Okazjonalizmy Wasilija Szukszyna  w przekładach na język polski  i angielski

Okazjonalizmy Wasilija Szukszyna w przekładach na język polski
i angielski

„[…] monografia […] jest rzetelnie wykonaną pracą deskrypcyjną, zawierającą samodzielnie zebrany, zestawiony i opisany […] przed tym niezbadany korpus materiałowy, stanowi bardzo pożyteczny materiał dydaktyczny […]. Poświęcona jest naraz trzem dotychczas mało zbadanym problemom kwalifikacji, opisu oraz tłumaczenia okazjonalizmów w utworach literackich wybitnego rosyjskiego pisarza XX wieku Wasilija Szukszyna.” Z recenzji dra hab. Olega Leszczaka, prof. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filip Tołkaczewski, doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, adiunkt w Katedrze Przekładoznawstwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; absolwent lingwistyki stosowanej język angielski z językiem rosyjskim na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Zainteresowania badawcze: twórczość Wasilija Szukszyna, teoria i praktyka przekładu literackiego, językoznawstwo kontrastywne. W jego dorobku znajdują się artykuły poświęcone przekładowi okazjonalizmów Szukszyna na język polski i...
Plus Ultra. Hiszpanie i Pacyfik.  Kontakt, obcość, komunikacja

Plus Ultra. Hiszpanie i Pacyfik.
Kontakt, obcość, komunikacja

O ile dziś dość często podejmuje się problematykę kontaktów międzykulturowych w kontekście zjawiska globalizacji i jego konsekwencji dla tożsamości jednostek, o tyle na kartach niniejszej pozycji chciałbym uchwycić zjawiska z tej sfery in statu nascendi, a więc zwrócić uwagę na tę epokę, gdy kontakty międzykulturowe – i to w skali międzykontynentalnej – były czymś relatywnie nowym, dla czego trudno było odnaleźć precedensy z przeszłości, do których odwołanie się byłoby w pełni zasadne. Głównym problemem ma być przedstawienie – na podstawie przede wszystkim tekstów źródłowych –tego, jak przebiegały i jakie formy przybierały pierwsze w istocie kontakty o charakterze międzykulturowym na obszarze Pacyfiku, gdzie jedną stroną pozostawali Hiszpanie, a drugą ci mieszkańcy obszarów aż trzech kontynentów położonych wokół tego oceanu, do których docierała hiszpańska ekspansja zamorska. Akcent pada zatem na kształt relacji wzajemnych, a nie na zdawanie sprawy z osobliwości, jakie zauważano (…). Zawarte w niniejszej pozycji analizy i rozważania, w opinii piszącego te słowa, są też pewną kontynuacją wcześniej podejmowanej przezeń problematyki, choć tym razem świadomie ograniczoną do wybranych wątków i obszaru pozostającego wewnątrz sygnalizowanych powyżej ram przestrzenno-czasowych. (ze Wstępu) W tym dziele Autor stara się przybliżyć czytelnikowi kwestie ekspansji Hiszpanii w XVI wieku na terenach okalających Ocean Spokojny (…). Otrzymaliśmy zatem studium o charakterze faktograficznym, odnoszącym się do wydarzeń XVI-wiecznych, rozszerzających obszary świata penetrowane przez europejskiego człowieka, oraz studium relacji międzykulturowych pokazujące, jak ten człowiek wchodził w kontakty z mieszkańcami odkrywanych obszarów. Potoczysty język prowadzonej narracji uatrakcyjnia lekturę i tak niezmiernie bogatego w treści opracowania. Niewątpliwym walorem pracy jest baza źródłowa, która stała się podstawą dokonywanych analiz. (…) podstawowym odniesieniem Autora rozprawy są teksty bezpośrednich uczestników wypraw hiszpańskich tudzież...
Z Sienkiewiczem do Kalifornii Listy i pocztówki z podróży

Z Sienkiewiczem do Kalifornii
Listy i pocztówki z podróży

Książka Wojciecha Tomasika jest znakomita. Pomysłowo zaprojektowana, konsekwentnie skonstruowana i świetnie napisana przynosi nową, cenną wiedzę na temat amerykańskiej podróży Henryka Sienkiewicza. I więcej: skupiona na technicznych konkretach wyprawy, daje szczegółowy wgląd w realia dziewiętnastowiecznej nowoczesności. Pozwala z bliska przyjrzeć się cywilizacji, która umożliwiła swobodne i pewne poruszanie się w przestrzeni, a więc – wygodne podróżowanie. z recenzji wydawniczej dr hab. Doroty Siwickiej, prof. IBL PAN w...
Utopie i dystopie: wizje polityki  i ustrojów politycznych

