnoszkolnym. Autor zauważa potrzebę szerokiego spojrzenia na proces uczenia się muzyki. Wskazuje też na możliwość konsekwentnego prowadzenia diagnostyki wczesnego rozwoju muzycznego dziecka w połączeniu z metodycznie uporządkowaną kolejnością oddziaływania, wynikającą z dorobku empiryczno-teoretycznometodycznego teorii Gordona. W swojej pracy zajmuje się przede wszystkim umiejętnościami audiacyjnymi uczniów na etapie edukacji wczesnoszkolnej i bardzo dokładnie rozpracowuje to...
Wojna jako źródło inspiracji w kulturze i sztuce. Literatura. Propaganda. Tożsamość

Wojna jako źródło inspiracji w kulturze i sztuce. Literatura. Propaganda. Tożsamość

Kolejna z cyklu poświęconego badaniom zależności zjawisk społeczno-politycznych, przede wszystkim konfliktów powstających w życiu publicznym, z działalnością na niwie kultury i sztuki. Wyodrębniono w niej dwie części: Obraz wojny w wybranych dziełach literackich oraz Kultura i sztuka wojenna jako element oddziaływania propagandowego i budowania tożsamości narodowej. Autorami artykułów są pracownicy Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych UKW oraz kilkunastu krajowych ośrodków naukowych, wśród których są zarówno doświadczeni badacze problematyki, jak i osoby debiutujące w tej dziedzinie. W ramach cyklu wydano dotychczas następujące publikacje: — Konflikty w przestrzeni kulturowej, Wyd. UKW, Bydgoszcz 2015 — Społeczno-polityczne inspiracje w kulturze i sztuce wizualnej, Wyd. UKW, Bydgoszcz 2016 — Kultura zaangażowana: szkice społeczno-polityczne, Wyd. UKW, Bydgoszcz 2016 — Motyw wojny w kulturze i sztuce wizualnej, Wyd. UKW, Bydgoszcz...
Etyka i metafizyka. Szkice z filozofii praktycznej Kanta

Etyka i metafizyka. Szkice z filozofii praktycznej Kanta

Zgodnie z przyjętym zwyczajem Kantowską problematykę rozumu praktycznego można traktować jako część szeroko pojętej etyki, przede wszystkim zaś etyki rozumianej jako filozoficzna refleksja o moralności. Dla Kanta jednak owa „etyka” to zarazem coś więcej – to dziedzina urzeczywistniająca jego najgłębsze filozoficzne pragnienie ocalenia i uprawiania metafizyki „jako nauki”. Wydawało się nam, że przypomnienie i podkreślenie tego faktu ma duże znaczenie; znaczenie nie tylko dla zrozumienia myśli jednego z największych filozofów, ale także dla samorozumienia się filozofii w ogóle, która nie musi po Kancie całkowicie rezygnować z bycia metafizyką. Krótko mówiąc, chcieliśmy, by myśl Kanta z zakresu praktycznego rozumu, traktowana zwykle jako etyka, była również dostrzeżona jako Kantowska propozycja metafizyki. Z drugiej jednak strony, nie chcąc całkowicie przeczyć tradycyjnemu pojmowaniu tej części refleksji Kanta, punktem wyjścia uczyniliśmy pojęcie etyki. Stąd właśnie taki a nie inny tytuł. ze Słowa od...
Edukacja dla przyszłości w perspektywie orientacji na rynek pracy

