Ekologia dziko żyjących pszczół (Apiformes) w warunkach oddziaływania przemysłu sodowego

Ekologia dziko żyjących pszczół (Apiformes) w warunkach oddziaływania przemysłu sodowego

Pszczoły (Hymenoptera: Apoidea: Apiformes) są uważane za najważniejszą grupę owadów zapylających w świecie. (…) Jako najbardziej rozpowszechnione zapylacze spełniają istotne usługi ekosystemowe zarówno w krajobrazach naturalnych, jak i antropogenicznie przekształconych. Zapewniają one społeczeństwu szeroki wachlarz korzyści, tj. przede wszystkim bezpieczeństwo produkcji żywności, usługi pszczelarskie oraz wpływają na utrzymanie ogólnej różnorodności i stabilności funkcjonowania ekosystemów. (…) Nie ma wątpliwości, że człowiek poprzez swoje oddziaływanie na środowisko wywołuje zmiany w ekosystemach, które istotnie wpływają na różnorodność biologiczną, powodując zarówno jej wzrost, jak i spadek. (…) Wielu badaczy uważa, że jedną z przyczyn utraty zasobów naturalnych pszczół jest degradacja i zanik ważnych z biologicznego punktu widzenia ekosystemów o charakterze naturalnym i półnaturalnym. (…) W niniejszej pracy przyjęto założenie, że składowiska wapna posodowego oraz tereny do nich przyległe ze względu na dużą zawartość w podłożu węglanu wapnia (CaCO3) swoim charakterem mogą nawiązywać do ciepłolubnych muraw, a tym samym stanowią dogodne siedlisko dla gniazdowania wielu gatunków pszczół. Uzyskane wyniki dotyczące roli poprzemysłowych nieużytków jako siedlisk zastępczych dla pszczół mogą mieć istotne znaczenie ze względu na nasilający się współcześnie proces utraty siedlisk o charakterze naturalnym. Jednocześnie analiza czynników wpływających na zwiększanie bioróżnorodności na terenach poprzemysłowych umożliwi opracowanie wytycznych mających na celu polepszenie jakości tych obszarów dla lokalnie występującej fauny, w tym gatunków zagrożonych wyginięciem. Opracowanie wskazówek postępowania dla zarządzających składowiskami wapna posodowego pozwoli na ochronę owadów zapylających, przy jednoczesnym zachowaniu standardów związanych z ochroną środowiska.   (ze...