Utopie i dystopie: wizje polityki
i ustrojów politycznych

Rozpocząć warto od tego, że sam tytuł monografii jest bardzo „chwytliwy”. Sugeruje on, że redaktorzy i autorzy dostrzegają dwuaspektowość rozważań o wizjach polityki. Ich ambicją staje się przeanalizowanie z jednej strony wizji utopijnych, a z drugiej – wizji dystopijnych. Współcześnie obie z nich zyskują swoją wyrazistą polityczno-symboliczną reprezentację: przedstawiciele ruchów populistyczno-autorytarnych obwieszczają coraz to bardziej atrakcyjne programy zapewnienia „ludowi” utopijnej szczęśliwości, z kolei przedstawiciele ruchów antyglobalistycznych, antykapitalistycznych czy proekologicznych przestrzegają przed dystopijnym samounicestwieniem planety. Nie mam zatem wątpliwości, że podjęta problematyka jest ważna, aktualna i wymagająca naukowej refleksji. Z recenzji wydawniczej dra hab. prof. UWr Przemysława Żukiewicza Książka jest owocem konferencji naukowej, która odbyła się w październiku 2020 roku – w formie hybrydowej – na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.  W toku dyskusji uczestnicy swą uwagę skoncentrowali między innymi wokół następujących zagadnień szczegółowych: – wpływ zjawisk demograficznych (takich jak wzrost oczekiwanej długości życia, możliwe zniesienie bariery śmierci) na naturę znanych zjawisk życia politycznego; – możliwa ewolucja reżimów demokratycznych; – dalsza legitymizacji lub erozja demokracji przedstawicielskich; – przemiany modeli przywództwa; – wpływ przemian technologicznych na polityki szczegółowe, m.in. ekologiczną, zdrowotną, społeczną, pracy; ewolucję instytucji państwa; – nowe ideologie i ruchy społeczne; – kierunki rozwoju myśli politycznej w Polsce i na świecie; – modele gospodarek (szczególnie jej robotyzacja i cyborgizacja) i ich wpływ na reżimy polityczne; – przyszłość wolności słowa i swobód politycznych; – ewolucja władzy politycznej; – wpływ rozwoju sztucznej inteligencji na politykę; – wizje kulturowe i ich wpływ na politykę (m.in. w kinematografii oraz sztuce); – różnice i podobieństwa projektów polityki w państwach tzw. Pierwszego i Trzeciego Świata; – znaczenie odkryć astronomicznych, fizycznych, chemicznych i przyrodniczych dla kierunków rozwoju...
Prawne i kryminologiczne aspekty paserstwa w polskim prawie karnym i wykroczeń

Prawne i kryminologiczne aspekty paserstwa w polskim prawie karnym i wykroczeń

W pierwszych rozdziałach pracy została zaprezentowana historia paserstwa, z uwzględnieniem etiologii przestępstwa i jego rozwoju na terenie kontynentalnej oraz wyspiarskiej Europy. Zwrócenie uwagi na powstały od podstaw system prawa precedensu – commmon law – obrazuje odmienne podejście do prawa karnego, przy jednoczesnym pozostawieniu założeń opisu przestępstwa znanego z kontynentalnej kultury prawa karnego. W dalszej części pracy zwrócono uwagę na historię polskiego ustawodawstwa karnego. Polityczny podział ustroju państw bloku wschodniego po zakończonej drugiej wojny światowej miał swoje podłoże również w tworzeniu się prawa karnego na ziemiach polskich. Prawodawstwo karne PRL kładło nacisk na wzmocnioną ochronę mienia społecznego kosztem ochrony mienia prywatnego. Okres obowiązywania k.k. z 1969 r. obrazował osłabienie funkcji prawa karego, w szczególności funkcji nullum crimen sine lege. Zmiany ustrojowe państwa na początku lat 90. ubiegłego stulecia zapoczątkowały wzmożone prace nad nowym prawodawstwem karnym. Po blisko 30-letnim obowiązywaniu k.k. z 1969 r. nastąpiła zmiana przepisów karnych za sprawą wejścia w życie obecnego k.k. w 1998 r. Zmiany w normatywnym kształcie przestępstwa paserstwa zostały dokonane przez legislatora, generalnie tylko w stronie podmiotowej czynu. Współczesna penalizacja paserstwa ewaluowała w stosunku do jego pierwotnego brzmienia między innymi pod względem form zjawiskowych przestępstwa, wprowadzając karalność paserstwa programu komputerowego, przypadek mniejszej wagi oraz nieumyślność. Ustawodawca wprowadził również typ kwalifikowany paserstwa w przypadku znacznej wartości przedmiotu wykonawczego czynu. W dalszej części pracy wnikliwie przeanalizowano dotychczasową wykładnię przepisów prawa z uwzględnieniem orzecznictwa Sądu Najwyższego na przestrzeni ubiegłych lat. Intencją autora było dogłębne zbadanie egzegezy występku paserstwa również w ramach czynu przepołowionego. Paserstwo posiada swój odpowiednik także w kodeksie wykroczeń w art. 122, który różni się od ujęcia karnego w przedmiocie czynności wykonawczej oraz źródle jego pochodzenia. W...
O zachowaniu i rozwoju człowieka