Edukacja dla przyszłości w perspektywie orientacji na rynek pracy

Edukacja jest integralną, a zarazem autonomiczną częścią systemu społeczno-gospodarczego. W związku z tym oczekiwania i potrzeby rynku pracy powinny być ważnym jej wyznacznikiem. Celem edukacji, bez względu na jakim etapie życia jest ona realizowana, powinno być przygotowanie jednostki do zatrudnienia na szybko zmieniającym się, nieprzewidywalnym rynku pracy. Z pojęciem rynku pracy ściśle wiąże się pojęcie pracy w ujęciu pracy zawodowej. Rację przyznać można A. Giddensowi, który pisze, że „przyszłość przeważającej większości ludzi zależeć będzie bezpośrednio od ich powodzenia w życiu zawodowym”. A powodzenie to z kolei zależy od kwalifikacji i kompetencji przez nich posiadanych. Drogą do nich wiodącą jest z kolei edukacja, w tym głównie edukacja zawodowa. Dlatego mówić należy o edukacji zorientowanej na rynek pracy. Zbliżeniu edukacji i rynku pracy sprzyja rozwój gospodarki opartej na wiedzy, w której wiedza – tworzona, poddawana dystrybucji i wdrażana do praktyki – staje się określonym produktem, niezależnym bytem, stanowiącym podstawę rozwoju świata. Wskazane płaszczyzny stanowiły podstawę do podjęcia pogłębionej refleksji naukowej nad edukacją przyszłości zorientowaną na rynek pracy, czego efektem stała się prezentowana monografia. W przedkładanej Czytelnikowi książce zainicjowano problemy: kierunków rozwoju edukacji XXI wieku, relacji edukacji z rynkiem pracy, a także perspektyw szkolnictwa wyższego i edukacji dorosłych. Podjęte w poszczególnych częściach zagadnienia tematyczne tworzą zbiór interdyscyplinarnych zagadnień, dla których centralną kategorią rozważań pozostaje edukacja dla przyszłości oraz jej orientacja na rynek pracy. Poruszona problematyka wpisuje się w dyscyplinę naukową – pedagogikę, w tym szczególnie w subdyscyplinę – pedagogikę pracy. To właśnie w ramach pedagogiki pracy poruszane są zarówno rozważania teoretyczne, jak i podejmowane są badania empiryczne dotyczące wzajemnych relacji między edukacją a rynkiem pracy. Niewątpliwie spoiwem łączącym oba te światy jest...
Wokół podstawowych zagadnień pedagogiki pracy

Wokół podstawowych zagadnień pedagogiki pracy

Pedagogika pracy to jedna z tych subdyscyplin pedagogicznych, która rozwija się dynamicznie, uzyskując powszechne uznanie wśród pedagogów oraz przedstawicieli innych nauk. Co więcej, będąc znaczącym składnikiem nauk pedagogicznych, nie znajduje się ona w sztucznej opozycji do innych dyscyplin i można wręcz uznać, że stała się obszarem uprawiania teorii ściśle zintegrowanych zarówno z naukami pedagogicznymi, jak i naukami o pracy. Pomiędzy pedagogiką pracy i innymi dyscyplinami i subdyscyplinami naukowymi występują wspólne zakresy badawcze. Z dorobku wielu z nich dziedzina ta korzysta, ale też wnosi określone wartości. Wśród nauk pedagogicznych, których związek z pedagogiką pracy jest szczególnie akcentowany, wymienić należy przede wszystkim teorię wychowania, historię oświaty i wychowania, dydaktykę, pedagogikę społeczną, andragogikę. Z kolei wśród nauk o pracy na podkreślenie zasługują filozofia pracy, psychologia pracy, socjologia pracy, prakseologia. W ostatnim czasie wspólne problemy badawcze ma pedagogika pracy także z naukami o zarządzaniu, szczególnie o zarządzaniu zasobami ludzkimi, dlatego poszczególne zagadnienia z jej zakresu zamieszczone w niniejszym opracowaniu omawiane są także przez przedstawicieli innych dyscyplin i subdyscyplin naukowych. Nie wydaje się to niczym szczególnym. W czasach, kiedy interdyscyplinarność w badaniach naukowych jest silnie akcentowana, tego typu podejście jest w pełni uzasadnione. Właśnie dlatego w niniejszej publikacji zamieszczono opracowania autorów reprezentujących różne subdyscypliny pedagogiczne, jak i inne dyscypliny naukowe. Różnorodność punktów widzenia sprawia, że poszczególne teksty stanowią niezwykle nowoczesne i autorskie podejście do...
Chacabuco i  Maipú 1817-1818

