Zawód dziennikarza w Polsce. Między misją a posłannictwem

Zawód dziennikarza w Polsce. Między misją a posłannictwem

Autorka rysuje obraz dziennikarza, jako indywidualnego adresata praw i obowiązków, którego zadaniem powinna być w pierwszej kolejności realizacja interesu publicznego. Szczytne idee zaspokajania potrzeb społeczeństwa przeciwstawiane są jednak konieczności wywiązywania się z obowiązków wobec organizacji, dla której dany dziennikarz świadczy pracę. Praca nie tylko poszerza wiedzę o czynnikach i mechanizmach konstytuujących status zawodowy współczesnego dziennikarza w Polsce, ale wnosi również szereg nowych elementów faktograficznych, punktów widzenia, ocen, opinii, interpretacji do naukowego poznania zadań i cech oraz miejsca i roli zarówno prasy, jak i dziennikarza w transformującym się społeczeństwie i państwie.   Autorka rysuje obraz dziennikarza, jako indywidualnego adresata praw i obowiązków, którego zadaniem powinna być w pierwszej kolejności realizacja interesu publicznego. Szczytne idee zaspokajania potrzeb społeczeństwa przeciwstawiane są jednak konieczności wywiązywania się z obowiązków wobec organizacji, dla której dany dziennikarz świadczy pracę. Autorka podkreślając niezależność w relacjach z organami władzy publicznej akcentuje zarazem słabą pozycję w stosunkach z pracodawcą. (…) Praca została napisana w sposób świadczący o rozległej wiedzy Autorki, której poglądy są przedstawione w sposób logiczny i klarowny (…) rozprawa taka musi mieć wpływ na rozwój danej dziedziny nauki. Stąd duże znaczenie ma rozdział piąty, zawierający wnioski de lege lata i de lege ferenda.   Z recenzji prof. dra hab. Marka Chmaja   Poza szeroką i głęboką wiedzą oraz erudycją, Autorka dysponuje również innymi niemniej ważnymi walorami w pracy badawczej (…) W procesie rekonstrukcji badanej rzeczywistości oraz przedstawiania wizji jej zmiany wykazywała się nie tylko wnikliwością badawczą, lecz również twórczym i krytycznym podejściem do źródeł. (…) Praca nie tylko poszerza wiedzę o czynnikach i mechanizmach konstytuujących status zawodowy współczesnego dziennikarza w Polsce, ale wnosi również szereg nowych elementów...