O zachowaniu i rozwoju człowieka

Książka jest próbą podsumowania poszukiwań badawczych i uogólnieniem ich rezultatów w kluczowych (…) obszarach psychologii rozwoju człowieka. Zawiera rozważania nad ograniczeniami i trudnościami, jakie napotykamy w opisie i wyjaśnieniu złożonych procesów rozwojowych oraz nad możliwościami i kierunkami doskonalenia badań nad zmianą w zachowaniu i rozwoju. Składa się z trzech rozdziałów. W założeniu mają one autonomiczny charakter, ale łączy je wspólna idea, zakładająca interakcyjno-funkcjonalną organizację aktywności człowieka w jego relacjach ze światem. Przenika ona prezentowane rozważania, w których przechodzę od problemu zmian w zachowaniu i rozwoju człowieka, poprzez problem ich dekompozycji, do (…) ważnej kwestii kontekstualizmu poznawczego i z nim związanych konsekwencji teoretyczno-metodologicznych w zrozumieniu i badaniu funkcjonowania ludzi. Ze...
Człowiek i praca. Perspektywa transhumanizmu

Człowiek i praca. Perspektywa transhumanizmu

Historia współczesna stoi pod znakiem transformacji natury technicznej i organizacyjnej, a także fundamentalnych przemian ludzkiej świadomości i tożsamości. Nie można już powstrzymać programów naukowych zmierzających do uczynienia z homo sapiens istot innego, doskonalszego rodzaju. Przeobrażenia te będą tak głębokie, że podadzą w wątpliwość pojęcia: ‘człowiek’, ‘człowieczeństwo’, ‘ludzkość’. Do roku – być może – pierwszych kilku ludzi na świecie osiągnie stan ‘nieśmiertelności’, a przekonanie o naszej ludzkiej wyjątkowości, znajdującej się poza zasięgiem sztuczne inteligencji, zamieni się już tylko w pobożne życzenie. Nikt tak naprawdę nie wie, czy wizja przyszłości przedstawiana przez przedstawicieli nurtu filozoficznego – transhumanizmu – rzeczywiście się spełni, a jeśli tak, to w jakim stopniu i w jakich prognozowanych obszarach. Jedno jest natomiast pewne: czy nam się to podoba, czy nie, nasza cywilizacja znajduje się już na trajektorii obranej przez transhumanizm. dr hab. Renata Tomaszewska, prof....
Człowiek w świecie wartości. Wartości jako korelat zachowań zbiorowych

Człowiek w świecie wartości. Wartości jako korelat zachowań zbiorowych

Wartość jako kategoria pojęciowa i odpowiadająca jej sfera rzeczywistości najczęściej jest traktowana jako ten element rodzajowy, który najlepiej i najpełniej pozwala na odróżnienie i oddzielenie domeny nauk humanistycznych i przyrodniczych . (…) Nauki społeczne najczęściej ujmują wartości przez pryzmat ludzkich pragnień, preferencji czy potrzeb. Zachowania zbiorowe człowieka implikują w istocie doświadczenia wartości, tzn. przypisywanie obiektom określonych wartości. Stąd w podtytule niniejszego zbioru figuruje określenie wartości jako korelatu zachowań zbiorowych. Nauki społeczne, a szerzej nawet cała humanistyka, ujmują człowieka i jego zachowania jako rezultat bytowania w sieci znaczeń, przez samego człowieka wytwarzanych. W tym sensie odnoszenie się do wartości staje się normalnym doświadczeniem każdego indywiduum, które nie może abstrahować w swych działaniach od społecznych znaczeń integrujących zbiorowość, do której należy i w której życiu uczestniczy. Tytuł tomu „Człowiek w świecie wartości” odzwierciedla podstawową charakterystykę ludzkiej kondycji – człowiek ujmowany nie abstrakcyjnie, ale uspołeczniony jest w swych działaniach, ukierunkowany ku wartościom i tylko w takim świetle może być właściwie odczytany sens jego działań i zamierzeń. Ze...
O współczesnym nazewnictwie produktów leczniczych