Chacabuco i Maipú 1817-1818

Książka ta ma na celu przybliżenie polskiemu czytelnikowi zarówno podłoża i przyczyn ruchu niepodległościowego w Hispanoameryce, jak i syntetyczne przedstawienie przebiegu procesu politycznej emancypacji od Hiszpanii w tym regionie Ameryki Południowej, w szczególności dwóch największych i najważniejszych krajów tej strefy – Argentyny i Chile. Głównym zamiarem autora jest pokazanie źródeł, z których brały początek, i dróg, na których kształtowały się wspólnoty narodowe Chile i Argentyny oraz instytucje nowych organizmów politycznych, które pojawiły się na mapie świata przed dwoma stuleciami. Wobec niemal całkowitego braku materiałów źródłowych w Polsce autor bazował na tekstach i opracowaniach, które udało mu się zgromadzić podczas pobytu w Argentynie, Urugwaju, Paragwaju i Chile w 2008 roku. Baza ta objęła zarówno teksty z epoki, jak i klasyczne już dziś opracowania, a ponadto nowe, ukazujące się w ostatnich latach studia. Niniejsza pozycja nie rości sobie pretensji do bycia wyczerpującym studium wojen o niepodległość tej części Ameryki hiszpańskiej, stąd jej treść ogranicza się do zrelacjonowania głównych wydarzeń, tworzących oś narracyjną wewnątrz przyjętych ram przestrzenno-czasowych, pozostawiając na boku kwestie drugorzędne czy też takie, które pozostają po dziś dzień przedmiotem dyskusji...
Kultura zaangażowana. Szkice społeczno-polityczne

Kultura zaangażowana. Szkice społeczno-polityczne

Kultura zaangażowana nierozerwalnie wiąże się także z polityką. W tym kontekście określenie to można pojmować przynajmniej na trzy sposoby. Z jednej strony, jako działania propagandowe w danym systemie politycznym, wykorzystywane przez władzę do manipulowania społeczeństwem. Z drugiej strony, jako działania opozycyjne ze strony społeczeństwa, mające na celu walkę z systemem lub jego większymi czy też mniejszymi niedoskonałościami. W obu powyższych przykładach występuje silne zaangażowanie zarówno władzy, jak i obywateli (społeczeństwa). Sztuka staje się więc narzędziem w polityce, nośnikiem określonych idei i wartości, sposobem artykulacji interesów poszczególnych uczestników gry politycznej. Z trzeciej strony kultura zaangażowana przejawia się poprzez wszelkiego rodzaju wydarzenia czy postaci historyczne, które stają się inspiracją do szerszej dyskusji poprzez sztukę i w sztuce. W tym przypadku zaangażowanie w „walkę” z kimś lub czymś jest mniejsze, to raczej forma opowieści, narracja obserwatora, a nie osoby zaangażowanej. Autorzy niniejszego tomu mają pełną świadomość, iż proponowana przez nich publikacja stanowi jedynie minimalną część dorobku nauk humanistycznych i społecznych od wielu lat analizujących różnorodne przejawy szeroko postrzeganej kultury zaangażowanej. Jednocześnie jednak żywią przekonanie, iż wobec dynamicznych przekształceń rzeczywistości jest to wciąż kropla w morzu potrzeb. Stąd też bierze się nasza nadzieja, iż monografia ta będzie ciekawym, wartościowym i potrzebnym uzupełnieniem dotychczasowych dyskusji dotyczących tematu, który poruszyliśmy w prezentowanym...
Nazewnictwo kolejowe. Na materiale języka polskiego, rosyjskiego i czeskiego

Nazewnictwo kolejowe.
Na materiale języka polskiego, rosyjskiego i czeskiego

Książka poświęcona jest różnym kategoriom nazw własnych związanych z koleją. Analizie kulturoznawczej i językoznawczej poddane zostały oficjalne i nieoficjalne onimy pochodzące z trzech języków: polskiego, rosyjskiego i czeskiego. To chyba jedna z niewielu książek, na kartach której spotykają się Włodzimierz Lenin, James Bond i Anastazja Skopowska. Piotr Tomasik – adiunkt w Instytucie Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Łączy zainteresowania językoznawcze (onomastyka) z zamiłowaniem do lądowej komunikacji...