O współczesnym nazewnictwie produktów leczniczych

O tym, że nazwy leków – widziane jako całość – podpadały pod zainteresowanie filologiczne czy artystyczne, świadczy już wiersz Jerzego Zagórskiego, figurujący w formie motta recenzowanej książki. Już w drugim zdaniu pojawia się COVID-19 – zatem rzecz jest niezwykle aktualna. Całość dotyczy nazewnictwa leków dostępnych w Polsce, przy czym akcent położono na kategorię nazw handlowych po roku 1989. I trudno się dziwić, nazwy te stanowią bowiem naturalny łącznik pomiędzy światem substancji chemicznych a światem doświadczenia dnia codziennego w rodzaju: ból gardła, uczucie pełności czy nerwowość. W pracy postawiono sobie cel, m.in.: „odpowiedzieć na pytanie, jakiego rodzaju jednostkami są współczesne nazwy handlowe leków”. I sformułowano tezę, „że jednostki te stanowią niezwykle wyrazisty przykład chrematonimów marketingowych”. Tu następuje rozróżnienie na nazwy międzynarodowe i na nazwy handlowe. Autorka większą uwagę poświęca tym drugim. Od razu należy powiedzieć, że praca przynosi: ogromny ładunek wiedzy dotyczącej stanu refleksji nad nazwami leków; dobrze zarejestrowane przykłady użyć, stanowiące materiał empiryczny fundujący wnioski badawcze (około 20 tysięcy nazw). Z recenzji prof. dra hab. Piotra Wierzchonia Samuela Tomasik – językoznawczyni, która szczególnym uczuciem darzy nazwy własne, adiunkt na Wydziale Językoznawstwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, członek Polskiego Towarzystwa Onomastycznego oraz Towarzystwa Miłośników Języka...
Jezioro Genewskie. Śladami Krasińskiego i Słowackiego

Jezioro Genewskie. Śladami Krasińskiego i Słowackiego

Całe pisarstwo Wojciecha Tomasika jest znakomitym świadectwem odkrywania różnych, jasnych i ciemnych, stron procesów modernizacyjnych, które literatura rejestruje i odtwarza, przetwarza. Jest to pisarstwo tym świetniejsze, im bliższe temu, co można „zoczyć”, dotknąć, namacać, co korzeniami tkwiąc w przeszłości, jest jednak tuż obok, w zasięgu ręki/wzroku. Tym razem jednak uczony/pisarz sięgnął dalej (sięgał przecież do romantyki już wcześniej, by wspomnieć znakomite szkice na przykład o Kraszewskim), głębiej, w sam rdzeń pierwszej połowy xix stulecia. Praca ma zmyślną konstrukcję. Po dość zwięzłym wprowadzeniu (Romantyczne mikrohistorie) otrzymujemy cykl niekapryśnie ułożonych wariacji na temat tekstowych drobin, „znaków modernizacji”. Owe utekstowienia procesów modernizacyjnych, oznaczone w Kordianie, w napisanych i (sic!) nienapisanych tekstach Krasińskiego, układają się w całość, której wewnętrzna „logika” pozwala na lekturę, na „start” z dowolnego punktu widzenia. „Acykliczny cykl” zaprasza do świata wyobrażonej przez Wojciecha Tomasika dziewiętnastowieczności zarówno przez bramę rozdziału o „dymie węgli” (Kordian), jak i na przykład fragmentu Winkelried z nowoczesnej Genewy. Choć pomyśleć da się lekturę tych części też w porządku odwróconym – od Bex do Londynu, gdzie czuć „dym węgli”. Z recenzji wydawniczej prof. dra hab. Jarosława...
Praca i kariera w warunkach nowego millennium. Implikacje dla edukacji

Praca i kariera w warunkach nowego millennium. Implikacje dla edukacji

Z jednej strony współczesne syndromy zjawisk cywilizacyjnych kształtują tzw. NOWĄ PRACĘ. Zmieniają się bowiem jej istota i sposoby wykonywania. Z drugiej strony pojawia się pytanie, jak sprawić, aby edukacja przygotowywała do życia w przyszłości – w warunkach NOWEGO MILLENIUM; do świata, który dziś jeszcze nie istnieje; do wykonywania zawodów, których jeszcze nie ma? Jak ma ona wyposażać w kompetencje przyszłości? Czy to jest w ogóle możliwe? na te pytania warto poszukiwać odpowiedzi, szczególnie gdy upowszechnia się formuła czwartej rewolucji przemysłowej. Kategorie: NOWEJ PRACY, NOWEJ KARIERY, oraz EDUKACJI są dynamiczne i wymagające ciągłego, niełatwego namysłu naukowego, który podjęli autorzy przygotowujący prezentowane w książce rozdziały. Zgodziwszy się z tezą o narodzinach NOWEJ PRACY, zainicjowali trud poszukiwań w tym obszarze problemowym. Niespotykane dotąd tempo postępu technicznego i organizacyjnego na początku XXI wieku stawia jednostce coraz większe wyspecjalizowane wymagania kompetencyjne. Powstają nowe, niezliczone i wielowymiarowe kwestie społeczno-ekonomiczne takie jak np.: jakość życia ludzkiego w perspektywie ewaluującej jakości pracy/zatrudnienia; tudzież nieustanne sprawcze oddziaływanie licznych megatrendów kreujących prace jednostek i szerszych grup społecznych, ich kariery zawodowe w współczesnych społeczeństwach postindustrialnych. Ta zbiorowa rozprawa jest bardzo rzetelnym naukowym dialogiem reprezentantów współczesnej polskiej pedagogiki. Wszyscy członkowie Zespołu Autorskiego starają się udzielić odpowiedzi na podstawowe pytanie Jak dostosować współczesną/dzisiejszą edukację do ponowoczesnego świata? Książka przybiera postać pogranicza naukowego kilku dyscyplin, aczkolwiek dominują w niej obszary z zakresu szeroko rozumianego systemu kształcenia zawodowego, pedagogiki i socjologii Pracy. Odegra ona poważną rolę w praktyce kształcenia uniwersyteckiego oraz w lekturze  z zakresu nauk społecznych. z recenzji prof. dr. hab. Andrzeja...
Sekrety organizacji. Barwy codzienności

Sekrety organizacji. Barwy codzienności

Tytułowe, wybrane «sekrety» organizacji przedstawiono w prezentowanych kolejno 21 rozdziałach. Organizacje przedstawia się jako środowisko pracy człowieka, w którym odbywa się jego działalność zawodowa i które funkcjonuje w relacji z szerszym otoczeniem, a także nie pozostaje bez wpływu na życie pozazawodowe jednostek. Z punktu widzenia pedagogiki szczególnie istotny jest ich społeczny, w tym edukacyjny wymiar. Organizacje opierają się bowiem na zbiorowym wysiłku ludzkim i osiągają cele i wartości wynikające z ich powszechnie uświadamianej, społecznie akceptowanej hierarchii. „Praca jest interesującą monografią dotyczącą istotnych społecznie zagadnień związanych z funkcjonowaniem współczesnych organizacji i ich «sekretów». Wiele miejsca poświęcono w niej problemom środowiska pracy oraz relacji: organizacja – pracownik, które wpisują się w główny nurt rozważań pedagogiki pracy. Przytaczane wyniki badań empirycznych są oryginalne i interesujące z punktu widzenia szeroko rozumianego funkcjonowania człowieka w środowisku pracy. Jest to monografia odpowiadająca potrzebom nauki i dydaktyki rozumianej jako proces całożyciowy”. Z recenzji prof. zw. dr hab. Stefana M....
Generacja NEET. Obraz własny. Doświadczenia pracodawców i instytucji rynku pracy

Generacja NEET. Obraz własny. Doświadczenia pracodawców i instytucji rynku pracy

Monografia jest jedną z nielicznych prac zwartych poświęconych generacji NEET. Określenie to dotyczy młodych ludzi, nazywanych też mianem „niezaangażowanych”, reprezentujących zróżnicowane, a nawet skrajne postawy względem edukacji, pracy i kariery. Taki stan może zaważyć nie tylko na ich zawodowych, ale i życiowych losach. „Z dużym zadowoleniem odbieram zamiar wydania drukiem przez wydawnictwo uniwersyteckie opracowania poświęconego badaniom nad młodzieżą przeprowadzonym w ramach projektu badawczego […] POWER 2014–2020. Zazwyczaj bowiem projekty społeczne, także badawcze, żyją swoim własnym życiem, które kończy się wielokrotnie wraz z zakończeniem ich realizacji. W tym przypadku może być inaczej i idea oraz rezultaty projektu mają szanse upowszechnienia i szerszego wykorzystania. Przedłożona do zrecenzowania książka ma szanse budowania więzi pomiędzy środowiskiem akademickim i praktyką społeczno-gospodarczą i przyczynić się do lepszego wykorzystania wyników prowadzonych badań. Jest to o tyle istotne, że dotyczy wciąż nierozwiązanych problemów współczesnej młodzieży borykającej się ze złożonościami współczesnego rynku pracy […]. Tytuł książki sugeruje, że jej treść jest poświęcona młodym „niezaangażowanym”, tymczasem w rzeczywistości rozważania w niej prowadzone są zakrojone znacznie szerzej i dotyczą całej generacji młodzieży na rynku pracy. Problem jest poważny i godny nagłaśniania […]. Książka może stanowić wartościowy wkład pedagogiki pracy do nauk o pracy. Może ona być przydatna zarówno w kształceniu pedagogów pracy, jak i jako monograficzne opracowanie poświęcone problemom ludzi młodych w środowisku pracy, które można zaadresować do licznego kręgu odbiorców, w szczególności do pracodawców, organizatorów pracy, pracowników służb zatrudnienia oraz doradców personalnych i zawodowych”. Z recenzji prof. zw. dr. hab. Zdzisława...
Myślenie krytyczne i indoktrynacja

Myślenie krytyczne i indoktrynacja

Książka Harveya Siegela stanowić będzie ważne uzupełnienie polskojęzyczne literatury w zakresie filozofii edukacji. Skorzystać też z niej mogą filozofowie, bo Siegel to nie tylko filozof edukacji, ale filozof z prawdziwego zdarzenia, który świadomie i z dużym znawstwem osadza refleksję nad edukacją w kontekście najnowszych badań w zakresie epistemologii, filozofii nauki czy filozofii umysłu. z recenzji wydawniczej prof. dra hab. Piotra Gutowskiego Seria Biblioteka Myśli Pedagogicznej ma na celu wzmocnienie interdyscyplinarnego nurtu w namyśle nad problemami pedagogicznymi. W związku z postępującą specjalizacją w naukach pedagogicznych, wymuszaną przez wymagania rynku pracy, zagrożony jest namysł nad nauczaniem, wychowaniem i opieką jako procesami integralnymi, wypływającymi z kultury i oddziałującymi na nią. Niniejsza seria jest próbą odpowiedzi na to zagrożenie, sytuując problemy pedagogiczne w szerszym kontekście nauk humanistycznych i...
Ekologia dziko żyjących pszczół (Apiformes) w warunkach oddziaływania przemysłu sodowego

Ekologia dziko żyjących pszczół (Apiformes) w warunkach oddziaływania przemysłu sodowego

Pszczoły (Hymenoptera: Apoidea: Apiformes) są uważane za najważniejszą grupę owadów zapylających w świecie. (…) Jako najbardziej rozpowszechnione zapylacze spełniają istotne usługi ekosystemowe zarówno w krajobrazach naturalnych, jak i antropogenicznie przekształconych. Zapewniają one społeczeństwu szeroki wachlarz korzyści, tj. przede wszystkim bezpieczeństwo produkcji żywności, usługi pszczelarskie oraz wpływają na utrzymanie ogólnej różnorodności i stabilności funkcjonowania ekosystemów. (…) Nie ma wątpliwości, że człowiek poprzez swoje oddziaływanie na środowisko wywołuje zmiany w ekosystemach, które istotnie wpływają na różnorodność biologiczną, powodując zarówno jej wzrost, jak i spadek. (…) Wielu badaczy uważa, że jedną z przyczyn utraty zasobów naturalnych pszczół jest degradacja i zanik ważnych z biologicznego punktu widzenia ekosystemów o charakterze naturalnym i półnaturalnym. (…) W niniejszej pracy przyjęto założenie, że składowiska wapna posodowego oraz tereny do nich przyległe ze względu na dużą zawartość w podłożu węglanu wapnia (CaCO3) swoim charakterem mogą nawiązywać do ciepłolubnych muraw, a tym samym stanowią dogodne siedlisko dla gniazdowania wielu gatunków pszczół. Uzyskane wyniki dotyczące roli poprzemysłowych nieużytków jako siedlisk zastępczych dla pszczół mogą mieć istotne znaczenie ze względu na nasilający się współcześnie proces utraty siedlisk o charakterze naturalnym. Jednocześnie analiza czynników wpływających na zwiększanie bioróżnorodności na terenach poprzemysłowych umożliwi opracowanie wytycznych mających na celu polepszenie jakości tych obszarów dla lokalnie występującej fauny, w tym gatunków zagrożonych wyginięciem. Opracowanie wskazówek postępowania dla zarządzających składowiskami wapna posodowego pozwoli na ochronę owadów zapylających, przy jednoczesnym zachowaniu standardów związanych z ochroną środowiska.   (ze...
Wybrane metody badawcze wyrobów przemysłowych

Wybrane metody badawcze wyrobów przemysłowych

Książka została opracowana z myślą o studentach kierunków inżynierskich: inżynieria techniczno-informatyczna, inżynieria bezpieczeństwa, bezpieczeństwo i higiena pracy oraz inżynieria materiałowa, realizowanych w Instytucie Techniki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W książce opisano przykładowe metody badawcze wyrobów przemysłowych, podano podstawowe definicje oraz zastosowanie wymienionych metod badawczych. W pierwszym rozdziale przedstawiono informacje dotyczące badania przemian fazowych metodą emisji akustycznej, następnie opisano zagadnienia dotyczące zastosowania sztucznej sieci neuronowej do analizy sygnałów emisji akustycznej występujących w czasie hartowania stali. W kolejnym rozdziale opisano zastosowanie techniki termograficznej w podczerwieni w diagnostyce maszyn i urządzeń technicznych oraz materiałów konstrukcyjnych. W ostatnim rozdziale przedstawiono tematykę dotyczącą niebezpieczeństwa zniszczenia urządzeń ciśnieniowych instalacji przemysłowych za pomocą koncepcji „prz eciek przed rozerwaniem” oraz zapobieganie występującym zagrożeniom. Książka ma za zadanie poszerzenie wiedzy o stosowanych w przemyśle metodach badawczych. Opisanym badaniom można poddać całe maszyny lub ich podzespoły, a także materiały,  z których zostały wykonane. (od...
Zjawiska migracji i uchodźstwa w kulturze i sztuce w XX i XXI wieku

Zjawiska migracji i uchodźstwa w kulturze i sztuce w XX i XXI wieku

Kolejny tom z cyklu publikacji prezentujących refleksje i wyniki badań nad powiązaniami i współzależnościami zjawisk społeczno-politycznych z działaniami z zakresu kultury i sztuki. Motywem przewodnim monografii zbiorowej redaktorzy uczynili kwestie reakcji środowisk kulturotwórczych i artystycznych na zjawiska migracji i uchodźstwa w XX i XXI wieku. Kwerenda poprzedzająca powstanie książki wykazała, że istnieje potrzeba rozwijania badań w tym obszarze. Efektem tego jest zbiór ośmiu artykułów naukowych, których autorzy poprzez film, literaturę i muzykę przyglądają się wieloaspektowym mechanizmom migracji i...
Ten, który chce być sobą. Rozważania na marginesie problematyki tożsamości osobowej

Ten, który chce być sobą. Rozważania na marginesie problematyki tożsamości osobowej

Książka wpisuje się w bardzo ważny współcześnie nurt filozofii zainteresowanej kwestią tożsamości osobowej, ze szczególnym uwzględnieniem jej praktyczno-egzystencjalnego wymiaru. Monografia jest osadzona w tradycji filozofii europejskiej różnych nurtów, nie ma jednak charakteru historycznego; przeciwnie, jest oryginalnym, autorskim pomysłem interpretacyjnym, ukazującym różne wymiary dążenia człowieka do stania się sobą. Na szczególne podkreślenie zasługuje analiza problemu stawania się sobą w wymiarze dialogicznym (rozdział pierwszy), społecznym (rozdział drugi) oraz etycznym (rozdział trzeci). Autor wykazał się dużą erudycją w zakresie filozofii a także literatury pięknej, umiejętnie zestawiając ze sobą pomysły różnych myślicieli: szczególnie intrygującą próbą, zasługującą na podkreślenie, jest nowatorskie zestawienie ze sobą problematyki podjętej przez Kartezjusza i Miltona oraz uwzględnienie egzystencjalnego wymiaru filozofii Johna Stuarta Milla. prof. dr hab. Ireneusz...
Prawo, zwyczaj, moralność jako fundamenty porządku społecznego

Prawo, zwyczaj, moralność jako fundamenty porządku społecznego

Każdy system społeczny, każda społeczna całość stoi przed problemem zapewnienia swojej integralności, ciągłości ludzkich zachowań, ich regularności i przewidywalności. Samo pojęcie systemu zakłada zresztą nie tylko kompletność, ale i regularność funkcjonowania wedle ustanowionych i społecznie zinterpretowanych reguł. Zespoły wartości, norm oraz stojących na ich straży środków działania w imieniu społeczności jako całości tworzą ład aksjonormatywny danego systemu (względnie podsystemu) społecznego. Niektóre nurty w socjologii w ogóle upatrywały w stałości reguł (wartości, norm) fundamentów życia społecznego jako takiego. Poszczególne części tego ładu – jak prawo, moralność, zwyczaj czy religia – należy taktować jako najważniejsze regulatory życia społecznego. Każdemu z nich, ze względu na swoją specyfikę (będącą pochodną m.in. obszaru i doniosłości spraw, które reguluje, sposobu tworzenia i uzasadniania reguł, stopnia zmienności w dłuższej perspektywie czasowej), przychodzi do odegrania istotna rola w określonych obszarach życia i działalności człowieka jako istoty społecznej. Niniejszy tom, będący zbiorem tekstów napisanych przez autorów różnych specjalności szeroko rozumianej humanistyki – w większości socjologów, ale także przedstawicieli historii, prawoznawstwa czy bibliologii – jest próbą ukazania różnych szczegółowych zagadnień z tego obszaru...
Praca zawodowa – życie osobiste. Dysonans czy synergia?

Praca zawodowa – życie osobiste. Dysonans czy synergia?

Badacze od dawna poszukują zarówno odpowiedzi na pytanie, czy możliwy jest kompromis pomiędzy pracą zawodową i życiem osobistym, jak i dążą do ustalenia, jakie warunki są konieczne do jego osiągnięcia. Czy jest on pożądany, czy też może nie należy do niego dążyć? Czy i jakie znaczenie ma synergia pomiędzy aktywnością zawodową i życiem osobistym dla pracy w sensie ekonomicznym (zorientowanej na zysk) i w wymiarze personalistycznym (zorientowanym na człowieka)? Takich pytań jest wiele, jednoznacznych odpowiedzi wciąż nie ma. Dobrze więc, że autorka podjęła wysiłek kompleksowego opracowania na ten temat (…). Jest to wielowątkowe i wnikliwe studium, zawierające dojrzałe, pogłębione rozważania teoretyczne, a także omówienie wnikliwych ogólnopolskich badań empirycznych (…). Ma ono charakter interdyscyplinarny; może być wykorzystane przez badaczy wielu dziedzin nauki, a także mogą je z dużym pożytkiem wykorzystać w swojej działalności menedżerowie i pracownicy HR. Z recenzji prof. zw. dra hab. Zdzisława Wołka Prowadzone przez autorkę analizy i prezentowane wyniki badań bez wątpienia należą do współczesnej pedagogiki pracy, subdyscypliny widzianej przez pryzmat humanistyczny, jak i personalistyczny. Wszak tylko człowiek pracuje (…). Podjęta problematyka stanowi ważny obiekt badań, nie tylko jednak w pedagogice pracy (…). Transgresyjny i wielowymiarowy rozwój osobisty jest uwarunkowany charakterem aktywności człowieka. Pytaniem ważnym jest, na ile w biegu życia jednostka potrafi znajdować rozwiązania zapewniające względną równowagę pomiędzy poszczególnymi obszarami życia. Czym kierują się ludzie w poszukiwaniu racjonalnego rozwiązania? (…). Przyjęcie przez autorkę aspektu transdyscyplinarnego oznacza, że podejmowane badania mają charakter badań systemowych. Jest to bardzo szerokie podejście, eksplikowane na wiele sposobów, które znajdują swoje praktyczne, wielostronne i zróżnicowane zastosowanie (…). Wyniki analiz teoretycznych i empirycznych ukazują złożony i nie w pełni dojrzały obraz człowieka pracującego....